Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (6. – 12. března 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/03/2006

  Rada

  Prohlášení předsednictví jménem EU k předvolební situaci v Bělorusku

  Vídeň 9. března 2006 – Evropská unie je velmi znepokojena předvolební situací v Bělorusku. V době před nadcházejícími prezidentskými volbami, které se konají dne 19. března, dochází v této zemi k neustálému zhoršováním situace v oblasti dodržování lidských práv. Evropská unie proto běloruské orgány vyzývá, aby přijaly veškeré nezbytné kroky k zajištění svobodného a spravedlivého průběhu voleb.
  více »

  Předsedkyně Haubnerová: Sociální zabezpečení a boj proti chudobě musí být prioritami na úrovni EU

  Brusel 10. března 2006 – Současná předsedkyně Rady ministryně sociálních věcí Haubnerová dnes předsedala bruselskému zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a spotřebitelské záležitosti. Ministři projednali zásady sociální politiky, které mají být zapracovány do závěrů zasedání Evropské rady a určit budoucí kurs politiky EU v těchto oblastech. „Znovuzahájení lisabonské strategie na jaře roku 2005 vedlo k zaměření na hospodářský růst a zaměstnanost. Avšak politika podpory hospodářského růstu a zaměstnanosti může fungovat pouze tehdy, bude-li propojena se správnou sociální politikou. Tyto dvě linie nejsou v protikladu, naopak se vzájemně posilují,“ prohlásila předsedkyně Haubnerová.

  Neformální schůzka ministrů zahraničních věcí (Gymnich) ve dnech 10. a 11. března v Salcburku

  Salzburg 10. března 2006 – V pátek dne 10. března byla v Salcburku za předsednictví ministryně Ursuly Plassnikové zahájena dvoudenní neformální schůzka ministrů zahraničních věcí EU (nazývaná také schůzka Gymnich podle německého města, v němž se konala vůbec poprvé). Během prvního dne jednání se ministři soustředili na situaci na Středním východě a v Íránu, dialog kultur a náboženství a na nadcházející volby na Ukrajině a v Bělorusku.

  Evropský parlament

  Finanční výhledy: Poslanci EP schválili nový návrh usnesení

  Brusel 6. března 2006 – Rozpočtový výbor EP vyslal Radě v souvislosti s jednáním o příštím finančním výhledu nové varování. V rámci tohoto výboru poslanci EP jednohlasně přijali návrh usnesení, kterým se oficiálně ukončuje platnost Dohody mezi institucemi EU, což Evropskému parlamentu umožňuje jako jediný základ dalšího postupu v případě neúspěchu jednání o příštím finančním výhledu zachovat výhodnější ustanovení Smlouvy zakládající EU.
  více »

  Poslanci EU a středomořských států se shodli na potřebě dialogu, liší se ale v otázce svobody projevu

  Brusel 6. března 2006 – Parlamentáři z EU a jejích sousedních středomořských zemí v pondělí jednali o způsobech jak překonat konflikt týkající se karikatur proroka Mohameda. Na schůzce, kde probíhaly přípravy na zasedání Parlamentního shromáždění EU – Středomoří, které se má konat koncem března, dospěli poslanci k celkové shodě, že jedinou cestou vpřed je vážný dialog a vzájemné respektování. Lišili se však v názorech na šíři mezí svobody projevu.
  více »

  Evropská komise

  Podnikové řízení: Evropské fórum objasnilo princip „jednej v souladu s kodexem, nebo veřejně vysvětli opak“ a vydalo výroční zprávu

  Brusel 6. března 2006 – Evropské fórum podnikového řízení, které posuzuje nejlepší praxi uplatňovanou v členských státech EU v oblasti podnikového řízení, zveřejnilo prohlášení, v němž objasňuje princip „jednej v souladu s kodexem, nebo veřejně vysvětli opak“. Obchodní společnosti zavazuje k tomu, aby zdůvodnily každou odchylku svého jednání od kodexů podnikového řízení. Fórum také vydalo zprávu, v níž podrobně popisuje svou činnost od roku 2005 i plán aktivit pro budoucí období, jako je např. výměna informací a zkušeností s orgány dozorujícími uplatňování kodexů podnikového řízení jednotlivých členských států a další práce na posouzení koncepce „jedna akcie = jeden hlas“.
  Prohlášení Fóra k principu „jednej v souladu s kodexem, nebo veřejně vysvětli opak“ 
  Výroční zpráva za rok 2005

  Zúčtování a vypořádání cenných papírů: Nepřijme-li další opatření samo odvětví, přijmou je komisaři pro hospodářskou soutěže a vnitřní trh

  Brusel 7. března 2006 – Nepředloží-li hráči na trhu návrhy na efektivní a reálné změny zaměřené na zkvalitnění zúčtování a vypořádání („C/S“) cenných papírů v rámci EU, navrhnou příslušná opatření, vycházející z unijních pravidel v oblasti hospodářské soutěže a vnitřního trhu, příslušní komisaři, a to ještě před letními prázdninami. Současné rozdrobené vnitrostátní monopoly v oblasti infrastruktury určené pro obchodování s cennými papíry, jako jsou burzy cenných papírů, clearingové instituce a úschova cenných papírů, zatěžují unijní ekonomiku velkými náklady a představují významné překážky efektivního přeshraničního obchodování v rámci EU. Odvětví cenných papírů musí značně urychlit práce na odstraňování celé řady bariér a stanovit závazný harmonogram realizace změn.
  více »

  Zadávání veřejných zakázek: Komise předložila k diskusi aktualizovaný systém klasifikace veřejných zakázek

  Brusel 7. března 2006 – Evropská komise požádala orgány veřejné správy a podnikovou sféru o jejich názory na aktualizovanou verzi „Common Procurement Vocabulary“ (CPV, Společné názvosloví zadávání veřejných zakázek). Názvosloví CPV představuje celounijní systém klasifikace veřejných zakázek a jejich zadávání. Usnadňuje všem podnikatelským subjektům v EU včetně malých a středních podniků orientaci v oblasti veřejných zakázek zadávaných jakýmkoli orgánem veřejné správy v EU, a to bez ohledu na původní jazyk oznámení o vypsání konkrétní obchodní veřejné soutěže, a podporuje tak hospodářskou soutěž, efektivnost a transparentnost. Aktualizovaná verze CPV bere v úvahu nejnovější vývoj na trhu a nové možnosti vyplývající z elektronického zadávání veřejných zakázek, jako jsou např. strukturování a analýza nákladů a sestavování statistických přehledů. Výsledky této diskuse, probíhající formou vyplnění dotazníku po internetu, přispějí ke konečné podobě aktualizovaného CPV. Dotazník je dostupný na této adrese.
  Další informace o unijní právní úpravě zadávání veřejných zakázek najdete tady .
  více »

  Zajištění naší energetické budoucnosti: Evropská komise formuluje svou vizi energetické strategie pro Evropu

  Evropská komise položila základy evropské energetické politiky v důležité nové zelené knize, v níž vyzvala k podávání připomínek k šesti konkrétním prioritním oblastem a která obsahuje přes 20 konkrétních návrhů možných nových kroků.
  „Energetické výzvy 21. století vyžadují společnou reakci EU. EU představuje základní článek pro udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné zásobování evropských občanů energií. Společný a jedním hlasem vyjádřený přístup umožní Evropě stát v čele hledání energetických řešení“, zdůraznil předseda Evropské komise Barosso.
  „Dokončení mezinárodního trhu, boj proti změně klimatu a bezpečnost dodávek, to jsou společné energetické výzvy, které volají po společných řešeních. Nastal čas pro novou evropskou energetickou politiku“, řekl Andris Piebalgs, komisař pro energetiku.
  více »

  Na londýnské schůzce se setkají hlavní vyjednavači Světové obchodní organizace (WTO) k přípravám na dubnový konečný termín

  Brusel 8. března 2006 – Tento týden se v Londýně na dva dny setkají obchodní vyjednavači z EU, USA, Brazílie, Indie, Japonska a Austrálie, aby projednali jak zajistit další pokrok v právě probíhajícím kole jednání WTO z Dauhá. Vyjednavači jsou odhodlaní vyřešit některé zásadní otázky do konce dubna 2006, a tato schůzka bude proto představovat pro některé významné hráče důležitou šanci na překonání vzájemných rozporů. Cílem je dát obchod k službám rozvoji, dospět ke konsensu a stimulovat širší jednání v Ženevě. Evropská unie, která schůzce předsedá, je zastoupena komisařem pro obchod Peterem Mandelsonem a komisařkou pro zemědělství Mariann Fischer Boelovou.

  Komise si vyžádala další vyšetření tří neobvyklých případů nemoci TSE u ovcí

  Brusel 9. března 2006 – Odborná komise Referenční laboratoře Společenství (CRL) ve Weybridge informovala Evropskou komisi, že výsledky testů na mozkové tkáni z dvou ovcí z Francie a jedné z Kypru vykazují neobvyklé molekulární složení, které zdůvodňuje potřebu dalšího šetření. I když z některých údajů vyplývá, že odebrané vzorky neznamenají výskyt nemoci BSE u ovcí, „důkazy, které by BSE definitivně vyloučily, jsou nedostatečné“. V souladu s unijní legislativou si Evropská komise proto vyžádala provedení dalšího šetření. Nemoci označované TSE jsou tzv. přenosné spongiformní encefalopatie, což je skupina chorob charakterizovaná degenerací mozkové tkáně, jako je např. Creutzfeldt-Jakobova nemoc u lidí, klusavka (scrapie) ovcí a BSE u hovězího dobytka. Komise společně s členskými státy zvažuje revizi současných monitorovacích programů TSE u ovcí tak, aby bylo možno si o významu těchto tří případů utvořit lepší obrázek. Komise po zjištění těchto neobvyklých případů TSE u ovcí z Francie a Kypru laboratoř CRL požádala, aby ve vyšetřování pokračovala. Další úroveň testů doporučených odbornou komisí CRL a vyžádaných Komisí znamená provedení biotestů na myších tkáních. Tyto biotesty trvají 12 až 18 měsíců. U ovcí nebyla nemoc BSE za přirozených podmínek nikdy zjištěna, avšak v loňském roce byl potvrzen první případ výskytu BSE u koz (IP/05/132). Nyní vyhodnocované ovce byly zjištěny v rámci celounijního monitorovacího programu zaměřeného na výskyt kmenů TSE u malých přežvýkavců. Ať konečné testy prokáží cokoliv, žádné nebezpečí zdraví obyvatelstva nehrozí, neboť tyto ovce nevstoupily do potravinového a krmného řetězce a na všechny chované přežvýkavce se uplatňují přísná opatření zajišťující zdraví zvířat (viz MEMO/06/113).
  více »

  Státní podpora: Komise navrhuje snížit byrokratickou zátěž u malých státních dotací

  Evropská komise navrhuje vyjmout větší množství malých dotací z povinnosti dodržovat pravidla státní podpory podle Smlouvy o ES. Tento plán je součástí širší iniciativy, akčního plánu pro státní podpory, který byl navržen s cílem zjednodušit pravidla státní podpory a zlepšit ekonomickou analýzu dotací. Komise navrhuje zvýšit strop současného nařízení „de minimis“ ze 100 000 na 150 000 eur.
  Dotace, které tento práh nepřekročí, nejsou považovány na státní podporu a nevyžaduje se u nich předběžné oznámení Komisi. Návrh rovněž obsahuje řadu ochranných opatření proti zneužití těchto ustanovení. Než Komise návrh definitivně přijme, budou se k němu členské státy moci vyjádřit.
  více »

  Komise zahájila veřejnou diskusi nad identifikačními čipy

  Brusel 9. března 2006 – Identifikační čipy RFID (Radio Frequency IDentification), které již brzy v supermarketech nahradí čárové kódy, představují ohromné možnosti jak pro podnikání, tak pro společnost jako celek. Avšak jejich schopnost vysílat údaje o umístění, identitě a historii také zavdává příčinu vážným obavám o osobní soukromí a bezpečnost a také o vzájemné technické provozuschopnosti a mezinárodní slučitelnosti. K řešení problémů vyplývajících z těchto obav, z nichž některé budou možná vyžadovat reakci v podobě legislativních opatření, dnes Evropská komise konferencí na vysoké úrovni o RFID na veletrhu CeBit 2006 v německém Hannoveru zahájila široce pojatou veřejnou diskusi. Další informace naleznete na webové stránce Generálního ředitelství pro informační společnosti (DG INFSO) pod hlavičkou „Towards a RFID Policy for Europe“.
  více »

  Prevence platebních podvodů: Komise a státy usilující o členství v EU posilují spolupráci

  Brusel 9. března 2006 – Evropská komise uspořádala dvoudenní seminář o prevenci podvodů v platebním styku. Seminář se konal ve dnech 8. a 9. března 2006 v Bruselu společně se zeměmi usilujícími o vstup do EU. Zúčastnili se jej představitelé veřejného a soukromého sektoru z Bulharska a Rumunska (přistupující země), Chorvatska, Turecka a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie (kandidátské země) a Srbska a Černé Hory (potenciální kandidátská země). Účelem semináře bylo umožnit pracovníkům policie, státních zastupitelství a regulačních orgánů těchto zemí prohloubit si znalosti a povědomí o záležitostech podvodů v platebním styku. Jde o první krok k posílení spolupráce mezi členskými státy EU a těmito zeměmi při potírání podvodů v platebním styku. Další informace o tomto nástroji TAIEX najdete na této adrese.
  více »

  Komise podává zprávu o vnitrostátních opatřeních k zajištění koexistence geneticky modifikovaných plodin a konvenčního a ekologického zemědělství

  Vypracovat právní předpisy na úrovni EU, které se budou týkat koexistence geneticky modifikovaných plodin a konvenčního a ekologického zemědělství, v současné době zřejmě není vhodné vzhledem k tomu, že zkušenosti s pěstováním geneticky modifikovaných plodin jsou omezené a že je potřeba dokončit proces zavádění vnitrostátních opatření. To je hlavní závěr nové, dnes zveřejněné zprávy Evropské komise. Nicméně předtím, než bude učiněno jakékoliv rozhodnutí, proběhnou intenzivní konzultace se zúčastněnými stranami. Ideální příležitostí pro tuto diskusi bude konference, která se koná ve dnech 5.-6. dubna ve Vídni. Opatření pro koexistenci byly předmětem doporučení Komise z července 2003. Mají zajistit, aby bylo vedle geneticky nemodifikovaných plodin možné pěstovat plodiny geneticky modifikované, aniž by to v případě jejich náhodného smísení vyústilo v nepříznivé hospodářské důsledky. Komise navrhuje pracovat společně s členskými státy a zúčastněnými stranami na doporučeních ohledně technických izolačních opatření pro jednotlivé plodiny.

  Eurostat

  Evropské podnikání: Portrét aktivit v EU v průmyslových odvětvích a službách – nové komplexní statistické panorama evropského podnikání

  7. března 2006 – Nové vydání publikace Evropské podnikání v číslech, právě zveřejněné Eurostatem, podává komplexní obrázek o struktuře, vývoji a charakteristických rysech evropského podnikání a jeho nejrůznějších aktivit, počínaje energetikou a těžebním průmyslem až po telekomunikace, informační služby a sdělovací prostředky. Publikace předkládá nejnovější dostupné statistické údaje z širokého spektra vybraných statistických zdrojů, které pro každou činnost popisují její výkony a zaměstnanost, specializaci dané země a regionální rozložení, produktivitu práce a rentabilitu, význam malých a středních podniků, charakteristiku pracovní síly, zahraniční obchod apod.
  více »

  Nové rozhodnutí Eurostatu o deficitu a zadlužení – způsob zaúčtování výdajů na vojenské vybavení

  9. března 2006 – Eurostat přijal rozhodnutí o způsobu zaúčtování některých mezních případů výdajů na vojenské vybavení, vzniklých na základě dlouhodobých smluv, do účetní evidence jednotlivých států a o přijatelných zdrojových datech, jichž se má k sestavování těchto statistik využívat. Eurostat v souvislosti se sledováním průběhu řízení o nadměrném deficitu a na základě bilaterálních jednání s členskými státy zjistil případy složitých smluv na dodávky vojenského vybavení, z nichž vyplývá nejistota ohledně správného zaúčtování těchto výdajů a nákladů do účetní evidence jednotlivých států (ESA 95), nejednotnost účetní praxe, která se v jednotlivých členských státech liší, a výrazné potíže s dostupností zdrojových dat. Rozhodnutí konkretizuje dobu zaúčtování těchto státních výdajů, a tím i dopad na schodek státních financí, pro mezní případy výdajů na vojenské vybavení vzniklých na základě dlouhodobých smluv, především v případech nájmu vybavení, složitých systémů nebo těžkého vybavení budovaného po dobu několika let. Rozhodnutí také vzhledem ke skutečnosti, že dlouhodobé vojenské smlouvy tvoří svou povahou specifickou kategorii při práci se zdrojovými daty, konkretizuje ty případy, kdy se jako náhrada za skutečné výdaje na dodávky vojenského vybavení do doby, než dojde k upřesnění zdrojových dat na základě časového rozlišení, mohou akceptovat údaje o hotovostních výdajích.
  více »

  Volná místa

  Zastoupení Evropské komise v České republice hledá asistentky

  Zastoupení Evropské komise v České republice hledá asistentku tiskové mluvčí a editorku webových stránek a asistentku pro oblast komunikace.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky