Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

3 týdny v Evropě (17. prosince 2007 - 6. ledna 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/01/2008

Předsednictví unie míří na východ * Letošní novinářskou cenu EU „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci“ získala portugalská novinářka * Pravidelný průzkum Eurobarometru 68: podzim 2007 * Reforma společné zemědělské politiky: Reforma vinařství posílí konkurenceschopnost evropských vín * Rozšíření schengenského prostoru: evropský cíl volného pohybu osob se stává skutečností * Kypr a Malta vstupují do eurozóny * Komise věnuje 80 milionů eur na propagaci společenských věd a role vědy ve společnosti

  Kalendář

   

  Předsednictví

   

  Předsednictví unie míří na východ


  Brusel 2. ledna 2008 – Slovinsko jako první ze zemí, jež vstoupily do EU od roku 2004, přebírá předsednictví v Radě EU. Slovinsko bude unii předsedat od 1. ledna do 30. června 2008. Jeho priority vycházejí především ze společného programu vypracovaného ve spolupráci s předsedajícími zeměmi roku 2007, Německem a Portugalskem.

  Priority slovinského předsednictví v čele Rady EU:

  • ratifikace Lisabonské smlouvy. Slovinsko chce jít příkladem a smlouvu ratifikovat již na začátku roku 2008;
  • zahájení druhé fáze lisabonské strategie. Nepůjde o radikální změny, neboť strategie již přináší první výsledky;
  • rychlé přijetí souboru předpisů týkajících se klimatu a energetiky. V návaznosti na konferenci z Bali o změně klimatu předloží Komise v lednu soubor návrhů. Chce-li si EU udržet silnou pozici na mezinárodních jednáních o změně klimatu, které se uskuteční v roce 2009 v Kodani, musí tyto návrhy přijmout;
  • stabilita na západním Balkáně. Slovinsko chce posílit tzv. soluňskou agendu týkající se readmise státních příslušníků, uzavřít dohody o stabilizaci a přidružení a posílit regionální spolupráci v řadě oblastí;
  • podpora mezikulturního dialogu. Slovinsko zahájí Evropský rok mezikulturního dialogu. Tento dialog chce posílit především se zeměmi západního Balkánu a plánuje založení evropsko-středomořské univerzity v Piranu.

  Internetové stránky slovinského předsednictví najdete na adrese www.eu2008.si
  více »

   

   

  Evropská komise

   

  Komise vítá nové nařízení o lihovinách schválené Radou a Parlamentem

  Brusel 17. prosince – Ministři zemědělství Evropské unie dnes dosáhli politické dohody o novém nařízení o lihovinách, čímž uzavřeli dohodu v prvním čtení mezi Radou ministrů a Evropským parlamentem. Nové nařízení zvyšuje srozumitelnost právních předpisů EU týkajících se lihovin, spojuje dvě předchozí nařízení do nařízení jediného a upravuje předpisy s přihlédnutím k technickým změnám, požadavkům WTO a systému zeměpisných označení EU. Nové nařízení jasně definuje všechny lihoviny a mělo by pomoci producentům uvádět své produkty na trh a zajistit větší srozumitelnost pro spotřebitele. Jedním z hlavních předmětů jednání po předložení návrhu Komisí v prosinci 2005 byla definice vodky.
  více »

   

  Letošní novinářskou cenu EU „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci“ získala portugalská novinářka

  Brusel 18. prosince 2007 – První cena letošní Novinářské ceny EU „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci“ byla dnes udělena portugalské novinářce Marii do Céu Neves píšící o diskriminaci, které čelí migrující pracovníci v Nizozemsku. Druhá a třetí cena byla udělena příspěvkům z Francie a Spojeného království. Zvláštní cenu k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny 2007 získala rakouská novinářka Maria Sterklová. Udělování cen je jednou z široké škály aktivit na zlepšování informovanosti, které se konají v rámci informační kampaně EU a Evropského roku rovných příležitostí pro všechny. Slavnostní udělování cen se proběhlo za přítomnosti komisařů Vladimíra Špidly a Jána Figela v rámci slavnostního zakončení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny 2007 a zahájení Evropského roku mezikulturního dialogu 2008.
  více »

   

   

  Posilování evropské demokracie, politického dialogu a účasti voličů při volbách do Evropského parlamentu

  18. prosince 2007 – Předsedové Evropského parlamentu a Rady EU dnes podepsali nařízení, které podporuje rozvoj evropských politických nadací a rozšiřování činnosti evropských politických stran. Ani ne šest měsíců poté, co Komise přijala návrh nařízení, se Parlament a Rada dohodly na jeho revidované podobě, která vytváří příležitosti k posilování fundované diskuse o současných a budoucích evropských otázkách. Nařízení je jedním z konkrétních opatření přijatých na základě „Plánu D“ Komise, které dokládá, že existuje jasná poptávka i příležitosti k zavádění opatření, kterými se posílí a rozšíří politický dialog. Přijetí nařízení a to, že vstoupí v platnost ještě do konce tohoto roku, umožní, aby jeho nová ustanovení byla plně funkční v dostatečném předstihu před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009, pro něž byl stanoven důležitý cíl, kterým je zvýšit účast voličů.
  více »

   

  Pravidelný průzkum Eurobarometru 68: podzim 2007

  Brusel 18. prosince 2007 – Podzimní průzkum Eurobarometru ukazuje, že všeobecný postoj občanů k EU a jejím institucím je i nadále velmi pozitivní. Občané EU však mají čím dál větší obavy z hospodářské situace ve svých zemích a zejména z inflace. Oba hlavní ukazatele, které zachycují obecný postoj k EU – podpora členství v EU (58 %, +1), vnímané přínosy členství (58 %, -1), se od jara 2007 nezměnily. Současně lze vysledovat obdobný vývoj u důvěry v Komisi (50 %, -2) a Parlament (55 %, -1). Většina občanů (61 %, -5) má za to, že jejich stát má v rámci EU slovo, avšak méně než třetina (30 %, -5) má stejný názor, pokud jde o vliv jich samotných. Dotázaní občané EU si myslí, že v zájmu posílení Evropské unie v budoucnu by se měly evropské instituce zaměřit na boj proti trestné činnosti (36 %), otázky životního prostředí (33 %) a přistěhovalectví (33 %). „Pravidelný průzkum Eurobarometru“ probíhal formou osobních rozhovorů a realizovala jej společnost TNS Opinion & Social. Rozhovorů se v období od 22. září do 3. listopadu 2007 zúčastnilo 30 281 respondentů. První výsledky jsou k dispozici na internetové stránce portálu Europa věnované veřejnému mínění.
  více »

   

  Reforma společné zemědělské politiky: Reforma vinařství posílí konkurenceschopnost evropských vín

  Brusel 19. prosince 2007 – Evropská komise uvítala dnešní dohodu ministrů zemědělství členských států Evropské unie o reformě společné organizace trhu s vínem. Změny přinesou na trh s vínem rovnováhu, postupně odstraní nehospodárná a nákladná intervenční tržní opatření a umožní využít rozpočet na pozitivnější, aktivnější opatření, která posílí konkurenceschopnost evropských vín. Reforma zavádí rychlou restrukturalizaci odvětví vína prostřednictvím dobrovolného tříletého režimu klučení, který z trhu odstraní přebytky a nekonkurenceschopná vína. Podpory pro nouzovou destilaci a destilaci konzumního alkoholu budou postupně ukončeny a národní finanční rámce budou moci být použity na opatření jako propagace vína na trzích třetích zemí, inovace, restrukturalizace a modernizace vinic a sklepů. Reforma zajistí ochranu životního prostředí ve vinařských oblastech, zachování tradičních a osvědčených politik jakosti a zjednoduší pravidla pro označování, to vše ve prospěch jak producentů, tak spotřebitelů. Tato reforma vstoupí v platnost 1. srpna 2008.
  více »

   

  Antimonopolní opatření: Komise zakazuje společnosti MasterCard vybírat v rámci EHP mnohostranné mezibankovní poplatky

  Brusel 19. prosince 2007 – Evropská komise rozhodla, že mnohostranné mezibankovní poplatky multirateral interchange fees – MIF) společnosti MasterCard za přeshraniční transakce s použitím debetních a spotřebitelských kreditních karet s logem MasterCard a Maestro v rámci evropského hospodářského prostoru (EHP) jsou v rozporu s pravidly Smlouvy o ES o restriktivních obchodních praktikách (článek 81). Komise dospěla k závěru, že mnohostranné mezibankovní poplatky, které společnost MasterCard účtuje při realizaci každé platby v prodejně, zvyšují obchodníkům náklady vznikající při používání platebních karet, aniž by vedly k prokazatelnému přínosu.

  Společnost MasterCard má šest měsíců na to, aby splnila příkaz Komise a tyto poplatky zrušila. Pokud tak neučiní, může Komise uložit denní penále ve výši 3,5 % jejího celkového denního obratu v předchozím obchodním roce.  Mnohostranné mezibankovní poplatky jako takové nejsou protiprávní. V otevřeném systému platebních karet, jakým je i systém MasterCard, však jsou slučitelné s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže pouze tehdy, pokud přispívají k technickému a hospodářskému pokroku a spotřebitelům přinášejí prospěch. V EU se ročně prostřednictvím platebních karet uskutečňuje více než 23 miliard plateb převyšujících hodnotu 1 350 miliard EUR.
  více »

   

  Rozšíření schengenského prostoru: evropský cíl volného pohybu osob se stává skutečností

  Brusel 20. prosince 2007 – Dne 21. prosince 2001 se Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko stanou součástí schengenského prostoru. Budou zrušeny kontroly na vnitřních pozemních a námořních hranicích mezi těmito státy a na hranicích s 15 státy, které součástí Schengenu již jsou. Výsledkem bude velmi hmatatelné naplnění ideálu volného pohybu: po tomto posledním rozšíření dosáhne délka východní hranice schengenského prostoru 4 278 km.

  Díky rozšíření mohou tedy všichni občané v schengenském prostoru využívat výhod rychlejšího a snadnějšího cestování. Od 21. prosince mohou cestovat z Iberského poloostrova do Pobaltí nebo z Řecka do Finska, aniž by na hranicích museli předkládat cestovní doklady. Je to symbol sjednocené Evropy a zdůraznění základního práva Evropanů na volný pohyb. Kontroly na vnějších hranicích zůstávají zachovány, jelikož nové členské státy uplatňují po svém připojení pravidla schengenského acquis, která se týkají vnějších hranic. Jediným rozdílem bude, že nové členské státy budou rovněž kontrolovat občany třetích zemí v Schengenském informačním systému (SIS). Tím, že policejní složky na obou stranách hranice budou mít přístup do SIS, bude posílena bezpečnost na hranicích. Pro osoby cestující v dobré víře bude nyní cestování v rozšířené EU rychlejší a jednodušší. Občanům třetích zemí postačí k cestě jedno schengenské vízum, a nebudou tudíž potřebovat jako dříve samostatná víza do různých zemí.
  více »

   

  Kypr a Malta vstupují do eurozóny

  Brusel 1. ledna 2008 – Obyvatelé Kypru a Malty si zvykají na nové mince a bankovky, zatímco se jejich země stávají nejmladšími členy eurozóny. Kypr a Malta se připojují k zemím, které již těží z přínosů jednotné měny, jako je například usnadnění obchodních transakcí či zjednodušení dopravy. Dne 1. ledna nahradilo euro kyperskou libru s kurzem 0,585274 libry za 1 euro a maltskou liru s kurzem 0,4293 liry za 1 euro.

  Kypřané a Malťané by proto měli vyprázdnit své pokladničky a vyhledat mince a bankovky, které si schovali na horší časy. Centrální banky však v přechodném období, které bude trvat dva roky pro mince a deset let pro bankovky, umožní bezplatnou výměnu obou měn. S cílem zahnat obavy ze zvyšování cen v přechodném období byla zahájena řada iniciativ, které mají posílit postavení spotřebitelů a zabránit pokusům prodejců o zneužití této situace. V rámci iniciativy FAIR (dohody o spravedlivých cenách v maloobchodu) se zatím 5 000 maltských podniků zavázalo, že nezvýší ceny a že budou řádně uvádět ceny v obou měnách. Součástí jedné akce zaměřené na kontrolu cen budou i anonymní zkušební nákupy, které mají učinit přítrž nepoctivým praktikám, přičemž její výsledky budou zveřejněny pro jednotlivá odvětví.

  Tímto rozšířením eurozóny se zvýší počet jejích členů na patnáct. Ze zemí, které do EU vstoupily v roce 2004, zatím přijalo euro pouze Slovinsko. Další na řadě bude pravděpodobně Slovensko, a to v roce 2009.
  více »

  Mediální gramotnost: vědí lidé, jak dostat maximum z blogů, vyhledávačů nebo interaktivní televize?

  Brusel 20. prosince 2007 – Mediální scéna se mění a s tím se mění i způsob, jakým se média užívají. Nové informační a komunikační technologie usnadňují vyhledávání a rozšiřování informací, komunikování, publikování a dokonce i vysílání. Druhou stránkou tohoto procesu je schopnost kriticky analyzovat, co média poskytují, a kvalifikovaně si vybírat. Tato „mediální gramotnost“ se stává stále důležitější výbavou aktivních občanů a podmínkou fungující demokracie. V návaznosti na celounijní průzkum, který proběhl v minulém roce, oznámila Evropská komise plány na posílení a rozvoj mediální gramotnosti a sdílení zkušeností napříč Evropou.

  více »

   

  Komise věnuje 80 milionů eur na propagaci společenských věd a role vědy ve společnosti

  Brusel 4. ledna 2008 – Na základě výzev k předkládání návrhů projektů vyhlášených v prosinci 2006 by měla Evropská komise vybrat celkem 93 projektů financovaných ze dvou programů určených na podporu výzkumu a podpory vědy, hospodářství a společnosti. Podrobnosti o úspěšných projektech budou k dispozici na stránce CORDISu http://cordis.europa.eu/en/home.html. V rámci programu Věda ve společnosti budou podpořeny projekty týkající se např. podpory žen – vědeckých pracovnic, podpory kariéry ve vědě a technice, mapování kontroverzí vědy a techniky, debaty o technologiích osobních detektorů a biometrie, podpory udržitelnému rozvoji atd.

  Program společenskovědních a humanitních oborů podpoří např. sociální platformu o urbánním vývoji a soudržnosti, podporu budoucí Společné zemědělské politice, nebo debaty o občanství v muslimských komunitách.
  více »


   

  Evropský ombudsman

   

  Evropský ombudsman zkoumá, zda Evropská komise platí účty včas

  20. prosince 2007 – Evropský ombudsman Nikiforos Diamandouros zahájil vyšeřování zkoumající zpožďování plateb prováděných Evropskou komisí. Vyšetřování je reakcí na opakované stížnosti jednotlivců, společností a organizací, které se podílely na projektech a kontraktech financovaných Evropskou unií. Ombudsman už požádal Komisi o informace o tom, co udělala pro předcházení opožděným platbám, statistiku k případům zpožděných plateb a informace o přístupu Komise k placení úroků. Už v roce 2001 uzavřel ombudsman první vyšetřování týkající se zpožděných plateb Evropské komise. Během něj se ukázalo, že Komise přistoupila k uspokojivým krokům k řešení problému. Během následujících šesti let se však u ombudsmana sešlo více než 30 stížností na tentýž problém. Komise se má k problému vyjádřit nejpozději do konce března 2008.
  více »

   

  Kalendář

  7. 1. - 15. 1. 2008


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky