Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (19. – 25. června 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/06/2006

  Rada

  Morak: Rakouské předsednictví dosáhlo v oblasti kultury vítaných výsledků

  21. června 2006 – „Rakouské předsednictví úspěšně naplnilo své cíle v oblasti kultury a médií. Tento výsledek je dobrou zprávou pro evropské profesionály na poli kultury, evropská kreativní odvětví a evropská média,“ řekl ministr pro kulturu a média Franz Morak na včerejším zasedání výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu v Bruselu.

  Před blížícím se koncem rakouského předsednictví Morak navštívil slyšení parlamentního výboru, aby evropským poslancům podal zprávu o dosažených výsledcích v kultuře a audiovizuálním sektoru. Ve svém vystoupení zdůraznil nesmírnou různorodost materiálů, které byly v předcházejících šesti měsících předmětem jednání – od podpůrných programů pro kulturu a média, programu na podporu evropského občanství, rozhodnutí o Evropském hlavním městě kultury, přes Rok mezikulturního dialogu a Konvenci UNESCO o kulturní diversitě až po doporučení k ochraně menšin a směrnici o audiovizuálních službách.
  více » 

  Evropský parlament

  Výsledky hlasování na červnovém plenárním zasedání ve Štrasburku

  Na internetových stránkách Evropského parlamentu byl zveřejněn seznam všech návrhů předložených k hlasování během plenárního zasedání 12. – 15. června 2006 ve Štrasburku. Výběr podrobných tiskových zpráv o nejvýznamnějších návrzích je dostupný v rubrice Press Service na internetových stránkách Evropského parlamentu.
  více »

  Ambiciózní cíle v čistotě ovzduší

  Brusel 21. června 2006 – Výbor pro životní prostředí ve středu přesvědčivou většinou hlasoval pro stanovení ambicióznějších cílů v otázce kvality ovzduší v Evropě. Na přijetí přísnější legislativy však evropští poslanci chtějí členským státům poskytnout delší čas.
  více »

  Evropská komise

  Trvale udržitelný rozvoj je prioritou nového Evropského rybářského fondu

  Brusel 19. června 2006 - Komise uvítala rozhodnutí z dnešní schůzky Rady ministrů pro rybolov přijmout nařízení o Evropském rybářském fondu (ERF), které předložila v červenci roku 2004. ERF, jehož úkolem je zajistit trvale udržitelný rozvoj evropského rybolovu a odvětví akvakultury, nahradí od 1. ledna 2007 stávající finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR). Rada přijala většinu hlavních návrhů Komise. Výsledkem je fond na podporu tohoto odvětví, který umožní zvyšování konkurenceschopnosti loďstva a zároveň bude podporovat opatření na ochranu a zlepšení životního prostředí. ERF bude také pomáhat diverzifikovat hospodářskou základnu rybářským komunitám, které jsou uvedenými změnami nejvíce postižené. Zintenzívní se podpora u opatření, která budou zajišťovat, aby toto odvětví mělo přístup k nezbytné kvalifikované pracovní síle. ERF bude trvat po dobu sedmi let a k dispozici má celkový rozpočet přibližně 3,8 miliard EUR. Financování bude dostupné všem rybářským odvětvím, tedy mořskému a vnitrozemskému rybolovu, podnikům akvakultury, organizacím producentů, odvětví zpracování a uvádění na trh a také oblastem rybolovu.
  více »

  Komise konzultuje s laickou i odbornou veřejností podmínky života laboratorních zvířat

  Brusel 16. června 2006 – Evropská komise dnes zahájila 9týdenní internetovou konzultaci s občany i experty, aby zjistila, jaký mají názor na zlepšení podmínek zvířat využívaných při vědeckých pokusech. Současná legislativa musí být modernizována, aby došlo k dalšímu zkvalitnění podmínek života pokusných zvířat a zároveň k zajištění dostatečného prostoru k provádění pokusů. Komise má proto v úmyslu navrhnout revizi příslušné legislativy a chce při tom vzít v úvahu názory veřejnosti. Informace o revizi směrnice jsou k dispozici zde.
  Konzultace na stránkách Your Voice in Europe
  více »

  Hospodářská soutěž – Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2005

  Brusel 20. června 2006 – V dnes publikované Výroční zprávě o politice hospodářské soutěže je uveden přehled nejdůležitějších politických a legislativních iniciativ a rozhodnutí přijatých Evropskou komisí v rámci uplatňování evropského práva hospodářské soutěže v roce 2005.
  Celý text zprávy
  více »

  Finanční služby – Komise hostila první setkání Skupiny spotřebitelů v oblasti finančních služeb

  Brusel 20. června 2006 – Dnes se poprvé setkala nově zřízená Skupina spotřebitelů v oblasti finančních služeb. Tato skupina je sestavena ze zástupců spotřebitelských organizací z členských států Evropské unie a také spotřebitelských organizací aktivních na úrovni EU. Skupině spolupředsedá Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby a GŘ EK pro zdraví a ochranu spotřebitelů. Mezi její cíle patří stimulace výměny informací mezi národními a evropskými zástupci spotřebitelů a Komisí, poskytování informací spotřebitelům ve všech členských státech, budování odborných znalostí o finančních službách ve spotřebitelských organizacích a získávání dalších na spotřebitele zaměřených informací, které jsou důležité pro politiku v oblasti finančních služeb.
  Více informací o politice Evropské komise v oblasti finančních služeb
  více »

  Summit EU-USA – podpis nové dohody o posílení spolupráce v oblasti vysokého školství a odborného vzdělávání

  Brusel 21. června 2006 – Na dnešním summitu EU-USA ve Vídni byla podepsána nová osmiletá dohoda, která prodlužuje dlouholetý program spolupráce v oblasti vysokého školství a odborného vzdělávání. Nová dohoda předznamenává inovativní programy evropských a amerických vzdělávacích institucí (tzv. Transatlantic Degree), podporu výměny studentů, učitelů a dalších profesionálů, posílení programu Schuman-Fulbright a zlepšení spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání. Další informace o programu spolupráce Evropské unie a Spojených států na poli vysokého školství a odborného vzdělávání najdete zde.
  Více informací (viz také IP/06/795 o Summitu EU – USA, který se konal 21. června 2006 ve Vídni)
  více »

  Komise hodnotí snahu Portugalska o nápravu nadměrného schodku do roku 2008

  Brusel 21. června 2006 – Evropská komise je přesvědčena, že Portugalsko je na dobré cestě k nápravě nadměrného schodku veřejných financí do roku 2008, jak doporučila Rada v září 2005, a to za předpokladu, že bude striktně plnit rozpočet na rok 2006 a v roce 2007 a dalších letech bude důsledně dodržovat strategii rozpočtové konsolidace. V současné době se nezdá být nutné doporučovat další kroky v rámci řízení o nadměrném schodku. Komise bude situaci nadále pečlivě monitorovat, zejména s ohledem na možná rizika ve vývoji rozpočtu. Sdělení Evropské komise je k  dispozici.
  více »

  Komise doporučuje zrušit řízení o kyperském schodku

  Brusel 21. června 2006 – Evropská komise dnes rozhodla doporučit Radě zastavit řízení s Kyprem o nadměrném schodku veřejných financí (excessive deficit procedure), neboť schodek v roce 2005 klesl na 2,4 % HDP a na roky 2006 a 2007 je plánován další pokles. Podíl kyperského dluhu k HDP v roce 2005 rovněž poklesl na 70, 25 % a do roku 2007 by se měl snížit na 68 %. Kypr by byl prvním ze šestice nových členských států, s nimiž bylo po vstupu do Evropské unie zahájeno řízení z důvodu nadměrného schodku, u něhož by bylo řízení zastaveno. Také by šlo o první zastavené řízení od června 2005, kdy došlo k zastavení řízení s Nizozemskem. Řízení o nadměrném schodku bylo zahájeno celkem s jedenácti zeměmi, z nichž pět je součástí eurozóny.
  více »

  Evropa v pohybu: dopravní politika pro udržitelnou mobilitu

  Brusel 22. června 2006 - Evropská komise dnes schválila nový směr budoucí dopravní politiky v EU. Pro prosperitu Evropy a pro volný pohyb občanů je mobilita nezbytná. Musí být sníženy negativní dopady mobility v oblasti spotřeby energie a kvality životního prostředí. Kromě opatření, s nimiž se počítá v Bílé knize z roku 2001, jako např. prosazování železničního a námořního spojení u dopravy zboží na velké vzdálenosti, bude k dosažení těchto cílů třeba přijmout další nástroje. Mezi tyto nástroje patří akční plán v oblasti logistiky nákladní dopravy; inteligentní dopravní systémy pro ekologickou a účinnější mobilitu; diskuze na téma jak změnit mobilitu lidí v městských oblastech; akční plán na podporu vnitrozemských vodních cest a ambiciózní program týkající se zelené energie pro nákladní a osobní automobily.
  více »

  Topíme se ve víně! Roční přebytek vína ve výši 4 lahví na občana EU dokazuje, že režim vína EU musí nutně projít reformou

  Brusel 22. června 2006 - EU je největším světovým výrobcem, spotřebitelem, vývozcem a dovozcem vína. Přestože jsme si toto postavení udrželi mnoho let – podporováni stoletími know-how a tradic – nemůžeme brát jako samozřejmost, že to tak bude i nadále. Dokonce se může stát, že nebude dlouho trvat a Evropa se stane jenom dovozcem. Skutečnost, že toto odvětví čelí ohromným přebytkům vína – odhadovaným v Evropě na 1,5 miliardy litrů, což představuje přibližně čtyři lahve na každého evropského občana, má tři hlavní důvody.
  více »

  Změna klimatu – k obrácení trendů v emisích skleníkových plynů je zapotřebí větší úsilí

  Brusel 22. června 2006 – Podle Evropské komise se v letech 2003 až 2004 zvýšily emise skleníkových plynů v členských státech EU15 o 0,3 %. Navzdory tomuto nárůstu byla úroveň emisí EU15 nižší o 0,9 % než ve výchozím roce (většinou 1990), přestože byl za stejné období v EU15 zaznamenán ekonomický růst ve výši 32 %. Nicméně k redukci emisí na 8 % pod úroveň výchozího roku, jak stanovuje závazek v rámci Kjótského protokolu pro první období (2008 – 2012), bude zapotřebí mnohem větší úsilí. Klíčovým nástrojem k naplnění cílů Kjótského protokolu bude připravované přidělení národních emisních povolenek na období 2008 – 2012 v rámci evropského systému obchodování s emisemi. Emise EU25, pro které nebyl v rámci Kjótského protokolu stanoven žádný kolektivní cíl, vzrostly v letech 2003 až 2004 o 0,4 %, ale stále byly 7,3 % pod úrovní výchozího roku.
  Další informace o emisích skleníkových plynů
  více »

  Ptačí chřipka: Komise navrhuje předběžná opatření na podporu trhu s drůbeží

  Brusel 21. června 2006 - Řídící výbor pro vejce a drůbež dnes schválil návrh Komise, aby se EU ze svého rozpočtu finančně spolupodílela na opatřeních na podporu trhu s drůbeží vzhledem k negativním účinkům současné krize související s ptačí chřipkou. Návrh upřesňuje druh opatření, která mohou být z 50 % financována EU. Zaměřuje se na předběžná opatření, tj. taková, která si kladou za cíl dočasně omezit produkci, například likvidací násadových vajec.
  více »

  Eurostat

  Více než třetina občanů EU nemá ani základní znalosti práce s počítačem

  20. června 2006 – V EU25 v roce 2005 nemělo 37 % osob ve věku od 16 do 74 let ani ty nejmenší znalosti práce s počítačem. U žen byl tento podíl o něco vyšší (39 %) než u mužů (34 %). U členských států, jejichž data jsou k dispozici, průzkum ukázal výrazné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Velké rozdíly byly také zaznamenány mezi věkovými skupinami a skupinami s různou úrovní vzdělání. Z členských států, pro něž jsou údaje k dispozici, neměla více než polovina občanů ani základní znalosti práce s počítačem v Řecku (65 %), Itálii (59 %), Maďarsku (57 %), Kypru (54 %), Portugalsku (54 %) a Litvě (53 %). Naproti tomu počítačem nedotčení občané představovali méně než čtvrtinu populace v Dánsku (10 %), Švédsku (11 %), Lucembursku (20 %), Německu (21 %) a Velké Británii (25 %).
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky