Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (18. – 24. září 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/09/2006

  Rada

  Je třeba udělat vše pro urychlené rozšíření schengenského prostoru

  21. září – Finsko jako předsedající země společně s Radou, Komisí a Evropským parlamentem usilují o rozšíření Schengenského prostoru v co možná nejkratším termínu. Předseda Rady a finský ministr vnitra Kari Rajamäki spolu s místopředsedou Komise Francem Frattinim informovali 21. září evropské ministry spravedlnosti a vnitra o současném stavu přípravných prací na Schengenském informačním systému (SIS II), jehož vybudování je podmínkou zrušení kontrol na vnitřních hranicích.
  více »

  Evropský parlament

  Předseda Borrell znovu potvrdil odhodlání Parlamentu přispět k trvalému míru v Libanonu

  18. září 2006 – Předseda Evropského parlamentu Josep Borrell navštívil ve dnech 14. a 15. září 2006 Libanon, aby potvrdil zájem Evropského parlamentu přispět k vytvoření podmínek pro trvalý mír v Libanonu a na celém Středním východě.
  více »

  Evropská komise

  Životní prostředí: Komise zveřejnila první seznam znečišťování z malých a neprůmyslových zdrojů

  Brusel 18. září 2006 – Evropská komise dnes na internetu zveřejnila první souhrnný přehled o znečišťování z malých a rozptýlených zdrojů, jako jsou například letadla, lodě, domácí ohřívače vody či malé farmy. Tento soubor dat o rozptýlených zdrojích znečišťování v EU poprvé shrnul údaje z nejrůznějších seznamů. Doposud byla v Evropské unii zpracovávána detailní data pouze o emisích velkých průmyslových zdrojů, jako jsou továrny nebo elektrárny. Přehled o znečišťování z rozptýlených zdrojů proto představuje důležitý krok k vytvoření budoucího Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (European PRTR). Ze získaných údajů vyplývá, že emise vypouštěné z rozptýlených zdrojů do ovzduší a do vody mají významný podíl na celkovém znečišťování a v některých případech dokonce převyšují emise z velkých průmyslových provozů. Mezi sektory s nejvyššími emisemi z rozptýlených zdrojů patří silniční doprava, vytápění domácností a zemědělství.
  více »

  Komise věnuje 78 milionů eur na přizpůsobení grid technologií a služeb potřebám evropských podniků

  Brusel 18. září 2006 – Evropská komise zítra v Bruselu zahájí 23 nových výzkumných projektů týkajících se grid technologií, na které poskytne finanční příspěvky v celkové výši 78 milionů eur. Grid technologie spočívají v dynamickém propojení tisíců počítačů a dalších zařízení, které v případě potřeby poskytnou obrovskou výpočetní sílu s takovou flexibilitou a za tak nízké náklady jako nikdy předtím. Výzkum v této oblasti, který je již několik let financován Evropskou unií, pomáhá dosahovat vyšší kvalitu a produkovat konkurenceschopné výrobky a služby v automobilovém, leteckém, finančním, farmaceutickém či mediálním sektoru.

  Více informací: http://cordis.europa.eu/ist/grids/

  Komise žádá o informace v zájmu politiky v oblasti metalurgického průmyslu

  Brusel 18. září 2006 – Průmysl čelí ztíženému přístupu k surovinám, které jsou zapotřebí k výrobě kovů. Ceny všech druhů kovů dosáhly v reakci na zvýšenou poptávku ze strany rodících se ekonomik rekordní výše. Vzhledem k tomu, že kov je základním materiálem ve většině průmyslových odvětví (automobilového, leteckého, chemického, elektrotechnického atd.) i ve stavebnictví, klade poslední vývoj na společnosti v EU značné nároky. Evropská komise chce na základě analýzy strukturálních změn a hlavních trendů v metalurgickém odvětví přijmout sdělení s návrhem politických kroků, které by umožnily adaptaci na nový globalizační kontext. Komise v rámci přípravy dnes zahájila konzultaci se zainteresovanými stranami. Chce tak získat komentáře, názory a návrhy zaměřené na možnosti budoucí politiky na poli odpadů, energie, obchodu a výzkumu.

  Veřejnou konzultaci najdete zde: /enterprise/steel/index_en.htm
  více »

  Vytvoření konkurenceschopného textilního průmyslu: Komise vítá doporučení skupiny na vysoké úrovni

  Brusel 19. září 2006 – Evropská komise uvítala závěry včerejší skupiny na vysoké úrovni, která přijala doporučení k budoucí konkurenceschopnosti textilního a oděvního odvětví. Skupina na vysoké úrovni také formulovala vizi textilního a oděvního odvětví do roku 2020. Ke klíčovým doporučením skupiny patří výzva k zeštíhlení a k větší schopnosti spolupráce za účelem dosažení vyšší produktivity a zvýšení podílu produkce určené na export. Vize formulovaná skupinou reprodukuje principy průmyslové politiky, které byly obsahem sdělení o průmyslové politice předložené Komisí 5. října 2005.

  Více informací včetně seznamu členů skupiny na vysoké úrovni najdete na této stránce.
  více »

  Velká Británie je podle Komise na cestě k nápravě nadměrného schodku do konce finančního roku 2006 / 2007

  Brusel 20. září 2006 – Velká Británie se zdá být na cestě k nápravě nadměrného schodku do konce finančního roku 2006 / 2007, i když poslední úpravy mohou být vzhledem k doporučením Rady zklamáním. Po lednovém doporučení Rady, která dospěla k názoru, že Velká Británie čelí nadměrnému schodku, Komise vypracovala hodnocení, v němž poznamenává, že zatímco růst HDP patrně překoná očekávání, výše deficitu zůstává kvůli chybějící rezervě, která by bránila překročení hranice 3 %, náchylná k negativním překvapením. Komise bude pokračovat v monitorování situace zejména s ohledem na vysoké riziko ve vývoji veřejných financí.
  více »

  Komisař Figel’ zahájil činnost skupiny na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost

  Brusel 20. září 2006 - Evropská komise dnes přijala rozhodnutí ustavit skupinu na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost. Skupina, kterou tvoří 11 odborníků z celé Evropy, se poprvé oficiálně sejde 3. října 2006. Tato skupina byla vytvořena v reakci na sdělení z roku 2005 „Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost“, jež vyzvalo k ustavení skupiny na vysoké úrovni, která by komisaři pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mnohojazyčnost poskytovala poradenství „při vytváření iniciativ, jakož i nové podněty a nápady v rámci komplexního přístupu k mnohojazyčnosti v Evropské unii“.
  více »

  Komise navrhuje vysvětlení používání prodejního označení „telecí“

  Brusel 21. září 2006 - Evropská komise předložila návrh na vysvětlení podmínek uvádění masa ze skotu do dvanácti měsíců věku na trh. Podle návrhu by se u tohoto masa v různých členských státech vyžadovalo používání pevného prodejního označení spolu s uvedením věku zvířat při porážce. Cílem návrhu je zlepšit transparentnost na trhu a napomoci spotřebitelům rozpoznat, co přesně kupují. Předcházely mu dlouhé diskuze se všemi zúčastněnými stranami i nedávná konzultace prostřednictvím internetu. Návrh je výsledkem žádostí ze strany obchodu a členských států o jasnější pravidla, která by odrážela různé systémy produkce v různých členských státech. Jakmile nařízení přijme Rada, mělo by posílit fungování jednotného trhu a poskytnout spotřebitelům lepší informace.
  více »

  Obnovitelná energie: Komise navrhuje rozšířit režim podpory pro energetické plodiny na všechny členské státy

  Evropská komise navrhla rozšířit prémii pro energetické plodiny, která byla zavedena v rámci reformy společné zemědělské politiky v roce 2003, na osm členských států, které ji prozatím nemohly využívat. To by vedlo ke zvětšení maximální plochy, na níž lze podporu poskytovat, a to ze stávajících 1,5 milionu hektarů na 2 miliony hektarů.
  více »

  Eurostat

  Den bez aut 2006 – v roce 2004 připadali dva obyvatelé na bezmála jeden automobil – počet automobilů vzrostl v letech 1990 až 2004 o téměř 40 %

  19. září 2006 – Den bez aut, který se koná 22. září 2006, je součástí Evropského týdne mobility zasvěceného udržitelné mobilitě. Cílem této akce je usnadnit vedení debaty o potřebě změn v chování, pokud jde o mobilitu a zejména o používání osobních automobilů.

  V roce 2004 bylo na území EU25 registrováno 216 milionů osobních vozidel. Od roku 1990 do roku 2004 počet automobilů v EU25 vzrostl o 38 %. Největší nárůst byl zaznamenán v Litvě (+ 167 %), Lotyšsku (+ 142 %), Portugalsku (+ 135 %), Polsku (+ 128 %) a Řecku (+ 121 %). Naproti tomu ve Švédsku (+ 14 %), Dánsku (+ 20 %) a Finsku (+ 21 %) byl zaznamenán jen malý nárůst.

  V roce 2004 bylo v EU25 průměrně 472 automobilů na 1 000 obyvatel, oproti 759 v USA v roce 2003. Mezi členskými státy má největší podíl automobilů Lucembursko se 659 auty na 1000 obyvatel. Více než dvě auta na dva obyvatele zaznamenala ještě Itálie (581), Portugalsko (572), Německo (546), Malta (525) a Rakousko (501). Na druhém konci žebříčku se nacházelo Slovensko (222), Maďarsko (280) a Lotyšsko (297).

  V roce 2004 mělo více než 90 % automobilů benzínové motory ve Švédsku (95 %), Dánsku (93 % v roce 2002) a na Kypru (90 %). Největší podíl dieselových motorů byl zaznamenán v Rakousku (49 %), Belgii (47 %) a ve Francii (43 % v roce 2003).
  více »

  Energie v EU: první odhady za rok 2005 – spotřeba energie v EU25 odpovídá více než třem a půl tunám ropy na hlavu; míra energetické závislosti v EU25 činila 56 %

  21. září 2006 – Celkové množství energie potřebné k pokrytí poptávky v EU25 v roce 2005 zůstalo na úrovni roku 2004 a činilo 1 637 milionů tun ropného ekvivalentu (toe). Produkce všech zdrojů energie v EU25 však v roce 2005 poklesla o 4,2 %, což znamenalo nárůst čistého dovozu o 4,5 %. První odhady za rok 2005 ukazují, že EU25 byla závislá na dovozech u 56 % své energetické spotřeby, oproti 54 % v roce 2004.

  V delším časovém období mezi lety 1995 a 2004 stoupla spotřeba energie v EU25 o 11 %, produkce klesla o 2 % a čistý dovoz stoupl o 29 %. Míra energetické závislosti činila v roce 1995 44 %.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky