Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (26. června – 2. července 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/06/2006

  Rada

  Günther Platter v Helsinkách předal předsednictví EU

  Helsinky 28. června 2006 – Rakouský ministr obrany Günther Platter předal dnes v Helsinkách do rukou finského ministra obrany Seppo Kääriäinena symbolický štafetový kolík předsednictví EU. „Bezpečnostní a obranná politika je hnacím motorem evropské integrace,” zdůraznil Platter při předávání štafety. „Společně usilujeme o mírovou Evropu.”

  V průběhu dvoudenní návštěvy oba politici diskutovali o prioritách evropské obranné politiky. „Milníkem evropské bezpečnostní a obranné politiky je koordinace civilní a vojenské sféry,” prohlásil Platter. Společná iniciativa tří po sobě jdoucích předsednických zemí (Británie, Rakouska a Finska) znatelně zkvalitnila krizové řízení EU. V případě přírodní katastrofy jsou rozhodující zejména první hodiny a my „díky civilně vojenské buňce uvnitř vojenského štábu EU máme k dispozici velmi významný koordinační bod.”
  více »

  Evropský parlament

  Západobalkánští poslanci diskutovali o přistoupení k EU, tribunálu pro válečné zločiny a vízové problematice

  Brusel 27. června 2006 – Poslanci Evropského parlamentu a komisař pro rozšíření Olli Rehn ujistili poslance ze západního Balkánu, že EU dodrží své závazky a nabídne jejich zemím plné členství, pokud splní přístupová kritéria. Setkání se uskutečnilo v úterý na meziparlamentním semináři organizovaném Evropským parlamentem, kterého se zúčastnili poslanci z celého západobalkánského regionu.
  více »

  Evropská komise

  Komise zkvalitňuje dialog o protidrogové politice EU

  Brusel 26. června 2006 – Veřejnost silně znepokojují zdravotní a sociální problémy a kriminalita souvisící s užíváním drog. Od devadesátých let minulého století vzniká evropský model založený na vyváženém a komplexním přístupu k drogám. Akce zaměřené proti dodávkám drog včetně právních nástrojů boje s nezákonným obchodováním a aktivity orientované na snížení poptávky a ochranu zdraví v něm mají stejnou důležitost a vzájemně se podporují. Při uplatňování protidrogové strategie EU na období 2005–2012 a akčního plánu na období 2005–2008 je důležité, aby protidrogová politika nepřestávala čerpat z myšlenek a zkušeností mnoha občanských organizací, které na tomto poli působí. V dnes přijaté Zelené knize Evropská komise navrhuje, aby mezi Evropskou unií a širokým spektrem organizací, které jsou v této oblasti aktivní, probíhal permanentní strukturovaný dialog. Komise se v současné době (do konce září) s evropskými organizacemi radí, jak by tento dialog měl být strukturován a jak by poznatky občanských organizací mohly být využity při tvorbě politiky na úrovni EU. Zelená kniha je k dispozici zde.
  více »

  Komise zahájila veřejnou konzultaci k dárcovství lidských orgánů

  Brusel 27. června 2006 – Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o činnosti EU v oblasti dárcovství a transplantací lidských orgánů. Prostřednictvím této konzultace chce Komise zjistit, s jakými hlavními problémy se dárcovství orgánů potýká, stanovit, v jakém rozsahu by na řešení těchto problémů měla být přijata opatření na úrovni EU, a vyslechnout návrhy možných iniciativ Evropské unie. V minulých desetiletích v EU nepřetržitě narůstal počet darovaných orgánů a úspěšných transplantací, které znamenaly prodloužení života i zlepšení jeho kvality. Nicméně další rozvoj tohoto lékařského oboru mohou zbrzdit takové překážky, jako je nedostatek dárců, nelegální obchod s lidskými orgány a neharmonizované kvalitativní a bezpečnostní normy. Dnes zahájená konzultace potrvá do 15. září. Poté Evropská komise provede analýzu získaných informací, které jí pomohou při rozhodování, jak postupovat v oblasti dárcovství a transplantací orgánů na úrovni EU. Informace o konzultaci jsou dostupné zde.
  více »

  Životní prostředí – Komise vítá názor Rady na LIFE+

  Brusel 27. června 2006 – Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas přivítal dnes dosažený společný postoj Rady ministrů pro životní prostředí k novému finančnímu nástroji pro životní prostředí ‘LIFE+’. Odsouhlasenému návrhu nařízení LIFE+ předcházela částečná politická dohoda uzavřená Radou v prosinci, která obsahovala veškeré detaily s výjimkou rozpočtu. Společného postoje bylo dosaženo po dubnové dohodě o celkových finančních perspektivách na období 2007–2013. Předpokládaný rozpočet LIFE+ na toto období činí 2,1 miliardy eur a je shodný s revidovaným návrhem Evropské komise. 40 % z této částky bylo rezervováno na výdaje spojené s částí programu zaměřenou na „přírodu a biodiverzitu“.
  více »

  Zdanění podniků – Evropská komise vítá Radou přijatý Kodex chování ohledně dokumentace cen za převody peněz

  Brusel 27. června 2006 – Nový kodex přinese standardizaci dokladů, které musejí společnosti předkládat finančním úřadům o svých cenách za přeshraniční transakce v rámci skupiny sdružených společností (dokumentace „převodních cen“). Kodex významně omezí daňové komplikace, kterým společnosti čelí při obchodování sdružených podniků v jiných členských státech, a zároveň zjednoduší daňovou správu zlepšením transparentnosti stanovení převodních cen v rámci skupiny. To přinese podnikům snížení rizika dvojího zdanění a nebezpečí penále za nedostatky v dokumentaci. Kodex sice představuje politický závazek, ale nijak neomezí práva a povinnosti členských států ani nenaruší příslušné kompetence členských států a Evropské unie. Členské státy musí začít uplatňovat nová pravidla v nejkratší možné době. Kodex chování ohledně dokumentace tvorby převodních cen najdete na serveru Europa .
  více »

  Mezi dvěma zasedáními v Tampere: Komise reaguje na požadavky občanů EU vybudovat v Evropě prostor svobody, bezpečnosti a práva

  V návaznosti na zvláštní zasedání Evropské rady v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999, na kterém bylo rozhodnuto vytvořit v Evropské unii prostor svobody, bezpečnosti a práva, a nedlouho před neformálním setkáním zástupců Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Tampere plánovaným na 20. až 22. září 2006 Komise představuje své první politické hodnocení pokroku dosaženém při provádění haagského programu.
  více »

  Hospodářská soutěž – Komise reviduje pokyny pro stanovení pokut za monopolní praktiky

  Brusel 28. června 2006 – Evropská komise přijala nové pokyny k metodě stanovování pokut za porušení pravidel vyplývajících ze Smlouvy o Evropském společenství, která staví mimo zákon kartely a jiné restriktivní obchodní praktiky (článek 81) a zneužívání dominantního postavení (článek 82). Nové pokyny vznikly revizí předchozích pokynů z roku 1998 s cílem zvýšit zastrašovací účinek pokut. Nařízení Rady 1/2003 (podobně jako předchozí nařízení Rady 17/62) stanovuje, že společnosti mohou být pokutovány až do výše 10 % jejich celkového ročního obratu. V tomto rámci revidované pokyny stanovují, že pokuty mohou činit až 30 % ročního obratu, vzniklého v souvislosti s porušením zákona, násobených počtem let, během nichž trvalo porušování zákona ze strany společnosti. Navíc část pokuty – tzv. „zápisné – může být uložena bez ohledu na dobu porušování zákona. Společnosti, které se porušení zákona dopustí opakovaně, budou nyní pokutovány víc než v minulosti. Nové pokyny se budou vztahovat na všechna rozhodnutí o udělení pokut za porušení antimonopolních pravidel, u nichž bylo prohlášení o námitkách oznámeno po vydání nových pokynů v Úředním věstníku, k němuž by mělo dojít v průběhu příštích dvou měsíců. Viz také MEMO/06/256. Pokyny jsou k dispozici na serveru Europa.
  více »

  Komise navrhla Slovinsku směnný kurz pro přechod na euro

  Brusel 28. června 2006 – Evropská komise dnes navrhla, že od 1. ledna 2007 euro nahradí slovinský tolar v pevně stanoveném kurzu 239,640 tolarů za euro. To je hodnota středního kurzu, za něhož tolar před dvěma lety vstupoval do ERM II a v jehož blízkosti se až do dneška pohyboval. Rozhodnutí o směnném kurzu musí ještě odsouhlasit ministři financí eurozóny a Slovinska během následujícího zasedání Rady ECOFIN, které se bude konat 11. července. Zprávu o konvergenci Slovinska najdete zde.
  více »

  Nové biometrické pasy v EU posílí bezpečnost a ochranu dat a zjednoduší cestování

  Brusel 29. června 2006 – Evropská komise přijala 28. června 2006 druhou část technické specifikace potřebné k zavedení biometrických identifikátorů (otisků prstů) do pasů a dalších cestovních dokladů vydávaných členskými státy na základě nařízení Rady (ES) 2252/2004 o zavedení společných bezpečnostních standardů a biometrických údajů do pasů a dalších cestovních dokladů.
  více »

  Komise přijala sdělení zdůrazňující význam vzdělávání soudců v EU

  Brusel 29. června 2006 – Evropská komise nejrůznějšími programy již několik let podporuje školení soudců, prokurátorů a právníků. Avšak v důsledku vývoje v Evropském justičním prostoru (zavedení evropského zatykače, vývoj rodinného práva a vůbec občanského práva na evropské úrovni) se ukazuje jako nezbytné, aby si právníci o této stále se vyvíjející oblasti nepřetržitě doplňovali vědomosti. Navíc díky k principu vzájemného uznávání budou soudní rozhodnutí v Evropě cirkulovat: soudní rozsudek dnes vynesený v Helsinkách se může později uplatnit v Portu nebo Lublani.
  více »

  Komise předložila plány na posílení konkurence mezi telekomunikačními operátory a vybudování jednotného trhu služeb využívajících radiové vlny

  Brusel 29. června 2006 – Komise dnes zahajuje veřejnou konzultaci o možnostech modernizace telekomunikačních pravidel v EU z roku 2002, tzv. „regulačního rámce pro elektronické komunikace“. Elektronické komunikace zahrnující pevné hlasové linky, mobilní a širokopásmové sítě představují trh v hodnotě 270 miliard eur (v EU v roce 2005). Ve zprávě o dosavadním fungování regulačního rámce Komise od roku 2002 zaznamenala významný pokrok v otvírání národních telekomunikačních trhů konkurenci a navrhuje postupně upustit od ex-ante regulace alespoň 6 z 18 segmentů telekomunikačního trhu včetně národních a mezinárodních telefonních hovorů. Na trzích, kde konkurence ještě nezačala efektivně působit (jako je například klíčový trh širokopásmového připojení), chce Komise zefektivnit uplatňování pravidel EU, aby bylo možné urychlit hospodářskou soutěž prostřednictvím jednotného trhu. Evropská komise proto zaujala jasný postoj proti myšlence „regulačních prázdnin“ pro dosavadní operátory. Komise také usiluje o společný a více tržně založený přístup k rozdělení radiového spektra, které je nezbytné pro nové služby a prostředky s působností v rámci celé EU. Cílem Komise je, aby se nová pravidla uplatnila v právu členských států do roku 2010. Viz také MEMO/06/257 a internetové stránky eCommunications na serveru Europa.
  více »

  Dovoz ojetých automobilů: Komise zasahuje proti Lucembursku, České republice, Polsku, Rakousku a Maďarsku

  Komise podniká kroky proti Lucembursku, České republice, Polsku, Rakousku a Maďarsku, neboť tyto členské státy ztěžují dovoz ojetých automobilů. Ve všech pěti případech jde o porušení volného pohybu zboží, ačkoli každý z nich je v jiné fázi řízení pro porušení Smlouvy.
  více »

  Životní prostředí – zákaz nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vstupuje v platnost

  Brusel 30. června 2006 – Široký okruh elektrických a elektronických výrobků na trhu Evropské unie nesmí od 1. července obsahovat určité nebezpečné látky, které mohou ohrozit zdraví osob a životní prostředí. Zakázány jsou čtyři těžké kovy a dvě skupiny samozhášecích přísad na bázi bromu, které znamenají přímé riziko pro zdraví pracovníků při recyklaci elektrických a elektronických zařízení a mohou se uvolňovat při spalování nebo při uložení na skládkách odpadů. Elektronický odpad je nejrychleji rostoucím druhem odpadu v Evropě. Výrobci měli na přípravu více než tři roky, neboť o zákazu bylo rozhodnuto již v lednu 2003. Tuto iniciativu Evropské unie brzy následovaly státní orgány některých třetích zemí včetně Číny, která jako přední producent elektrických a elektronických zařízení má v úmyslu zavést podobný předpis v průběhu příštího roku. Další informace jsou k dispozici zde.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky