Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (3. – 9. dubna 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/04/2006

  Rada

  Plassniková: „Finanční dohoda je společným úspěchem Evropy“

  Rakouská ministryně zahraničí Ursula Plassniková, předsedající Radě, uvítala předběžnou dohodu o dalším víceletém finančním rámci na léta 2007-2013.

  „Dohoda, které bylo dosaženo po obtížných jednáních v Evropském parlamentu a v Komisi, je pro Evropu společným úspěchem. Je to rozhodný krok, který Evropské unii zajistí akceschopnost do dalších let. Po jednáních o regionu západního Balkánu, které se konalo v Salcburku, a po dosažení zjevného pokroku v řešení otázky hospodářského růstu a zaměstnanosti na jarním summitu činíme nyní další důležitý krok, který dále posílí pozitivní vnímání vývoje v EU. Společné úspěchy jsou evropskými úspěchy“, prohlásila Plassniková.
  více »

  Evropský parlament

  Parlament vyzývá ke zrušení omezení volného pohybu pracovníků

  Evropský parlament vyzval ke zrušení přechodných opatřeních, která omezují volný pohyb pracovníků na pracovním trhu celé Evropské unie. Členským státům EU, které se rozhodnou přechodná opatření prodloužit, europoslanci doporučují, aby tak učinily na základě důkladné analýzy ohrožení jejich pracovního trhu. Podnět zdůrazňuje, že ve státech, které pracovní trh otevřely bez omezení už 1. května 2004, "nedochází k napětí" a "obavy z masivního migračního toku se ukázaly jako neopodstatněné".

  Schválením zprávy Csaby ŐRYHO (EPP-ED, HU) o přechodných opatřeních, která omezují volný pohyb pracovníků na pracovním trhu celé Unie, Parlament zároveň "lituje skutečnosti, že v některých členských jsou stále platná nařízení nebo administrativní opatření, které lze považovat za diskriminující vůči pracovníkům".
  více »

  Finanční perspektiva na období 2007-2013 má zelenou

  V úterý večer po sedmihodinovém maratonu jednání dospěl vyjednávací tým Evropského parlamentu pod rakouským předsednictvím k dohodě o Finanční perspektivě na léta 2007-2013. Na programy, které poslanci Evropského parlamentu považují za prioritní, budou mimo rámec přijatý Evropskou radou v prosinci přiděleny navíc 4 miliardy €.
  více »

  Výsledky hlasování na prvním dubnovém plenárním zasedání

  Seznam zpráv, o kterých se v Evropském parlamentu hlasovalo na plenárním zasedání konaném 3.-6. dubna.
  více »

  Evropská komise

  Budování jednotného trhu pro obranný průmysl EU: Komise zahájila konzultace

  Brusel 3. dubna 2006 – Tématem pro veřejné konzultace zahájené Evropskou komisí je budování otevřenějšího „Evropského trhu obranných zařízení“ (EDEM) mezi členskými státy EU. Na vnitřním trhu EU je oběh výrobků souvisejících s obranou dosud omezován množstvím různých administrativních postupů, které uplatňují jednotlivé členské státy. Iniciativa Komise zaměřená na omezení těchto překážek vůči obchodování s obrannými zařízeními uvnitř EU přispěje k dosažení vyšší efektivnosti evropského obranného průmyslu a jeho vyšší technologické konkurenceschopnosti. Členským státům umožní pokrýt obranné potřeby za náležitých bezpečnostních podmínek a při nižších nákladech. Dnešní veřejná konzultace má ukázat, jaké názory na tuto problematiku mají jednotlivé zainteresované subjekty, odborníci a všichni ostatní, komu záleží na zrušení vnitřních hranic EU pro oběh výrobků obranného průmyslu. Úplný on-line přístup k těmto konzultacím ve třech jazycích (DE/EN/FR) je zajištěn na této adrese.
  více »

  Nové Nařízení EU pro mezinárodní roaming v mobilních sítích: Komise zahájila konečnou fázi konzultací

  Brusel 3. dubna 2006 – Podle oznámení ze dne 28. března má Komise dnes zahájit druhou a závěrečnou fázi konzultací o Nařízení EU, jehož cílem je dosáhnout snížení poplatků za mezinárodní roaming v EU. Připravované nové Nařízení má zavést princip, podle něhož se ceny za používání mobilních cen v zahraničí budou určovat jejich navázáním na ceny účtované za srovnatelné domácí mobilní služby. Nařízení by mohlo být uvedeno v platnost do léta 2007 – záleží na tom, zda se Evropský parlament a Rada ministrů do té doby shodnou na jeho konečném znění. Dokument ke konzultaci a připomínky získané v první fázi jsou spolu se vzorovými tarify operátorů ze všech 25 členských států EU k dispozici na této stránce.
  více »

  Hospodářské soutěž: Evropská síť pro hospodářskou soutěž má webovou stránku s jediným přístupem k nezbytným informacím

  Brusel 3. dubna 2006 – Evropská síť pro hospodářskou soutěž (ECN) a Evropská komise spolu s jednotlivými národními úřady na ochranu hospodářské soutěže zahájila provoz webové stránky, která zajistí podnikům, jejich poradcům i široké veřejnosti přístup k veškerým informacím o opatřeních na ochranu hospodářské soutěže a k výročním zprávám, dokumentům a podkladovým materiálům souvisejícím se sítí ECN. Webová stránka ECN bude mimo jiné poskytovat komplexní „one-stop“ přístup k tiskovým zprávám všech národních úřadů na ochranu hospodářské soutěže i k materiálům Komise.
  Další informace
  více »

  Nábor pracovníků z 10 nových členských států: aktuální stav a další vývoj

  Brusel 4. dubna 2006 - Před uplynutím druhého výročí rozšíření o 10 nových členských států představuje zpráva o náboru státních příslušníků z EU-10 do Komise, kterou dnes předložil místopředseda Komise Siim Kallas kolegiu komisařů, aktuální přehled pokroku, jehož bylo dosaženo ve srovnání s minulým rokem. Celkové výsledky náboru pracovníků jsou dosud vynikající – k 15. lednu 2006 bylo přijato 1 627 občanů. Na úrovni středního managementu je pokrok uspokojivý vzhledem ke skutečnosti, že seznam úspěšných účastníků výběrového řízení byl zveřejněn až v pozdní fázi roku 2005. Co se týče pozic na úrovni vyššího managementu, je Komise přesvědčena, že do poloviny roku 2007 se jí podaří z každého členského státu přijmout alespoň jednoho generálního ředitele nebo zástupce generálního ředitele. Přesto však bude při náboru nových pracovníků a při plánování výběrových řízení pro všechny úrovně stále zapotřebí výrazného úsilí.

  K 15. lednu 2006 přijala Komise do zaměstnaneckého poměru 1 627 státních příslušníků z nových členských států. To je více než ambiciózní cíl, který byl v oblasti náboru pracovníků stanoven pro období 2004–2005 (1 529), a představuje to dobrý základ pro dosažení cíle 2 180, který byl stanoven pro období 2004–2006.
  více »

  Protektorované pneumatiky budou bezpečnější a ekologičtější

  Brusel 4. dubna 2006 – Nové normy pro protektorování pneumatik a pro jejich konečnou kvalitu posílí důvěru spotřebitelů, kteří si takto renovované pneumatiky budou pořizovat. Veškeré protektorované pneumatiky, které se prodávají v EU, musí nyní vyhovovat předpisům Evropské hospodářské komise OSN. Podle těchto předpisů mají protektorované pneumatiky podobnou úroveň kontroly bezpečnosti a kvality jako nové pneumatiky. Protektorování pneumatik je z ekologického hlediska mnohem výhodnější než výroba nových pneumatik. Další informace jsou na této adrese.
  více »

  Směrnice o službách: Komise předkládá pozměněný návrh

  Evropská komise přijala pozměněný návrh směrnice o službách na jednotném trhu EU. Jde o další krok v legislativním procesu po hlasování v Evropském parlamentu v prvním čtení v únoru 2006. Pozměněný návrh vychází z práce Parlamentu a z dosavadních diskusí v Radě. Tím, že v sektoru služeb uvolní přeshraniční obchod a investice, přispěje k vyššímu růstu a většímu počtu pracovních míst v EU. Podnikům usnadní usazování kdekoli v EU, ušetří čas i peníze. Rovněž pro ně bude jednodušší poskytovat služby přes hranice – členské státy budou muset odstranit neoprávněné překážky. Spotřebitelé budou mít širší výběr, více informací a lepší ochranu. Poskytovatelé služeb budou pod řádným dohledem díky posílené spolupráci mezi orgány jednotlivých států. O pozměněném návrhu bude nyní jednat a hlasovat Rada.
  více »

  Komise podporuje pracovní místa v odvětví služeb: vysílání pracovníků – méně byrokracie a rychleji

  Evropská komise dnes zveřejnila pokyny, jejichž cílem je pomoci vládám, podnikatelským subjektům a pracovníkům členských států pochopit jejich práva a povinnosti v případech, kdy společnosti vysílají pracovníky za prací z jedné země EU do druhé. Zmíněné sdělení se zabývá praktickými obtížemi, které vyvstávají při provádění směrnice o vysílání pracovníků v členských státech. Toto sdělení přispěje k odstranění nejasností ohledně právních požadavků a omezení EU při vysílání pracovníků a k předcházení sociálnímu dumpingu.
  více »

  Komise podniká kroky proti členským státům, které neotevřely správně energetické trhy

  Osmadvaceti výzvami, které dnes zaslala sedmnácti členským státům, se Komise odhodlaně pustila do rozhodné akce zaměřené na kontrolu souladu právních předpisů pro vnitřní trh s energií a na podrobné prověřování plnění všech základních zákonů, jimiž členské státy transponovaly směrnice o plynu a elektrické energii. Rakousko, Belgie, Česká republika, Německo, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Švédsko, Slovensko a Spojené království obdrží výzvu s upozorněním na nesprávnou transpozici nebo špatnou aplikaci (což je případ Španělska). Jinak Komise pokračuje v řízení u Soudního dvora, k němuž pohnala země, které ještě neoznámily vnitrostátní prováděcí opatření (Španělsko a Lucembursko). Dále pak pokračuje v prověřování souladu právních předpisů Portugalska a Maďarska s dotyčnými právními předpisy Společenství.
  více »

  Osm členských států stále nedodržuje právní předpisy Společenství o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů

  Evropská komise dnes musela zahájit řízení proti osmi zemím, které navzdory povinnosti přijmout opatření nezbytná pro provedení právních předpisů Společenství o elektřině z obnovitelných zdrojů do vnitrostátního práva do října 2003 tento termín nesplnily. Zelená kniha o evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii uvádí zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů jako nejvyšší prioritu.

  „Evropa by měla plně využít potenciál, který obnovitelné zdroje energie nabízejí. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze dlouhodobým odhodláním vyvíjet a nasazovat obnovitelné zdroje energie a aktivním zapojením všech členských států do podpory využívání zelené energie,“ uvedl Andris Piebalgs, komisař zodpovědný za energetiku.
  více »

  Český program podpory pro kombinovanou dopravu částečně schválen Evropskou komisí

  Evropská komise částečně odsouhlasila český program na podporu rozvoje kombinované dopravy prostřednictvím výstavby nových, rozšíření a modernizace stávajících překladišť kombinované dopravy. Komise zároveň zahájila formální vyšetřovací řízení ohledně slučitelnosti podpor na nákup některých typů železničních vozů s předpisy EU.

  Cílem programu je rozvinout kombinovanou dopravu, a přesunout tak přepravu nákladu ze silniční dopravy na jiné druhy dopravy. Tento program by měl posílit využívání nedoprovázené kombinované dopravy zlepšením její konkurenceschopnosti.

  Komise však rozhodla o zahájení formálního vyšetřovacího řízení ohledně slučitelnosti podpory na nákup některých typů železničních vozů pro kombinovanou dopravu s předpisy EU.
  více »

  Tabáková reklama: Evropská komise podnikla opatření proti čtyřem členským státům, které nedodržují stanovené podmínky

  Evropská komise dnes prokázala, že dodržuje svou tvrdou linii v oblasti tabákové reklamy, a zaslala „úřední oznámení“ České republice, Itálii, Maďarsku a Španělsku z důvodu nedodržování směrnice o tabákové reklamě 2003/33/ES. Porušování směrnice se týká především výjimek u zákazu sponzorování, které tyto čtyři státy povolily při provedení směrnice o tabákové reklamě do vnitrostátních právních předpisů. Členské státy mají dva měsíce na to, aby na úřední oznámení odpověděly, a musí uvést své právní předpisy do souladu se směrnicí. V opačném případě přistoupí Komise k dalším krokům řízení pro porušování právních předpisů (viz níže).

  Markos Kyprianou, komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele, uvedl: „Směrnice o tabákové reklamě je jedním ze základních pilířů v našem boji proti tabáku a vyzývám členské státy, aby ji řádně uplatňovaly. Ukončení propagace tabáku prostřednictvím reklamy a sponzorování je klíčovým prvkem při snižování počtu kuřáků či těch, kteří s kouřením začínají. Předcházející opatření, které Komise podnikla proti členským státům v souvislosti s touto směrnicí, dokazují, že bez zaváhání podniknu kroky pro zajištění úplného a řádného uplatňování směrnice.“
  více »

  Komise povoluje rychlejší schvalování léků pro případy naléhavé potřeby

  Brusel 6. dubna 2006 – Podle stávající pravidel se nově objevený lék dostane na trh po 10 letech testů a ověřování. Nemocní, kterým by podání nově vyvinutého ale dosud ověřovaného léku mohlo zachránit život, však nemohou čekat tak dlouho. K mimořádným situacím, kdy by mělo být možné použít takové léky, by mohly patřit například bioteroristické útoky nebo chřipková pandemie. Aby se nemocní, kteří jsou bezprostředně ohroženi na životě, mohli snáze dostat k novým způsobům léčby, rozhodla se Evropská komise urychlit za zpřísněných podmínek postup schvalování nově vyvinutých léčiv pro použití v takových naléhavých případech. Nová pravidla přijatá Komisí zachovávají vysokou míru bezpečnosti a zároveň umožňují, aby se pacientům, u nichž je jiná léčba neúčinná, mohly podat nové léky, jejichž vývoj ještě nebyl zcela dokončen. Takové léky bude možné uvést na trh v EU na základě tzv. podmíněného povolení k prodeji, která bude platit jeden rok a bude obsahovat právní závazek příslušné firmy k dokončení výzkumu a prověření bezpečnosti a účinnosti nového léčiva. Obecné informace o regulaci léčiv v EU a další konkrétní informace o podmíněném povolení k prodeji jsou k dispozici na této adrese.
  více »

  Telekomunikační předpisy EU: Komise činí opatření, která umožní tísňovým službám vyhledat volajícího

  Brusel 6. dubna 2006 – Evropská komise tento týden zahájila přestupková řízení z důvodu nedostupnosti potřebných lokačních údajů pro tísňové služby v 11 členských státech. Lokačními údaji se rozumí informace o místě, kde se nachází osoba, která volá tísňovou službu. V dalších 4 případech byla řízení zahájena už dříve – v rámci druhé fáze  přestupkového řízení podle článku 226 Smlouvy o ES zaslala Komise tzv. zdůvodněná stanoviska do Belgie, Francie, Polska a Slovinska. Zároveň Komise uzavřela dřívější přestupková řízení v 9 dalších případech, ve kterých si dané členské státy mezitím stačily zajistit náležité plnění telekomunikačních pravidel EU. Viz též MEMO/06/158 .
  více »

  Politika pro oblast klimatických změn: Komise žádá členské státy, aby plnily, k čemu se zavázaly

  Brusel 6. dubna 2006 – Evropská komise se rozhodla zahájit přestupková řízení proti několika členským státům, které se dopustily porušení čtyř ustanovení legislativy pro oblast klimatických změn. Evropská unie jako celek i její jednotlivé členské státy musí plnit různé vykazovací povinnosti podle Úmluvy OSN o změně klimatu a podle Kjótského protokolu. Uvedená přestupková řízení by měla přispět k dosažení tohoto cíle a měla by také pomoci zajistit účinné fungování Evropského systému obchodování s emisemi. Pět členských států se dosud nepřipojilo k unijnímu systému elektronické registrace pro obchodování s emisemi, i když lhůta k tomuto připojení uplynula už v prosinci 2004. Další informace o politice EU pro oblast klimatických změn jsou k dispozici na této adrese.
  Aktuální všeobecné statistiky o neplnění příslušné legislativy lze nalézt zde.
  více »

  „.eu“: Nová evropská internetová doména je nyní k dispozici všem

  Od 11.00 hodin dnešního dne si může kdokoli s trvalým bydlištěm v Evropské unii zaregistrovat jméno v nové doméně nejvyšší úrovně .eu. Žádosti se vyřizují v pořadí, v němž byly obdrženy. Občanství některého členského státu EU není podmínkou. Dnes rovněž končí „počáteční období“, během něhož podalo žádosti o jméno v doméně .eu přes 320 000 držitelů obchodních značek, orgánů veřejné správy a držitelů jiných přednostních práv, například neregistrovaných obchodních značek, obchodních označení nebo autorských práv. Orgány a úředníci Evropské unie hromadně přejdou na jména v doméně „.eu“ ke dni 9. května 2006 – Dni Evropy.

  „Dnes se konkurenceschopná znalostní společnost v Evropě na internetu značně zviditelní,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média. „Evropa a její občané mohou nyní dát najevo svou vlastní webovou identitu, která bude chráněna pravidly EU. Očekávám, že během prvních několika hodin období volné registrace budou podány tisíce žádostí, čímž se z .eu stane silné doménové jméno se srovnatelným postavením, jako má doména .com.“
  více »

  Komise zveřejnila nové Pokyny pro vyšetřování a diagnostiku rakoviny prsu

  Brusel 7. dubna 2006 – Komise dnes ve snaze zlepšit statistické údaje o přežití v případech rakoviny prsu v Evropě vydala čtvrté Evropské pokyny pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky rakoviny prsu. Pokyny mají sloužit jako porovnávací měřítka pro optimální praxi a pracovalo na nich přes 200 odborníků z 18 členských států EU (z bývalé evropské patnáctky a z Kypru, Maďarska a Polska) a dále z Norska, Švýcarska, Izraele, Kanady a Spojených států. K nové problematice, která se v tomto čtvrtém vydání Pokynů řeší, patří digitální mamografie a poradenství pro specializovaná pracoviště zaměřená na léčbu onemocnění prsů. Evropský komisař pro zdravotnictví a ochranu spotřebitelů Markos Kyprianou prohlásil: „Kdybychom v celé Evropské unii zavedli postupy vycházející z nejlepších zkušeností v oblasti mamografického screeningu, mohli bychom každoročně předejít přibližně 32.000 úmrtím na rakovinu prsu. Předcházející vydání Pokynů podstatným způsobem ovlivnila kvalitu screeningu. Evropa však musí v boji proti těmto onemocněním jít mnohem dál. Vyzývám odpovědné úřady i praktické lékaře, aby vždy a všude používali tyto Pokyny jako referenční nástroj pro porovnání s nejlepšími zkušenostmi z praxe.“
  více »

  Státní pomoc: Komise uveřejnila studii o pravidlech státní pomoci a jejich uplatňování na národní úrovni

  Brusel 7. dubna 2006 – Evropská komise uveřejnila poznatky ze studie, která se zabývala tím, jak se na národní úrovni uplatňují pravidla o státní pomoci. Studie potvrzuje, že se firmy ve sporech před národními soudy ve stále větší míře spoléhají na legislativu o státní pomoci a uplatňují tuto legislativu na svou obhajobu proti finančním břemenům, která jim ukládá stát.  Na druhé straně však firmy jen zřídkakdy používají pravidla o státní pomoci jako nástroj pro nápravu deformací hospodářské soutěže v důsledku protiprávního poskytnutí dotací konkurenčním subjektům. Studie mimo jiné dochází k závěru, že by členské státy měly urychlit realizaci jednotlivých rozhodnutí Komise o vracení dotací. Velmi často se stává, že se správní a soudní řízení na národní úrovni protáhnou na neúměrně dlouhou dobu, takže při navracení protiprávně poskytnuté pomoci dochází k nepřípustně dlouhým zpožděním. Závěrečná zpráva o uvedené studii je uveřejněna na této adrese.
  více »

  Eurostat

  Politika šíření informací slouží občanům EU: každý měsíc se uskuteční milion uživatelských relací a zájemci si každý měsíc stáhnou z internetu na 300 tisíc publikací

  3. dubna 2006 – Od 1. října 2004 jsou veškerá data a publikace statistické služby Eurostat zdarma k dispozici na internetu. Tato významná změna umožnila Eurostatu v plném rozsahu hrát roli instituce veřejné služby, která svým uživatelům poskytuje bezplatný přístup k hospodářským a sociálním údajům a informacím o eurozóně, o Evropské unii a o 25 členských státech. Více než 300 milionů dat z mnoha různých oblastí je k dispozici online – jejich rozsah se pohybuje od informací o spotřebitelských cenách přes ukazatele chudoby a ekologická data až k podrobným informacím o zahraničním obchodě s rozdělením podle výrobkových položek. Realizace politiky bezplatného šíření statistických informací přinesla v roce 2005 velmi úspěšné výsledky, a to jak z hlediska počtu uživatelů, tak z hlediska počtu materiálů stažených z internetu. Bylo zaznamenáno téměř milion uživatelských relací měsíčně. Šestinásobně se zvýšil objem stažených dat a čtyřikrát vzrostl počet návštěv u předdefinovaných tabulek. Čtyřikrát také narostl počet stažených publikací – bylo jich 300.000 měsíčně. Pokračují práce na dalším zdokonalování funkčnosti a uživatelské vstřícnosti webových stánek Eurostatu.
  více »

  Únor 2006 – Nezaměstnanost v eurozóně poklesla na 8,2 % a v EU25 zůstala na úrovni 8,5 %

  4. dubna 2006 – Nezaměstnanost v eurozóně, očištěná od sezónních vlivů, poklesla v únoru 2006 na 8,2 % z lednových 8,3 %. O rok dříve v únoru 2005 činila 8,8 %. V celé EU (EU25) byla v únoru 2006 zaznamenána nezaměstnanost ve stejné výši jako v lednu, a to 8,5 %. V únoru 2005 činila 8,9 %. Nejnižší míra nezaměstnanosti v únoru 2006 byla zaznamenána v Irsku (4,3 %), v Dánsku a v Nizozemsku (v obou zemích 4,4 %), ve Spojeném království (4,9 %, údaj z prosince) a v Rakousku (5,1 %). Nejvyšší nezaměstnanost měli v Polsku (17,0 %), na Slovensku (15,8 %), v Řecku (9,6 %, údaj za čtvrté čtvrtletí 2005), ve Francii (9,1 %) a v Německu (8,9 %).
  více »

  Používání internetu v EU25 v roce 2005 – více než 40 % lidí v EU25 používalo internet alespoň jednou týdně. Čtvrtina domácností a tři čtvrtiny podniků měly širokopásmový přístup k internetu.

  6. dubna 2006 – V prvním čtvrtletí r. 2005  mělo v celé EU přístup k internetu  48 % domácností a 23 % jich mělo širokopásmové připojení. Na začátku roku 2005 mělo k internetu přístup 91 % podniků a širokopásmové připojení jich mělo 63 %. Tato zpráva uvádí výsledky průzkumu o přístupu k internetu, o širokopásmových přípojkách v domácnostech a podnicích a o využívání internetu jednotlivými občany členských států EU25, Norska a Islandu. Průzkum se vztahoval také na elektronický obchod.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky