Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (27. listopadu – 3. prosince 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/11/2006

  Evropský parlament

  REACH: dohoda mezi poslanci a Radou

  Brusel 1. prosince 2006 – Delegace Evropského parlamentu a Rady v průběhu šestého neformálního setkání, které skončilo v úterý kolem 23. hodiny, vyjednaly dohodu o návrhu nařízení o chemických látkách REACH. Tato kompromisní dohoda bude předložena k hlasování na prosincovém plenárním zasedání Parlamentu. V případě schválení se tento návrh stane součástí evropského práva již v tomto druhém čtení.
  více »

  Poslanci diskutují o vztazích mezi EU a Ruskem

  Brusel 29. listopadu 2006 – Plénum Parlamentu ve středu debatovalo s Radou a Komisí o výsledcích osmnáctého summitu Rusko-EU, který se konal 24. listopadu v Helsinkách. Diskutovalo se například o energetice, lidských právech, poplatcích za přelety, celní problematice a ruském zákazu dovozu masa z Polska.
  více »

  Evropská komise

  Členské státy by měly zesílit boj proti spamu, spywaru a škodlivému softwaru

  Brusel 27. listopadu 2006 – Komise dnes vyzvala všechny regulační orgány a zainteresované strany v Evropě k vystupňování boje proti spamu, spywaru a škodlivému softwaru. Komise v nové komunikaci zdůrazňuje, že navzdory současné legislativě, která zakazuje spam v EU, Evropa nadále trpí kvůli nelegálním aktivitám na internetu podnikaným jak z území EU, tak ze třetích zemí. Komunikace podtrhuje, že i když je bezpečnost internetu již nějakou dobu součástí politické agendy, měly by národní úřady zvýšit své úsilí a potírat nelegální aktivity na internetu. Nová komunikace o spamu je publikována na této adrese.
  více »

  Prohlášení komisařky pro regionální politiku Danuty Hübnerová ke švýcarskému referendu z 26. listopadu 2006

  Brusel 27. listopadu 2006 – „Jsem velmi potěšena dnešním kladným výsledkem švýcarského referenda. Tento pozitivní výsledek posílí naše úsilí na zlepšení ekonomického a sociálního rozvoje v rozšířené Evropské unii. Švýcarská vláda v průběhu pěti let přispěje 1 miliardou švýcarských franků – zhruba 650 milionů eur – na projekt pomoci deseti novým členským státům, které se k Unii připojily 1. května 2004. Jako komisařka odpovědná za regionální politiku tento příspěvek vítám jako přídavek k vlastní politice soudržnosti Evropské unie. Švýcarský příspěvek symbolizuje stále užší spolupráci mezi Unií a Švýcarskem a představuje dobrou investici do budoucna, neboť rozšíří obchodní vztahy mezi Švýcarskem a Unií. Švýcarsko s členskými státy EU sdílí mnoho stejných hodnot, zejména potřebu skloubit tržní svobody se sociální solidaritou a solidaritou s chudšími. V tomto duchu bude také švýcarský finanční příspěvek pomáhat méně prosperujícím členským státům, aby dokázaly po ekonomické stránce vyrovnat krok. Tím byla otevřena nová kapitola ve vztazích mezi EU a Švýcarskem. Jde o typickou oboustranně výhodnou situaci.“

  Odborníci předloží návrhy na zlepšení výuky přírodovědných předmětů

  Brusel 27. listopadu 2006 – Evropská komise dnes oznámila vytvoření skupiny, která bude zkoumat, jaká opatření by měla být v Evropě přijata na podporu výuky přírodovědných oborů na základních a středních školách. Skupinu povede bývalý francouzský ministerský předseda a současný člen Evropského parlamentu Michel Rocard. Dalšími členy skupiny jsou významní vědci s bohatými zkušenostmi a mimořádným zájmem o výuku předmětů z přírodních věd: Peter Csermely, Doris Jordeová, Dieter Lenzen a Harriet Wallbergová-Henrikssonová. Tato skupina zformuluje politická doporučení na zdokonalení přístupů k výuce přírodovědných předmětů v Evropě, která by měla zajistit, že budoucí generace budou dobře připraveny na takovou společnost a ekonomiku, která bude spočívat  na znalostech.
  více »

  Ochrana občanů v zahraničí: účinné právo na diplomatickou a konzulární ochranu

  Brusel 28. listopadu 2006 – Občané Evropské unie každoročně podniknou kolem 180 milionů cest mimo území Unie a polovina obyvatel EU předpokládá, že v následujících třech letech mimo území Unie vycestuje. Evropská unie chce zvážit možnosti zlepšení ochrany těchto osob a přijala zelenou knihu o konzulární a diplomatické ochraně. Více informací najdete zde.
  více »

  Danuta Hübnerová: „Znalost územních trendů a struktur je pro tvorbu strategických programů zcela zásadní“

  Brusel 28. listopadu 2006 – Politika soudržnosti v letech 2007 – 2013 vyžaduje mít dobrý přehled o úrovni územní soudržnosti a znalosti o územních potenciálech a možnostech pomoci evropským regionům stát se konkurenceschopnějšími a atraktivnějšími místy pro život a práci. To bylo obsahem příspěvku komisařky pro regionální politiku Danuty Hübnerové na dnešní bruselské konferenci Monitorovací sítě pro evropské územní plánování (ESPON) pod názvem „Znalosti potřebné pro územní soudržnost a regionální politiku“. Komisařka ocenila význam studií vypracovaných sítí ESPON, které jsou již k dispozici, a poznamenala, že zdokonalený program ESPON 2013 v následujících šesti letech sehraje zásadní roli v propagaci aplikovaného výzkumu a lépe zacílené, uživatelsky definované analýzy, a tím přispěje k prohloubení evropských znalostí o rozvoji území. Jednodenní konference je organizována v rámci programu ESPON ve spolupráci s Evropským parlamentem a Výborem regionů. Další informace o evropské regionální politice jsou k dispozici na této stránce.
  více »

  Komisař Kyprianou zasedne s evropskými ministry zdravotnictví ke kulatému stolu

  Brusel 28. listopadu 2006 – Evropští ministři zdravotnictví se zítra sejdou na pozvání komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitele Markose Kyprianou k prvnímu kulatému stolu, aby diskutovali o zdravotnických službách. Tato diskuse následuje debatu uspořádanou Evropskou komisí 5. září a komunikaci přijatou 26. září, která odstartovala širokou veřejnou konzultaci. Tato konzultace se zaměřila na otázku, jak v rámci práva EU zajistit právní jistotu přeshraniční zdravotní péče a podporovat spolupráci mezi zdravotními systémy členských států. Konzultace potrvá do 31. ledna 2007. Na základě výsledků této konzultace Komise v průběhu roku 2007 vypracuje návrhy. Další informace najdete na této adrese.
  více »

  Posílení konkurenceschopnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií

  Brusel 27. listopadu 2006 – Ke zvýšení konkurenceschopnosti v odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT) je zapotřebí zlepšit interoperabilitu na všech frontách. Zpráva, kterou dnes přijala pracovní skupina Evropské komise pro konkurenceschopnost ICT, doporučuje zaměřit se na rozvoj odborných schopností v oblasti výpočetní techniky a podnikatelských schopností, posílení vnitřního trhu, snížení patentových nákladů a také na podpoře progresivních segmentů trhu prostřednictvím veřejných zakázek. Založení pracovní skupiny pro ICT je jednou z aktivit, jimiž chce Komise na základě iniciativy pro růst a zaměstnanost pomoci vytvořit v EU příznivější podnikatelské prostředí. Komise v roce 2007 naváže na doporučení pracovní skupiny pro ICT vlastními návrhy konkrétních akcí, jako je vytvoření dlouhodobé strategie eSkills a podpora interoperability.
  Celou zprávu najdete zde.
  více »

  Obchodování s emisemi: Komise rozhodla o prvním souboru národních alokačních plánů na období 2008 – 2012

  Brusel 29. listopadu 2006 – Evropská komise dnes potvrdila mimořádný zájem na tom, aby členské státy dodržely emisní limity skleníkových plynů stanovené na základě Kjótského protokolu. Při rozhodování o prvních deseti národních plánech pro alokaci povolenek na emise CO2 energeticky náročnými průmyslovými provozy v období 2008 – 2012 Komise v rámci systému obchodování s emisemi (EU ETS) snížila povolené emise o téměř 7 % procent pod úroveň navrženou národními alokačními plány a 7 % pod úroveň emisí v roce 2005. Tyto plány se týkají Irska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Německa, Řecka, Slovenska, Spojeného království a Švédska. Uvedené státy odpovídají za 42 % povolenek přidělených v prvním obchodním období EU ETS v letech 2005 – 2007. Více informací.
  více »

  Komise doporučuje v případě Francie zrušit proceduru nadměrného schodku

  Brusel 29. listopadu 2006 – Evropská komise se dnes rozhodla doporučit, aby Rada zrušila proceduru nadměrného schodku týkající se Francie, neboť její schodek v roce 2005 klesl na 2,9 % HDP a předpokládá se, že v letech 2006 a 2007 bude nadále klesat. V poslední době se Francii také podařilo obrátit trend rostoucího dluhu, což naznačuje, že náprava schodku je věrohodná a odráží pozitivní vliv zvýšené kontroly výdajů. Hlavním cílem Francie zůstává dosažení vyrovnaného rozpočtu na konci tohoto desetiletí, což jí zajistí dlouhodobou stabilitu veřejných financí. Hodnocení Francie najdete na této adrese.
  více »

  Inventura Plánu D pro demokracii, dialog a diskusi – Komise vyzývá ženy a mládež k aktivnější roli v debatě o Evropě

  Brusel 29. listopadu 2006 – Místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová, která je odpovědná za vztahy institucí a komunikační strategii, dnes Komisi informovala o stavu Plánu D rok po jeho vyhlášení. Před tímto setkáním paní Wallströmová řekla: „Plán D pomohl znovuoživit debatu o budoucnosti Evropské unie. Neměli bychom zapomínat, že je také odpovědností členských států brát si čas na rozmyšlenou, aby mohly zvážit myšlenky svých občanů. Nyní je cílem zaměřit se na mlčící většinu – zejména na mládež a na ženy. Chceme je povzbudit k vyjádření názorů na budoucnost Evropy.“ Více informací najdete zde.
  více »

  Komise představila doporučení k pokračování přístupových rozhovorů s Tureckem

  Brusel 29. listopadu 2006 – Po prohlášení finského předsednictví, že diplomatické úsilí, které mělo zajistit, aby Turecko splnilo své závazky vyplývající z Ankarského protokolu, nebylo úspěšné, se Komise dnes rozhodla předložit svá doporučení k pokračování přístupových rozhovorů s Tureckem. Komise doporučuje následující:

  1) Komise zaznamenala, že Turecko plně nerealizovalo dodatečný protokol k Ankarské dohodě a že omezení volného pohybu zboží včetně omezení v používání dopravních prostředků zůstávají v platnosti.

  2) Za těchto okolností a s odvoláním na deklaraci Evropského společenství a členských států z 21. září 2005 Komise doporučuje, aby mezivládní konference o přistoupení s Tureckem nezahajovala rozhovory o kapitolách vztahujících se k oblastem, v nichž Turecko uplatňuje omezení vůči Kyperské republice, dokud Komise nepotvrdí, že Turecko své závazky splnilo. Jde o následující kapitoly: Kapitola 1 volný pohyb zboží, Kapitola 3 právo usazování a volný pohyb služeb, Kapitola 9 finanční služby, Kapitola 11 zemědělství a rozvoj venkova, Kapitola 13 rybolov, Kapitola 14 dopravní politika, Kapitola 29 celní unie a Kapitola 30 vnější vztahy.

  3) Dále Komise doporučuje, aby žádná z kapitol nebyla prozatímně uzavřená, dokud Komise nepotvrdí, že Turecko plně realizovalo své závazky vyplývající z dodatečného protokolu.

  4) Komise bude ve svých výročních zprávách o pokroku informovat Radu o jakémkoli pokroku v záležitostech dotčených deklarací z 21. září 2005.

  5) Vzhledem k již dosaženému pokroku je třeba se soustředit na dokončení hodnotícího procesu. Kapitoly, u nichž byly dokončeny technické přípravy, mohou zůstat otevřené v souladu s vyjednávacím rámcem.

  6) Komise zdůrazňuje význam opětovného zahájení procesu, který by umožnil vést v roce 2007 pod patronátem OSN plnohodnotná vyjednáváním o komplexním řešení kyperské otázky

  Posílení evropské migrační politiky

  Brusel 30. listopadu 2006 – Evropská komise dnes zveřejnila dvě komunikace o migraci. První z nich posiluje rámec pro rozvoj komplexní evropské migrační politiky, druhá se týká správy mořských hranic.
  více »

  K posílení ekonomiky v EU jsou zapotřebí další strukturální reformy

  Brusel 1. prosince 2006 – Ekonomika v Evropské unii v roce 2006 značně posílila. Zvyšuje se ekonomický růst i produktivita. Poslední vývoj naznačuje, že se ekonomický růst zvýšil z 1,7 % v roce 2005 na 2,8 % v roce 2006, přičemž nezaměstnanost celkově klesá. Zpráva Komise o konkurenceschopnosti za rok 2006, která bude diskutována na nadcházející Radě pro konkurenceschopnost, dokládá, jak reforma může přinést další prospěch v řadě oblastí politiky. Zpráva také identifikuje slabá místa v ekonomické výkonnosti, jako například pozvolný růst produktivity práce od roku 1995. Zdůrazňuje potřebu zrychlit realizaci strukturálních reforem na základě strategie pro růst a zaměstnanost.
  Další informace
  více »

  Komunikující Evropa: Evropská komise a finské předsednictví pořádají konferenci o EU, médiích a nových technologiích

  Brusel 1. prosince 2006 – K významným tvůrcům veřejného mínění z evropských médií se na konferenci, která se bude konat 4. a 5. prosince v Helsinkách, připojí místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová. Před začátkem konference paní Wallströmová prohlásila: „Potřebujeme prezentovat záležitosti EU způsobem, který vyvolá mnohem víc emocí. EU obvykle neovlivňuje život lidí natolik vzrušujícím způsobem, aby se toho chopily novinové titulky. Ale život lidí ovlivňuje, a to v důležitých věcech, a oni mají právo se to dozvědět. A také chtějí vědět, jaký názor mají na určitou věc lidé v ostatních státech EU.”
  více »

  Eurostat

  Říjen 2006: nezaměstnanost v eurozóně klesla na 7,7 %; v EU25 beze změny na 7,9 %

  1. prosince 2006 – Podle sezónně upravených údajů byla v říjnu 2006 míra nezaměstnanosti v eurozóně 7,7 %, v září 7,8 %. V říjnu 2005 činila míra nezaměstnanosti 8,5 %. V EU25 dosáhla míra nezaměstnanosti v říjnu 2006 7,9 %, tj. stejně jako v září. V říjnu 2005 přitom činila 8,6 %. V říjnu 2006 ke státům s nejnižší mírou nezaměstnanosti patřilo Dánsko (3,5 % v září), Nizozemsko (3,9 %), Estonsko a Irsko (4,2 %) a v Rakousko (4,7 %). Naopak ke státům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti patřilo Polsko (14 %), Slovensko (12,7 %), Řecko (9,0 % ve druhém čtvrtletí 2006), Francie (8,8 %) a Španělsko (8,4 %).
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky