Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (10. - 16. dubna 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/04/2006

  Rada

  Plassniková: „Cílená investice do naší budoucnosti“

  Skutečnost, že členské státy EU přijaly víceletý finanční rámec na léta 2007-2013, uvítala na středečním zasedání výboru stálých zástupců v Bruselu rakouská ministryně zahraničí Ursula Plassniková, předsedající Evropské radě. „Že jsme si při vyjednávání počínali opravdu dobře, o tom svědčí rychlost, s níž tuto dohodu, na které se shodly rakouské předsednictví, Evropský parlament a Evropská komise, schválily všechny členské státy“, prohlásila Plassniková.

  „Nový finanční rámec pro Unii je účelně cílenou investicí do naší budoucnosti. Zajistí, aby Unie i v budoucnu zůstala akceschopná a aby bylo možné včas realizovat programy EU. Pro nové členské státy to především znamená bezpečnější plánování“, uvedla Plassniková. Předpokládá se, že plénum Evropského parlamentu schválí tuto dohodu na zasedání v květnu.
  více »

  Evropská komise

  Spotřební daně – cigarety: Evropská komise varuje členské státy před zaváděním minimálních maloobchodních cen

  Brusel 10. dubna 2006 – Evropská komise činí kroky proti členským státům, které nařizují  minimální maloobchodní ceny cigaret. Komise v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora zastává stanovisko, podle něhož minimální maloobchodní ceny znamenají porušení práva Společenství, deformují hospodářskou soutěž a jen nahrávají výrobcům, kterým zaručují bezpečné zisky. Platná směrnice Společenství (č. 95/59/ES) o daních obsahuje právo výrobců a/nebo dovozců tabákových výrobků na stanovení maloobchodních cen, ale státem nařízené minimální ceny toto jejich právo narušují a proto nejsou v souladu s uvedenou směrnicí. Členské státy si od nařízení minimálních cen slibují nižší spotřebu tabáku, ale tohoto cíle lze podle Komise dosáhnout zvýšením spotřebních daní u levných cigaret. Další informace o stávající legislativě týkající se tabákových výrobků je k dispozici na této webové stránce Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Telekomunikace: podle všech zainteresovaných není třeba měnit dosavadní pojetí „univerzální služby“ v EU.

  Brusel 11. dubna 2006 – Ve zprávě, kterou dnes vydala Evropská komise, se uvádí, že zainteresované subjekty zastávají stejný názor jako Evropská komise: bezpečnostní síť ve formě „povinnosti univerzální služby“ není třeba rozšiřovat i na mobilní služby a na vysokorychlostní internet. Spotřebitelé v jednotlivých zemích mohou dnes využívat rozsáhlý a cenově příznivý přístup k mobilním komunikacím, přičemž  vysokorychlostní připojení k internetu má zatím jen menšina lidí – znamená to, že při rozšíření povinnosti univerzální služby i na mobilní telefony a vysokorychlostní internet by vynaložené náklady převážily  nad výhodami pro uživatele. Ve zprávě, která bude předložena Evropskému parlamentu a Radě, se analyzuje dosah pravidel upravujících univerzální službu a sumarizují se odpovědi z veřejných konzultací ke Sdělení Komise k tomuto tématu ze dne 24. května 2005 (viz IP/05/594). Poznatky z veřejných konzultací jsou na této adrese.
  více »

  Evropská hlavní města kultury 2010: výběrová komise schválila Essen, Pécs a Istanbul

  Brusel 11. dubna 2006 – Komise ustavená k hodnocení přihlášek do soutěže Evropská hlavní města kultury dnes čtyři týdny po vyslechnutí prezentací kandidátských měst vydala svoji zprávu. Ve zprávě se doporučuje označit za evropská hlavní města kultury Essen, Pécs a Istanbul. Výbor pro kulturu o těchto doporučeních rozhodne za finského předsednictví v druhé polovině roku 2006.

  Hospodářská soutěž: Odvětvové šetření Komise upozorňuje na nedostatky v oblasti platebních karet

  Brusel 12. dubna 2006 – Podniky i spotřebitelé zatím nemají možnost v plném rozsahu využívat výhod, které by jim měl skýtat plně konkurenční vnitřní trh platebních karet. K tomuto závěru se dochází ve zveřejněné předběžné zprávě Evropské komise z odvětvového šetření o situaci kolem platebních karet  (viz IP/05/719 a MEMO/05/204). Zpráva vychází z odpovědí četných účastníků trhu a odhaluje několik potenciálních překážek, které ztěžují vstup na trh platebních karet – jde mimo jiné o technické překážky a praktiky bank a platebních sítí, které subjektům nově vstupujícím na tento trh mohou způsobovat dodatečné náklady. Subjekty působící v tomto odvětví a také spotřebitelé a ostatní zainteresované strany by měly do deseti týdnů (do 21. června) předložit k závěrům zprávy svoje názory, hlediska a připomínky. Jestliže tato konzultace potvrdí předběžné poznatky o platebních kartách, zváží Komise možnost přijmout v jednotlivých případech kroky podle antitrustových pravidel Smlouvy o Evropských společenstvích. Kromě toho Komise použije výsledky odvětvového šetření při analytickém zjišťování, zda je zapotřebí provést úpravy regulačního rámce pro platební karty. V červenci Komise vydá zprávu o druhé části svého šetření o retailovém bankovnictví se zaměřením na běžné účty a financování malých firem. Předběžná zpráva a další informace jsou k dispozici na této stránce.
  více »

  Politika rovných příležitostí: více žen na odpovědná místa

  Brusel 12. dubna 2006 – Dnes má Komise jako součást své personální politiky rovných příležitostí mužů a žen přijmout cíle pro nábor žen na rok 2006. Má jít o získání nových uchazeček a jejich první jmenování do vedoucích a dalších administrativních pozic. Podíl žen na obsazení těchto míst je přes určitý pokrok dosud nedostatečný. Realizace pozitivních opatření na základě Čtvrtého akčního programu rovných příležitostí mužů a žen nebo na základě přijatých ročních cílů pro nábor a jmenování žen do odpovědných funkcí pomohla v posledních letech změnit dosavadní trendy. V roce 2006 hodlá Komise této problematice věnovat zvýšenou pozornost a dosáhnout ještě výraznějších výsledků. Stanovila si náročné náborové cíle a vede diskuse o možných závazných opatřeních a o tom, jak rozšířit některé dosud málo zastoupené náborové zdroje a zvýšit dosud nízký počet uchazeček o vedoucí místa. Další informace lze nalézt v těchto materiálech:
  MEMO/05/436
  IP/06/271
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky