Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (13. – 19. února 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/02/2006

  Rada

  Bartenstein: Na globalizovaném trhu lze uspět jen s inovativní politikou trhu práce

  17. února 2006 (Mezinárodní konference ve Vídni v rámci rakouského předsednictví) - „Globalizace ekonomiky znamená pro stávající politiku trhu práce nové podněty a výzvy, s nimiž se lze vypořádat pouze s využitím nových a novátorských idejí“, prohlásil předseda Evropské rady a rakouský spolkový ministr hospodářství a práce Martin Bartenstein na tiskové konferenci, která se ve vídeňském Hofburgu konala v pátek po mezinárodní konferenci, společně pořádané k uvedenému tématu rakouským předsednictvím EU a Evropskou komisí. „Za nynější situace potřebujeme v mnohem větší míře dobrou a efektivní politiku pro trh práce“, řekl dále Martin Bartenstein, a dodal: „Nemůžeme už trvat na dosavadním pojetí předpokládané jistoty pracovních míst – ta beztak ve skutečnosti nikdy neexistovala – a musíme se přiklonit k modernější formě pro  zajištění zaměstnanosti. Musíme zvýšit flexibilitu na trhu práce a zároveň dát pracovníkům jistotu, že budou zaměstnáni. Tuto kombinaci flexibility a jistot, takzvanou „flexijistotu“, zajistí dobrá politika trhu práce.
  více »

  Prohlášení předsednictví Evropské unie k ničivým sesuvům na Filipínách

  Vídeň 17. února – Jménem předsednictví Evropské unie vyjádřila rakouská ministryně zahraničí Ursula Plassniková upřímnou soustrast rodinám, které ztratily své milované při ničivém sesuvu půdy na Filipínách, a hluboké soucítění s tisíci lidí zasaženými touto tragickou událostí. Ministryně Plassniková zároveň zdůraznila solidaritu Evropské unie s vládou Filipín. Do postižené oblasti směřuje tým Evropského úřadu pro humanitární pomoc (ECHO), který má na místě získat přehled o situaci a podle toho určit, jaké pomoci bude zapotřebí.
  více »

  Evropský parlament

  Parlament vyzval Írán k zastavení podezřelých jaderných aktivit

  Štrasburk 15. února 2006 – Napětí mezi Íránem a mezinárodním společenstvím kvůli rozhodnutí Teheránu obnovit jaderný výzkumný program a nedůvěře, že tyto aktivity jsou určeny výlučně pro mírové účely, nadále roste. Evropský parlament v usnesení schváleném na únorovém plenárním zasedání ve Štrasburku zdůraznil, že krizi je třeba vyřešit v souladu s mezinárodním právem. Zapojení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů europoslanci označili za nutný krok.
  více »

  Strategické pokyny pro rozvoj venkova 2007-2013 – poslanci Evropského parlamentu chtějí zmenšit rozdíly mezi deseti novými členskými státy a bývalou evropskou patnáctkou

  Štrasburk 16. února 2006 – Evropský parlament dnes přijal zprávu, ve které se navrhují klíčové strategické pokyny pro rozvoj venkova. Jde především o důslednější zaměření na mladé lidi v zemědělství, na modernizaci zemědělských činností a na ochranu kulturního dědictví venkova. Poslanci Evropského parlamentu zdůraznili význam „zajištění nezbytných finančních zdrojů, které by novým členským státům pomohly zmenšit rozdíly existující mezi nimi a státy EU15“.
  více »

  Spor o karikatury: Parlament podpořil svobodu projevu a úctu k náboženskému vyznání

  Štrasburk 16. února 2006 – Svoboda projevu a nezávislost tisku nemohou být jakožto "všeobecná práva" zpochybňována, musí však být užívána "s osobní odpovědností" a "respektem k náboženskému cítění a vyznání". Toto poselství vyslal Parlament schválením společného návrhu usnesení v souvislosti se spory kolem zveřejnění karikatur muslimského proroka Muhameda v evropském tisku. Europoslanci rovněž vyjádřili solidaritu s Dánskem a odsoudili vypálení velvyslanectví členských států EU.
  více »

  Volný pohyb služeb: velký krok kupředu

  Štrasburk 16. února 2006 – Po dvouletých jednáních Evropský parlament ve čtvrtek v prvním čtení velkou většinou hlasů schválil zprávu k plánované legislativě uvolňující vnitřní trh Evropské unie pro služby. Pro Unii to je jedna z nejdůležitějších otázek. Původní návrh byl důkladně zrevidován. Hlavní záměr však zůstává týž: odstranit překážky pro volný pohyb služeb v celé EU. Parlament zároveň upřesnil, že směrnice nezmění sociální práva pracujících a že se tato práva i nadále budou řídit národními zákony.
  více »

  Evropská komise

  Komise předkládá plán na podporu podnikatelského ducha na školách a univerzitách

  Brusel 13. února 2006 – Chce-li si Evropa udržet svůj sociální model, potřebuje silnější hospodářský růst, více nových firem, více podnikatelů ochotných podstupovat rizika spojená s novátorskou podnikatelskou činností, i více malých a středních podniků se silným růstovým potenciálem. Evropská komise dnes nastínila soubor doporučení, která mají posílit podíl vzdělávání na činnostech a snahách zaměřených na rozvíjení podnikatelské kultury ve společnosti. Školy by už od útlého věku měly v mladých lidech posilovat povědomí o podnikání jako o reálné volbě pro vlastní budoucnost. Měly by jim poskytnout možnost osvojit si základní podnikatelské dovednosti a vybavit je tak, aby ve všem, co podnikají, dokázali jednat tvůrčím způsobem a se sebedůvěrou. Na úrovni vyšších a vysokých škol by se výchova k podnikání měla zařadit do studijních programů jako jejich důležitá část a měla by průřezově zasahovat do různých oborů. Školy by přitom měly od studentů vyžadovat, nebo jim alespoň doporučovat, aby se hlásili do kursů podnikání. Tato iniciativa je součástí Lisabonského partnerství EU pro růst a zaměstnanost. Další informace jsou na adrese: IP/05/1405 a MEMO/05/416 . Další informace viz stránky GŘ pro vzdělávání.
  více »

  Evropa potřebuje více reforem, aby si dokázala poradit s rostoucími náklady souvisejícími s věkem

  Vlády Evropské unie musí tváří v tvář rychle stárnoucímu obyvatelstvu zvýšit úsilí v oblasti reforem. Zpráva, kterou Evropská komise a Výbor pro hospodářskou politiku společně připravily a předložily ministrům financí EU, uvádí podrobné nové výhledy týkající se hospodářských a rozpočtových předpovědí pro všechny členské státy do roku 2050.
  více »

  Finanční služby: silná podpora pro posílení jednotného trhu investičních fondů

  Brusel 13. února 2006 – Evropská komise zveřejnila rozbor více než 120 podrobných odpovědí získaných od subjektů činných v oblasti investičních fondů  a od ostatních zainteresovaných subjektů na otázky nastolené Zelenou knihou Komise z roku 2005, v níž se pojednává o zlepšení rámce EU pro investiční fondy ( IP/05/927 ). Komise v Zelené knize vyzvala k zaslání připomínek k řadě návrhů zaměřených na zvýšení efektivnosti jednotného trhu investičních fondů. Z odpovědí lze vyčíst silnou podporu pro snahy o účinnější uplatňování stávajícího rámce a také hlubší pohled na možná řešení některých výzev, s nimiž se střetávají investoři fondů i subjekty profesně činné na trhu investičních fondů. Získané výsledky i údaje z následných prací budou zařazeny do Bílé knihy Komise o investičních fondech, která má vyjít na podzim 2006. Efektivní evropský trh investičních fondů, který disponuje aktivy ve výši přes 5 trilionů €, má zásadní význam pro mobilizaci zdrojů k produktivnímu investování a pro lepší zajištění ve stáří. Zpětnou vazbu se souhrnnou reakcí na získané odpovědi lze nalézt zde.
  více »

  Expertní skupina na podporu začlenění menšin do společnosti v EU

  Brusel 13. února 2006 – Dnes se koná první zasedání skupiny expertů na vysoké úrovni, která se má zabývat analýzou situace menšin v EU z hlediska jejich začlenění ve společnosti. Skupinu, kterou založila Evropská komise v rámci své strategie boje proti diskriminaci, tvoří deset význačných osobností z podnikatelské sféry, z občanské společnosti, z médií a z akademické obce. Vede ji bývalá předsedkyně německého parlamentu Rita Süssmuthová. Toto první zasedání zahájí Vladimír Špidla, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovnost příležitostí. Další informace o rámcové strategii Evropské komise pro boj proti diskriminaci jsou zde .
  více »

  Jednání ministerské trojky EU-Rusko

  Brusel 14. února 2006 – Komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová se zúčastnila jednání ministrů zahraničí, které se v rámci „trojky EU-Rusko“ konalo 15. února ve Vídni. Jednání byla dále přítomna rakouská ministryně zahraničí Ursula Plassniková, ministr zahraničí Finska Erkki Tuomioja a za ruskou stranu ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jednání Trojky, konané téměř rok poté, co se EU a Rusko dohodly na „cestovních mapách“ pro čtyři tzv. „společné prostory“, bylo stimulem k další spolupráci na zmíněných prostorech  před květnových summitem v Soči. Jednalo se také o mezinárodních otázkách kolem Ukrajiny, Moldavska, jižního Kavkazu, Středního východu, Íránu, západního Balkánu a Běloruska. Vztahy EU s Ruskem.
  více »

  Upravený návrh Komise pro řešení přeshraničních sporů je klíčovým krokem k vytvoření evropského justičního prostoru

  Brusel 15. února 2006 – Evropská komise přijala upravený návrh nařízení o právu rozhodném pro nesmluvní závazky („Řím II“). Návrh se zaměřuje na otázku občanské odpovědnosti za škody způsobené především při dopravních nehodách a dále při nehodách způsobených vadnými výrobky. Při rostoucím objemu obchodní výměny a mobilitě v Unii se šíří i tento typ sporů. V návrhu nejde o harmonizování podstaty národní legislativy, ale jeho cílem je zajistit, aby v případech, kdy se přeshraničního sporu o nesmluvních závazcích účastní několik soudů z různých členských států EU, postupovaly všechny tyto soudy při řešení daného případu podle stejné legislativy a umožnily tak vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v Evropské unii. Pravidla navrhovaná Evropskou komisí by měla nastolit přiměřenou rovnováhu mezi zájmy jednotlivých stran zúčastněných na přeshraničním sporu.
  více »

  Uveřejnění Všeobecné zprávy o činnosti EU v roce 2005: průřez událostmi minulého roku

  Brusel 15. února 2006 – Evropská komise dnes vydala Všeobecnou zprávu o činnosti EU za rok 2005 (v rámci svých povinností podle Smluv tak činí každoročně). Zpráva má přibližně 200 stránek a je k dispozici ve dvaceti oficiálních jazycích EU. Uvádějí se v ní hlavní legislativní činnosti a klíčové úspěchy roku 2005. Všeobecná zpráva je k dostání u Úřadu pro oficiální publikace nebo v jeho prodejních kancelářích, případně do ní lze nahlédnout on-line na serveru Europa.

  Stavros Dimas: Budoucnost Kjótského protokolu

  Mezinárodní společenství musí na základě Kjótského protokolu využít rozhovorů, jež začnou na jaře, a vybudovat globální systém, který pomůže snížit emise skleníkových plynů, což je pro udržení změny klimatu v přijatelných mezích nezbytné.
  více »

  Hospodářská soutěž: šetření v energetickém sektoru prokázalo závažné problémy a nastínilo další postup

  Brusel 16. února 2006 – Evropská komise provede na základě protitrustových pravidel podle Smlouvy o Evropských společenstvích vyšetřování konkrétních případů, kdy trhy elektřiny a plynu nabývají uzavřený charakter v důsledku dlouhodobých kontraktů na dodávky plynu a elektřiny a v důsledku omezení přístupu k přepravní infrastruktuře a skladovacím kapacitám. Komise také posoudí možnosti, jak podpořit hospodářskou soutěž a jak uplatnit regulační prostředky k nápravě dalších závažných deformací v energetice, jejichž existenci potvrdila právě publikovaná předběžná zpráva o poznatcích z energetických šetření zahájených v červnu 2005 (viz IP/05/716 a IP/05/1421 ). Zpráva vychází z odpovědí získaných od energetických společností a od zákazníků. Všichni zainteresovaní mohou ke zprávě uvést své připomínky v průběhu dvouměsíčního konzultačního období. Poznatky z provedených šetření jsou podrobně uvedeny na adrese MEMO/06/78 . Další informace.
  více »

  Komise posiluje praktickou spolupráci mezi členskými státy v uplatňování azylové politiky

  Brusel 17. února 2006 – V dokumentu Sdělení o posílení praktické spolupráce, které bylo dnes přijato, předkládá Komise svou vizi dalších možností spolupráce v azylové oblasti se zaměřením na dosažení plně harmonizovaného systému, který by platil v celé Unii. Sdělení obsahuje pracovní program pro operativní spolupráci mezi členskými státy, která má přinést zvýšení efektivnosti a zlepšení kvality azylových systémů členských států.
  více »

  Porodnost v Evropě klesá v důsledku ekonomických faktorů a obav z budoucnosti

  Brusel 17. února 2006 – Průzkum financovaný Evropskou komisí a zaměřený na zjišťování reprodukčního chování ukázal, že sice více než polovina tázaných chce v průměru mít nejméně dvě děti, ale skutečné číslo je nižší, protože většina párů má obavy z budoucnosti a z velkých nákladů na výchovu dětí. Během průzkumu nazvaného DIALOG byla shromážděna data od 30.000 lidí ze 14 evropských zemí. Získaná data vypovídají o postojích a názorech na početnost rodin, na reprodukční chování a na demografické změny. Na průzkum bylo věnováno celkem 1,5 milionu € ze šestého Rámcového výzkumného programu. Pro ty, kdo se podílejí na tvorbě politiky na národní i evropské úrovni, jsou získané výsledky zdrojem užitečných informací o reprodukčním chování obyvatel Evropy. Další informace o projektu DIALOG.
  více »

  Ptačí chřipka: Opatření pro případ závažného vzplanutí infekce v některém členském státě EU.

  Brusel 16. února 2006 – Evropská komise připravila dvě rozhodnutí o opatřeních, která mají členské státy přijmout v případě propuknutí infekce vysoce patogenním virem H5N1 ptačí chřipky u volně žijícího ptactva a v komerčních chovech drůbeže na jejich území. Stálý výbor pro potravní řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH) dnes k těmto rozhodnutím zaujal kladná stanoviska. Rozhodnutími, která má Evropská komise v nejbližší době schválit, se rozšiřují a dále zesilují přísná ustanovení, která jsou už obsažena v legislativě EU. Komisař EU pro zdravotnictví a ochranu spotřebitelů Markos Kyprianou prohlásil: „Musíme počítat s tím, že u volně žijícího ptactva dochází k periodickým infekcím ptačí chřipkou. Evropská unie činí vše, co je v jejích silách proti možnému přenesení infekce na komerční chovy drůbeže. Uvedená dvě rozhodnutí Komise navazují na Směrnici EU o ptačí chřipce a rozšiřují rozsah preventivních opatření přijatých v průběhu posledních měsíců: jde o zintenzívněné sledování, zákaz vypouštění drůbeže do výběhů v rizikových oblastech a zákaz dovozu rizikových výrobků. Je pochopitelné, že veřejnost má obavy, avšak přehnané znepokojení není namístě, protože se činí – a nadále budou činit – veškerá potřebná opatření“. MEMO/06/79
  více »

  Komisař Dimas: stanovení ekologických priorit roku 2006 v návaznosti na úspěšný rok 2005

  Brusel 16. února 2006 – Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas dnes stanovil všeobecné ekologické priority na letošní rok. Vycházel z dokumentu EPR (hodnocení politiky životního prostředí) za rok 2005, který vydala Evropská komise. V dokumentu se zdůrazňuje, že pokud jde o politiku ve vztahu ke globálním změnám klimatu, zaznamenala Evropská unie velký pokrok a že přijetím prvních čtyř ze série tzv. tématických strategií byly položeny základy pro ekologickou politiku nové generace. Nová politika EU ukazuje, že ochranu životního prostředí lze zajistit v souladu s posilováním hospodářského růstu. Na dosažený pokrok chce komisař Dimas v průběhu roku 2006 navázat sérií dalších iniciativ pro řešení problému změny klimatu. Přitom hodlá nadále zajišťovat ochranu životního prostředí souběžně se stimulováním hospodářského růstu při využití technologických inovací a dokonalejší regulace. Významnou prioritou letošního roku bude i zachování biologické diverzity a zesílená snaha o zajištění řádné a včasné implementace ekologické legislativy EU v členských státech EU. Dokument EPR a další informace.

  Eurostat

  Mezinárodní obchod službami: Obchodní přebytek evropské pětadvacítky (EU25) vzrostl v roce 2004 na 42,8 miliard €

  13. února 2006 – Za celou EU byl v roce 2004 v mezinárodním obchodě se službami zaznamenám přebytek ve výši +42,8 miliard € (oproti +37,0 miliardám v roce 2003). Nejvíce se o to zasloužil sektor dopravy, kde přebytek vrostl ze +7,0 miliard € v roce 2003 na +13,4 miliard v roce 2004. Snížil se schodek v cestovních službách, a to z -13.4 miliard v roce 2003 na -12,9 miliard v r. 2004. Přebytek dosažený v kategorii „ostatní služby“ poněkud poklesl (z +43,9 miliard na +42,5 miliard). Z těchto „ostatních služeb“ byl největší přebytek v r. 2004 zaznamenán ve finančních službách (+14,4 miliard), ostatních obchodních službách (+18,1 miliard) a v počítačových a informačních službách (+9,7 miliard). Největší deficit byl zaznamenán u autorských a licenčních poplatků (-8,9 miliard). Tato data, vydaná statistickou službou Eurostat, mohou být revidována.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky