Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (20. – 26. února 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/02/2006

  Evropský parlament

  Výsledky všech hlasování na 2. únorové plenární schůzi ve Štrasburku

  Přehled všech zpráv předložených v Evropském parlamentu k hlasování během 2. únorové plenární schůze ve Štrasburku ve dnech 13. až 16. února 2006.
  více »

  Komise žádá o pozastavení vstupních rozhovorů se Srbskem

  Brusel 23. února 2006 – Komisař pro rozšíření Olli Rehn oznámil před zahraničním výborem Evropského parlamentu, že Radě pro zahraniční věci na jejím zasedání příští pondělí doporučí pozastavení vstupních jednání se Srbskem a Černou Horou. Jako důvod uvedl nedostatek spolupráce ze strany Srbska s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a prohlásil, že „přerušení našich jednání se již nelze vyhnout“.
  více »

  Poslanci EP vyvíjejí tlak na Radu ministrů, aby zpřístupnila svá zasedání veřejnosti

  Brusel 23. února 2006 – Petiční výbor schválil ve čtvrtek svou vlastní zprávu, v níž Radu ministrů vyzývá k veřejným zasedáním. Poslanci EP v ní namítají, že není přijatelné, aby se nejvýznamnější unijní zákonodárný orgán stále scházel na uzavřených zasedáních. Podle petičního výboru by větší transparentnost umožnila Evropskému parlamentu a národním parlamentům lépe plnit jejich kontrolní funkci a napomohla rozšířit veřejnou diskusi o unijních záležitostech. 
  více »

  Evropská komise

  Telekomunikační trhy v EU: Investice a inovace rostou, výhledy jsou pozitivní

  Brusel 20. února 2006 – Telekomunikační provozovatelé v Evropě investují do nových technologií za účelem snižování nákladů a využití příležitostí vyplývajících z konvergence telekomunikačních sítí, obsahové náplně médií a mediálních zařízení. Konkurence sílí zejména na maloobchodních trzích, což pro spotřebitele znamená další výhody. Výhledy na dalších inovací a investic jak v rámci jednotlivých členských států, tak v mezinárodním měřítku jsou pozitivní. To vše se uvádí v dnes vydané nejnovější zprávě Evropské komise o regulaci a trzích evropských elektronických komunikací. Při zavádění unijních telekomunikačních pravidel z roku 2002 se členským státům podařilo značně pokročit, což napomáhá při otevírání trhů dalším nově vstupujícím hráčům. Zpráva zdůrazňuje rychlý postup při zřizování vysokorychlostního širokopásmového připojení k Internetu. V oblasti mobilní telefonie sice stále ještě pokračuje další rozšiřování služeb, zejména v nových členských státech, avšak projevují se již známky saturace trhu hlasových služeb. Na trhu pevné telefonie zůstávají hlavním zdrojem výnosů tradiční hlasové služby, a to i přes jejich postupný pokles. Zpráva je k nahlédnutí zde. Viz též MEMO/06/84
  více »

  Účastníci konference se shodli na mezinárodní spolupráci zaměřené na omezení emisí skleníkových plynů z klimatizace v automobilech

  Brusel 20. února 2006 – Na konferenci „2006 Mobile Air Conditioning Summit“ (Summit mobilní klimatizace 2006), která se konala v rakouském Saalfeldenu, Evropská komise ve spolupráci s americkým Partnerstvím pro mobilní klimatizaci chránící klima při Agentuře na ochranu životního prostředí (EPA Mobile Air Conditioning Climate Protection Partnership) a Kalifornskou správou ochrany ovzduší (California Air Resources Board) oznámila záměr sjednotit zkušební a technické normy platné pro klimatizaci v automobilech (Mobile Air Conditioning, MAC). Další dohoda se týká celosvětové spolupráce při odstraňování všech překážek širšího využití chladicích médií povolených Evropskou unií v její „Směrnici MAC“. Sjednocení norem pomůže při ochraně klimatu a snižování pořizovacích nákladů na výrazně ekologickou klimatizaci v automobilech. Jedním z bezprostředních cílů této spolupráce je novelizovat normu Společnosti automobilových techniků (SAE) o uchovávání chladicího média v uzavřeném oběhu tak, aby splnila unijní požadavek, který pro klimatizační systémy automobilů prodávaných v Evropě po roce 2008 předepisuje povolenou maximální míru úniku chladicího média. Další informace o skleníkových plynech s fluorem najdete v IP/06/106.
  více »

  Evropská komise a Čína posilují spolupráci v oblasti čistých technologií spalování uhlí a v dalších oblastech energetiky

  Brusel 20. února 2006 – Během své návštěvy Číny podepíše komisař pro energetiku Andris Piebalgs se zástupci čínské vlády Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding, MoU) týkající se energetických výrobních zařízení s téměř nulovými emisemi. Komisař Čínu navštíví u příležitosti 6. energetické konference EU – Čína. Konference se koná v Šanghaji a sejdou se na ní rozhodující političtí činitelé a zástupci energetických podniků z EU a Číny. Zaměří se například na bezpečnost zásobování energiemi, prosazování obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti, posílení jaderné bezpečnosti a na spolupráci mezi energetikou, výzkumem a ochranou životního prostředí. MoU podpoří rozvoj technologií umožňujících zachycení a podzemní uskladnění oxidu uhličitého, který vypouštějí uhelné elektrárny, což je v boji proti klimatické změně otázka s velkým potenciálním významem. Komisař Piebalgs se také setká s vedoucími činiteli čínské energetiky, zúčastní se konferencí o elektroenergetice a plynárenství a navštíví elektrárny a závody, které již provozují energeticky účinné technologie popř. zařízení na čisté spalování uhlí. Další informace o vztazích mezi EU a Čínou. Další informace o úsilí Evropy podpořit technologie s nulovými emisemi viz IP/05/1512.
  více »

  Komise navrhla zákaz rtuti v lékařských teploměrech

  Brusel 21. února 2006 – Rtuť a její sloučeniny jsou pro člověka, ekosystémy a volnou přírodu vysoce toxické. Po vniknutí uvolnění do odpadového řetězce se produkty obsahující rtuť mohou přeměnit na dimethylrtuť, což je nejvíce toxická forma rtuti. Dimethylrtuť se soustřeďuje hlavně v potravinách, zejména vodním potravinovém řetězci. Tato skutečnost vede k velké zranitelnosti především u lidí, jejichž strava obsahuje vysoký podíl ryb a plodů moře (především v přímořských oblastech Středomoří). Evropská komise proto dnes navrhla zákaz prodeje rtuti v nových lékařských a pokojových teploměrech, barometrech, tonometrech, manometrech a sfygmometrech. Cílem dnešní iniciativy je omezit průmyslovou spotřebu rtuti a urychlit její nahrazení. Bude mít pozitivní vliv na zdravotní stav občanů EU i na životní prostředí. Komise předpokládá, že zákaz rtuti v teploměrech povede k výraznému snížení rtuťových emisí. Podle návrhu budou také sjednocena pravidla prodeje měřicích přístrojů obsahujících rtuť na vnitřním trhu, neboť současná pravidla platná v jednotlivých členských státech se vzájemně liší.
  Strategie Komise v oblasti regulace využití rtuti.
  více »

  Inteligentní automobily: Podle Komise musí zařízení na záchranu života více podpořit jak automobilový průmysl, tak vedoucí političtí činitelé

  Brusel 21. února 2006 – Zařízení, které zabraňuje střetu zezadu, by mohlo v celé EU snížit počet automobilových havárií o 4 tisíce za rok, byť jím bude do roku 2010 vybaveno pouze tři procenta automobilů. Zařízení, které řidiči pomáhá buď zůstat v jízdním pruhu, nebo předjet, by počet nehod snížilo přibližně o 1 500 ročně, kdyby jím bylo do roku 2010 vybaveno pouhých 0,6 procenta automobilů. A zařízení, které probudí ospalé řidiče, by mohlo zabránit 30 procentům smrtelných dálničních havárií a 9 procentům všech nehod se smrtelnými důsledky. Uvedla to Evropská komise ve své nové dnes zveřejněné iniciativě zaměřené na urychlení akceptace propracovanějších, bezpečnějších a čistších technologií při pořizování automobilů. Další informace najdete zde a na serveru Europa .
  více »

  Reforma SZP: ministři zemědělství členských států EU přijali přelomovou reformu v odvětví cukru

  Brusel 20. února 2006 – Ministři zemědělství členských států Evropské unie dnes formálně přijali radikální reformu odvětví cukru v EU. Tato reforma, jež vstoupí platnost dne 1. července, uvede systém, který po téměř 40 let fungoval bez větších změn, do souladu s reformovanou společnou zemědělskou politikou (SZP). Zajistí dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro produkci cukru v EU, zvýší konkurenceschopnost a tržní orientaci odvětví a posílí pozici EU ve stávajícím kole jednání v rámci Světové obchodní organizace. Základem reformy je 36procentní snížení zaručené minimální ceny cukru, velkorysá kompenzace pro zemědělce a především restrukturalizační fond, který má nekonkurenceschopné producenty cukru motivovat k odchodu z odvětví.
  více »

  Evropský technologický institut: Komise navrhuje novou vlajkovou loď vynikajících výsledků

  Brusel 22. února 2006 – Komise navrhuje Evropské radě založení Evropského technologického institutu  (ETI), který se má stát vlajkovou lodí vynikajících výsledků ve vysokoškolském vzdělávání, výzkumu a inovacích. Sdělení, které Komise dnes přijala, vymezuje hlavní prvky návrhu na zřízení ETI, který byl původně předložen jako součást přepracované lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Nyní může být tento návrh předán ke zvážení vrcholným představitelům států a vlád. Komise svou práci založila na rozsáhlé veřejné konzultaci, jejímž výsledkem bylo více než 700 příspěvků.
  Další informace
  více »

  Bezpečnost silničního provozu: je třeba zvýšit úsilí

  Evropská komise zhodnotila výsledky evropského boje proti nedostatečné bezpečnosti silničního provozu, který probíhá od roku 2001. Zejména v některých členských státech bylo dosaženo značného pokroku. Ve srovnání s rokem 2001 počet usmrcených na evropských silnicích v roce 2005 poklesl o 8 000 osob.
  více »

  Komise vyhodnocuje programy stability Francie, Řecka, Irska, Nizozemska, Portugalska a Španělska

  Brusel 22. února 2006 – V rámci posouzení aktualizovaných programů stability těchto zemí dospěla Evropská komise k závěru, že Španělsko a Irsko celkově sledují zdravé rozpočtové strategie a lze je považovat za dobré příklady uplatňování fiskální politiky v souladu s Paktem stability a růstu. Také se předpokládá, že Nizozemsko poté, co v uplynulých dvou letech realizovalo výrazné úpravy svých střednědobých rozpočtových cílů, je bude respektovat po celé programové období. Na tyto úpravy by mělo navázat tak, aby si zachovalo silnou rozpočtovou pozici i v roce 2006 a v dalších letech, hlavně ve světle nad očekávání dobrých rozpočtových výsledků za rok 2005 a silnějšího růstu v roce 2006. Řecko, Francie a Portugalsko, které nyní procházejí řízením o nadměrném deficitu, předložily strategie, jež jim v případě úspěšnosti ve střednědobém horizontu umožní postavit veřejné finance na zdravý základ, i když v případě Francie a Portugalska je zřejmě třeba toto úsilí ještě zintenzívnit. Řecko se přitom stále potýká s revizemi statistických výkazů, což by mohlo do jisté míry ovlivnit jinak již výrazné snížení jeho deficitu.
  více »

  Komise posoudila konvergenční programy Kypru, Litvy, Malty a Velké Británie

  Brusel 22. února 2006 – V rámci posouzení aktualizovaných konvergenčních programů těchto zemí dospěla Evropská komise k závěru, že Kypr, Malta a Velká Británie, které nyní procházejí řízením o nadměrném deficitu, předložily strategie, jež by jim měly umožnit napravit přílišný deficit veřejných financí. Velká Británie však možná bude muset v letošním roce přijmout v tomto směru ještě další opatření. Kypr a Malta si pro současnou dekádu vytýčily cestu rozpočtových úprav v souladu s Paktem stability a růstu. Obě země však byly vyzvány, aby zlepšily dlouhodobou udržitelnost svých veřejných financí. Litva má v úmyslu upravit svůj střednědobý cíl, který sice zohledňuje náklady na probíhající důchodovou reformu, ale vzhledem k dobrým výhledům dalšího růstu by mohl být ještě posílen.
  více »

  Komise posoudila italská opatření k nápravě nadměrného deficitu do roku 2007 a aktualizovaný program stability

  Brusel 22. února 2006 – Evropská komise se domnívá, že za předpokladu plné realizace rozpočtu na rok 2006 a přijetí přiměřených nápravných opatření na příští rok by se Itálii mohlo do roku 2007 podařit napravit její nadměrný deficit podle doporučení Rady z července 2005. V současné době sice asi není nutné přistoupit k dalším krokům v řízení o nadměrném deficitu, avšak Komise bude situaci nadále pečlivě sledovat, také ve světle významných nejistot týkajících se rozpočtového vývoje. Nezávisle na tom se Komise také věnovala posouzení italského aktualizovaného několikaletého programu stability. Kromě nápravy nadměrného deficitu by Itálie měla jasně formulovat obecná opatření, na nichž zakládá pokrok směrem ke střednědobě vyrovnanému rozpočtu, zajistit rychlejší pokles poměru veřejného dluhu k HDP a zkvalitnit rozpočtový proces. Vyhodnocení aktualizovaného programu stability, Sdělení Komise.

  Komise povoluje České republice podporu pro nová kolejová vozidla

  Evropská Komise rozhodla, že nevznese námitky proti opatření České republiky na podporu činností v oblasti železniční dopravy. Opatření podpory kladně přispěje k rozvoji činností v oblasti železniční dopravy a je slučitelné s řádným fungováním společného trhu.
  více »

  Komise zamítla změny britského národního alokačního plánu povolenek na emise oxidu uhličitého

  Brusel 23. února 2006 – Evropská komise dnes přijala zamítavé rozhodnutí k britské žádosti o další povolenky na emise CO2 pro britské firmy na obchodovací období let 2005-2007. Britský návrh na doplnění plánu o další povolenky na emise CO2 představuje přibližně 20 milionů tun navíc oproti původnímu alokačnímu plánu Velké Británie, který Komise vyhodnotila a částečně schválila v červenci roku 2004 (viz IP/04/862). Británie předložila upravený plán v listopadu roku 2004. Komise je zamítla v dubnu roku 2005 (viz IP/05/424). Velká Británie se odvolala k Evropskému soudu prvního stupně (CFI), který rozhodnutí Komise v listopadu roku 2005 zrušil s tím, že zdůvodnění rozhodnutí vykazovalo vady. Komise tento výrok CFI pečlivě analyzovala. Komise bere na vědomí, že má povinnost dodatečné úpravy plánů zvážit, jsou-li oznámeny ve lhůtě, během níž musejí členské státy přijmout definitivní rozhodnutí o alokaci. Pro první obchodovací období uplynula příslušná lhůta dnem 30. září 2004. Vzhledem k tomu, že Británie návrh dodatečných úprav alokačního plánu oznámila až po uplynutí této lhůty, přijala dnes Komise rozhodnutí, kterým úpravy plánu zamítla z důvodu nedodržení lhůty pro oznámení. Vzhledem k nadcházejícímu posouzení alokačních plánů na druhé obchodovací období musí členské státy své plány Komisi předložit do 30. června 2006. V roce 2005 vydala Velká Británie povolenky podle svého původního alokačního plánu, který byl Komisí schválen. Komise vítá velkou angažovanost Velké Británie na podporu unijní politiky boje proti klimatické změně a programu EU na obchodování s emisemi (ETS).
  více »

  Zjištěn dumping čínské a vietnamské kožené obuvi; Peter Mandelson navrhuje progresivní clo

  Evropský komisař pro obchod Peter Mandelson potvrdil, že Evropská komise při šetření stížností týkajících se dumpingu kožené obuvi z Číny a Vietnamu nalezla přesvědčivé důkazy o státním zásahu, dumpingu a ztrátách. Komisař Mandelson doporučil, aby bylo po dobu pěti měsíců uvaleno progresivní clo.
  více »

  Propojení mezi správními orgány jednotlivých zemí na podporu celoevropských služeb eGovernment

  Brusel 23. únor 2006 – Aby se mohl švédsko-italský pár vzít, musí vyplnit desítky formulářů a doložit množství nejrůznějších listin, neboť správní orgány těchto států nejsou schopny komunikovat elektronicky. To se však netýká jen zamilovaných párů. Předkládat a vyplňovat stohy papírů se musí vždy při zakládání obchodní společnosti, placení daní, převodu práv ze sociálního zabezpečení, či účasti na výběrových řízení v jiném členském státu. Nové sdělení Komise volá po interoperabilitě (tj. vzájemnému propojení) mezi všemi správními orgány na státní a regionální úrovni v EU [1]. eGovernment (elektronické služby veřejné správy) na celoevropské úrovni odstraní administrativní překážky a usnadní volný pohyb podniků a občanů v rámci vnitřního trhu. Moderní veřejná správa musí být budována na základě elektronických služeb a zeštíhlování procesů elektronické státní správy. Další informace:
  IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services) (Propojené poskytování evropských služeb eGovernment):
  http://ec.europa.eu/idabc/en/home
  eGovernment Research & Development (Výzkum a vývoj v oblasti eGovernment):
  http://ec.europa.eu/egovernment_research
  i2010 - A European Information Society for growth and employment (i2010 – Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost)
  http://ec.europa.eu/i2010
  více »

  Ptačí chřipka: Očkování některých druhů drůbeže ve Francii a Nizozemsku bylo schváleno

  Brusel 22. února 2006 – Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dnes podpořil návrhy Komise, které by umožnily Francii a Nizozemsku provést cílené preventivní očkování drůbeže jako preventivní opatření proti silně patogenní ptačí chřipce. Programy očkování byly schváleny pouze pro konkrétní druhy ptáků v konkrétních regionech a budou předmětem přísného dozoru a kontrolních požadavků. Mezi ně patří omezení pohybu ptactva, přísné sledování očkovaných hejn, které má zajistit, aby nedošlo k nezjištěnému výskytu ptačí chřipky, a pečlivě vedená evidence. Musí také existovat možnost odlišit očkovanou drůbež od drůbeže a dalších ptáků, která již je nakažena virem ptačí chřipky. Toho lze dosáhnout pomocí strategie DIVA (Rozlišování mezi infikovanými a očkovanými kusy) (viz MEMO/06/92). Návrhy Komise na schválení očkovacích plánů také stanoví podmínky a omezení obchodování s očkovanými kusy a produkty z nich. 
  více »

  Zpráva k zavádění Rámcového rozhodnutí o boji proti legalizaci a zabavování výnosů z trestné činnosti v nových členských státech

  Brusel 23. února 2006 – Komise schválila druhou zprávu o opatřeních přijatých členskými státy za účelem zajištění souladu s Rámcovým rozhodnutím Rady ze dne 26. června 2001 o praní špinavých peněz, identifikaci, sledování, blokování, zajištění a zabavování nástrojů a výnosů z trestné činnosti. Nové členské státy, které posouzení v této oblasti podstupují poprvé, sice hlavní prvky Rámcového rozhodnutí zavedly uspokojivým způsobem, avšak stále u nich existují v některých bodech jisté právní nejednoznačnosti, které je třeba napravit. Druhá zpráva také konstatuje, že jen některé ze zemí posuzovaných v prvním kole přijaly v reakci na poznatky uvedené v prvním posouzení nápravná opatření.
  více »

  V EU si ženy vydělají o 15 % méně než muži a stále je pro ně ještě obtížné nalézt rovnováhu mezi prací a životem (zpráva Komise)

  Brusel 24. února 2006 – V EU si ženy vydělají o 15 % méně než muži a pokrok v překonávání rozdílů oproti mužům je stále pomalý, uvádí nová zpráva Evropské komise. Zpráva o rovnosti mezi ženami a muži z roku 2006 vyzývá členské státy EU k zajištění lepších možností, které by ženám pomohly vyrovnávat se s tlaky zaměstnání i domácnosti. Zpráva bude předložena evropským představitelům na jarním zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. března.
  více »

  Nová zpráva posuzuje koexistenci geneticky upravených a neupravených plodin a osiv

  Brusel 24. února 2006 – Společné výzkumné středisko Evropské komise zveřejnilo případové studie, v nichž sleduje, jak se zemědělcům daří redukovat „nahodilou“, tj. nezamýšlenou a nevyhnutelnou přítomnost geneticky modifikovaného materiálu ve sklizni plodin, které nejsou geneticky modifikované. Účelem zprávy je nabídnout vědecky podložené odkazy na podporu budoucích návrhů a realizace opatření na koexistenci těchto kultur v EU. Případové studie se zabývají plodinami a osivy kukuřice, cukrové řepy a bavlny. Zpráva také posuzuje možnost produkovat v Evropě klasické neupravené osivo na základě rozdílných prahových hodnot podílu geneticky upravených semen. Celou záležitostí se studie zabývá v regionálním měřítku pomocí simulací s využitím údajů o evropské zemědělsky obhospodařované krajině, povětrnostních podmínkách a zemědělské praxi, tedy nikoliv pouze na základě dosavadních analýz jednotlivých obdělávaných polí. Dochází k závěru, že produkce plodin při prahové hodnotě 0,9 % stanovené Evropskou unií je možná i beze změn zemědělské praxe nebo jen s jejími malými změnami, a to za předpokladu, že nahodilá přítomnost geneticky modifikovaného materiálu v osivu nepřekročí 0,5 %. Produkce osiva s maximálním podílem 0,5 % geneticky modifikovaných semen bude možná i beze změn současné praxe při výrobě osiv nebo jen s malými změnami. Úplné znění zprávy je zveřejněno na adrese www.jrc.es.
  více »

  Energetika, ochrana životního prostředí a konkurenceschopnost: Komise ustavila pracovní skupinu na vysoké úrovni

  Brusel 24. února 2005 – V návaznosti na Sdělení o průmyslové politice z října roku 2005 ustavila Evropská komise novou Skupinu na vysoké úrovni (HLG) zabývající se konkurenceschopností, energetikou a ochranou životního prostředí. Během dvou let se skupina HLG zaměří na posílení užší koordinace mezi příslušnými politikami a legislativními iniciativami a na podporu vytvoření stabilnějšího a předvídatelnějšího regulačního rámce. Prozkoumá způsoby využití růstového potenciálu odvětví vyrábějících základní produkty a meziprodukty pomocí další integrace unijní politiky v oblasti konkurenceschopnosti, energetiky a ochrany životního prostředí. Skupina také posoudí vzájemné vazby mezi průmyslovou, energetickou a environmentální politikou tak, aby zajistila vzájemnou slučitelnost iniciativ v každé této oblasti. Zaměří se také na hledání přínosů z udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti. Skupina HLG dále například projedná unijní program obchodování s emisemi. Bude také poskytovat odborné poradenství k iniciativám Komise zaměřeným na vytvoření konzistentní evropské Energetické politiky, zejména v návaznosti na agendu zasedání v Hampton Court a na Zelenou knihu o energetice. Seznam členů skupiny zahrnuje komisaře pro podnikání a průmysl, hospodářskou soutěž, energetiku a životní prostředí, ministry, poslance EP, zástupce průmyslu, ekologických nevládních organizací, spotřebitelů, odborů a regulačních orgánů. Skupina HLG se na svém prvním zasedání sejde dne 28. února 2006 v Bruselu. Tvoří součást unijního partnerství pro růst a zaměstnanost.
  více »

  Výběrová řízení

  Evropská komise zahájila výběrové řízení na vědeckou televizi

  V rámci svého programu „Věda a společnost“ vypsala Evropská komise výběrové řízení pro odborníky v oblasti audiovizuálních médií a vědy, jehož cílem je vybrat návrh na vytvoření nového ambiciózního partnerství pro kvalitní vědeckou dramaturgii po celé Evropě. Jako svůj hlavní zdroj poučení o vědeckých otázkách uvádí televizi sedm z deseti Evropanů. Přesto se mimo malého počtu pořadů vyrobených jen několika významnými producenty vědeckých programů daří do široké distribuce dostat jen několik málo vědeckých pořadů a příliš málo vědeckých pořadů je zacíleno na sledovanost všemi skupinami diváků. Významná část evropského obyvatelstva se o vědecké pořady nezajímá nebo se domnívá, že v nich uváděné informace nepochopí. Účelem výběrového řízení je povzbudit inovativní přístup k dramaturgii vědeckých pořadů, především v relacích pro mládež, neboť obavy o to, zda vyroste nová generace evropských vědců, má jak Evropská komise, tak jednotlivé členské státy. Pro aktivity v audiovizuální oblasti bylo vyčleněno 1,5 mil. eur z částky 3,5 mil. eur určené na celkové výběrové řízení probíhající na základě 6. rámcového programu, který se také zabývá dalšími možnostmi jak vědu a společnost vzájemně sblížit. Uzávěrka je 30. března 2006.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky