Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (27. února – 5. března)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/02/2006

  Rada

  Neoficiální jednání ministrů dopravy

  Bregenz 2. března 2006 – V oblasti dopravy je prioritou rakouského předsednictví především bezpečnost. Otázkám bezpečnosti v dopravě se rakouské předsednictví věnuje pod heslem „Přes hranice po bezpečných silnicích – za novou evropskou kulturu bezpečnosti silničního provozu“. Jednání o těchto otázkách se zúčastnili ministři dopravy z 24 členských států EU a evropský komisař pro dopravu Jacques Barrot, a kromě nich také ministři z Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Turecka, Ruska a Makedonie.
  více »

  Evropská komise

  EU a Švýcarsko podepíší Memorandum o švýcarském finančním příspěvku pro nové členské státy

  27. února 2006 – Evropská unie a Švýcarsko dnes podepíší Memorandum o porozumění, obsahující ujednání, podle nichž bude Švýcarsko v průběhu 5 let financovat projekty v nových členských státech EU v celkové hodnotě jedné miliardy švýcarských franků (přibližně 645 milionů €). Projekty se začnou realizovat v roce 2006 a budou zaměřeny na podporu reforem veřejné správy, ochranu životního prostředí, podporu soukromého sektoru a sociální rozvoj (rozvoj jednotlivců i společnosti). Na finanční příspěvek Švýcarska je třeba pohlížet v souvislosti s tím, že Švýcarsko má možnost využívat výhod, které skýtá přístup na rozšířený vnitřní trh EU i přístup k programům a aktivitám EU, z nichž některé bude dnes ratifikovat Evropská rada. Kontakty EU a Švýcarska získají v průběhu příštích měsíců nový rozměr, až zahájí činnost delegace Evropské komise v Bernu. Další informace jsou k dispozici na této adrese.
  více »

  EU a Japonsko se dohodly na spolupráci při mírovém využívání jaderné energie

  27. února 2006 – Evropská komise a Japonsko dnes podepsaly dohodu o spolupráci na mírovém využívání jaderné energie. Dohoda zajistí stabilní rámec pro rozvoj obchodních vztahů obou stran v jaderné oblasti a usnadní spolupráci v otázkách společného zájmu, především v oblasti jaderné bezpečnosti.
  více »

  Evropská komise navrhuje zvýšenou ochranu nákladní dopravy před terorismem

  Evropská komise navrhla nová pravidla na lepší ochranu nákladní dopravy před teroristickými útoky. Tato pravidla umožní provozovatelům, kteří jsou v systému zapojeni, využít výhod v oblasti bezpečnostních kontrol a poskytne jim lepší bezpečnostní postavení ve vztazích s obchodními partnery včetně pojišťoven.
  více »

  Komise navrhuje vložit až 500 milionů EUR ročně na pomoc pracovníkům do nového Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

  Pracovníkům v EU bude v návratu do práce pomáhat nový fond s ročním rozpočtem až 500 milionů EUR, který by mohl každoročně podpořit až 50 000 pracovníků v EU, zejména v oblastech a odvětvích, kterých se nejvíce dotýkají významné změny ve struktuře mezinárodního obchodu.
  více »

  Výroční zpráva EU o amerických obchodních bariérách: stav řešení problémů WTO, pokrok v otázce Byrdova dodatku a v oblasti veřejných telekomunikačních zakázek

  Brusel 1. března 2006 – Evropská komise dnes vydala svou dvacátou první výroční zprávu o stavu obchodních a investičních bariér v USA. Uvádějí se v ní překážky, se kterými se na trhu v USA setkávají vývozci a investoři z EU. Zpráva upozorňuje na netarifní bariéry ztěžující evropským subjektům investiční činnost a účast na zadávání veřejných zakázek v telekomunikacích v USA a dotýká se některých dlouhodobých problémů WTO – jde především o problematiku, kterou v USA upravuje zákon „Jobs Act“, jímž se ruší vývozní dotace, a dále o otázky kolem zrušení Byrdova dodatku, podle něhož se americkým výrobcům, kteří podali žalobu na antidumpingové praktiky, předávají výnosy z antidumpingových a vyrovnávacích cel. Zpráva vychází v den, kdy EU a USA ruší vzájemné sankce na zadávání veřejných zakázek v oblasti telekomunikací a ukončují tak více než desetiletý spor. V rámci Transatlantické iniciativy se také nabízejí nové možnosti pro podporu obchodu a pro řešení regulačních a mimotarifních bariér, o nichž se ve zprávě pojednává. Zprávu si lze stáhnout z této internetové adresy.
  více »

  Evropská komise věnuje zvýšenou pozornost snahám o uchování evropské paměti na webu prostřednictvím „Evropské digitální knihovny“

  Brusel 2. března 2006 – Rychle postupuje realizace plánu Evropské komise na podporu digitálního přístupu k evropskému dědictví. Prostřednictvím Evropské digitální knihovny se v průběhu příštích pěti let všem zájemcům připojených na Internet otevře přístup nejméně k šesti milionům knih, dokumentů a dalších kulturních děl. Evropská komise hodlá podpořit digitalizační snahy v Evropě tím, že se bude podílet na financování výstavby celoevropské sítě digitalizačních center. Prostřednictvím série politických dokumentů chce Komise v systému digitálních knihoven také vytvořit vhodný rámec pro ochranu práv vůči duševnímu vlastnictví. K získání dalších informací poslouží tyto zdroje:
  Přehled výsledků on-line konzultací o digitálních knihovnách .
  příspěvky do debaty v rámci on-line konzultací o digitálních knihovnách.
  Portál Evropské knihovny.
  Viz také MEMO/06/102
  více »

  Komise navrhuje konkrétní opatření pro lepší a rychlejší poskytování pomoci Evropské unie

  Ve třech sděleních, která byla dnes schválena, navrhuje Komise konkrétní opatření pro zvýšení účinnosti rozvojové a vnější pomoci EU. Tyto návrhy vycházejí ze závazků EU z roku 2005 výrazně zvýšit objem pomoci, zlepšit její účinnost a zrychlit její poskytování, aby bylo do roku 2015 možné dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí. Komise navrhuje akční plán, který mimo jiné zahrnuje společné plánování pomoci s členskými státy a který má zajistit, aby Unie dostála svým finančním závazkům.
  více »

  Chovatelé vydávají kodex správné praxe v chovu hospodářských zvířat v Evropě

  Brusel 2. března 2006 – Chovatelé pro svůj obor vypracovali kodex správné praxe. Kodex má zajistit maximální otevřenost a průhlednost postupů používaných v chovu a reprodukci hospodářských zvířat. Kodex, na jehož vzniku se podílel Evropský rámcový výzkumný program, bude dnes představen na výstavě „Salon d’Agriculture“ v Paříži u příležitosti zahájení činnosti tzv. technologické platformy pro trvale udržitelný chov a reprodukci hospodářských zvířat. Chovatelské společnosti by kodex měly přijmout a získat certifikát o jeho dodržování. Cílem je zajistit vysoký standard z hlediska zdraví a pohody zvířat v udržitelných výrobních systémech, ve kterých budou vznikat kvalitní a bezpečné potraviny.   Kodex je k dispozici v 20 jazycích a bude se pravidelně aktualizovat. Další informace o tomto kodexu jsou na těchto adresách:
  Evropské fórum chovatelů hospodářských zvířat EFABAR
  Evropská průmyslová chovatelská platforma SEFABAR
  Technologická platforma FABRE.
  více »

  Bezpečnost spotřebního zboží: komise představuje zprávu o „systému rychlého varování“ za rok 2005

  Brusel 2. března 2006 – Jak se uvádí ve zprávě o „systému rychlého varování“ (RAPEX) pro nepotravinářské výrobky, zveřejněné dnes Komisí, počet nebezpečných výrobků zjištěných v EU v loňském roce prudce vzrostl. Příslušné úřady v jednotlivých členských státech EU prostřednictvím systému RAPEX  informují Evropskou komisi o výrobcích (mimo potravinářských, farmaceutických a zdravotnických) , které jsou rizikové z hlediska bezpečnosti a zdraví spotřebitelů. Počet výrobků oznámených jako rizikové se téměř zdvojnásobil (z předloňských 388 na loňských 701). V téměř polovině všech oznámení šlo o dovezené výrobky a čtvrtina z celkového počtu se týkala hraček. Mnoho rizikových výrobků je mezi elektrickými spotřebiči. Řešení problému vyžaduje větší zapojení všech členských států, hledání společných postupů s jednotlivými národními trhy i mezi těmito trhy navzájem a spolupráci s třetími zeměmi. Zpráva RAPEX Report 2005 je k dispozici na této adrese.
  více »

  Komise hledá radu pro zlepšení regulace: jak omezit byrokracii na všech úrovních?

  Brusel 2. března 2006 – Dokonalejší regulace je nezbytná k zajištění většího hospodářského růstu a zaměstnanosti v Evropě a k usnadnění podmínek pro podniky i občany. K posílení tohoto procesu ustavila Komise novu skupinu expertů na regulaci, složenou ze zástupců jednotlivých členských států, která bude Komisi nápomocna radou při uplatňování její generální strategie pro zjednodušení a zdokonalení evropské legislativy a pro usnadnění prací na opatřeních, která mají vést k lepší regulaci na národní i unijní úrovni. Skupina bude fungovat jako efektivní styčný bod pro koordinaci snah mezi Komisí a příslušnými klíčovými institucemi členských států a má pomáhat Komisi při zlepšování regulačního prostředí pro podniky, výrobce, spotřebitele, sociální partnery a občany. Více informací je k dispozici na této adrese.
  více »

  Na řešení nerovnosti mužů a žen má Komise nový plán a nový institut za 50 milionů €

  Brusel 3. března 2006 – V průběhu příštích pěti let se problematika nerovností mezi postavením mužů a žen má řešit v rámci 21 konkrétních aktivit popsaných v novém programu, který vypracovala Evropská komise pod názvem „Cestovní mapa k rovnosti mužů a žen 2006-10“. Navrhované aktivity mají přispět k ustavení nového evropského institutu pro rovnost mužů a žen, pro který je k dispozici částka 50 milionů €. Jde také o revizi veškeré legislativy EU pro oblast rovnosti mezi pohlavími, o posílení celkového povědomí o těchto otázkách a o zlepšení příslušných statistik. Aspekt rovnosti mužů a žen by se měl promítnout do všech politik. „Cestovní mapa“ má mimo jiné vést k řešení mzdových rozdílů, ke zlepšení rovnováhy mezi prací a mimopracovním životem, k vymýcení násilí a obchodování s ženami, k zajištění podpory pro rozpočet určený k řešení otázek rovnosti mužů a žen a k všeobecnému prosazování rovnosti mezi pohlavími v Evropské unii i mimo ni. Další informace lze nalézt na této adrese.
  více »

  Členské státy EU odsouhlasily omezení výroby cukru na jeden rok

  Brusel 3. března 2006 – Vlády členských států Evropské unie se dnes dohodly o návrhu Komise na jednoroční snížení výroby cukru, izoglukózy a inulinového sirupu o 2,5 milionů tun (13,6 %). Toto jednorázové opatření je nutné k zavedení nově reformovaného režimu  výroby cukru bez nadměrných přebytků, které by deformovaly tržní rovnováhu. Snížení výroby je rozděleno mezi jednotlivé členské státy EU vyváženým poměrem mezi redukčními koeficienty tradičně používanými v cukrovarnictví a lineárním omezením, které se stanoví v novém Nařízení o organizaci společného trhu (CMO). Podle koeficientů se výroba více omezuje v zemích, pro které dříve platily vyšší kvóty „B“, tj. tam, kde se více cukru vyrábělo na vývoz. Cukrovarnická reforma ruší dělení kvót na „A“ a „B“. Při výpočtu omezení výroby na léta 2006-2007 se věnuje zvláštní pozornost zemím, ve kterých se v prvním roce reformy uplatní velké snížení kvót při využití nově založeného restrukturalizačního fondu.
  více »

  Eurostat

  Leden 2006: roční inflace v eurozóně vzrostla na 2,4% a v celé EU na 2,2 %

  (s novým referenčním rokem pro harmonizovaný index spotřebitelských cen HICP1)
  28. února 2006  – V zemích, kde platí  měna euro (v eurozóně) dosáhla roční inflace v lednu 2006 hodnoty 2,4 % na rozdíl od 2,2 % z prosince 2005. Před rokem byla zaznamenána míra inflace 1,9 %. Měsíční inflace v lednu 2006 činila -0,4 %. V celé EU (EU25) byla v lednu 2006 zaznamenána roční inflace 2,2 % oproti hodnotě 2,1 % z prosince 2005. Před rokem jsme měli míru inflace ve výši 2,0 %. Měsíční inflace v EU25 v lednu 2006 činila -0,4 %. Roční inflace podle evropského indexu spotřebitelských cen dosáhla v lednu 2006 úrovně 2,2 %.
  V lednu 2006 byla nejnižší míra inflace v Polsku (0,9 %), Švédsku (1,1 %), Rakousku (1,5 %) a v Nizozemsku (1,8 %) a nejvyšší v Lotyšsku (7,6 %), Estonsku (4,7 %), Španělsku (4,2 %) a v Lucembursku a na Slovensku (shodně 4,1 %). V porovnání s prosincem 2005 se roční inflace zvýšila ve čtrnácti členských státech, zůstala nezměněna ve třech a poklesla v sedmi členských státech.
  Nejnižší průměr za dvanáctiměsíční období do ledna 2006 byl hlášen z Finska a ze Švédska (v obou zemích 0,9 %) a dále z Nizozemska (1,5 %) a z České republiky (1,7 %). Nejvyšší průměr byl zaznamenán v Lotyšsku (7,0 %), Estonsku (4,2 %), Lucembursku (3,9 %) a ve Španělsku (3,5 %).
  více »

  Leden 2006 – nezaměstnanost v eurozóně zůstává na 8,3 procentech a v celé EU na 8,5 procentech.

  1. března 2006 – Nezaměstnanost v eurozóně, očištěná od sezónních vlivů, zůstala v lednu 2006 na stejné úrovní jako v prosinci 2005, tj. 8,3 %. V lednu 2005 činila 8,8 %.  Také v celé EU (EU25) zůstala nezaměstnanost v lednu 2006 na stejné úrovní jako v prosinci 2005, a to 8,5 %. V lednu 2005 činila 8,9 %. V lednu 2006 byla nejnižší nezaměstnanost registrována v Irsku (4,3 %), v Dánsku (4,4 % - údaj z prosince), v Nizozemsku (4,6 %), ve Spojeném království (5,0 % - údaj z listopadu) a v Rakousku (5,2 %). Nejvyšší nezaměstnanost byla v Polsku (17,2 %), na Slovensku (15,8 %), v Řecku (10,1 % - údaj za 3. čtvrtletí 2005), ve Francii (9,2 %) a v Německu (9,1 %).
  více »

  Rozšiřování

  Prohlášení Olliho Rehna, komisaře pro rozšíření, k nově přijatému Nařízení o pomoci turecké komunitě na Kypru

  Brusel 27. února 2006 – Komise vítá dnešní rozhodnutí Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) přijmout Nařízení o zřízení finančního nástroje na podporu hospodářského rozvoje komunity kyperských Turků. Přijetí tohoto Nařízení dává Evropské unii možnost směrovat pomoc tam, kde je jí nejvíce zapotřebí, především do oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. Nyní lze realizovat mnohé konkrétní projekty, které tureckou komunitu na Kypru přiblíží k Evropské unii. Nařízení o pomoci také Komisi umožní  připravit společenství kyperských Turků na uplatnění legislativy EU, až dojde k všestrannému urovnání kyperského problému. Přijetí souboru opatření na pomoc komunitě kyperských Turků lze vnímat jako první krok EU, který povede k ukončení izolace této části Kypru a usnadní cestu k opětovnému sjednocení ostrova, což jsou cíle vyplývající ze závěrů zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 26. dubna 2004. Komise vyzývá Radu k dalším krokům k přijetí a realizaci návrhu z r. 2004 zaměřeného na rozvoj obchodu mezi EU a tureckou komunitou na Kypru. V souladu se svým dlouhodobým stanoviskem se Komise nadále plně zaměřuje na podporu znovuzahájení jednání pod patronací OSN o brzkém všestranném urovnání kyperského problému.

  Poslední aktualizace: 14/03/2012  |Začátek stránky