Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (25. září – 1. října 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/09/2006

  Rada

  Ministři zemědělství podporují evropské hodnoty, zvýšení konkurenceschopnosti a zjednodušení zemědělské politiky

  26. září – Ministři zemědělství členských států EU diskutovali na neformálním setkání v Oulu o evropském zemědělském modelu a budoucích úkolech zemědělského sektoru. Všichni ministři podpořili společné evropské hodnoty, zvýšení konkurenceschopnosti a zjednodušení společné zemědělské politiky.

  Podle ministrů zemědělství musí zemědělská politika zajistit tržní a ekologickou zemědělskou produkci, která dokáže uspokojit potřeby zákazníků. Tato politika musí být navíc dostatečně flexibilní, aby dokázala reagovat na nové požadavky. Zároveň je nutné zajistit, aby zemědělství mohlo být i nadále provozováno v méně zemědělsky produktivních regionech.
  více »

  Evropský parlament

  Evropský parlament kritizuje zpomalení reformního procesu v Turecku

  27. září – Přijetím zprávy o pokroku Turecka z hlediska přistoupení evropští poslanci vyjádřili kritický postoj ke zpomalení reformního procesu. Zpráva přijatá 429 hlasy proti 71  při 125 absencích zmiňuje především vztahy s Kyprem a Arménií a omezování svobody slova a náboženství. Poslanci však také uvítali některé nedávné kroky turecké vlády při potírání mučení, v boji proti korupci a v rozšiřování práv žen.
  více

  Evropská komise

  Balení podle libosti: Komise vítá souhlas Rady se zjednodušením legislativy EU

  Brusel 25. září 2006 – Rada pro konkurenceschopnost dnes dosáhla politické dohody o zjednodušení legislativy v oblasti baleného zboží. Pokud dohodu schválí Parlament, budou uvolněny rozměry balení všech výrobků s výjimkou vín a lihovin, jejichž současné rozměry jsou již ustálené. To by znamenalo nahrazení 25 různých národních norem a dvou směrnic jedinou směrnicí EU. Jde o další krok pracovního programu Komise zaměřeného na zjednodušení legislativy EU v rámci iniciativy za lepší regulaci. Komise doposud stáhla 68 neschválených návrhů, u nových a významných návrhů představila odhady dopadů, předložila návrhy na zjednodušení zákonů EU a pracuje na modelu redukce administrativních nákladů vyplývajících z evropské legislativy.

  Více informací najdete na této stránce.
  více »

  Rada pro konkurenceschopnost dosáhla dohody o programu na ochranu spotřebitele v období 2007 – 2013

  Brusel 25. září 2006 – Rada pro konkurenceschopnost dnes dosáhla politické dohody o programu s rozpočtem 156,8 milionu eur na podporu politiky ochrany spotřebitele v období 2007 – 2013. Hlavním cílem tohoto programu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele pomocí efektivní reprezentace spotřebitelských zájmů a zároveň zajistit, aby zákony na ochranu spotřebitele byly účinně uplatňovány v celé Evropské unii.
  více »

  Komise potvrzuje vstup Bulharska a Rumunska do EU k 1. lednu 2007, který je podmíněný splněním celé řady doprovodných opatření

  Brusel 26. září 2006 - Komise dnes přijala závěrečnou hodnotící zprávu o připravenosti Bulharska a Rumunska na členství v EU. Na základě pokroku, kterého obě tyto země dosáhly, se Komise domnívá, že jsou způsobilé k tomu, aby dne 1. ledna 2007 na sebe vzaly práva a povinnosti vyplývající z členství v EU. Komise navrhuje balíček přísných doprovodných opatření zaměřených na několik oblastí, v nichž je třeba provádět další činnosti.

  Komise v květnu 2006 dospěla k závěru, že „by Bulharsko a Rumunsko měly být ke dni 1. ledna 2007 připraveny na členství v EU za předpokladu, že budou věnovat pozornost nedořešeným otázkám". Obě země vyvinuly od této doby značné úsilí a zaměřily se na mnoho z těchto úkolů. Tím dosáhly dostatečného souladu s platnými normami a osvědčenou praxí v rámci Unie. Pokud jde o několik zbývajících záležitostí, ze zprávy Komise vyplývá, že EU má k dispozici dostatečné záruky k zajištění ochrany zájmů Unie a jejích občanů.
  více »

  Mobilita pacientů: Komise zahájila veřejnou konzultaci o zdravotních službách

  Brusel 26. září 2006 – Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o tom, jak v rámci komunitárního práva zajistit právní jistotu poskytování přeshraniční zdravotní péče a jak podpořit spolupráci mezi systémy zdravotní péče jednotlivých členských států. Příspěvky lze zasílat do 31. ledna 2007. S vlastními návrhy Komise vystoupí v průběhu roku 2007. Další informace najdete na této a na této stránce.
  více »

  Schodek maďarského rozpočtu – podle nového konvergenčního programu má dojít k nápravě do roku 2009

  Brusel 26. září 2006 – Revidovaný maďarský konvergenční program stanovil rozpočtové plány vedoucí k nápravě rozpočtového schodku, ovšem o úspěchu rozhodne důslednost naplňování tohoto programu. Program předpokládá redukci rozpočtového deficitu z očekávaných 10,1 % HDP v letošním roce na 3,2 % HDP v roce 2009. Veřejný dluh má podle konvergenčního programu v roce 2009 činit 70,4 % HDP, což předpokládá ukončení jeho prudkého růstu, jehož jsme byli v posledních několika letech svědky. S ohledem na velikost schodku Komise v novém doporučení podle článku 104.7 Smlouvy navrhla, aby Rada prodloužila termín nápravy schodku z roku 2008 na rok 2009 a aby vláda podnikla veškerá potřebná opatření k dodržení tohoto termínu a k zajištění permanentního snižování schodku v rámci komplexní reformní strategie. Text analýzy Evropské komise najdete zde.
  více »

  Fúze: Komise zasáhla proti opatřením španělského energetického regulátora ve věci nabídky firmy E.ON na převzetí společnosti Endesa

  Brusel 26. září 2006 – Evropská komise rozhodla, že rozhodnutí španělského energetického regulátora CNE, které spojilo nabídku firmy E.ON na převzetí společnosti Endesa s řadou podmínek, porušilo článek 21 nařízení o fúzích. Rozhodnutí Komise je založené na dvou skutečnostech. Za prvé, rozhodnutí CNE bylo přijato a vstoupilo v platnost bez předchozího oznámení Komisi a bez jejího souhlasu, což znamená porušení oznamovací povinnosti a povinnosti nekonat v rozporu se článkem 21. Za druhé, CNE podmínila převzetí kontroly nad společností Endesa řadou podmínek, které jsou v rozporu se Smlouvou ES o volném pohybu kapitálu a svobodě usazování. Rozhodnutí Komise, že podmínky stanovené CNE jsou nezákonné, znamená, že španělská strana je povinná tyto podmínky zrušit. Rozhodnutí Komise je právně závazné a je vymahatelné před španělskými soudy.
  více »

  Komise povoluje českou státní podporu na výzkum a vývoj v odvětví dopravy

  Brusel 26. září 2006 - Evropská komise dnes rozhodla, že nebude vznášet námitky vůči režimu podpory, který české orgány navrhují ve snaze podporovat realizaci udržitelného rozvoje v odvětví dopravy. Podpora byla shledána slučitelnou s řádným fungováním společného trhu.

  Účelem režimu je podněcovat činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v odvětví dopravy. Tímto je podpora mimo jiné určena na zvýšení bezpečnosti dopravy, na zmírnění negativních vlivů dopravy na zdraví a životní prostředí, na rozvoj infrastruktury a na podporu intermodální i multimodální dopravy.
  více »

  Z české státní podpory mohou být poskytovány náhrady pro dopravce ve vnitrozemské vodní dopravě

  Brusel 26. září 2006 - Evropská komise dnes rozhodla, že nevznese námitky k opatřením podpory ze strany orgánů České republiky, která mají nahradit dopravcům ve vnitrozemské vodní dopravě ztráty způsobené nedostatečnými plavebními podmínkami na řece Labi. Tato opatření mají za cíl podpořit dopravu zboží za méně vhodných podmínek, aby se tak co nejvíce zboží přepravovalo po vodních cestách, a nikoli po silnici.

  Podpora pokryje až 60 % ztrát přímo vzniklých v důsledku nízkého vodního stavu. Předmětem podpory budou pouze ztráty odpovídající objemu zboží, které nemohlo být přepraveno kvůli vodnímu stavu nacházejícímu se pod hospodářsky opodstatněnou úrovní, tj. 200 cm (plavidlo musí mít ponor do 140 cm). Podpora nesmí přesáhnout 30 % nákladů souvisejících s dopravou.
  více »

  Zaměstnanost a růst v akci – první celoevropský veletrh práce pomůže občanům využít nových příležitostí v zahraničí

  Ve dnech 29. a 30. září proběhne v téměř třech stovkách evropských měst více než 450 akcí, které budou součástí historicky prvního celoevropského veletrhu práce. Tento veletrh, organizovaný pod hlavičkou Evropského roku mobility pracovníků, který vyhlásila Evropská unie, upozorní občany na nové příležitosti, které se jim otevírají, a bude propagovat možnost žít a pracovat v jiných evropských zemích a působit v nových oborech.
  více »

  “Zlaté hvězdy”: Komise posiluje zainteresovanost občanů

  Brusel 28. září 2006 – Starostové a další představitelé měst a občanských organizací z celé Evropy přijeli do Bruselu na fórum “Evropa pro občany”. Diskuse na konferenci se soustředila na problém zapojení evropských občanů na evropské úrovni. Akce vyvrcholila udělením letošních zlatých hvězd za vynikající evropské občanství šesti městským twinningovým projektům a pěti projektům z oblasti občanské společnosti.
  více »

  Eurostat

  Mezinárodní den seniorů – počet obyvatel v EU25 ve věku nad 65 let se v období 1995 až 2050 zdvojnásobí

  29. září 2006 – 1. října se bude jako každý rok slavit Mezinárodní den seniorů vyhlášený Organizací spojených národů. V souvislosti s touto událostí Eurostat zveřejnil statistiky o obyvatelstvu ve věku nad 65let, ze kterého pro tuto skupinu vyplývají některá demografická, ekonomická a sociální specifika.

  V roce 2005 představovala skupina osob ve věku 65 a více let 17 % celkového počtu obyvatelstva v EU25, zatímco v roce 1995 pouze 15 %. K členským státům s nejvyšším podílem této věkové skupiny patřilo v roce 2005 Německo (19 %), Itálie (19 %) a Řecko (18 %), na opačném konci žebříčku se nacházelo Irsko (11 %), Kypr (12 %) a Slovensko (12 %).
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky