Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (15. – 21. května 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/05/2006

  Rada

  Rada schválila dohodu s Parlamentem o rozpočtové disciplíně

  15. května 2006 – Rada dnes schválila provizorní dohodu dosaženou 4. dubna se zástupci Evropského parlamentu, která se týká rozpočtového rámce EU na období 2007-13, spolu s četnými opatřeními o rozpočtové disciplině a zkvalitnění každoroční rozpočtové procedury EU.
  více »

  Pröll: První veřejné pracovní zasedání bylo úspěšnou evropskou premiérou

  20. května 2006 – „Včera jsme velmi otevřeně a zaujatě diskutovali za účasti veřejnosti. Na našem dnešním pracovním zasedání jsme s mými kolegy diskutovali o některých tématech, jichž se dotkla včerejší debata. To je v Evropě zcela nový postup a stojí za to, aby se tímto způsobem pokračovalo. Je to jediný způsob, jak se dozvědět, co skutečně hýbe lidmi v různých členských státech EU. Není důvod, proč se obávat občanů; spíše bychom se měli učit z jejich obav a vyvodit z nich důležité politické závěry“, zdůraznil ministr životního prostředí Josef Pröll, zastupující předsednictví Rady na závěrečné tiskové konferenci na neformálním setkání ministrů životního prostředí v Eisenstadtu. Toto první veřejné pracovní zasedání bylo úspěšnou evropskou premiérou, potvrdil Pröll.
  více »

  Evropský parlament

  Parlament žádá celoevropské strategie proti přírodním pohromám

  Evropská unie by měla lépe čelit přírodním pohromám. Podle tří schválených podnětů Parlamentu by EU měla hlavně zlepšit koordinace na unijní úrovni.
  Europoslanci navrhují proti záplavám, suchu a požárům řadu opatření: Evropskou jednotku civilní ochrany; fond, který by zemědělcům poskytoval náhrady za ušlý příjem; fondy na pomoc obětem pohrom; omezit pěstování monokultur; posílit zalesňování. Parlament rovněž naléhá na přísnější postup vůči původcům požárů.
  více »

  Evropská komise

  Schéma obchodování s emisemi přináší první verifikovaná emisní data pro jednotlivá zařízení

  Brusel 15. května 2006 – Evropská komise vydala zprávu obsahující údaje o emisích oxidu uhličitého a porovnání s povolenými limity pro 9400 instalací, které podléhají schématu obchodování s emisemi EU. U čtyř členských států – Kypru, Lucemburska, Malty a Polska – nebyly získány žádné informace, protože jejich registry emisních povolenek ještě nezačaly fungovat. Schéma obchodování s emisemi umožňuje snižovat emise skleníkových plynů vznikající v energetice a energeticky náročných průmyslových zařízeních s minimálními náklady na ekonomiku. Zprávy o jednotlivých členských státech lze stáhnout z webové stránky Komise věnované změnám klimatu.
  více »

  DPH: Evropská komise navrhuje prodloužit platnost Směrnice o elektronicky poskytovaných službách

  Brusel 16. května 2006 – Evropská komise navrhuje rozšířit období aplikace Směrnice o „DPH na elektronické obchodování“ (COM (2002) 38) do 31. prosince 2008. Bez tohoto prodloužení by se pravidla pro služby poskytované elektronickými prostředky stejně jako pro rozhlasové a televizní vysílání měla vrátit do stavu před zavedením Směrnice (viz IP/02/673 a MEMO/03/142). To by znamenalo, že dodavatelé z EU by museli platit DPH dokonce i za služby poskytované klientům mimo EU a že by se potýkali s konkurencí uvnitř EU od dodavatelů ve třetích zemích, kteří by nepodléhali DPH vůbec. Návrh neobsahuje žádnou jinou změnu. Další informace o platné legislativě o DPH na elektronicky poskytované služby je k dispozici na této stránce Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Evropské školství a odborná příprava: ke splnění lisabonských cílů je třeba zvýšeného úsilí

  Brusel 16. května 2006 – Ačkoliv lze zaznamenat pozitivní trendy v určitých oblastech, celkový pokrok evropského systému vzdělávání a odborné přípravy je z hlediska naplňování cílů lisabonské strategie nedostatečný. To je hlavní zjištění právě vydané výroční zprávy Evropské komise o pokroku v dosahování lisabonských cílů v oblasti školství a odborné přípravy na rok 2006. Pracovní dokument Komise analyzuje pokrok od roku 2000 a zaměřuje se na pět kritérií v oblasti vzdělávání. Pozitivní je, že členské státy uspěly při zvyšování počtu absolventů terciárního školství v matematice a přírodních a technických vědách. Pouze mírného pokroku však bylo dosaženo ve zvyšování účasti na celoživotním vzdělávání a snižování počtu žáků, kteří opustí školu předčasně. A velmi malého či žádného pokroku se dosáhlo při zvyšování podílu mladých lidí, kteří ukončí vyšší střední školy, a snižování počtu patnáctiletých, kteří se nenaučili uspokojivě číst. Celá zpráva je k dispozici tady.
  více »

  Komise: Přistoupení Bulharska a Rumunska se může uskutečnit v roce 2007, pokud tyto země zvýší úsilí v oblasti přípravy na tento krok

  Komise dnes přijala monitorovací zprávy o připravenosti Bulharska a Rumunska na přistoupení k Evropské unii. Na základě svých zjištění se Komise domnívá, že by mělo být Bulharsko i Rumunsko připraveno na členství v EU k datu 1. ledna 2007, pokud se důsledně zaměří na řešení určitého počtu zbývajících problémů. Komise předkládá svou pečlivě formulovanou zprávu, jejímž úkolem je podpořit pokračování reforem v obou uvedených zemích, a to jak do jejich přístupu, tak i v následujícím období.

  Dne 25. dubna 2005 podepsalo Bulharsko i Rumunsko přístupové smlouvy, podle nichž se tyto země mají stát členy EU k 1. lednu 2007. Komise předložila monitorovací zprávy o jejich připravenosti v říjnu 2005. Tehdy v nich poukázala na řadu nedostatků. Současné monitorovací zprávy konstatují, zda a jakého pokroku bylo od října 2005 dosaženo při přípravě těchto zemí na vstup do Unie.
  více »

  Komise navrhuje, aby Slovinsko přijalo euro v lednu 2007

  Brusel 16. května 2006 – Evropská  komise dnes rozhodla, že Slovinsko dosáhlo vysokého stupně udržitelné hospodářské konvergence s ostatními členskými státy a že splňuje nutné podmínky pro přijetí eura. Na základě své Konvergenční zprávy Komise navrhuje Radě, aby Slovinsko přijalo euro 1. ledna 2007. Konečné rozhodnutí učiní ministři financí EU v červenci, po poradě s Evropským parlamentem a následné diskusi s hlavami států a vlád na summitu v červnu.
  více »

  Eurostat

  Regionální HDP na obyvatele v EU25 – HDP na obyvatele v roce 2003 se pohybovalo od 33 % průměru EU25 v regionu Lubelskie do 278 % ve Vnitřním Londýně

  18. května 2006 – V roce 2003 byl HDP na obyvatele, vyjádřený v paritě kupní síly, se ve 257 regionech NUTS-2 v EU25 pohyboval od 33 % průměru EU25 v regionu Lubelskie v Polsku do 278 % průměru ve Vnitřním Londýně ve Spojeném království. Jeden region ze sedmi má HDP vyšší než je 125 % průměru EU 25. Tři regiony s nejvyšším HDP na obyvatele v roce 2003 byly Vnitřní Londýn ve Spojeném království (278 % průměru), Bruxelles-Capitale v Belgii (378 %) a Velkovévodství lucemburské (234 %). Mezi 37 regiony, které překračují úroveň 125 %, bylo sedm v Německu, šest v Itálii a Spojeném království, pět v Nizozemsku, tři v Rakousku, po dvou v Belgii a Finsku a jeden region v České republice, Španělsku, Francii, Irsku a Švédsku a v Lucembursku. Jediný region v této skupině ležící v novém členském státě byla Praha v České republice (138 %). Je však nutno poznamenat, že údaje o HDP na obyvatele jsou u některých regionů silně ovlivněny lidmi dojíždějícími za prací. Počty lidí dojíždějících do těchto regionů vysoce převažují nad těmi, kdo zde bydlí, ale pracují jinde, a tento nepoměr tlačí produkcí na úroveň, kterou by vlastní obyvatelstvo nemohlo dosáhnout. Výsledkem je, že HDP na obyvatele může být v těchto regionech nadhodnocen, zatímco v těch, odkud naopak lidé za prací vyjíždějí, podhodnocen. Týká se to zhruba jedné čtvrtiny regionů s HDP nižším než 75 % průměru. Šest nejméně výkonných regionů je z Polska: Lubelskie a Podkarpackie (oba 33 % průměru), Podlaskie (36 %), Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie a Opolskie (všechny 37 %). Ze všech 60 regionů s HDP nižším než  75 % průměru bylo šestnáct v Polsku, sedm v České republice, šest v Maďarsku, po pěti v Řecku a Itálii, čtyři v Německu a Francii (zámořské departementy) a Portugalsku, tři na Slovensku, dva regiony ve Španělsku, Lotyšsku, Litvě a na Maltě. Ze starých členských států se nejhůře umístil region Norte v Portugalsku (57 %).
  více »

  Rok mobility pracovníků: v roce 2004 žilo v EU25 přibližně 25 milionů lidí cizí národnosti

  19. května 2006 – Celkový počet cizozemců – tedy osob, které nejsou občany země, v níž mají trvalý pobyt – bylo podle posledního odhadu Eurostatu v EU25 v roce 2004 okolo 25 milionů. To představuje téměř 5,5 % celkového počtu obyvatel EU25. Z důvodu rozdílů v pojetí, definicích a zdrojích dat a rozdílných pravidel pro získání občanství je mezinárodní srovnatelnost údajů o cizozemcích do určité míry omezená. I z dostupných dat však lze vyvodit určité postřehy.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky