Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (6. – 12. února 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/02/2006

  Rada

  Schüssel: Výzva k respektování a dialogu

  8. února – Rakouský spolkový kancléř Wolfgang Schüssel, současný předseda  Rady EU, vyjádřil rozhořčení nad materiály zveřejněnými na webových stránkách muslimské imigrantské organizace (Arabské evropské ligy) v Antverpách a nad obrázky v íránských novinách „Hamshari“, které ve snaze o jakousi „soutěž v karikaturách“ zesměšňovaly utrpení Židů při Holocaustu.  
  Schüssel: „Tyto karikatury zpochybňují fakta, o kterých se ve velké části muslimského světa dosud nediskutovalo. Vyzývám všechny, koho se to týká, aby zastavili tuto spirálu vzájemných provokací a urážek. Ani znevažující karikatury proroka Mohameda, ani popírání Holocaustu nebo hanebné vtipy o něm nemají co dělat ve světě, kde kultury a náboženství mají žít vedle sebe v duchu vzájemného respektování. Nechceme žádný střet kultur, ale mír mezi kulturami. Vyzývám všechny politiky, náboženské představitele i média, aby si uvědomili svou odpovědnost a využili svého vlivu k odvrácení konfrontačních tendencí a posílení orientace na vzájemné porozumění, pochopení a dialog.

  Evropský parlament

  Předseda Evropského parlamentu Josep Borrell k událostem po zveřejnění karikatur

  Brusel 7. února 2006 – Po událostech kolem zveřejnění série karikatur a po útocích na některá evropská velvyslanectví v několika muslimských zemích vydal předseda Evropského parlamentu a Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění Josep Borrell toto prohlášení:
  "Evropská unie hájí hodnoty, na kterých je založena. Jednou z těchto hodnot je i svoboda projevu – ta však musí mít určité hranice dané respektem k náboženské víře a kulturní citlivosti ostatních lidí. Svoboda projevu žádá zdržet se urážek. To se především týká právě těch, kdo mají hájit a podporovat její hodnoty. Chápu, že pro mnohé Muslimy znamenají zveřejněné karikatury urážku jejich víry. Bezvýhradně odsuzuji násilí – i podněcování k němu – vůči majetku a občanům EU. Považuji za nepřijatelné, aby zveřejněné materiály byly zneužívány k vyvolávání násilných reakcí."
  více »

  Výsledky hlasování na únorovém zasedání EP v Bruselu

  Brusel 7. února 2006 – Seznam zpráv, o kterých Evropský parlament hlasoval ve čtvrtek 2. února. Výběr podrobnějších sdělení pro tisk lze nalézt v sekci tiskové služby na webové stránce Evropského parlamentu.
  více »

  Evropská komise

  Změna klimatu: Zelený týden je první ‚klimaticky neutrální‘ akcí Komise

  Brusel 6. února 2006 – Evropská komise podniká kroky k tomu, aby její zásadní výroční ekologická konference – Zelený týden 2006 – nijak nepřispěla k probíhající změně klimatu. Odhaduje se, že při loňském Zeleném týdnu 2005 vznikly emise skleníkových plynů působících na změnu klimatu v množství rovnajícím se 139 tunám oxidu uhličitého (CO2). Hlavním zdrojem těchto emisí byly cestovní aktivity účastníků konference. Komise nyní tento dopad eliminovala nákupem emisních povolenek na stejné množství CO2 v rámci systému obchodování s emisemi v EU. Nakoupené povolenky se zruší, takže se už nebudou moci dále použít. Zelený týden 2005, který se konal v Bruselu loni v červnu především právě na téma změny klimatu, se tak stal první „ekologicky neutrální“ akcí Evropské komise. Stejným způsobem chce Komise postupovat i v případě Zeleného týdne 2006, který proběhne od 30. května do 2. června se zaměřením na ochranu biologické rozmanitosti. Bližší informace o systému obchodování s emisemi jsou zde.
  Další informace o Zeleném týdnu 2006.
  více »

  Experti navrhují opatření na posílení role filantropie ve financování výzkumu

  Brusel 6. února 2006 – Filantropie, jak ji zajišťují například nadace, fondy a charitativní organizace, může hrát důležitou roli při získávání finančních prostředků na výzkum, avšak její potenciální možnosti dosud nebyly na celoevropské úrovni náležitě prozkoumány a využity. Tvrdí to skupina expertů ustavená Evropskou komisí ve zprávě nazvané „Více peněz na výzkum v Evropě“. Experti zjistili, že se úloze nadací a jiných filantropických organizací při financování výzkumu věnuje příliš malá pozornost. Doporučují způsoby, jak tento stav změnit, a to vytvářením vhodnějšího daňového a regulačního prostředí, pořádáním cílených dárcovských kampaní a zajišťováním vhodnějších mechanismů k získávání prostředků na výzkum. Zpráva navazuje na ‚Akční plán pro více výzkumu a inovací‘, který Komise přijala v říjnu 2005 – v něm se navrhují opatření na národní i evropské úrovni k mobilizaci zdrojů financování výzkumu a inovační činnosti v Evropě. O zprávě se bude jednat na konferenci 27. a 28. března.
  Zpráva
  více »

  Liberalizace v telekomunikacích: pravidla EU pomáhají uvolnit trhy, to však nestačí

  Brusel 7. února 2006 – Pravidelné ekonomické analýzy hospodářské soutěže na trzích elektronických komunikací, prováděné v členských státech i v Evropské komisi, pomáhají vytvářet podmínky pro budování volných trhů regulovaných pouze zákonem o hospodářské soutěži. Stejně přínosné je i posuzování návrhů národních předpisů v Evropské komisi. Tvrdí se to v průběžné zprávě, kterou dnes zveřejnila Komise. Regulace v tomto odvětví se vztahuje pouze na operátory s významnou tržní silou, kteří jsou s to omezit spotřebitelům možnost těžit ze všech výhod liberalizace  telekomunikací. Kde byly při analýze trhu zjištěny výrazné známky udržitelné hospodářské soutěže, tam byla regulace omezena nebo zcela zrušena. To ale nestačí. Ke dni 30. září 2005 bylo v šestnácti členských státech EU zjištěno, že nejméně v jedné z celkem 18 oblastí trhu elektronických komunikací (jak je stanovila EU) neexistuje účinná konkurence, a proto dané státy přijaly kroky na posílení konkurence na těchto trzích. V pěti členských státech se nejméně v jedné oblasti těchto trhů uplatňovala konkurence jen zčásti, a proto se tam, kde byla konkurence nedostatečná, uplatňují opatření k nápravě. Od devíti států EU zatím Komise nedostala výsledky analýz žádné z definovaných 18 oblastí telekomunikačních trhů. Z dosud analyzovaných 152 trhů (z celkem 450) jich za konkurenční nebylo možné považovat 123, plně konkurenčních jich bylo 19 a částečně 10. Zpráva je na této adrese.
  Viz také MEMO/06/59
  více »

  Digitální interaktivní televize: dobrovolné standardy jsou podle Evropské komise nejvhodnějším postupem k rozvinutí nových digitálních služeb v Evropě.

  Brusel 7. února 2006 – k rozvinutí interaktivní digitální televize v EU není potřeba, aby regulační orgány prosazovaly povinné standardy. Na tomto dynamickém trhu se nejlépe uplatní dobrovolné standardy, zaváděné z iniciativy subjektů působících v tomto odvětví. Tento poznatek uvádí Evropská komise v novém sdělení (které bylo dnes zveřejněno) o vzájemné operabilitě v oblasti digitální interaktivní televize. Nyní se Komise zaměří na spolupráci s členskými státy EU na zajištění hladkého a rychlého přechodu na digitální televizi. Členské státy by v této souvislosti měly nadále podporovat otevřené a interoperabilní standardy. Komise bude dále prosazovat evropské standardy digitální televize v ostatních oblastech světa. Sdělení o vzájemné operabilitě v oblasti digitální interaktivní televize je k dispozici na této stránce.
  více »

  Den bezpečnějšího internetu 2006: odhodlání EU zajišťovat bezpečné používání internetu

  Brusel 7. února 2006 – Dnes bude 95 organizací z 36 zemí světa včetně 24 států EU a včetně Ruska, Argentiny, Nového Zélandu a USA slavit Den bezpečnějšího internetu. V EU se jednotlivé akce budou konat pod záštitou komisařky pro informační společnost a média paní Viviane Redingovou. Na programu bude i tzv. „blogaton“ či “blogový maraton”, v jehož průběhu řada organizací a zvláštních hostů bude propagovat a podporovat bezpečnost internetu – na webu budou umístěny relevantní příspěvky a s nimi výzva k zasílání připomínek, určená návštěvníkům webu, dětem, školám i rodičům. Geografické zaměření 24-hodinového blogu se bude postupně posouvat po časových pásmech směrem na západ a bude mít náplň v několika jazycích. Informace o Dni bezpečnějšího internetu a o síti INSAFE, a dále informační zpravodaj INSAFE, jsou na adrese: http://www.saferinternet.org.
  Program Evropské komise pro bezpečnější internet: http://ec.europa.eu/saferinternet.
  více »

  Volný pohyb pracovníků od rozšíření v roce 2004 měl příznivý dopad, uvádí zpráva Komise

  Podle zprávy, kterou vydala Evropská komise, má mobilita pracovníků z členských států EU ze střední a východní Evropy do EU-15 převážně příznivé účinky. Pracovníci ze zemí EU-10 pomohli řešit nedostatky na trhu práce a přispěli ke zlepšení hospodářských výsledků v Evropě.
  více »

  Komise dává nový impulz podpoře výroby biopaliv

  Evropská komise dnes přijala ambiciózní strategii EU pro biopaliva, jejíž součástí je řada potenciálních tržních a právních opatření a opatření založených na výzkumu, na podporu výroby paliv ze zemědělských surovin. Dokument, který navazuje na akční plán pro biomasu přijatý v prosinci 2005, stanovuje tři hlavní cíle: podporovat biopaliva v EU i v rozvojových zemích; připravit rozsáhlé využívání biopaliv zlepšením jejich konkurenceschopnosti v oblasti nákladů a posílením výzkumu paliv „druhé generace“; podporovat rozvojové země, v nichž může výroba biopaliv podnítit udržitelný hospodářský růst. Zvýšené používání biopaliv přinese četné zisky, neboť se sníží závislost Evropy na dovozu fosilních paliv, omezí se emise skleníkových plynů, vytvoří se nová odbytiště pro zemědělce a otevřou se nové hospodářské možnosti v několika rozvojových zemích.
  „Nikdy nebyla vhodnější doba pro nastolení otázky biopaliv,“ prohlásila Mariann Fischer Boelová, členka Komise pro zemědělství a rozvoj venkova. „Cena ropy zůstává vysoká. Kjótský protokol před nás staví striktní cíle. A současná kontroverzní situace ohledně dovozu plynu z Ruska zdůraznila význam zvyšování soběstačnosti Evropy v oblasti energií. Suroviny pro výrobu biopaliv rovněž představují potenciální nové odbytiště pro evropské zemědělce, kteří se díky reformě SZP mohli stát opravdovými podnikateli.“
  více »

  Reforma společné zemědělské politiky (SZP): Komise navrhuje zjednodušit pravidla státní pomoci a usnadnit krizovou pomoc

  Brusel 8. února 2006 – Rychlejší podpora zemědělcům v případě krize a zjednodušení administrativy kolem státní pomoci pro zemědělství – to jsou cíle dnes přijatého návrhu nařízení komise. Komise navrhuje, aby pod stávající regulaci výjimek pro státní podporu v zemědělství byly zahrnuty kompenzace škod způsobených nepřízní počasí a chorobami zvířat a rostlin. Tím by se značně urychlilo poskytování státní pomoci zemědělcům v podobných krizových situacích. Komise zároveň navrhuje výrazně zjednodušit stávající regulaci a uplatnit podněty k efektivnějším způsobům zvládání rizik. Pomoc při řešení následků nepřízně počasí zůstane od roku 2010 v režimu výjimky pouze pod podmínkou, že se farmář proti takovým rizikům zároveň nechá pojistit; kompenzace škod způsobených suchem budou záležet na uplatnění rámcové směrnice pro vodu, kde se požaduje úplná náhrada nákladů vodohospodářských služeb pro zemědělství. V nařízení se také navrhuje novátorský systém „výzev k vyjádření zájmu“ o pomoc v investiční oblasti. Členské státy budou povinny přijmout nejdříve projekty s menšími nároky na požadovanou pomoc. Teprve zbývající část prostředků v rozpočtu lze posléze použít na projekty, které požadují větší objem podpory. Tím by se mělo zlepšit přidělování prostředků pomoci z veřejných zdrojů a v ideálním případě by se měl zvýšit počet pracovních míst a celkový růst ve venkovských oblastech. Po konzultacích s členskými státy a zainteresovanými subjekty hodlá Komise toto nařízení uvést v platnost od ledna 2007.
  více »

  Komise přijala pravidla bezpečnosti pro darování a obstarávání lidských buněk a tkání

  Brusel 8. února 2006 – Evropská komise dnes přijala technická pravidla pro darování, obstarávání a testování lidských buněk a tkání v celé EU. Nová pravidla pomohou realizovat legislativu EU v oblasti kvalitativních a bezpečnostních standardů u lidských buněk a tkání – tato legislativa musí být plně převedena do právního řádu jednotlivých členských států EU do dubna 2006. Opatření uvedená v nové směrnici stanovují jednak striktní kritéria pro dárce, jednak detailní požadavky vůči subjektům, které se podílejí na obstarávání a přebírání darovaných buněk a tkání. Tato pravidla napomohou k dosažení účinnější ochrany veřejného zdraví ve všech členských státech a posílí prevenci přenosu chorob prostřednictvím darovaných buněk a tkání. Komisař pro zdravotnictví a ochranu spotřebitelů Markos Kyprianou uvedl: „Z důslednější ochrany, založené na těchto pravidlech, budou mít prospěch pacienti po celé Evropě. Léčbu pomocí lidských buněk a tkání každoročně podstupují stovky tisíc občanů EU, a ti musí mít jistotu, že proces jejich léčby je bezpečný a kvalitní. Úprava, kterou jsme přijali, jim tuto jistotu přináší, a to všude tam, kde se budou používat buňky a tkáně, které byly získány nebo převzaty v EU. Další informace najdete na této stránce.
  více »

  Zapalovače zabezpečené proti použití dětmi: Komise přijme nové rozhodnutí

  Brusel 9. února 2006 –  Evropská komise činí kroky k přijetí rozhodnutí, které bude požadovat, aby veškeré zapalovače přicházející na trh v EU byly zabezpečeny proti použití dětmi. Komise přitom vychází z kladného stanoviska expertů z členských států zastoupených ve výboru pro všeobecnou bezpečnost výrobků. Další informace jsou k dispozici na adrese IP/06/112
  více »

  Prohlášení místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmové

  Prohlášení místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmové u příležitosti vyhlášení výsledků hlasování Vlámského parlamentu o Smlouvě zakládající ústavu pro Evropu.
  více »

  Komisař Špidla svolal zasedání ministrů k projednání otázek posílení kapacity veřejných správ a veřejných služeb

  Brusel 9. února 2005 – Ministři členských států EU, kteří odpovídají za veřejnou správu a za implementaci strukturálních fondů, budou dnes v Bruselu jednat o využití prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) k reformě a posílení institucionálních kapacit veřejných správ a služeb v jednotlivých zemích. Návrh nařízení o Evropském sociálním fondu na období let 2007-2013 obsahuje nové uspořádání priorit, podle něhož se podpora ESF bude moci zaměřit na zvýšení efektivnosti ve veřejných správách a veřejných službách.
  více »

  Státní pomoc: zainteresované subjekty podporují reformní plán

  Brusel 9. února 2006 – Evropská komise zveřejnila výsledky veřejné konzultace k Akčnímu plánu státní pomoci. Konzultace vzbudila velký zájem – sešlo se více než 130 příspěvků vyjadřujících širokou podporu zásadám a praktickým návrhům uvedeným v diskutovaném dokumentu. Komise bude k těmto přípěvkům přihlížet při své další práci na reformování pravidel státní pomoci. Výsledky veřejné konzultace budou k dispozici na této adrese.
  více »

  Podezření na ptačí chřipku u uhynulých divokých labutí v Řecku – Komise přijímá preventivní opatření

  10. února 2006 – Řecké úřady 8. února informovaly Evropskou komisi, že v národní referenční laboratoři v Řecku byla zjištěna přítomnost viru H5 ptačí chřipky ve vzorcích odebraných od tří uhynulých labutí nalezených v prefekturách Soluň a Pieria. Vzorky byly odebrány v rámci programu sledování, které provádějí řecké úřady v chovech drůbeže i u ptáků ve volné přírodě. Vzorky nyní putují do referenční laboratoře Evropských společenství ve Weybridge, kde se v dalších testech bude ověřovat, zda nejde o virus H5N1 ptačí chřipky, který byl zjištěn v Asii a který se v průběhu posledních měsíců rozšířil do východní Evropy.  Komise má dnes přijmout ochranná opatření s cílem posílit biologickou bezpečnost na drůbežích farmách v rizikových oblastech a rozšířit povědomí o chorobě mezi chovateli drůbeže a jejich rodinami. Přesuny drůbeže z postižených oblastí do jiných chovů nebo k jatečnímu zpracování budou podléhat přísným dodatečným kontrolám. Komise i členské stásty se připravují na možnost zjištění ptačí chřipky u ptáků ve volné přírodě v EU. V průběhu těchto příprav byly předem projednány otázky kolem návrhu opatření, která bude Komise dnes schvalovat. Návrh opatření byl do konečné podoby dopracován po konzultacích s řeckými úřady. Ve všech členských státech EU už jsou v platnosti celounijní opatření zaměřená na včasné zjištění choroby u drůbeže i u divokého ptactva. V členských státech jsou také připraveny plány nouzových opatření, která by měla pomoci na základě legislativy Společenství zajistit rychlou likvidaci ptačí chřipky v případě jejího výskytu v chovech drůbeže. Komisař pro zdravotnictví a ochranu spotřebitelů Markos Kyprianou prohlásil: „Musíme při práci vycházet z předpokladu, že virus ptačí chřipky mohou šířit a přenášet ptáci ve volné přírodě. Proto by pro nás případný výskyt tohoto viru v Evropské unii neměl být překvapením ani důvodem k panice. Důležité je, abychom měli připravený rámcový postup pro rychlou realizaci příslušných opatření k izolaci výskytu choroby a k prevenci jejího šíření u drůbeže. A právě takový postup nyní uplatňujeme.“

  Skupina "EnginEurope": posilování konkurenceschopnosti evropského strojírenství

  Brusel 10. února 2006 – Nová diskusní skupina pro strojírenství, nazvaná „EnginEurope“, se má zabývat řešením náročné problematiky spojené s konkurenceschopností evropského průmyslu a analyzováním možností pro komplexní využívání a další rozvíjení potenciálu, kterým disponuje evropské strojírenství. Evropská komise ve svém sdělení o průmyslové politice, předloženém 5. října 2005, upozorňuje na hrozby, které mohou negativně ovlivnit dosavadní vysokou výkonnost tohoto odvětví – patří k nim rostoucí mezinárodní konkurence, nízká úroveň investic a snižování výdajů na výzkum a vývoj, a to jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Komise proto vyzvala průmyslové subjekty, členské státy a odbory k ustavení skupiny „EnginEurope“ s cílem podnítit dialog o současných výzvách – ty se týkají především inovací, ochrany práv vůči duševnímu vlastnictví a vytváření podmínek pro rozvoj vysoce kvalifikovaných pracovních sil. Nezbytné je také zajištění snazšího přístupu na mezinárodní trhy.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky