Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (1. – 7. května 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/05/2006

  Rada

  Rada schválila balíček předpisů v oblasti politiky soudržnosti na léta 2007 až 2013

  radaBrusel 5. května 2006 – Rada dnes dosáhla politické shody (bez formálního projednání) na návrzích pěti nařízení, kterými se vytváří rámec a stanovují způsoby uplatňování prostředků ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti EU na období let 2007 až 2013.

  Formálně tuto shodu Rada zpečetí po dopracování návrhů těchto nařízení na svém nadcházejícím zasedání. Návrhy budou předloženy Evropskému parlamentu k přijetí v souladu s jeho příslušnými postupy.

  Rada rozhodla o včlenění fondu soudržnosti do systému programování strukturální pomoci. Cílem je zajistit větší konzistentnost v uplatňování prostředků z jednotlivých fondů, a posílit tak přidanou hodnotu vytvářenou Společenstvím v rámci politiky soudržnosti. Činnost strukturálních fondů a fondu soudržnosti se soustředí na tyto tři nově vymezené cíle:

  • Konvergence členských států a regionů
  • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
  • Evropská územní spolupráce

  více »

  Evropský parlament

  Výsledky hlasování na druhé dubnové plenární schůzi

  Přehled všech zpráv předložených v Evropském parlamentu (EP) k hlasování během plenární schůze v Bruselu ve dnech 26. a 27. dubna 2006. Výběr podrobnějších tiskových zpráv je dostupný na internetových stránkách EP v sekci Tiskové služby (Press Service).
  více »

  Parlamentní setkání o budoucnosti Evropy

  Europoslanci a národní zákonodárci budou 8. a 9. května v Evropském parlamentu v Bruselu diskutovat o budoucnosti Evropy. Konference je příležitostí k výměně názorů mezi národními a evropskými zástupci občanů o nejdůležitějších tématech jejich činnosti. Z Česka se setkání účastní místopředseda Senátu Jiří LIŠKA (ODS) a předseda výboru Senátu pro záležitosti Evropské unie Luděk SEFZIG (ODS). Z českých europoslanců je přihlášen Libor ROUČEK (ČSSD) jako člen delegace Strany evropských socialistů.

  Bruselské parlamentní setkání společně pořádají Evropský a rakouský parlament. Rakousko v tomto pololetí předsedá EU. Parlamentní setkání společně povedou předseda EP Josep BORRELL (PES), předseda rakouské Národní rady Andreas KHOL (ÖVP) a předsedkyně rakouské Spolkové rady Sissy ROTHOVÁ-HALVAXOVÁ (ÖVP).
  více »

  Evropská komise

  Posílení práv občanů EU v oblasti volného pohybu a trvalého bydliště – další milník v procesu integrace EU

  Brusel 2. května 2006 – Dne 30. dubna 2006 uplynula členským státům lhůta k zajištění nabytí účinnosti jejich transpozičních opatření nezbytných ke splnění požadavků Směrnice 2004/38/ES, přijaté dne 29. dubna 2004 Evropským parlamentem a Radou, o právu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků se v rámci území členských států volně pohybovat a zřizovat si zde trvalé bydliště. Základní myšlenkou směrnice, která byla přijata na základě návrhu Komise, spočívá v tom, že občané EU mají mít možnost volného pohybu mezi jednotlivými členskými státy za podobných podmínek jako občané členského státu při svém pohybu a zřizování trvalého bydliště na území tohoto svého domovského členského státu.
  více »

  Dva roky po rozšíření: rostoucí bohatství nových členských států prospívá všem

  Po dvou letech lze největší rozšíření v dějinách Evropské unie označit za hospodářský úspěch: ekonomiky deseti nových členských států rychle rostou a postupně snižují náskok bohatších sousedních států. Tyto hospodářsky rozvinutější státy však rovněž využívají pozitivních vlivů rozšíření, neboť příchodem 75 milionů nových obyvatel na jednotný trh EU, který v současnosti čítá 450 milionů lidí, vznikly četné tržní a investiční příležitosti. Mnohem důležitější však je, že rozšíření bylo motorem modernizace pro celou EU, která byla s ohledem na náhlý nástup Číny a Indie na světové trhy tím nejvhodnějším řešením.

  „Znovusjednocení Evropy je nejenom velkým politickým úspěchem, ale rovněž úspěchem hospodářským,“ prohlásil Joaquín Almunia, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti. „My všichni máme prospěch ze zvyšující se životní úrovně občanů v nových členských státech. Společnosti v EU tak mají nové obchodní příležitosti, zvyšují svou efektivitu, a jsou tudíž konkurenceschopnější na světových trzích. Rozšíření pomáhá EU lépe se vypořádat s novým světovým hospodářským řádem.“
  více »

  Větší transparentnost v záležitostech EU posílí legitimitu

  Brusel 3. května 2006 - „Veřejnost má právo vědět“ – tak zní klíčové poselství zelené knihy o Evropské iniciativě pro transparentnost, kterou dnes schválila Evropská komise. Dnes začínající otevřené veřejné konzultace zahajují diskusi o lobování, zavedení právních povinností členských států zveřejňovat informace o příjemcích prostředků pod sdílenou správou a o obvyklých postupech Komise v oblasti konzultací.

  Předseda Komise Barroso uvedl: „V červnu projednáme budoucnost Evropy. Již nyní však můžeme učinit jeden závěr: potřebujeme větší transparentnost a silnější zodpovědnost vůči veřejnosti, pokud máme udržet legitimitu rozhodování na evropské úrovni.“

  Místopředseda Kallas dodává: „Za vynakládání finančních prostředků EU na programy a projekty uskutečňované uvnitř Unie i mimo její hranice skládají instituce EU účty daňovým poplatníkům. Při spolupráci členských států se nám podaří lépe prokázat, jak se využívají prostředky EU. Podobně je naprosto legitimní lobbing. Tento jev se však rozšiřuje a my musíme zajistit, aby bylo jasné, koho lobbisté zastupují, jaké je jejich poslání a jak jsou financování. Doufám, že všichni, komu na EU záleží, se zamyslí nad otázkami položenými v této zelené knize a podělí se s námi o své názory do konce srpna.“
  více »

  První železniční balíček: zavádění předpisů v členských státech konečně probíhá podle plánu

  Brusel 3. května 2006 – Správné zavádění unijní legislativy představuje pro Komisi jednu z jejích hlavních priorit. Tři roky po uplynutí lhůty k transpozici evropských směrnic zařazených do prvního železničního balíčku dnes Evropská komise podala zprávu o konkrétním postupu jejich zavádění v jednotlivých členských státech. Tento legislativní balíček byl přijat v roce 2001 a představuje první krok zaměřený na oživení železniční dopravy postupným vytvářením „železniční zóny“, která na evropské úrovni bude vzájemně provázaná, a zejména na otevření trhů nákladní železniční dopravy. Zároveň stanoví podmínky, za nichž je železničním společnostem umožněn přístup k železniční infrastruktuře. V závěrech zprávy se uvádí, že právní zavádění směrnic již bylo dokončeno. V některých zemích však je třeba vynaložit další úsilí k vytvoření účinného regulačního rámce a k zajištění uspokojivého fungování trhu služeb železniční dopravy. Členské státy musejí také dokončit restrukturalizaci svých železničních podniků a přizpůsobit je novému, otevřenému a konkurenčnímu tržnímu prostředí v Evropské unii.
  více »

  Návrh rozpočtu na rok 2007 se zaměřuje na hospodářský růst a pokrok

  Brusel 3. května 2006 – Evropská komise dnes předložila návrh na unijní rozpočet na rok 2007. Zdůrazňuje v něm navýšení unijních prostředků vyčleněných na cíle související s konkurenceschopností o 11,5 % a posílení prostředků věnovaných soudržnosti v oblasti hospodářského růstu a zaměstnanosti o téměř 15 %. Jde o první rozpočet, s nímž bude unie hospodařit na základě nového finančního rámce, jemuž bude hospodaření EU podléhat až do roku 2013. Výdaje Evropské unie v roce 2007 navrhuje Komise ve výši 126,8 mld. eur, což oproti roku 2006 představuje 4,6% zvýšení přídělů na závazky. Stejně tak se zvýší platební příděly, a to o 3,9 % na 116,4 mld. eur.
  více »

  Baterie: Komisař Dimas uvítal smírnou dohodu Evropského parlamentu a Rady

  Brusel 3. května 2006 – Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas uvítal smírnou dohodu o nové směrnici o nakládání s bateriemi, které dnes bylo dosaženo. Cílem nové směrnice je zajistit sběr a recyklaci všech vybitých baterií a použitých akumulátorů v EU tak, aby se zabránilo jejich likvidaci spalováním. Vybité baterie mohou vzhledem ke svému obsahu těžkých kovů způsobovat ekologické a zdravotní problémy. Dnešní dohoda dále zakotvuje možnost udělit malým výrobcům výjimku z povinnosti financovat sběr a likvidaci vybitých baterií, požaduje, aby byly baterie ze spotřebičů vyjímatelné z důvodu jejich další recyklace a aby byl spotřebitel na obalu informován o její kapacitě. Další informace jsou uvedeny v tiskových zprávách IP/03/1596 (z 25. 11. 2003), IP/04/506 (z 20. 4. 2004) a IP/04/1517 (z 20. 12. 2004) a na webové stránce Komise věnované bateriím („Batteries“) na této adrese.
  více »

  Prostředky na ochranu proti slunečnímu záření: Komise hodlá zlepšit označování výrobků

  Brusel 4. května 2006 - Léto, pláž, slunce … miliony Evropanů brzy zamíří na letní dovolenou a prázdniny za sluncem. A miliony občanů se budou rozhodovat, jaký si mají pořídit prostředek na ochranu proti slunečnímu záření, aby jim zajistil odpovídající ochranu. Avšak současný systém označování prostředků na ochranu proti slunečnímu záření vykazuje určité nedostatky. Jeden z významných aspektů se týká dvou rozdílných druhů nebezpečného ultrafialového záření. Záření UVB způsobuje spálení od slunce. Záření UVA je příčinou předčasného stárnutí kůže, narušuje imunitní systém člověka a výrazně zvyšuje riziko rakoviny kůže. Takzvaný ochranný sluneční faktor (SPF) však chrání pouze proti spálení od slunce (záření UVB). Na základě těchto skutečností zahájila Evropská komise iniciativu pro zlepšení systému označování výrobků. V návaznosti na veřejnou konzultaci, jež má být dnes zahájena, vydá Komise doporučení, které zajistí, aby dotčené odvětví od roku 2007 používalo standardní, jednoduchý a srozumitelný systém označování prostředků na ochranu proti slunečnímu záření. Další informace naleznete ve zprávě MEMO/06/185 .
  více »

  Komise doporučuje vyjednání dohody o zjednodušení vízového styku s FYROM

  Brusel 4. května 2006 – Komise se dnes shodla na tom, že Radě doporučí, aby Komisi pověřila zahájením jednání o uzavření smluv mezi Evropským společenstvím a bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie (FYROM) o zjednodušení vydávání víz pro krátkodobý pobyt a opakovaný vstup.
  více »

  Zvláštní vydání Eurobarometru o budoucnosti Evropy: EU naslouchá občanům

  Brusel 5. května 2006 – Podle občanů EU jsou pro budoucnost Evropy nejvýznamnější srovnatelná životní úroveň, zavedení eura ve všech členských státech a společná Ústava.

  Očekávání toho, co má silnější Evropa zajistit, zůstávají v hlavních oblastech stejná: boj proti nezaměstnanosti, ochrana sociálních práv a hospodářský růst. Toto jsou hlavní výsledky dvou zvláštních průzkumů Eurobarometru provedených v únoru a březnu 2006 v rámci Plánu D pro demokracii, dialog a diskusi. Zprávy jsou k dispozici na této adrese.
  více »

  Evropské instituce oslaví Den Evropy 9. května novou identitou na internetu

  Na Den Evropy 9. května 2006 budou zprovozněny stránky evropských institucí pod doménou nejvyšší úrovně „.eu“. To znamená, že orgány a instituce budou moci této domény využívat k vyjádření své evropské identity stejně tak jako občané EU, kteří tuto možnost dostali 7. dubna 2006.
  více »

  EURES.EUROPA.EU - nová webová adresa na oslavu 1 milionu volných pracovních míst

  Spolu se spuštěním nové internetové adresy Europa na Den Evropy 9. května 2006 změní svou internetovou adresu rovněž EURES, Evropský portál pracovní mobility, a to na: http://eures.europa.eu. Nový portál EURES nabízí volný přístup k přibližně 1 milionu volných pracovních míst ve 30 evropských zemích.
  více »

  Oslavy Dne Evropy 9. května 2006

  Praha, PříkopyBrusel 5. května 2006 – Letošní oslavy 9. máje se konají v rámci Plánu D pro demokracii, dialog a diskusi. Od doby prvního konání oslav Dne Evropy v roce 1986, kdy byly uspořádány na základě rozhodnutí Evropské rady přijatém na jejím zasedání Milánu v červnu roku 1985, se 9. máj rozvinul do podoby přesahující rámec pouhých oslav výročí prohlášení Roberta Schumana z května roku 1950. Den Evropy se postupně stal pro evropské občany příležitostí, aby si připomněli svou sounáležitost s Evropou a evropské hodnoty.
  více »

  Eurostat

  Březen 2006: Nezaměstnanost v euro zóně poklesla na 8,1 %, v EU25 stagnuje ve výši 8,4 %

  3. května 2006 – Sezónně korigovaná míra nezaměstnanosti v euro zóně dosáhla v březnu 2006 výše 8,1 %, oproti únorovým 8,2 %. V březnu roku 2005 činila 8,8 %. V březnu 2006 činila míra nezaměstnanosti v EU25 8,4 % a v porovnání s únorem stagnovala. V březnu roku 2005 dosahovala výše 8,9 %. V březnu 2006 byla nejnižší míra nezaměstnanosti zaznamenána v Nizozemsku (4,0 %), Irsku (4,2 %), Dánsku (4,3 %), Lucembursku (4,8 %) a ve Velké Británii (5,0 % v lednu). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Polsku (16,8 %), na Slovensku (15,7 %), v Řecku (9,6 % ve čtvrtém čtvrtletí 2005) a ve Francii (9,1 %).
  více »

  Novinky

  Den Evropy v České republice

  V úterý 9. května oslavíme Den Evropy. V tento den, před 56 lety, byla podepsána tzv. Schumanova deklarace, která dala vzniknout Evropskému společenství uhlí a oceli, předchůdci dnešní Evropské unie. V České republice si tento významný den připomeneme řadou akcí.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky