Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (13. – 19. března 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/03/2006

  Rada

  Konference ministrů školství: závěrečné komuniké o výsledcích diskuse ze 17. března 2006

  Dnešní globalizovaná společnost vyžaduje, aby vzdělávací systémy a instituce v Evropě byly konkurenceschopné a aby navzájem spolupracovaly. Zároveň by měly přispívat k budování sociálně soudržné znalostní společnosti
  V rámci opětovně prosazované lisabonské strategie zdůrazňovali ministři školství v roce 2005, jak důležité je zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy pro realizaci cílů lisabonské strategie a pro konkurenceschopnost Evropy: „Kvalitnější vzdělávání a odborná příprava … přispívá k trvale udržitelnému hospodářskému růstu, k sociální soudržnosti a k vytváření nových a výhodnějších pracovních míst“.
  více »

  Evropský parlament

  Údajný vězeň CIA vypovídal před Evropským parlamentem

  Štrasburk 14. března 2006 – Chálid El Masrí, německý občan libanonského původu, který tvrdí, že jej agenti CIA unesli a pět měsíců drželi v tajném vězení v Afghánistánu, vypověděl v pondělí svůj příběh před parlamentním výborem, který vyšetřuje možnou nezákonnou činnost CIA v Evropě. Řekl, že se na jeho věznění podílel i někdo z Německa: „Nevím, zda německé úřady o mém případu věděly, ale do Afghánistánu několikrát přijel člověk, který bez jakéhokoli cizího přízvuku hovořil plynně německy a několikrát mne vyslýchal.“
  více »

  Poslanci Evropského parlamentu jsou znepokojeni stěhováním firem, které získaly dotace od EU

  Štrasburk 14. března 2006 – Při schvalování zprávy o přesídlování společností ve vztahu k regionálnímu rozvoji požadovali poslanci Evropské parlamentu, aby Komise pokutovala firmy, které získaly dotace od Evropské unie a do sedmi let poté přemístily svoje provozy jinam. Evropský parlament požaduje, aby EU nadále neposkytovala finanční podporu firmám, jejichž praktiky nevedou k dosažení hospodářské soudržnosti a k realizaci strategických cílů plné zaměstnanosti – mimo jiné jde právě o neodůvodněné přemísťování provozů, které může mít za následek ztrátu pracovních míst.
  více »

  Strategie EU pro nakládání se rtutí: poslanci Evropského parlamentu žádají zákaz vývozu do roku 2010

  Štrasburk 14. března 2006 – Parlament přijal zprávu vypracovanou z jeho vlastní iniciativy o přístupu EU k rizikům, která představuje rtuť. Podle Evropského parlamentu je pro EU „hospodářským, politickým a morálním imperativem“ postavit se do čela snah o řešení globálních problémů se rtutí.
  více »

  Restrukturalizace může být sociálně únosná, jestliže při ní spolupracují všichni zainteresovaní

  Štrasburk 15. března 2006 – Parlament přijal zprávu o „restrukturalizaci a zaměstnanosti“, přičemž  463 poslanců hlasovalo pro, 142 proti a 58 se zdrželo hlasování. Zpráva zdůrazňuje význam prevence sociálních obtíží, které plynou z restrukturalizací. Poslanci stanovili, jak může EU zajistit účinnější finanční a lidskou podporu při řešení důsledků restrukturalizačních procesů.
  více »

  Co stojí zdraví občanů Evropy?

  Štrasburk 16. března 2006 – Evropský parlament přijal legislativní zprávu týkající se přídělu 1.500 milionů € na nový zdravotnický akční program Společenství, rozvržený do období sedm let.

  Zdravotní služby si jednotlivé členské státy sice kompletně zajišťují samy, avšak Unie zde hraje důležitou doplňující roli – a Parlament žádá, aby EU tuto roli hrála v co největším rozsahu.
  více »

  Výsledky hlasování na prvním březnovém plenárním zasedání ve Štrasburku

  Štrasburk 17. března 2006 – Seznam všech zpráv předložených k hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech 13.-16. března 2006. Výběr podrobnějších tiskových zpráv je k dispozici na webových stránkách Parlamentu v části věnované tiskových službám.
  více »

  Evropská komise

  Kulturní dědictví: 5 projektů získá evropské ceny

  Brusel 13. března 2006 – Evropská komise a organizace Europa Nostra dnes oznámily pět hlavních ocenění spojených s udělením Ceny Evropské unie / Europa Nostra za ochranu kulturního dědictví. Evropská komise a nezisková organizace Europa Nostra tuto cenu společně založily v roce 2002 v rámci programu Kultura 2000 a udílejí ji za nejlepší postupy a výsledky péče o kulturní dědictví celoevropského významu. Letošní laureáti převezmou ocenění na slavnostní akci, která se bude koncem června konat v Madridu pod záštitou španělské královny. Další informace najdete na Europanostra a serveru Europa.
  více »

  Evropská hlavní města kultury 2010: výběrová komise zasedá tento týden

  Brusel 13. března 2006 –  Výběrová komise, jmenovaná pro hodnocení přihlášek do soutěže Evropská hlavní města kultury 2010, se tento týden sejde v Bruselu. Zpráva s výsledky výběru, kterou vydá Evropská komise na jaře, bude předána Evropskému parlamentu, Evropské radě a Výboru regionů. Evropská rada, kterou budou tvořit ministři kultury, oznámí konečné rozhodnutí za finského předsednictví v druhé polovině roku 2006. Další informace najdete na této adrese.
  více »

  Hospodářská soutěž: firma Microsoft dostala od Evropské komise novou upomínku

  Brusel 10. března 2006 –  Evropská komise zaslala Microsoftu dopis, kde se předběžně uvádí, v čem Microsoft dosud neplní povinnosti uložené rozhodnutím Komise z března 2004 (viz IP/04/382). Dopis především obsahuje zprávu nezávislého pověřence prof. Neila Barretta (viz IP/05/1215), monitorujícího činnost firmy Microsoft z hlediska plnění povinností, které byly Microsoftu uloženy rozhodnutím Komise z března 2004, kde se konstatuje, že Microsoft porušuje pravidla (článek 82 Smlouvy o evropských společenstvích) řešící problematiku zneužívání dominantního postavení na trhu. Zpráva uvádí věcné údaje, ze kterých vycházejí námitky Komise obsažené v Prohlášení o námitkách ze dne 21. prosince 2005 (viz IP/05/1695). Podle Prohlášení o námitkách Microsoft dosud neplní povinnost zveřejnit kompletní a přesnou dokumentaci o rozhraních a umožnit, aby i skupinové servery, které nepatří k produktům Microsoftu, byly plně interoperabilní s osobními počítači a servery Windows. Dnešní dopis, který firmu Microsoft na tyto skutečnosti bezprostředně upozorňuje, dává Microsoftu příležitost písemně vyjádřit příslušná stanoviska.
  více »

  Politika vesmírné spolupráce: podpis smlouvy o spolupráci mezi EU a Ruskem

  Brusel 10. března 2006 –  EU a Rusko spojují svoje síly pro činnosti ve vesmíru. Šéf federální kosmické agentury Ruské federace (Roskosmos) Anatolij Perminov, ředitel Evropské vesmírné agentury Jean-Jacques Dordain a místopředseda Evropské komise Günter Verheugen podepsali společný dokument zaměřený na posílení bilaterálních vztahů při činnostech v kosmu. Intenzivnější spolupráce se týká kosmických aplikací (satelitní navigace, pozorování Země, satelitní komunikace), dále přístupu do kosmu (nosné rakety a budoucí transportní systémy), vesmírného výzkumu a využívání mezinárodní vesmírné stanice (ISS) a dále rozvoje vesmírných technologií.

  Podpora malých a středních podniků: snazší převod vlastnictví

  Brusel 14. března 2006 – Každoročně zanikají tisíce ekonomicky zdravých podniků, především malých a středních, protože nedokáží překonat obtíže spojené s převodem vlastnictví. Evropští podnikatelé přitom stárnou. V příštích deseti letech ze svých pozic odejde třetina evropských podnikatelů, hlavně těch, kteří vedou rodinné firmy. Podle odhadů se v této situaci každoročně ocitá až 690.000 firem a s nimi 2,8 milionů pracovních míst. Pro mnohé z podniků, které by mohly přejít do nových rukou, se nenajde nástupce. Evropská komise dnes předložila iniciativu pro řešení této otázky. Komise vyzývá členské státy k úpravám daňových systémů tak, aby usnadňovaly převod vlastnictví firem. Členské státy by měly zajistit příznivější podmínky k financování,  podpořit obecné povědomí o existujících možnostech, posoudit související citlivé otázky, podpořit poradenství a zorganizovat transparentní trh pro převod vlastnictví firem. Iniciativa je součástí nové strategie Evropské komise na podporu malých a středních podniků a tím i na podporu hospodářského růstu a vytváření pracovních míst v EU (viz IP/05/1404). Nová strategie bude hlavním bodem na pořadu jednání jarního Summitu ve dnech 23.-24. března 2006.
  MEMO/06/122
  více »

  Firemní právo: Komise vítá parlamentní shodu o směrnici pro zjednodušení tvorby, udržování a úprav firemního kapitálu

  Brusel 14. března 2006 – Evropská komise uvítala skutečnost, že se Evropský parlament v prvním čtení shodl o návrhu Komise na přijetí směrnice (viz IP/04/1334), která by měla společnostem obchodovaným na kapitálových trzích usnadnit realizaci určitých opatření, jež ovlivní objem, strukturu a vlastnictví jejich kapitálu. Navrhovaná směrnice novelizuje některé části Druhé směrnice o právu společností z roku 1976, která upravuje tvorbu, udržování a úpravy firemního kapitálu. Úplný text navrhované směrnice a pracovní dokument s dalšími údaji lze nalézt na této adrese.
  více »

  V Dánsku zahájí činnost největší světové poloprovozní zařízení na zachycování CO2

  Brusel 14. března 2006 – Zítra zahájí činnost největší pilotní zařízení, které má prokázat a potvrdit funkčnost nové technologie na záchyt oxidu uhličitého (CO2) z konvenčních elektráren. Pilotní provoz v elektrárně Elsam poblíž Esbjergu v Dánsku je výsledkem výzkumných snah podporovaných podle rámcového výzkumného programu EU. Technologie pro zachycování a ukládání uhlíku má zajistit přechod od stávajících energetických systémů na fosilní paliva k systémům s nulovými emisemi uhlíku. Poloprovozní zařízení v Dánsku je důležitou součástí výzkumných prací, které mají vést k vytvoření dokonalejších procesů pro záchyt uhlíku, k celkovému příznivému přijetí této technologie ve veřejnosti a k zásadnímu snížení nákladů, které jsou s ní spojeny
  více »

  Jednání Komise s palestinským prezidentem Abbásem

  Brusel 13. března 2006 – Předseda Komise José Manuel Barroso a komisařka pro vnější vztahy a politiku evropského sousedství Benita Ferrero-Waldnerová mají tento týden jednat ve Štrasburku s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. Předseda Barroso jej přijme ve středu 15. března. Před jednáním se bude konat pracovní večeře, kterou komisařka Ferrero-Waldnerová spolu s Abbásem uspořádá v úterý 14. března. Tato jednání budou příležitostí ke zjištění, co si prezident Abbás myslí o vyhlídkách na vytvoření nové palestinské samosprávy po lednových volbách a také k projednání stávající finanční krize palestinské samosprávy. Další informace jsou k dispozici na této webové stránce.
  více »

  DPH v oblasti finančních služeb a pojišťovnictví: veřejná konzultace

  Brusel 14. března 2006 – Evropská komise zahajuje on-line konzultace s cílem poznat názory veřejnosti a podnikatelských kruhů na reformu legislativy Společenství, kterou se upravují povinnosti spojené s daní z přidané hodnoty v oblasti finančních služeb a pojišťovnictví. Konzultace vychází z dokumentu, z jehož zpracování mají vyplynout názory na stávající právní rámec stanovený v Šesté směrnici a na možné alternativy změn. V dokumentu se vysvětluje, proč je zapotřebí revidovat legislativu Společenství v této oblasti a posuzují se způsoby modernizace právního rámce. Připomínky se přijímají do 9. června 2006.
  Konzultace online: Konzultace – připojte se!

  Evropský podnikatelský summit (EBS): jak zvládnout globalizaci

  Evropský podnikatelský summitBrusel 14. března 2006 – Na čtvrtém podnikatelském summitu (EBS), konaném 16. a 17. března 2006, se vedla jednání o národních reformních programech pro všech 25 členských států EU. Poprvé se těchto jednání zúčastnili také zástupci podnikatelských kruhů. Z významných osobností, které na summitu vystoupily, lze jmenovat především tyto: rakouský spolkový kancléř a předseda Evropské rady Wolfgang Schüssel, předseda Evropské komise José Manuel Barroso, místopředseda Evropské komise a komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen, komisař pro životní prostředí Stavros C. Dimas, komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová, komisař pro vědu a výzkum Janez Potocnik, komisařka pro společnost informací a média Viviane Redingová, belgický premiér Guy Verhofstadt, rakouský spolkový ministr hospodářství a práce Martin Bartenstein, turecký státní ministr pro vztahy s EU Ali Nabacán a náměstek ministra obchodu USA David A. Sampson.
  http://www.ebsummit.org/

  Světový den spotřebitelů 2006: posun od spotřebitelů, jejichž zájmy chráníme, ke spotřebitelům, kteří si své zájmy umí prosadit sami

  Brusel 15. března 2006 – Komisař pro zdravotnictví a ochranu spotřebitelů Markos Kyprianou v projevu u příležitosti Světového dne spotřebitelů (ve středu 15. března) zdůraznil klíčovou úlohu Evropské komise v úsilí a činnostech, které mají zajistit, aby práva spotřebitelů byla dodržována v celé EU. „V Evropě je dnes na 450 milionů spotřebitelů. Jejich výdaje představují přes polovinu hrubého domácího produktu EU. Jsou klíčovým činitelem pro hospodářský růst a tvorbu pracovních příležitostí. Přesto se nám v Evropě nedostává spotřebitelské důvěry, jde-li o přeshraniční transakce. Solidní legislativní rámec musíme doplnit lepší informovaností spotřebitelů a účinnějším spotřebitelským vzděláváním na celoevropské úrovni. Musíme zajistit posun od spotřebitelů, jejichž zájmy chráníme, ke spotřebitelům, kteří si své zájmy umí prosadit sami“. Přístup k jednotlivým evropským spotřebitelským centrům najdete zde.
  Další informace English (en)
  více »

  Podpora pro využívání ekologických forem dopravy: Evropská komise přijala ambiciózní plán mobility svých bruselských zaměstnanců

  Brusel 15. března 2006 – Evropská komise dnes přijala ctižádostivý plán mobility na léta 2006-2009. Přijatý plán pokrývá všechny cesty pracovníků Komise z domova do práce a zpět i cesty mezi jednotlivými úřady Komise. Pracovní podmínky zaměstnanců Evropské komise – včetně jejich dopravy – se tím stávají součástí celkové politiky Komise pro oblast trvale udržitelného rozvoje s hlavním důrazem na sociální, ekologické a energetické aspekty. Plán je důkazem, že Komise má maximální zájem o harmonický rozvoj svých pracovišť v Bruselu. Je zpracován v souladu s urbanistickou a dopravní koncepcí bruselského regionu, podle které každý subjekt zaměstnávající více než dvě stě lidí musí mít zpracovaný dopravní plán. Evropská komise, která má víc než 22 tisíc zaměstnanců, se už od roku 1997 stará o prosazování alternativních a trvale udržitelných způsobů dopravy a o rozšiřování a diverzifikaci dopravních možností, které mají k dispozici její pracovníci.
  více »

  Erasmus: univerzitní výměny mezi členskými státy EU se rychle rozrůstají

  Brusel 16. března 2006 – V akademickém roce 2004/2005 jsme byli svědky další expanze programu Erasmus pro zajišťování výměn mezi vysokými školami. Program Erasmus je vlajkovou lodí Evropské komise v oblasti školství. Celkový počet studentů, kteří se podíleli na univerzitních výměnách, vzrostl v loňském roce o 6 % ve srovnání s rokem 2004. Ještě výrazněji (téměř o 13 %) se zvýšil počet vysokoškolských učitelů zapojených do výměn v rámci programu Erasmus. Největší dopad má realizace programu v zemích střední a východní Evropy: v tamních nových členských státech vzrostl počet studentských výměn o úctyhodných 36 % a nárůst mobility učitelů dosáhl dokonce téměř 77 %. Další informace najdete tady.
  více »

  Jak zlepšit postupy orgánů dohledu při schvalování fúzí a akvizic: Evropská komise žádá o názory z praxe

  Brusel 16. března 2006 – Evropská komise zahájila konzultace o možnostech zlepšení procesu schvalování fúzí a akvizic v bankovnictví, pojišťovnictví a v obchodování s cennými papíry. Pravidla, která dnes platí v EU, umožňují orgánům dohledu v členských státech zablokovat navrhovanou fúzi nebo akvizici, může-li podle jejich názoru být ohroženo „zdravé a obezřelé řízení“ společnosti, která má být předmětem fúze nebo akvizice. Ve zprávě Komise z roku 2005 ( IP/05/1386, MEMO/05/409) se hovoří o tom, že nedůsledné a nejednotné uplatňování těchto pravidel může být překážkou pro přeshraniční konsolidaci finančního sektoru v EU.
  On-line dotazník
  Další informace o finančních službách v EU
  více »

  Prohlášení komisařky pro vnější vztahy a politiku evropského sousedství Benity Ferrero-Waldnerové k poslednímu vývoji v Bělorusku

  Brusel 16. března 2006 – Zatýkání vůdců opozice v Bělorusku, jehož  nové vlny jsme svědky v průběhu posledních několika dní, je něčím zcela nepřijatelným.

  Jsem zděšena zprávami o tom, že v průběhu posledních 24 hodin byl uvězněn Anatolij Lebedko, význačný představitel sjednocené opoziční fronty, s nímž jsem se loni na podzim setkala ve Štrasburku, a že spolu s ním byli zatčení i další členové týmu zaregistrovaného kandidáta Aleksandra Milinkeviče. Zatýkání opozice nemá nic společného se svobodnými a regulérními volbami. Znovu vyzývám běloruské úřady, aby dosud vězněné příslušníky opozice ihned propustily na svobodu.

  Důvodem k obavám je i skutečnost, že delegace poslanců Evropského parlamentu, kteří chtěli sledovat průběh voleb v Bělorusku, museli plánovanou cestu zrušit, protože jim běloruské úřady sdělily, že jim neumožní vstup do země. Stalo se tak přesto, že přítomnost parlamentních delegací bývá vítána jako důležitý faktor pro kladné hodnocení volebního procesu a má zásadní význam pro posilování demokracie.

  Odsouzeníhodné je také zatčení několika členů nevládních organizací, mezi nimi i členů skandinávského týmu volebních expertů. Stejně tak odsuzuji i skutečnost, že mnoha nezávislým novinářům a dalším volebním expertům byl odepřen vstup na běloruské území.

  Do voleb v Bělorusku zbývají tři dny. Připomínám tamním úřadům, že EU dala jednoznačně najevo svá stanoviska a že je připravena uplatnit další restriktivní

  Komise uvolní dalších 178 milionů € na zlepšení dostupnosti zdravé pitné vody

  Brusel 17. března 2006 – Ve dnech 16.-22. března  proběhne v Mexiku Světové fórum, kde se bude jednat o významu odpovědné vodohospodářské politiky. V této souvislosti oznámila Evropská komise, že 31. března vydá výzvu k předkládání návrhů na financování projektů z druhého přídělu, který se má ve výši 178 milionů € čerpat z úvěrového rámce Komise určeného na zajištění čisté vody. Spolu s prvním přídělem využitým na projekty v hodnotě 230 milionů € se z tohoto zdroje bude financovat zajištění přístupu k čisté vodě jako základní lidské potřebě pro mnoho dalších chudých lidí světa. Evropská komise předloží v Mexiku přehled realizovaných i probíhajících výzkumných projektů, financovaných podle rámcového programu EU pro výzkum, jejichž cílem je zlepšit hospodaření s vodou. Z připraveného přehledu vyplývá, že přístup založený na mezinárodním partnerství už sice přináší ovoce, ale má-li výzkum mít větší účinek a dopad, musí se do věci v ještě větší míře zapojit politici i občanská společnost. Další informace o Světovém fóru o vodě a také o Světovém dnu vody najdete zde
  více »

  Co říká Komise o elektronických podpisech: právně jsou uznávány, ale v přeshraniční praxi se prosazují pomalu

  Brusel 17. března 2006 – V postupové zprávě  Evropské komise,  vydané minulý týden, se uvádí, že nevýrazné šíření nástrojů spojených s elektronickým podpisem zpomaluje růst internetového obchodu se zbožím a službami. Předpokládá se však, že zájem o elektronický podpis poroste díky rostoucímu zavádění elektronické formy identifikačních průkazů a používání e-podpisů ve službách elektronické veřejné správy (e-government). Zpráva potvrzuje, že směrnice z roku 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy dosud poskytuje platný základ pro užívání elektronických podpisů na vnitřním trhu EU. Další informace najdete zde.
  více »

  Eurostat

  Čtvrté čtvrtletí 2005 v porovnání s čtvrtým čtvrtletím 2004: náklady na pracovní sílu v eurozóně vzrostly o 2,4 % a v celé EU o 2,9 %

  17. března 2006 – Celkové hodinové náklady na pracovní sílu v eurozóně ve čtvrtém čtvrtletí 2005 oproti čtvrtému čtvrtletí 2004 vzrostly nominálně o 2,4 % (ve třetím čtvrtletí 2005 činil meziroční nárůst 2,3 %). V celé EU (EU25) byl zaznamenán meziroční nárůst nákladů na pracovní sílu ve čtvrtém čtvrtletí 2005 o 2,9 % a ve třetím čtvrtletí 2005 o 2,2 %. Náklady na pracovní sílu mají dvě základní složky: jednak mzdy a platy, jednak ostatní osobní náklady. Mzdy a platy meziročně vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí 2005 v eurozóně o 2,1 % a ostatní osobní náklady o 2,5 % a tytéž údaje za třetí čtvrtletí činí 2,2 % a 2,4 %. V EU25 vzrostly mzdy a platy ve čtvrtém čtvrtletí o 3,2 % a ostatní osobní náklady o 2,1 % a příslušné údaje za třetí čtvrtletí činí  2,1 % a 2,5 %. Pokud jde o členění podle oborů, byl v eurozóně v hodinových nákladech na pracovní sílu v průmyslu ve čtvrtém čtvrtletí 2005 zaznamenán meziroční nárůst nákladů na pracovní sílu o 2,.2 %, ve službách o 2,4 % a ve stavebnictví o 2,6 %. V EU25 vzrostly náklady na pracovní sílu v průmyslu o 2,6 %, ve službách o 3,0 %  a ve stavebnictví o 3,3 %. Tyto údaje zaznamenala agentura Eurostat.
  více »

  Rozšiřování

  Rozšíření: EU musí dodržet sliby, ale musí také přihlížet ke své absorpční kapacitě

  Štrasburk 16. března 2006 – Při schvalování rezoluce týkající se rozšíření (397 hlasů pro, 95 proti, 37 absencí) poslanci Evropského parlamentu shodně prohlašovali, že Evropská unie musí dostát slibům, které dala kandidátským zemím, ale zároveň musí plně vzít v úvahu, co je schopna kapacitně zvládnout. Evropská komise v případě nutnosti navrhne rozvinout těsné mnohostranné vztahy se všemi evropskými zeměmi, kterým dosud nebyla přiznána „perspektiva členství“. Možnost zapojení do tohoto mnohostranného rámce mají i země, které už takovou perspektivu mají – účast jim může posloužit jako dílčí krok na cestě k plnému členství. 
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky