Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (11. – 17. září 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/09/2006

  Rada

  Rozhodnutí o rozšíření ASEM na helsinském summitu

  Helsinky 11. září – Šestý asijsko-evropský summit ASEM, který se konal 10. a 11. září v Helsinkách, stanovil pravidla pro další proces spolupráce mezi oběma kontinenty a rozhodl o přijetí šesti nových partnerů. Počínaje příštím vrcholným setkáním, které se bude konat v roce 2008 v Pekingu, se počet spolupracujících partnerů zvýší ze 39 na 45. Ke kooperaci v rámci ASEM se připojí také Bulharsko, Rumunsko, Indie, Mongolsko, Pákistán a sekretariát ASEAN.
  více »

  Evropský parlament

  Služby obecného zájmu: klíčem je srozumitelnost

  Brusel 12. září 2006 – Poslanci Evropského parlamentu zastávají názor, že u služeb obecného zájmu je zapotřebí zajistit jasnější právní situaci. Výbor pro ekonomiku v úterý již v tomto ohledu učinil první krok, když přijal – téměř jednomyslně – zprávu vyjadřující potřebu zkvalitnit legislativu EU a vytyčit směr a cíl jejího dalšího vývoje.
  více »

  Snižování emisí automobilů: Euro 5

  Brusel 13. září 2006 – Výbor pro životní prostředí ve středu vyjádřil souhlas s revizí současných emisních limitů pro motorová vozidla (normy Euro 4, které platí od 1. ledna 2005), včetně limitů pro prekurzory tvorby ozónu, jako jsou oxidy dusíku a uhlovodíky, a pevné částice emitované dieselovými motory. Nové normy (známé jako Euro 5) vejdou v platnost 1. září 2009. Nová legislativa také výslovně vyžaduje, aby informace o opravách byly snadno dostupné samostatným neznačkovým servisům.
  více »

  Rozpočtové absolutorium 2004: ostrá kritika, ale také podpora nákupu štrasburských budov

  Brusel 14. září 2006 – Výbor pro kontrolu rozpočtu doporučil, aby předsedovi Parlamentu bylo uděleno absolutorium pro rozpočet Evropského parlamentu na rok 2004. Poslanci podrobně zkoumali otázku budov Winstona Churchilla a Salvadora de Madariagy ve Štrasburku se závěrem, že by „mohlo být“ rozumné se snažit je zakoupit.
  více »

  Evropská komise

  Finanční sektor: Komise podniká kroky ke zlepšení procesu schvalování fúzí a akvizic orgány dohledu

  Brusel 12. září 2006 - Evropská komise předložila návrh, jenž zpřísní postupy, jimiž se musí řídit orgány dohledu členských států při posuzování navrhovaných fúzí a akvizicí v bankovnictví, pojišťovnictví a v sektoru cenných papírů. Stávající předpisy EU umožňují orgánům dohledu zablokovat fúze a akvizice, pokud dospějí k názoru, že by mohlo být ohroženo "řádné a obezřetné řízení" cílové společnosti. Navrhovaná nová směrnice, jež pozměňuje různé stávající směrnice v uvedených sektorech, zvláště objasní kritéria, na jejichž základě by dohled měl posuzovat možné fúze a akvizice. Zlepší to jasnost a transparentnost při posuzování orgány dohledu a pomůže zajistit jednotné vyřizování žádostí o fúze a akvizice po celé EU.
  Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy řekl: „Tyto nové předpisy znamenají, že orgány dohledu budou muset být při posuzování přeshraničních fúzí a akvizicí jasné, transparentní a důsledné. Neponechávají prostor pro politické zasahování nebo protekcionismus. Taková musí být cesta vpřed, míníme-li vážně slova o plně fungujícím vnitřním trhu a umožnění globální konkurenceschopnosti evropských finančních společností.“
  více »

  Rozvoj venkova: Komise dokončila zpracování ročního financování pro členské státy na léta 2007-2013

  Brusel 12. září 2006 - Evropská komise dnes rozhodla o každoročním rozpočtu pro rozvoj venkova pro 25 členských států na léta 2007-2013. Toto rozhodnutí následuje po rozhodnutí Evropské rady o finančních výhledech z prosince 2005. O finanční částce, kterou každý členský stát obdrží, bylo rozhodnuto na základě následujících kritérií: a) některé částky jsou vyhrazeny pro určité regiony v rámci cíle konvergence; b) na základě minulého podílu pro každý členský stát z prostředků Záruky EZOZF pro rozvoj venkova a z prostředků programu Leader+ a c) na základě konkrétních situací a potřeb založených na objektivních kritériích (Evropská rada přidělila konkrétní částky osmi členským státům). Rozhodnutí bude pozměněno poté, co se Rumunsko a Bulharsko stanou členy EU. Pro tyto dvě země jsou k dispozici dodatečné finanční prostředky.
  „Poté, co jsme dokončili přidělení rozpočtových částek, očekávám od členských států programy rozvoje venkova,“ poznamenala Mariann Fischer Boelová, členka Komise pro zemědělství a rozvoj venkova. „Fondy na rozvoj venkova lze použít ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělskopotravinářského a lesnického odvětví. Uvedené fondy jsou důležitým prvkem podpory environmentálních projektů na venkově. Tyto prostředky však mohou být použity i mimo odvětví tradičního zemědělství a mohou pomoci vytvářet nové pracovní příležitosti a podniky ve venkovských oblastech. O tvorbě růstu a pracovních příležitostí se hodně hovoří – toto je konkrétní příklad, kdy finanční prostředky EU se na uvedené tvorbě podílí.“
  více »

  Široce založená inovační strategie pro Evropskou unii: Komise vyzývá k aktivitám na úrovni EU i členských států

  Brusel 13. září 2006 – Evropská komise předložila 10bodý program posílení inovací jak na úrovni jednotlivých členských států, tak na evropské úrovni. Tento program bude základem diskuse vedoucích evropských představitelů na neformálním summitu, který se bude konat 20. října 2006 ve finském Lahti. Vytyčuje cestu, jak průmyslové inovace doplnit o veřejné politiky na všech úrovních, což bude představovat klíčový prvek obnovené lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Komise se snaží vyvinout koncepci „rozhodujících trhů“, kde úřady usnadňují průmyslové inovace vytvořením podmínek pro úspěšné přijetí inovovaných produktů a služeb trhem. Hlavním cílem jsou přitom oblasti, které reagují na společenskou objednávku (tj. oblasti, jako je doprava a zdraví, vnitřní bezpečnost nebo eko-inovace). Komise vyzývá členské státy k provedení strukturálních reforem, které jsou zapotřebí k dosažení požadovaných výsledků. Komise přitom zdůrazňuje, že Evropa od členských států nevyžaduje nové závazky, ale silné politické vedení a rozhodnost v jednání. Více informací najedete v Memo/06/325.
  více »

  Státní podpora: Komise schválila nové pokyny k regionální podpoře na léta 2007 – 2013

  Evropská komise schválila nové pokyny k regionální podpoře podle pravidel Smlouvy o ES o státní podpoře. Tyto pokyny se budou používat v období let 2007 až 2013, což se shoduje s příštím plánovacím obdobím strukturálních fondů EU. Pokyny stanoví pravidla pro přiznávání státní podpory, která podporuje rozvoj chudších regionů, a týkají se takových podpor, jako jsou přímé investiční dotace a daňové úlevy pro obchodní společnosti. Pokyny upřesňují pravidla výběru regionů způsobilých pro regionální podporu a vymezují nejvyšší přípustnou úroveň této podpory v souladu s politikou soudržnosti EU a požadavkem Evropské rady na nižší a cílenější státní podpory. Nové pokyny mění zaměření regionální podpory na nejchudší regiony rozšířené Unie a současně počítají s potřebou zvýšit konkurenceschopnost a zajistit plynulý přechod.
  více »

  Evropský týden mobility 2006 se zaměřuje na monitorování klimatických změn

  Brusel 15. září 2006 – Cílem pátého Evropského týdne mobility, který se koná ve dnech 16. až 22. září, je povzbudit občany k hledání způsobů, jak by mohli omezit svůj příspěvek ke klimatickým změnám. Během tohoto týdne se přes 165 milionů občanů ve více než 1 050 městech v Evropě a dalších částech světa zúčastní iniciativ za udržitelnou městskou mobilitu. Automobily v EU produkují přes 10 % emisí skleníkových plynů a další znečišťující látky, které mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Evropský týden mobility proto vyzývá k hojnějšímu využívání méně škodlivých alternativ, jako je chůze, jízda na kole, cestování veřejnou dopravou nebo společné jízdy jedním automobilem. Evropský týden mobility podporuje trvalý přechod k udržitelné mobilitě, neboť zapojená města musí provést taková opatření, jako je výstavba nových cyklistických tras či zajištění služeb veřejné dopravy. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Evropského týdne mobility na: http://www.mobilityweek-europe.org
  více »

  Setkejte se s vědci za Noci vědců

  Brusel 15. září 2006 – Po úspěchu v roce 2005 se Evropská komise opět rozhodla podpořit akce po celé Evropě a slavit „Noc vědců“. V 21 evropských zemích se 22. září 2006 bude konat 30 akcí. Všichni lidé bez ohledu na věk a bez ohledu na to, zda se o vědu zajímají soustavněji či zda se chtějí jen trochu poučit, budou mít na těchto speciálních akcích příležitost se zábavnou cestou dozvědět něco ze světa vědy. Proletět se mezi hvězdami, přeměnit kuchyň na vědeckou laboratoř, vydat se na cestu do nitra svého mozku, být svědkem vulkanické erupce – to vše lze zažít během evropské Noci vědců!
  O akcích v ČR více viz http://www.cas.cz/
  více »

  Eurostat

  Průzkum pracovních sil za rok 2005: míra zaměstnanosti v EU25 činila 63,8 %; jeden ze sedmi zaměstnanců měl krátkodobé zaměstnán

  11. září 2006 – V roce 2005 v EU25 bylo zaměstnáno nebo podnikalo 197,5 milionu osob starších patnácti let. Celková míra zaměstnanosti osob ve věku 15 – 64 let byla 63,8 % oproti 62,4 % v roce 2000 a 63,3 % v roce 2004. Míra zaměstnanosti žen v roce 2005 činila 56,3 %, zatímco v roce 2000 53,6 %. U starších osob ve věku mezi 55 a 64 tato míra dosáhla hodnoty 42,5 %, narozdíl od 36,6 % zaznamenaných v roce 2000. Uvedené informace pocházejí ze zprávy Eurostatu vytvořené na základě výsledků průzkumu pracovních sil za rok 2005.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky