Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (4. prosince – 10. prosince 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/12/2006

  Rada

  Kontroly na vnitřních hranicích mezi starými a novými členskými státy budou zrušeny 31. prosince 2007 a 29. března 2008

  Brusel 5. prosince – Kontroly na vnitřních hranicích mezi novými a starými členskými státy budou na pozemních a mořských hranicích zrušeny 31. prosince 2007 a na letištích 29. března 2008, pokud nové členské státy splní nezbytné předpoklady pro uplatnění schengenského acquis. Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA), které předsedal finský ministr vnitra Kari Rajamäki, stanovila 5. prosince časový plán rozšíření schengenského prostoru.

  Podmínkou zrušení kontrol na vnitřních hranicích je funkční schengenský informační systém. Ministři spravedlnosti a vnitra rozhodli, že při integraci nových členských států (České republiky, Estonska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska) bude použito řešení SISone4all vedle současného schengenského informačního systému (SIS 1+). Pokud by bylo rozhodnuto, že se nové členské státy integrují přímo do nového schengenského informačního systému (SIS II), termín zrušení kontrol na vnitřních hranicích by byl odložen nejméně o jeden rok.
  více »

  Rada přijala strategii správy hranic EU

  Brusel 5. prosince – Rada pro justici a vnitřní věci, které předsedal finský ministr vnitra Kari Rajamäki, dnes přijala strategická rozhodnutí o integrované správě hranic, neboli Finskem iniciovanou strategii správy hranic. Po rozšíření schengenského prostoru bude oblast volného pohybu pokrývat území 23 států včetně Norska a Islandu. Vzhledem k tomu, že úroveň hraniční kontroly v jednotlivých členských státech ovlivňuje celý schengenský prostor, je nezbytné neustále zlepšovat integrovanou správu hranic EU. Závěry Rady formulují moderní pojetí integrované správy hranic. Za nejdůležitější součást integrované správy hranic považuje hraniční kontrolu stanovenou nařízením o přeshraničním pohybu osob (Schengenský hraniční kodex). Kromě toho hraniční správa spočívá v opatřeních ve třetích zemích a ve státech sousedících s EU a kontrolních opatřeních na území členských států. Závěry také vymezují nejnaléhavější opatření, která musí učinit Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (FRONTEX). Tato opatření zahrnují účinnou realizaci společných operací a aktivit regionální spolupráce a další rozvoj systému analýzy rizik, zejména na operativní úrovni. Závěry také upozorňují na specifickou situaci ve středozemním regionu a požadují, aby v tomto regionu byla co nejrychleji přijata operativní opatření.
  více »

  Evropský parlament

  Poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů diskutovali o ředcházení konfliktů

  Brusel 4. prosince 2006 – V rámci pracovní skupiny pro předcházení konfliktů, která je součástí setkání zástupců parlamentů k otázce budoucnosti Evropy, diskutovali poslanci Evropského parlamentu s poslanci národních parlamentů o tom, jak může Evropská unie přispět k míru ve světě. Poslanci se shodli, že je zapotřebí vyvinout více aktivity, ale měli rozdílné názory na regionální priority a myšlenku „evropské armády“.
  více »

  Předseda Josep Borrell přivítal finskou ratifikaci ústavní smlouvy

  5. prosince 2006 – Předseda Evropského parlamentu Josep Borrell srdečně přivítal úterní ratifikaci Evropské ústavní smlouvy finským parlamentem. Evropskou ústavu tak již ratifikovalo šestnáct členských států Evropské unie.

  Evropská komise

  Posilování evropské politiky sousedství

  Komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství, Benita Ferrero-Waldnerová, dnes předložila nové návrhy k posílení a dalšímu rozvoji evropské politiky sousedství. Během prvních 18 měsíců provádění evropské politiky sousedství se dosáhlo dobrých výsledků. Nové sdělení by mělo zvýšit vliv této politiky. Navrhuje způsoby, jak může EU pomoci svým partnerům nakloněným reformám provést je lépe a rychleji.
  více »

  EU podporuje slušnou práci doma i v zahraničí

  Rada EU schválila návrhy Evropské komise na posílení politik, akcí a programů EU, které mají podpořit slušnou práci v Unii i ve světě. Slušná práce, jež zahrnuje aspekty jako větší počet pracovních míst, lepší pracovní místa, sociální ochranu, rovnost příležitostí a sociální dialog, může rozvojovým zemím pomoci v boji s chudobou.
  více »

  Komisař Piebalgs připojil kabel, který ukončuje energetickou izolaci pobaltských zemí

  Brusel 4. prosince 2006 – Komisař pro energetiku Andris Piebalgs se dnes zúčastnil slavnostního zahájení provozu podvodního elektrického vedení Estlink, který propojuje elektrické přenosové soustavy Finska a pobaltských zemí. Toto vedení spojuje Estonsko s Finskem a tím také připojuje skandinávskou přenosovou soustavu k Pobaltí. „Až do dneška byly pobaltské státy izolovaným elektrickým ostrovem. Estlink umožní obchod s elektrickou energií mezi pobaltskými zeměmi a Finskem a ukončuje izolaci tohoto regionu,“ řekl komisař Piebalgs.
  více »

  José Manuel Barroso o budoucnosti Evropy

  Brusel 5. prosince 2006 – Předseda Evropské komise José Manuel Barroso dnes na parlamentním setkání organizovaném finským a Evropským parlamentem přednesl hlavní projev o budoucnosti Evropy. Ve své řeči předseda Barroso vyjmenoval některé důležité úkoly, před kterými Evropa stojí, k nimž patří například vypracování energetické politiky pro Evropu a další rozšíření. Dále vyzdvihl pokrok, kterého bylo za poslední dva roky dosaženo při kontrole evropské legislativy a evropských politik národními parlamenty. Předseda Barroso dále řekl: „Evropští lídři musí při přípravě Berlínské deklarace na oslavu 50. výročí Římských smluv hledět dopředu. (…) Berlínská deklarace se nemůže dívat pouze na minulé úspěchy. Musí vytyčit naši vizi budoucnosti a potvrdit politickou oddanost členských států evropskému projektu. A především mohou evropští lídři evropským občanům sdělit, proč Evropa na tom nikdy nebyla tak dobře jako v posledních padesáti letech a proč, chtějí-li na tom být stále lépe i v následujících padesáti letech, potřebují silnější Evropskou unii.“

  Duševní zdraví: Komise vydala zprávu o konzultaci k zelené knize a publikovala průzkum Eurobarometru

  Brusel 5. prosince 2006 – Dnes Komise publikovala zprávu o výsledcích konzultace k zelené knize o duševním zdraví, která byla zahájena v říjnu 2005. Při této příležitosti také představila výsledky průzkumu Eurobarometru zaměřeného na duševní pohodu. Průzkum naznačuje, že 13 % respondentů vyhledalo za posledních dvanáct měsíců profesionální pomoc. 7 % občanů EU léčilo své duševní či emocionální problémy léky, 3 % navštěvovala psychoterapeuta a 1 % se léčilo v nemocnici. Ženy, starší lidé, důchodci a lidé v domácnosti jsou nejvíc ohroženi, že se nebudou po fyzické a psychické stránce cítit dobře. Narušené duševní zdraví má značný negativní vliv na pracovní život a sociální vztahy. Toto stigma není nepřekonatelné, ale je významné: 37 % respondentů si myslí, že lidé s psychickými problémy jsou svému okolí nebezpeční. Většina účastníků konzultace požadovala po EU vypracování strategie duševního zdraví, podporu prevence a propagaci duševního zdraví a boj proti negativnímu vnímání osob s psychickými problémy veřejností.
  Zpráva o konzultaci v otázkách duševního zdraví je k dispozici na této stránce.
  Průzkum Eurobarometru.
  více »

  Fórum zkoumá, jak jsou regiony schopny čelit restrukturalizaci

  Na 400 regionálních a místních představitelů, sociálních partnerů a zástupců jednotlivých států se včera a dnes sešlo v Bruselu (4.–5. prosince) s cílem projednat, jak by mohly evropské regiony nejlépe využít finančních prostředků EU určených na jejich přizpůsobení se hospodářské změně. Třetí fórum restrukturalizace – organizované společně Evropskou komisí a Výborem regionů – se zabývá otázkou, jak by dynamické regiony mohly tuto změnu předvídat a následně se s ní vyrovnat, zejména pak otázkou klíčové role Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Toto téma se stává aktuálním v době, kdy Evropská komise dokončuje přípravy strukturálních fondů na období 2007–2013.
  více »

  Jednotné evropské nebe: Komise harmonizuje poplatky za řízení letového provozu

  Brusel 6. prosince 2006 – Evropská komise dnes přijala nařízení o společném schématu placení za řízení letového provozu. Nový systém stanovuje, jaké sazby jsou oprávněné a jak budou uživatelům služby řízení letového provozu účtovány. Nařízení vstoupí v platnost 1. ledna 2007. Harmonizovaný systém, který vychází ze současného mezinárodního systému, přispěje k dosažení větší transparentnosti a povzbudí poskytování bezpečného a efektivního řízení letového provozu. Další informace o Jednotném evropském nebi jsou k dispozici na této stránce.
  více »

  Hospodářská soutěž: Komise přijala upravenou vyhlášku o mírnějším postihu společností, které oznámí kartelové dohody

  Brusel 7. prosince 2006 – Evropská komise přijala revidovanou vyhlášku o imunitě proti pokutám a o snížení pokut v kartelových případech (Leniency Notice) jako další významný krok v boji proti kartelům. Nová vyhláška o mírnějším postihu jasně stanovuje, jaké informace musí žadatel Komisi poskytnout, aby měl na imunitu nárok, a zavádí systém „značení“ žadatelů o imunitu. Také stanovuje podmínky pro imunitu a snížení pokut a zavádí proceduru na ochranu prohlášení společnosti učiněné na základě vyhlášky o mírnějším postihu, aby nemohlo být napadnuto žalobou o náhradu škody. Revize vyhlášky zohlednila výsledky veřejných konzultací z února a října 2006. Nová vyhláška je k dispozici na stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži.
  Komentáře z veřejné konzultace jsou k dispozici na této internetové stránce.
  více »

  Komise hledá nové způsoby využití navigačního systému Galileo

  Brusel 8. prosince 2006 - Zavedením evropského satelitního navigačního systému Galileo bude dán nový podnět světovému trhu v oblasti satelitní navigace a služeb určování polohy a času. To s největší pravděpodobností přinese nové perspektivy různým obchodním odvětvím a zlepší každodenní život občanů na celém světě. Vzhledem k tomu, že evropský průmysl podporuje vývoj nových aplikací, vznikne tak díky systému Galileo mnoho pracovních míst v rámci EU. S cílem vytěžit co nejvíce z této příležitosti a podpořit takový hospodářský rozvoj přijala dnes Evropská komise Zelenou knihu o satelitních navigačních aplikacích. Tento dokument umožní všem zainteresovaným stranám vyjádřit svůj názor na vývoj satelitních navigačních aplikací a zejména na úlohu, kterou by mohl mít veřejný sektor při vytváření vhodného rámce a při definování konkrétních cílů těchto aplikací.
  Místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, komisař pro dopravu, prohlásil: „Skutečná hodnota nákladů a úsilí vynaložených na to, aby byl Galileo vynesen na oběžnou dráhu, spočívá v jedinečné příležitosti pro rozvoj nových aplikací, pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst v Evropské unii. Tento hospodářský přínos je mnohem vyšší než náklady na samotný systém."
  více »

  Danuta Hübnerová představila implementační pravidla politiky soudržnosti 2007–2013

  Brusel 8. prosince 2006 – Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová dnes představila implementační nařízení pro strukturální fondy a Fond soudržnosti. Nařízení, které bylo dnes přijato Komisí po dlouhých jednáních s členskými státy, stanoví podrobná pravidla, jak budou tyto fondy v letech 2007–2013 řízeny. Komisařka také nabídla detailní informace o přípravách na další období a o realizaci rozpočtu na rok 2006 včetně pravidla N+2 pro rozpočet na rok 2004. Danuta Hübnerová poukázalo na to, že Komise vyvinula mimořádné úsilí k vypracování moderní, efektivní a flexibilní politiky soudržnosti pro evropské regiony. K tomu dodala, že nyní je řada na národních a regionálních institucích, které musí zveřejnit své strategické plány a programy, jejichž prostřednictvím se tato politika uskuteční. Další informace o evropské regionální politice jsou k dispozici na této adrese.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky