Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (15. – 21. ledna 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/01/2007

  Rada

  Ministři vnitra chtějí v otázkách migrace úzce spolupracovat se zeměmi původu a tranzitními zeměmi

  Drážďany 15. ledna 2007 – Ministři vnitra členských států EU na svém neformálním setkání v Drážďanech oznámili, že mají v úmyslu v otázkách migrace více spolupracovat se zeměmi původu a tranzitními zeměmi na východní a jižní hranici EU. Za tímto účelem budou zkoumat možnost uzavření partnerských dohod o migraci a rozvoji mezi jednotlivými členskými státy a třetími zeměmi. Dále budou prověřovat, jak lze nejlépe využít pozitivní důsledky cyklické a dočasné migrace mezi Evropskou unií a třetími zeměmi. Ministři zároveň znovu potvrdili, že ochranu společných vnějších hranic a boj proti ilegální migraci nadále považují za nejvyšší prioritu.
  více »

  Neformální setkání ministrů práce a sociálních věcí

  Berlín 16. ledna 2007 – Neformálním setkání ministrů práce a sociálních věcí, které se konalo konat 18. až 20. ledna 2007, bylo příležitostí k důkladné diskusi o tzv. „dobrých zaměstnáních“. Ta patří k hlavním tématům německého ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s německým předsednictvím Rady EU, mezi něž patří „další rozvoj evropského sociálního modelu“, „dobrá zaměstnání” a „rovné příležitosti”. V této souvislosti se německé federální ministerstvo práce a sociálních věcí zaměří na cíl Lisabonské strategie „vytvořit více a lepší pracovní příležitosti v Evropě“. Otázka, jak najít adekvátní předpisy pro nové typy zaměstnání, je také tématem Zelené knihy o modernizaci pracovního práva, kterou nedávno představila Evropská komise.

  Kancléřka Angela Merkelová navštíví Prahu

  19. ledna 2007 – Předsedkyně Evropské rady a německá kancléřka Angela Merkelová navštíví v pátek 26. ledna 2007 Prahu, kde se setká s ministerským předsedou Mirkem Topolánkem a prezidentem Václavem Klausem.

  Rozhovory se budou týkat evropských politických otázek v souvislosti s německým předsednictvím Evropské unie.

  Evropský parlament

  Hans-Gert Pöttering zvolen novým předsedou Evropského parlamentu

  Evropský parlament zvolil Hanse-Gerta PÖTTERINGA novým předsedou. Tento 61letý německý křesťanský demokrat vystřídal na čele EP španělského socialistu Josepa BORRELLA, který Parlamentu předsedal od 20. července 2004. PÖTTERINGA v tajném hlasování zvolilo 450 europoslanců, pro ostatní 3 kandidáty hlasovalo celkem 239 poslanců. PÖTTERING povede Parlament do poloviny roku 2009. Stejně jako jeho předchůdci bude řídit veškeré činnosti EP, který bude rovněž zastupovat navenek.
  Pöttering kandidoval za největší europoslanecký klub, Evropskou lidovou stranu-Evropské demokraty (EPP-ED), jemuž od roku 1999 předsedal. Europoslancem je tento právník, politolog a historik od roku 1979.
  více »

  Parlament zvolil nové místopředsedy

  Evropský parlament zvolil nové místopředsedy. Spolu s nově zvoleným předsedou EP a 6 kvestory tvoří nové předsednictvo, které bude do léta 2009 rozhodovat o správních, organizačních a personálních otázkách činnosti Parlamentu. Každý ze 14 místopředsedů může navíc zastoupit předsedu při plnění jeho povinností včetně vedení rozprav a hlasování. Z dosavadních místopředsedů nebylo znovu zvoleno 6, mezi nimi i Miroslav OUZKÝ (EPP-ED; ODS).
  3 místopředsedové jsou teď z Itálie, po dvou z Francie, Polska, Španělska a Velké Británie, po jednom z Německa, Portugalska a Řecka.
  Nové místopředsedy navrhly jednotlivé europoslanecké kluby. Z celkem 8 frakcí je jich tak v nově zvoleném předsednictvu Parlamentu zastoupeno 6.
  více »

  Parlament zvolil nové kvestory

  Evropský parlament zvolil nové kvestory. Tito europoslanci jsou pověřeni správními a finančními záležitostmi, které se přímo týkají poslanců. Parlament měl dosud kvestorů 5; vzhledem k nedávnému rozšíření EU jich ale na období do července 2009 zvolil 6. Kvestoři spolu s nově zvoleným předsedou a 14 místopředsedy Parlamentu tvoří jeho nové předsednictvo, které bude do léta 2009 rozhodovat o správních, organizačních a personálních otázkách činnosti celého EP.
  Nové kvestory navrhly europoslanecké kluby. Z celkem 8 frakcí jsou tak mezi novými kvestory zastoupeny 3 největší frakce. Jako u předsedy a místopředsedů trvá i jejich funkční období dva a půl roku.
  více »

  Parlament schválil liberalizaci mezinárodní osobní železniční dopravy

  Evropský parlament schválil otevření trhu mezinárodní osobní železniční dopravy od roku 2010. Navrhovaná liberalizace vnitrostátní osobní železniční dopravy od roku 2017 zato ve druhém čtení tzv. "železničního balíčku" potřebnou většinu nezískala. Na přehlasování společného postoje členských států EU, který otevření vnitrostátní vlakové dopravy neobsahuje, chybělo 8 hlasů europoslanců. Součástí schváleného balíčku je i rozšíření práv cestujících včetně náhrad jízdného při delším zpoždění vlaků.

  Na schválení liberalizace vnitrostátní osobní vlakové dopravy, kterou navrhl zpravodaj Georg Jarzembowski (EPP-ED, DE) a podpořil výbor pro dopravu a cestovní ruch (30:15:0), byla ve druhém čtení v plénu Parlamentu nutná tzv. kvalifikovaná většina neboli - po rozšíření EP o bulharské a rumunské europoslance - nejméně 393 hlasů. Pro příslušné pozměňovací návrhy ale hlasovalo jen 385, 356 resp. 358 poslanců.
  "Dobrých 200 poslanců se dnešního čtvrtečního hlasování nezúčastnilo a zřejmě už ani nebyli ve Štrasburku", konstatoval Jarzembowski. "Ve středu by se nám to možná povedlo, ale musíme respektovat jednací řád", dodal s tím, že liberalizace vnitrostátní osobní vlakové dopravy tím pádem nebude předmětem dohodovacího řízení s Radou EU před třetím čtením EP.
  více »

  Evropská komise

  Občané EU žádají, aby se Evropská unie více zaměřila na rodinné právo

  Brusel 15. ledna 2007 – Evropská unie poskytuje občanům nebývalou volnost pohybu. Vzhledem k tomu, že mohou v rámci Unie volně cestovat, pracovat a studovat, jednotlivci často uzavírají manželství a zakládají rodiny v jiných členských státech a také páry se usazují v jiných členských státech.

  Jak ukázal nedávný průzkum Eurobarometru, občané EU žádají, aby EU věnovala zvýšenou pozornost zajištění srozumitelnosti a právní jistoty týkající se povahy zákonů rodinného práva, kterými se řídí například rozvody, péče o dítě a dědictví. Celá zpráva je k dispozici na této adrese.
  více »

  Jak je jednotný trh vnímán? Jak docílit, aby fungoval lépe?

  Brusel 15. ledna 2007 – Mají občané EU pocit, že jsou dobře informováni o jednotném trhu? Jaký vliv má jednotný trh na aktivity evropských firem? Jaké praktické kroky by měly být podniknuty na zlepšení jeho fungování? Nedávný průzkum Eurobarometru a výsledky veřejného slyšení o budoucnosti politiky jednotného trhu (viz IP/06/1636) poskytují řadu odpovědí a slouží jako významný příspěvek pro vznikající zprávu Evropské komise o jednotném trhu.
  Průzkum Eurobarometru a zpráva o veřejném slyšení jsou k dispozici na této adrese .
  více »

  Obchodování s emisemi: Komise rozhodla o druhé sadě národních alokačních plánů na období 2008 – 2012

  Brusel 16. ledna 2007 – Evropská komise dnes rozhodla o dvou dalších národních plánech na alokaci emisních povolenek k vypouštění oxidu uhličitého pro obchodování v rámci Evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) v letech 2008 – 2012. Toto rozhodnutí Komise o národních alokačních plánech pro Belgii a Nizozemsko potvrzuje její odhodlání zajistit, aby Evropská unie a její členské státy dosáhly svých cílů v emisích skleníkových plynů podle Kjótského protokolu. Komise přijala oba národní plány s podmínkou, že budou provedeny jisté změny včetně snížení navrhovaného celkového počtu emisních povolenek. Upravené roční alokace povolenek představují v případě Belgie 58,5 milionů tun CO2 a v případě Nizozemska 85,8 milionů tun. Oba zmíněné plány a 10 plánů, o kterých bylo již rozhodnuto v listopadu 2006, odpovídají polovině všech povolenek přidělených v prvním obchodním období v letech 2005 až 2007. Systém obchodování s emisemi zajišťuje, že emise skleníkových plynů z energetického průmyslu a dalších sledovaných průmyslových odvětví jsou snižovány s minimálními dopady na ekonomiku, a pomáhá tak Evropské unii a jejím členským státům splnit své závazky vyplývající z Kjótského protokolu. Viz také:
  Emission Trading Scheme (EU ETS)
  SECOND PHASE (2008-2012)
  více »

  Pluralita médií: Komise zdůrazňuje potřebu průhlednosti, svobody a rozmanitosti na evropské mediální scéně

  V reakci na přetrvávající obavy, které u Evropského parlamentu a nevládních organizací vyvolává koncentrace médií a její možný vliv na pluralitu a svobodu projevu, komisařka Viviane Redingová a místopředsedkyně Margot Wallströmová předložily dalším členům Evropské komise koncepci plurality médií v Evropské unii, rozvrženou do tří kroků.
  více »

  Může v Evropě dojít ke komunikačnímu kolapsu?

  Brusel 18. ledna 2007 – Evropská komise chce zjistit, jak lze nejlépe zajistit naše elektronické sítě proti cíleným útokům či živelným pohromám. Proto je zaujímá odezva na dnešní veřejnou prezentaci výsledků studie, která identifikovala řadu otázek důležitých k dostatečnému zabezpečení našich sítí. Vzhledem k tomu, že služby a procesy, které tyto sítě podporují, jsou stále více navzájem propojené, důsledky poruchy nebo nezákonného útoku na jednu ze sítí se mohou šířit rychleji a s horšími důsledky než kdykoli předtím. Proto musí být zavedena bezpečnostní opatření, aby kritické služby a infrastruktura nebyly k takovým selháním náchylné a aby nemohlo dojít k dominovému efektu, který by vedl k rozsáhlému kolapsu komunikací a s nimi spojených služeb. Uvedenou studii najdete na této adrese.
  více »

  Komise vydala knihu se záměrem zlepšit povědomí evropské veřejnosti o vědě

  Brusel 19. ledna 2007 – Evropská komise dnes vydala knihu o prezentování vědy. Kniha „Communicating European Research 2005” (Prezentování evropského výzkumu 2005) vznikla na základě loňské konference na stejné téma a čerpala také z workshopů, přednášek a akcí pořádaných ve spolupráci s experty z celého světa, kteří se zabývají prezentací vědy. Kniha s názvy kapitol jako například „Novinky ze světa vědy na webu“, „Jak dostat výsledky výzkumu a vývoje na stránky novin“ a „Jak předvést neznámé a diskutovat o něm“ vrhá světlo na mnohé z naléhavých problémů týkajících se komunikace o vědě a vůbec na komunikaci v evropském a mezinárodním měřítku. Příjemci prostředků z fondů EU na výzkum musí usilovat o prezentaci svých výsledků na veřejnosti, což zůstane významnou součástí také nového rámcového programu pro výzkum, který bude zahájen v roce 2007.
  více »

  Komise a Mezinárodní agentura pro atomovou energii posílily vzájemnou spolupráci

  Brusel 19. ledna 2007 – Styčný výbor na vysoké úrovni pro zavedení jaderných bezpečnostních opatření mezi Evropskou komisí a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) se včera ve Vídni sešel k diskusi o jaderné bezpečnosti. Obě strany diskutovaly hlavní otázky týkající se zavedení bezpečnostních opatření v EU a shodly se na posílení vzájemné spolupráce. Tím bude posílena efektivita společných aktivit, což přispěje k vyšším standardům jaderné bezpečnosti, nerozšiřování jaderných zbraní a napomůže k mezinárodnímu dodržování těchto vysokých standardů.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky