Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

3 týdny v Evropě (18. prosince 2006 – 7. ledna 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/01/2007

  Rada

  Evropa je odpovědná za globální rozvoj

  Berlín 20. prosince 2006 – Německá ministryně pro rozvojovou pomoc Heidemarie Wieczoreková-Zeulová představila rozvojový program německého předsednictví. V projevu k zástupcům diplomatických sborů členských států EU, zemí ACP (africké, karibské a tichomořské země) a zemí zapojených do bilaterální rozvojové spolupráce s Německem zdůraznila význam a odpovědnost Evropy jako nejvýznamnějšího světového dárce: „Evropské společenství poskytuje více než polovinu veškeré rozvojové pomoci ve světě. Pro mnoho rozvojových zemí je nejdůležitějším obchodním partnerem a má významný vliv na prosazování větší spravedlnosti ve světovém obchodě. Evropská unie musí této významné roli dostát.“
  více »

  Evropský parlament

  Josep Borrell vyzývá libyjské úřady k přehodnocení rozsudku smrti nad bulharskými zdravotními sestrami

  20. prosince 2006 – Bezprostředně po oznámení, že libyjský soud odsoudil k smrti bulharské sestry a palestinského lékaře za úmyslné infikování více než 400 dětí virem HIV, vydal předseda Evropského parlamentu Josep Borrell následující prohlášení:

  „Evropský parlament byl vždy kategoricky proti myšlence trestu smrti. 30. listopadu 2006 již poněkolikáté vyjádřil „pokračující podporu bulharským sestrám a palestinskému lékaři, kteří jsou v libyjské vazbě od roku 1999“. V souvislosti s odvoláním k nejvyššímu soudu vyzývám libyjské úřady k přehodnocení tohoto rozsudku, který je překážkou zlepšení vztahů mezi Evropskou unií a Libyí.“

  Poslanci z Rumunska a Bulharska novými poslanci Evropského parlamentu

  3. ledna 2007 – 35 Rumunů a 18 Bulharů se 1. ledna 2007, kdy jejich země přistupují k Evropské unii, stávají poslanci Evropského parlamentu. Byli nominováni svými parlamenty a budou plnit roli evropských poslanců až do voleb, které se v obou zemích uskuteční v průběhu roku 2007.
  více »

  Evropská komise

  Zjednodušení společné zemědělské politiky: Komise navrhuje nahradit 21 organizací společného trhu jedinou

  Brusel 18. prosince 2006 – Evropská komise dnes navrhla založit jedinou organizaci společného trhu (CMO) pro všechny zemědělské produkty, která by nahradila současných 21 organizací. To by přineslo pokrok v probíhajícím procesu redukování a zjednodušování společné zemědělské politiky (CAP) a prospělo zemědělcům, státním správám a společnostem, které se zabývají zemědělskými produkty. Vytvoření jediné CMO zeštíhlí legislativu v zemědělském odvětví, zlepší jeho transparentnost a zvýší dostupnost zemědělské politiky. Jde o příklad aplikované lepší regulace a tím představuje i nedílnou součást lisabonské strategie. Dnešní návrh představuje doposud nejvýznamnější technické zjednodušení společné zemědělské politiky, avšak neměl by být interpretován jako snaha zreformovat tuto politiku zadními vrátky. Další možné zjednodušení posoudí analýza reforem CAP, která se očekává v roce 2008. Navrhovaná jediná CMO umožní zrušení více než 40 usnesení Rady a nahradit přes 600 odstavců v současných nařízeních méně než 200. Návrh bude nyní předán Radě a Parlamentu. Komise věří, že vstoupí v platnost v roce 2008. Další informace najdete tady Deutsch (de) English (en) français (fr) a tady.
  více »

  Komise posiluje bezpečnost dodavatelského řetězce při současném zjednodušení mezinárodního obchodu

  Brusel 18. prosince 2006 – Evropská komise přijala nařízení, které má za cíl zvýšení bezpečnosti zásilek zboží z a do Evropské unie a zjednodušení procedur pro oprávněné subjekty. Tím by vznikl rámec pro lepší analýzu rizik u zboží přepravovaného přes hranice EU. Od 1. ledna 2008 budou důvěryhodní obchodníci (oprávněné hospodářské subjekty) splňující vysoká bezpečnostní kritéria těžit ze zjednodušujících opatření a od 1. července 2009 bude zavedena elektronická výměna předběžných informací mezi obchodníky a celními orgány o veškerém zboží, které vstupuje či opouští EU. Nařízení také vyžaduje, aby si celní orgány vyměňovaly informace o exportu elektronickou cestou, což přinese zrychlení procedur při vývozu zboží. Další informace o bezpečnostních aspektech celního kodexu najdete na v otázkách a odpovědích MEMO/06/495 a na této stránce Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Změna klimatu: Komise navrhuje začlenit leteckou dopravu do systému EU pro obchodování s emisemi

  Evropská komise dnes navrhla právní předpisy, které začlení emise skleníkových plynů z civilního letectví do systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) a zdůraznila tak své pevné rozhodnutí bojovat proti změně klimatu. Emise EU z mezinárodní letecké dopravy rostou rychleji než v ostatních odvětvích. Tento růst by mohl ohrozit pokrok EU při snižování celkových emisí skleníkových plynů. Zahrnutí civilního letectví do systému EU pro obchodování s emisemi je pro toto odvětví z hlediska nákladů efektivní způsob kontroly emisí a zároveň se tím provádí přístup schválený Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Navrhovaná směrnice se od roku 2011 bude vztahovat na emise způsobené lety v rámci EU a od roku 2012 na všechny lety na letiště v EU i z nich. Vztahovat se bude jak na evropské tak na zahraniční letecké dopravce. Pokud letecké společnosti své emise sníží, budou moci stejně jako průmyslové podniky, na které se již EU ETS vztahuje, nadbytečné povolenky prodávat, pokud se jim však emise zvýší, budou muset povolenky naopak dokoupit. Očekává se, že v důsledku tohoto režimu se ceny letenek zvýší pouze málo a půjde o výrazně nižší nárůst cen než při změnách cen ropy v posledních letech.
  více »

  Přímé zdanění: Evropská komise navrhuje koordinaci národních systémů přímých daní

  Brusel 19. prosince 2006 – Evropská komise přijala sdělení oznamující řadu iniciativ zaměřených na lepší koordinaci národních daňových systémů v oblasti přímých daní. Jejich cílem je zajistit, aby národní daňové systémy nebyly v rozporu s  právem Společenství a byly také ve vzájemném souladu. Účelem zmíněných iniciativ je pro jednotlivce a podniky prospěšné odstranění diskriminace a dvojího zdanění a ochrana před obcházením daní a erozí daňové báze. Další informace týkající se sdělení o koordinaci daňových systémů členských států v oblasti přímých daní viz MEMO/06/499 a http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Deutsch (de) English (en) français (fr)
  Více informací o strategii daňové politiky EU najdete na této stránce Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Restrukturalizace českých a polských ocelářských společností je téměř dokončena

  Ve své třetí zprávě o odvětví ocelářského průmyslu v Polsku a České republice vyjádřila Evropská komise spokojenost se skutečností, že zbývající státní podíly přešly v obou zemích do soukromého vlastnictví. Komise trvá na tom, že by noví investoři měli nyní soustředit veškeré své úsilí na realizaci zbývajících restrukturalizačních prvků, jakými jsou např. snižování nákladů, investice a zvyšování produktivity. Tato opatření musí být provedena v plné míře, aby se společnosti staly odolnější vůči případnému hospodářskému propadu.
  Místopředseda Komise Günter Verheugen, který je odpovědný za podniky a průmyslovou politiku, k tomu řekl: „Mám z dosaženého pokroku velkou radost. Operační výsledky jsou v některých případech lepší, než jsme čekali. Nicméně je třeba pokračovat v úsilí o dokončení restrukturalizačního procesu, aby ocelárny mohly dosáhnout udržitelné životaschopnosti.“
  více »

  EU vítá podepsání nové Středoevropské dohody o volném obchodu

  Brusel 19. prosince 2006 – Předsedové vlád zemí jihovýchodní Evropy dnes podepsali novou Středoevropskou dohodu o volném obchodu (CEFTA). Tím byla završena ambiciózní vyjednávání zahájená 6. dubna tohoto roku. Nová CEFTA slučuje 32 bilaterálních dohod o volném obchodu v jihoevropském regionu do jediné dohody o regionálním obchodu. Přestože Evropská unie nepatří ke stranám této dohody, poskytovala Evropská komise tomuto liberalizačnímu procesu v jihovýchodní Evropě nepřetržitou politickou, technickou a finanční podporu. Více informací o obchodních vztazích mezi EU a západním Balkánem najdete zde. Pro více informací o CEFTA viz MEMO/06/502.
  více »

  Evropská unie bude v roce 2007 řídit Kimberleyský proces

  Brusel 19. prosince 2006 – Evropská komise se 1. ledna 2007 ujímá předsednictví Kimberleyského systému certifikace (KPCS), který bojuje proti tzv. konfliktním diamantům. Kimberleyský proces je ojedinělou iniciativou vlád, mezinárodního diamantového průmyslu a občanských organizací zaměřenou na boj proti „konfliktním diamantům“ – surovým diamantům užívaným k financování ozbrojených konfliktů. Tato iniciativa vznikla na základě zkušeností ze zničujících konfliktů v některých afrických zemích produkujících diamanty. Komise podporovaná členskými státy využije svého předsednictví k práci na zajištění provádění efektivních kontrol všemi účastníky a k zacelení zbývajících mezer. Komise zamýšlí z předsednické pozice zainteresovat diamantový průmysl, aby prováděl kontrolu sám nad sebou. V Evropské unii fungující systém průmyslové samoregulace může ostatním sloužit jako model. Komise bude také úzce spolupracovat s vládami, průmyslem a občanskými organizacemi, které tolik přispěly k úspěchům Kimberleyského procesu, a bude pokračovat v jeho kooperaci s OSN na řešení případu Libérie a Pobřeží slonoviny, na něž bylo uvaleno diamantové embargo. Další informace o EU a Kimberleyském procesu najdete na této stráce.
  www.kimberleyprocess.com
  Viz také MEMO/06/501
  více »

  První úspěch Evropské iniciativy pro transparentnost – výroční zveřejňování údajů o příjemcích prostředků z fondů EU

  Brusel 20. prosince 2006 – Přijetím revidovaného finančního nařízení se EU zavázala k plné transparentnosti ohledně příjemců peněz z rozpočtu EU. Od roku 2008 bude každoročně publikovat příjemce peněz ze strukturálních fondů a od roku 2009 také příjemce peněz v rámci společné zemědělské politiky. Komise již začala publikovat informace o příjemcích prostředků z programů, které sama řídí. Tím ambiciózní iniciativa pro transparentnost, kterou Evropská komise zahájila na konci roku 2005, dosáhla svého prvního cíle. Výbor pro kontrolu rozpočtu v Evropském parlamentu dnes jedná o pracovním dokumentu o iniciativě pro transparentnost.
  více »

  Růst a zaměstnanost: Komise naléhá na cílené využívání fondů pro rozvoj venkova

  Brusel 21. prosince 2006 – Podle dnes zveřejněného sdělení musí venkovské oblasti v Evropě využít svůj potenciál, neboť riskují, že zejména ty nejvzdálenější a nejvíce závislé na zemědělství budou v realizaci lisabonských cílů v oblasti zaměstnanosti stále více zaostávat za městy. Zpráva zdůrazňuje, že na evropské a národní úrovni existuje široký výběr nástrojů, které mohou být využity k vyrovnávání rozdílů v zaměstnanosti mezi venkovskými a městskými oblastmi. Zejména by měla být plně využita opatření na rozvoj venkova v kombinaci s politikami soudržnosti a zaměstnanosti. Sdělení, které doprovází detailní zpráva o zaměstnanosti ve venkovských oblastech, představila komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová Boelová.
  více »

  Komise přivítala rumunské a bulharské kolegy: přijímání zaměstnanců ze dvou nových členských států bude akcelerovat v roce 2007

  Brusel 21. prosince 2006 – Zhruba týden před vstupem Bulharska a Rumunska do Evropské unie jsou v plném proudu přípravy na přivítání dvou nových komisařů a také stovek úředníků na všech úrovních Komise. Poté, co Komise přijala sdělení stanovující celkové počty pracovních pozic vyčleněných pro Rumunsko a Bulharsko na příštích pět let, může být 230 bulharských a rumunských občanů, kteří byli na Komisi zaměstnáni na dobu určitou, po 1. lednu 2007 přijato na dobu neurčitou.
  více »

  Státní podpora: Komise konstatuje, že vydání licence pro třetího operátora mobilních telefonů 3. generace nepředstavuje státní podporu

  Brusel 21. prosince 2006 - Evropská komise rozhodla, že podle pravidel o státní podpoře vyplývajících ze Smlouvy o ES nepředstavuje nižší cena, za níž česká vláda vydala v roce 2005 licenci pro třetího operátora mobilních telefonů 3G, státní podporu ve smyslu Smlouvy o ES. Ve vztahu k vítězům řízení o první dvě licence v roce 2001 nedošlo k diskriminaci.

  Komisařka Neelie Kroesová, která odpovídá za hospodářskou soutěž, k tomu sdělila: „Komise je spokojena, že české orgány neposkytly vítězi licence pro telefony třetí generace žádnou výhodu. Konstatujeme, že nižší cena ve srovnání s předchozími licencemi na telefony 3G prostě odráží dramatickou změnu tržních podmínek mezi roky 2001 a 2005“.
  více »

  Ochrana zvířat při transportu: nová pravidla EU vstupují v platnost

  Brusel 4. ledna 2007 – Nové nařízení o ochraně zvířat při transportu vstupuje v platnost 5. ledna 2007. Evropský komisař pro zdraví Markos Kyprianou k tomu řekl: „Tato významná legislativa na ochranu zvířat má za cíl omezit stres a zranění, která mohou zvířata utrpět v průběhu pozemní a námořní přepravy. K novým bezpečnostním opatřením patří vyšší standardy pro dopravní prostředky a vybavení a přísnější požadavky na osoby, které zacházejí s přepravovanými zvířaty. Nařízení také pamatuje na opatření k lepšímu zajištění dodržování pravidel EU v této oblasti, jakým je například využívání satelitní navigace."
  více »

  Slovinsko přešlo úspěšně na euro

  Brusel 5. ledna 2007 – Slovinský přechod na euro proběhl podle všeho rychle, úspěšně a bez jakýchkoli viditelných problémů. Po pouhých několika dnech euro nahradilo tolary ve slovinských peněženkách a staré bankovky a mince jsou připraveny opustit oběh do poloviny ledna, kdy končí období paralelní platnosti obou oběživ.
  více »

  Eurostat

  HDP na hlavu v jednotkách kupní síly: v roce 2005 se členské státy pohybovaly v rozmezí od 48 % do 251 % průměru EU25

  18. prosince 2006 – HDP na hlavu v Lucembursku vyjádřené ve standardech kupní síly (PPS) představovalo v roce 2005 více než dvojnásobek průměru EU25, zatímco HDP Irska se pohybovalo zhruba 40 % nad průměrem. Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Belgie, Spojené království a Švédsko se pohybovaly mezi 15 % a 25 % nad průměrem. Finsko, Německo a Francie zaznamenaly výsledek 10 % nad průměrem EU25, zatímco Itálie a Španělsko byly někde kolem průměru. Kypr se nacházel asi 10 % pod průměrem EU25, Řecko a Slovinsko kolem 20 % pod průměrem. Česká republika, Portugalsko a Malta byly kolem 30 % pod průměrem EU25, Maďarsko, Estonsko a Slovensko kolem 40 % pod průměrem a Litva, Polsko a Lotyšsko asi na polovině průměru EU25. Eurostatem publikované údaje za 2005, 2004 a 2003 jsou založeny na revidované paritě kupní síly a posledních údajích o HDP a populaci.
  více »

  Příjmy zemědělských farem v roce 2006 rostly ve starých i nových členských státech

  21. prosince 2006 – Zemědělské příjmy v roce 2006 vzrostly o 2,6 % v EU25, o 3,6 % v EU10 a 2,1 % v EU15. Nejvyšší nárůst zemědělských příjmů zaznamenalo Nizozemsko se 17,6 %, zatímco výnosy Francie a Německa vzrostly o 8,6 respektive 5,1 %. Z nových členských států zaznamenala Litva a Česká republika nárůst 6,9 %. Průměrné zemědělské příjmy v nových členských státech nyní dosahují kolem 58 procent nad úrovní před vstupem. Hlavním faktorem tohoto nárůstu jsou vysoké ceny produktů, mezi něž patří obilniny, olejnatá semena, brambory a ovoce a nárůst produkce skotu a prasat. V některých zemích hrála významnou roli také restrukturalizace pracovních sil. K faktorům, které měly na příjmy tlumící efekt, patřila krize kolem ptačí chřipky, zvýšení nákladů na energie a posílení některých měn vůči euru.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky