Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (5. – 11. června 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/06/2006

  Rada

  Rada ministrů EU: bezpečnost vozidel a dopravní infrastruktury

  K dosažení ambiciózního cíle snížit do roku 2010 počet obětí opravních nehod na polovinu odsouhlasila páteční Rada ministrů dopravy společné závěry o konkrétním balíčku opatření, který má mimo jiné přispět k dalšímu zvýšení bezpečnosti motorových vozidel a dopravní infrastruktury.

  „V Evropě se daří snižovat počty obětí dopravních nehod. Aby však bylo možné dosáhnout zamýšleného zvýšení bezpečnosti silničního provozu, musí všechny členské státy vynaložit ještě větší úsilí. V roce 2005 zemřelo na evropských silnicích 41 600 lidí, což ve srovnání s rokem 2001 představuje 17,5 % snížení počtu obětí dopravních nehod. V Rakousku se nám od roku 1999 dokonce podařilo dosáhnout snížení o téměř 30 %,“ řekl ministr dopravy Gorbach.

  Rada se také zabývala dalšími důležitými tématy, jako je například potřeba důraznějšího prosazování pravidel a potřeba nových iniciativ ke zvýšení povědomí všech účastníků o rizicích silničního provozu. V této souvislosti byla na březnové neformální schůzce ministrů dopravy v Bregenzi zahájena debata o společné evropské kampani za bezpečnost silničního provozu a o celoevropském dni bezpečnosti silničního provozu.
  více »

  Evropský parlament

  Jak modernizovat evropská pravidla televizního vysílání

  Mají evropská pravidla týkající se reklamy povolit v televizních programech product placement? Lze blogy, online video hry a soukromá videa považovat za mediální služby, které mají být regulovány evropským právem? Budou děti dostatečně chráněné? Na čtvrtečním a pátečním veřejném slyšení spoluorganizovaném šesti parlamentními výbory si evropští poslanci vyslechli různé pohledy na tuto problematiku a také obsah navrhované novely směrnice Televize bez hranic.
  více »

  Evropská komise

  Společná centra pro vydávání víz a zavedení biometriky do Informačního systému o vízech posílí vnitřní bezpečnost a zjednoduší oprávněné cestování do EU

  Brusel 2. června 2006 – Evropská komise dnes přijala návrh nařízení zavádějící biometrická měření do Informačního systému o vízech (VIS). Tento návrh také obsahuje různé možnosti, jak by členské státy mohly společně organizovat přijímání a vyřizování žádostí o udělení víza.
  více »

  Komise založila expertní skupinu na podporu konkurenceschopnosti odvětví informačních a komunikačních technologií

  Brusel 6. června 2006 – Odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT) je klíčové pro růst HDP v EU. Nová expertní skupina Evropské komise, která se dnes schází poprvé, se proto bude zabývat překážkami v konkurenceschopnosti tohoto sektoru. Dnešní schůzka odstartuje pětiměsíční debatu o úkolech, které stojí před tvůrci a uživateli ICT, konkrétně o úkolech a příležitostech vyplývajících z konvergence digitálních sítí a služeb. Tato debata určí hlavní překážky konkurenceschopnosti sektoru ICT v Evropě a zároveň překážky dokončení vnitřního trhu pro tento sektor. Expertní skupina pak do konce roku pro Komisi vypracuje zprávu a doporučí adekvátní politiku. Skupinu tvoří významní zástupci odvětví ICT a občanské společnosti. Jedná se o jednu z řady iniciativ Evropské komise, které mají za cíl pomoci zlepšit podnikatelské prostředí v EU. Více informací.
  více »

  Nová kapitola ve vztazích mezi EU a Irákem

  Brusel 7. června 2006 – Vytvoření nové irácké vlády dává Evropské unii příležitost otevřít novou kapitolu ve vztazích s Irákem. Evropská komise zkoumala, co by Evropská unie mohla Iráku nabídnout, a nyní přináší několik doporučení zaměřených na upevnění demokracie a budování irácké ekonomiky. Hlavním cílem je posílit partnerství Evropské unie s iráckým vedením se zaměřením na oblasti, kde toho EU může Iráku nabídnout nejvíce. Rozhodujícím faktorem angažovanosti EU však bude zlepšení bezpečnostní situace. Jakmile bude plán předložený v dnešním sdělení prodiskutován s Radou a Evropským parlamentem, stane se základem široké strategie EU. Více informací.
  více »

  Oceány a moře: Komise představuje novou vizi integrované námořní politiky

   Evropská komise dnes zveřejní zelenou knihu nazvanou „Směrem k budoucí námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře“, kterou se na občany obrací s otázkou, jak chtějí přistupovat k oceánům a mořím, a zahajuje jeden z největších procesů veřejných konzultací v dějinách EU. Tyto konzultace jsou reakcí na zvyšující se povědomí o klíčové úloze, kterou moře již nyní plní jako hybná síla evropské prosperity, a o jeho potenciálu zvýšit zaměstnanost a zajistit větší blahobyt. Výsledky tohoto procesu pomohou Komisi vymezit novou vizi integrované politiky.
  Zelená kniha klade tuto ústřední otázku: Může si Evropa dovolit spravovat své moře a oceány pouze v rámci jednotlivých odvětví bez jakéhokoli propojení? Nebo je načase vytvořit skutečně integrovanou námořní politiku, s jejíž pomocí se uvolní nevyužitý potenciál hospodářského růstu a zaměstnanosti a zároveň se posílí ochrana mořského prostředí? A pokud ano, jak bychom měli postupovat?
  více »

  Komise upřesňuje svůj plán na vytvoření Evropského technologického institutu

  Po rozsáhlých konzultacích se zúčastněnými stranami a členskými státy Komise přijala nové sdělení, ve kterém upřesňuje svůj plán na vytvoření Evropského technologického institutu (ETI).
  více »

  Vnější akce EU: Komise předkládá návrhy na posílení úlohy Unie na světové scéně

  Evropská komise schválila koncepční dokument „Evropa ve světě: praktické návrhy ke zvýšení vzájemné soudržnosti, efektivnosti a viditelnosti“, v němž zkoumá možnosti posílení vnější akce EU bez nutnosti změny platné Smlouvy.
  více »

  Voda ke koupání na většině míst splňuje normy EU

  Brusel 9. června 2006 – Evropská komise dnes zveřejnila výroční zprávu o jakosti vod ke koupání, ze které vyplývá, že velká většina míst určených ke koupání v roce 2005 splňovala normy EU o čistotě. Podíl vyhovujících míst v přímořských oblastech se však mírně snížil a u vnitrozemských míst ke koupání, jako jsou jezera a řeky, došlo ještě k většímu poklesu. Zpráva poskytuje před nadcházející sezónou užitečné informace o kvalitě vody milionům lidí, kteří každé léto navštěvují evropská koupaliště. Zatímco 96 % přímořských pláží loni splňovalo kritéria evropské směrnice o jakosti vod ke koupání, vyhovujících vnitrozemských vod stále ubývá a jejich podíl klesl o téměř čtyři procentní body na 86 %. Tento pokles byl zapříčiněn především nedostatky v odběru vzorků, což je hodnoceno jako nevyhovění požadavkům. Souhrnná zpráva je k dispozici ve všech oficiálních jazycích, detailní zprávy o jednotlivých zemích jsou k dispozici v angličtině na stránkách Komise věnovaných vodám ke koupání.
  více »

  Rada pro energetiku podniká kroky v přípravě evropské energetické politiky

  Brusel 8. června 2006 – Evropský komisař pro energetiku Piebalgs prohlásil: „Dnešní Rada pro energetiku učinila významný krok k formulaci jednotné evropské energetické politiky, kterou požadovalo zasedání Evropské rady v Hampton Court a která staví na Zelené knize o bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné energetické politice pro Evropu. Především z diskuse o mezinárodní energetické politice, vnitřním trhu s elektrickou energií a plynem a udržitelné energetické politice je patrné odhodlání učinit konkrétní závěry, které by umožnily dosáhnout do konce roku významného pokroku.“
  více »

  Ministři vítají největší vnitřní trh s energií na světě – Smlouva o energetickém společenství

  Brusel 8. června 2006 – Signatáři Smlouvy o energetickém společenství dnes na setkání ministrů energetického společenství v Lucemburku přivítali, že tato smlouva vstoupí 1. července v platnost. Smlouva o energetickém společenství vytváří největší vnitřní trh s energií na světě. Spojuje 25 členských států Evropské unie a 9 dalších evropských zemí a teritorií do jednotného obchodního bloku. Komisař pro energetiku Andris Piebalgs, který se setkání zúčastnil, tento úspěch přivítal: „Energetické společenství se stává ústředním bodem naší vnější energetické politiky, poskytuje prostředky k šíření standardů EU a otevírá nečlenským státům přístup na trh Evropské unie. Tato smlouva je úspěchem všech zúčastněných.”
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky