Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (30. ledna – 5. února 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/01/2006

  Rada

  Předseda Rady Schüssel: „Z této dohody bude mít užitek 200 milionů Evropanů“

  2. února 2006 – Předseda Evropské rady a rakouský spolkový kancléř Wolfgang Schüssel předložil kompromisní řešení, kterým byla ukončena debata o snížených sazbách DPH. Stalo se tak ve středu večer v budově spolkového kancléřství. Wolfganga Schüssela doprovázel rakouský ministr financí Karl-Heinz Grasser, polská ministryně financí Zyta Gilowska a komisař EU László Kovács.

  Podklady:
  Snížené sazby DPH: schválena politická dohoda Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN)
  Memorandum
  více »

  Evropský parlament

  Poslanci EP jsou rozhořčeni návrhem dohody o finanční perspektivě EU

  2. února 2006 – Členové rozpočtového výboru Evropského parlamentu ve čtvrtek tvrdě kritizovali Evropskou komisi za předložený návrh interinstitucionální dohody o finanční perspektivě na léta  2007-2013. Návrh většinou ignoruje požadavky Parlamentu. Poslanci EP také zpochybnili roli Komise při jednáních.
  více »

  Poslanci EP žádají nulovou toleranci ke všem formám násilí na ženách

  2. února 2006 – Poslanci Evropského parlamentu vyjádřili znepokojení nad násilím vůči druhému pohlaví. Tento problém postihuje ženy každého věku bez ohledu na výši vzdělání, příjmu nebo společenské pozice. Poslanci EP přijali zprávu vypracovanou z vlastního podnětu, ve které žádají  „nulovou toleranci ke všem formám násilí na ženách“ a navrhují, aby v EU byla přijata opatření ke zvýšení informovanosti o tomto problému a k jeho překonání.
  více »

  Evropská komise

  Komise zahájila programovací cyklus zaměřený na rozvojovou pomoc na léta 2008–2013

  Brusel / Brazzaville, 30. ledna 2006 – Komisař Louis Michel dnes vyhlásil programovací cyklus Pomoc pro rozvoj v rámci 10. programu Evropského rozvojového fondu. Zahájení proběhne v rámci prvního regionálního semináře, který se má konat v Brazzavillu za účasti zemí střední Afriky. Programování  pomoci, které má probíhat podle návrhů Evropské komise, bude prvním konkrétním krokem k realizací příslibů EU z roku 2005 především z hlediska dokonalejší koordinace, vyšší efektivnosti pomoci, zvýšení objemu pomoci a zaměření na Afriku. 
  více »

  Změna klimatu: Komise vítá smírčí dohodu o fluorovaných skleníkových plynech

  Brusel 1. února 2006 – Komise vítá dohodu, které bylo včera večer dosaženo v dohodovacím smírčím řízení mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou a která se týká snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů. Fluorované plyny patří k velmi nebezpečným a dlouho přetrvávajícím skleníkovým plynům. Používají se v chladicí a klimatizační technice, při hašení požárů, v systémech přenosu elektrické energie a v různých průmyslových procesech. Snížení jejich emisí patří mezi požadavky Kjótského protokolu. Mělo by přispět ke splnění emisních cílů EU a členských států podle Kjótského protokolu. Legislativní opatření, která byla dnes dohodnuta na základě návrhu Komise ze srpna 2003, zahrnují Nařízení, které se zabývá řešením emisí ze stacionárních jednotek, kde se tyto plyny používají, a zákazem určitých produktů a zařízení, kde jsou tyto plyny obsaženy; dále k těmto legislativním opatřením patří Směrnice pro postupné vyřazování fluorovaných plynů, které se dnes používají v klimatizačních systémech automobilů.
  více »

  Bílá kniha Komise o evropské komunikační politice. Diskuze o Evropě – zapojení občanů

  Evropská komise schválila bílou knihu o evropské komunikační politice. Bílá kniha navazuje na zveřejněný akční plán komunikace, který Komise schválila v červenci 2005 a v němž jsou nastíněna opatření, které Komise zahájí s cílem reformovat svou komunikační činnost, přiblížit se k občanům a lépe reagovat na to, co je trápí.
  více »

  Finanční výhledy na období 2007-2013: cesta k zahájení evropských programů od 1. ledna 2007

  Interinstitucionální dohoda zavádí pravidla a mechanismy řízení finančního rámce v sedmiletém období a sestavování ročních rozpočtů. Musí se na ní dohodnout Rada, Evropský parlament a Komise. Bez této dohody nebude možné financovat programy navržené pro rozšířenou Unii a může být ohroženo provádění rozpočtu EU až do poloviny jeho výše.
  více »

  Prohlášení Evropské komise k dohodě o snížených sazbách DPH

  Brusel 1. února 2006 –Evropský komisař pro daně a cla László Kovács uvítal skutečnost, že bylo konečně dosaženo jednomyslného souhlasu s dohodou o snížených sazbách DPH, kterou na jednání ministrů hospodářství a financí EU (ECOFIN) minulé úterý přijalo 22 z 25 členských států. „Jsem velmi rád, že se k tomuto kompromisnímu návrhu přidaly i poslední tři země, které k němu původně měly výhrady. Je to dobrý a vyvážený kompromis, který slibuje stabilitu pro celé Společenství a nabízí pevné záruky pro některá citlivější hospodářská odvětví v našich členských státech. Komise při všech intenzivních jednáních úzce spolupracovala s rakouským předsednictvím a naše úsilí nám bylo vzájemnou posilou. Vytvořili jsme dohodu, která je Evropě k prospěchu. Jsem přesvědčen, že vyváženost, které jsme dosáhli, plně odpovídá duchu obnovené unijní strategie růstu a zaměstnanosti.“

  Komise zahájila projekt zdravotních informací

  Brusel 2. února 2006 – Komisař pro zdravotnictví a ochranu spotřebitelů Markos Kyprianou dnes v Bruselu ohlásil „Evropskou platformu zdravotních informací“, neboli projekt „Zdraví v Evropě“. Na financování tohoto systému informací o zdraví se částkou 1,4 milionů € podílí Program veřejného zdraví EU a jeho správou byla pověřena Unie evropských vysílacích společností (EBU). Jde o multimediální iniciativu, která má za úkol vytvořit po celé Evropě síť veřejnoprávních vysílacích společností a jiných médií a podpořit výměnu zpráv včetně televizní dokumentaristiky, rozhlasových pořadů a novinových a internetových článků se zdravotní tématikou. Podrobnější údaje o projektu jsou k dispozici na webové stránce Evropské komise věnované zdravotnictví:
  více »

  Zapalovače zabezpečené proti použití dětmi: Komise vyzývá členské státy, aby podpořily opatření ke snížení nehod

  Brusel 2. února 2006 –  Evropská komise předloží ve dnech 8.–9. února 2006 návrh rozhodnutí, podle něhož budou výrobci a dovozci muset zajistit, aby zapalovače byly bezpečné, dostanou-li se do rukou dětem. Návrh projedná výbor členských států podle Směrnice 2001/91/ES o obecné bezpečnosti výrobků. Odhaduje se, že nezabezpečené zapalovače, které se dostaly do ruky dětem, mají v EU každoročně na svědomí smrt 34 až 40 lidí, často právě dětí. Mnohem více lidí navíc každým rokem utrpí vážná zranění s trvalými následky. Každým rokem jsou také hlášeny rozsáhlé hospodářské škody způsobené manipulací se zapalovači. Přitom lze zapalovače vybavit jednoduchou pomůckou, která je zabezpečí pro případ, že se dostanou do rukou dětem. Tato úprava stojí jen 4 eurocenty na jeden zapalovač. V Evropském výboru pro normalizaci (CEN) byly v roce 2002 na dobrovolné bázi dohodnuty bezpečnostní standardy, které se ale v praxi neuplatňují. Výrobci v USA, v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu však pracují podle požadavků, které jsou uvedeným standardům podobné. V USA je zabezpečení zapalovačů proti dětem upraveno zákonem. Podle studie provedené v USA se výskyt požárů způsobených zapalovači v rukou dětí po přijetí tohoto zákona snížil o 60 %, což svědčí o tom, jakým přínosem je taková zákonná úprava. 
  více »

  Evropské sociální předpisy pro silniční dopravu

  Brusel 2. února 2006 – Dnes ráno se poslanci Evropského parlamentu dohodli o návrhu evropské legislativy, podle níž se má zlepšit poměr mezi dobou jízdy a dobou odpočinku pro řidiče z povolání. Mají se také zintenzívnit kontroly kamionů. Řidiči musí za každých čtrnáct dní mít nejméně dva celé dny volna a musí také déle odpočívat v průběhu každého dne. Těmito novými pravidly se zpřesňují stávající předpisy a sbližuje se praxe v jednotlivých členských státech EU. To vše by mělo zároveň přispět k větší bezpečnosti silničního provozu. „Otvírání nových trhů musí jít ruku v ruce se zaváděním pravidel, která platí pro všechny a která mají všem zajistit stejně příznivé pracovní podmínky. Tato nová evropské sociální pravidla dávají pracovníkům nová práva a chrání je proti sociálnímu dumpingu“, prohlásil  Jacques Barrot, místopředseda Evropské komise odpovídající za dopravní politiku. Další informace na adrese: http://europa.eu.int/comm/transport/index_en.html
  více »

  Stanovení limitů pro obsah dioxinů a PCB v krmivech a potravinách

  Brusel 3. února 2006 – Evropská komise dnes přijala nové prováděcí předpisy, kterými se stanoví maximální povolený společný obsah dioxinů a dioxinům podobných polychlorovaných bifenylů (PCB) v potravinách a krmivech. Pro obsah dioxinů v potravinách živočišného původu a ve veškerých krmivech pro zvířata platily příslušné limity už od července 2002. Pokud však jde o dioxinu podobné PCB, nebylo tehdy k dispozici dostatečné množství dat a vědecky podložených informací, takže pro tyto látky neplatily žádné maximální povolené hodnoty. Od té doby ale byly o polychlorovaných bifenylech podobných dioxinu získány nové údaje, takže se nyní v nové legislativě mohou stanovit závazné limity pro celkový (společný) obsah dioxinů spolu s dioxinu podobnými PCB. Od listopadu 2006 budou z prodeje v EU vyloučeny veškeré potraviny a krmiva, kde součet obsahu dioxinů a jim podobných PCB přesáhne stanovené maximální povolené hodnoty. Omezení výskytu perzistentních chemických látek, jakými jsou dioxiny a jim podobné PCB, v potravinovém řetězci je důležitým opatřením pro zajištění zdraví a bezpečnosti spotřebitelů v EU. Dioxiny a PCB mají toxické vlastnosti, které mohou vyvolat celou řadu zdravotních problémů – rakovinu, narušení imunity, poškození nervové soustavy, onemocnění jater a neplodnost. Dnes přijaté limity jsou součástí komplexní strategie, vyhlášené ve Společenství v roce 2001, která se zaměřuje na snižování hladiny dioxinů a PCB v životním prostředí, v potravinách a v krmivech. Další informace – viz Memo/06/54
  více »

  Prohlášení místopředsedy Evropské komise Franka Frattiniho ke karikaturám otištěným v dánských novinách

  Brusel 2. února 2006 – Jako evropský komisař odpovídající za integrační politiku a zároveň za podporu a respektování základních práv se ve své každodenní činnosti snažím naplňovat důležitý cíl, jímž je integrování komunit s rozdílným náboženstvím, kulturou a politickou příslušností. Je to cíl, který vyplývá z liberálních principů, jimiž se řídí Evropská unie a její instituce a vlastně i život na tomto kontinentu a jeho dějiny. Chápu pocity pobouření, frustrace a smutku, které po shlédnutí karikatur v dánském tisku zavládly v posledních několika dnech v muslimských komunitách. Takové události nenapomáhají rozvíjet dialog mezi vírami a kulturami a naopak stavějí bariéry vůči integračnímu procesu, který představuje nejvlastnější zájem členských států Unie.
  více »

  EU vítá zrušení Byrdova dodatku

  Brusel 2. února 2006 – 1. února 2006 přijal Kongres USA „Zákon o snížení schodku 2005“, kterým se mimo jiné ruší Zákon o kompenzaci trvajícího dumpingu a subvencí, známý jako „Byrdův dodatek“. Aby nově přijatý zákon vstoupil v platnost, musí jej ještě podepsat prezident. Evropská komise jeho přijetí vítá a oceňuje v této souvislosti iniciativu předsedy sněmovního výboru pro rozdělování finančních prostředků Billa Thomase, předsedy senátního výboru pro finance Charlese Grassleyho a amerického obchodního zmocněnce Roba Portmana. Byrdův dodatek byl zdrojem neustálého napětí mezi Spojenými státy a některými jejich hlavními obchodními partnery. Prospěch z něj přitom měla jen hrstka amerických firem. Dnešní hlasování je pro Spojené státy významným krokem na cestě k plnění závazků v rámci Světové obchodní organizace a k odstranění závažných obchodních problémů.
  více »

  Zahraniční pomoc EU dosáhla v roce 2005 rekordní výše

  Brusel 3. února 2006 – Při realizaci programů pomoci pracovala Evropská komise v roce 2005 rekordním tempem a s maximální efektivností. Šlo o to, aby se peníze co nejdříve dostaly k těm, kdo je potřebují. Za výsledky dosažené v této oblasti vděčí Komise reformám, které byly zavedeny v roce 2001 s cílem zlepšit způsoby čerpání pomoci zemím třetího světa. V roce 2005 bylo na rozvojovou pomoc vynaloženo 6,2 miliard € oproti 5,7 miliardám € v předcházejícím roce. Díky reformám pracuje Komise s vyčleněnými penězi efektivněji, a to jak ve svých vnitřních postupech, tak při realizaci samotných programů rozvojové pomoci. Z porovnání mezi roky 2001 a 2005 vyplývá, že se objem vyčleněných prostředků zvýšil o 54 % a objem vyplacených prostředků o 52 %.
  více »

  Eurostat

  Třetí čtvrtletí 2005: schodek 21,8 miliard € na běžném účtu EU25 a přebytek 8,5 miliardy € v sektoru obchodu a služeb

  30. ledna 2006 – Podle posledních revizí byl ve třetím čtvrtletí 2005 na běžném účtu zahraniční obchodní bilance evropské pětadvacítky zaznamenám schodek ve výši 21,8 miliard € na rozdíl od schodku 9,1 miliardy € ve třetím čtvrtletí 2004. Ve druhém čtvrtletí 2005 byl zaznamená stejný schodek 21,8 miliardy €. Ve vztahu k USA dosáhla EU25 přebytku obchodní bilance (+24,1 miliard) a podobně ve vztahu ke Švýcarsku  (+3.0 miliard) a Kanadě (+2.9 miliard); schodek byl zaznamenám v obchodu s Japonskem (-5,2 miliard) a s ostatními partnery dohromady (-46,6 miliard). Ve třetím čtvrtletí 2005 v porovnání s třetím čtvrtletím 2004 byl zvýšený schodek zaznamenán v obchodu se zbožím (-20,3 € miliard oproti -9,6 miliardám) a na účtu běžných převodů (-€10,8 miliard oproti -9,1 miliardám), zatímco přebytek, který byl na  účtu služeb, se snížil (+8.5 miliard oproti +10,7 miliardám). Na účtu příjmů byl před rokem (ve třetím čtvrtletí 2004) evidován mírný schodek, který se ve třetím čtvrtletí 2005 změnil v mírný přebytek (-1,1 miliardy resp. +0,8 miliardy €). Přebytku ve službách (+8,5 miliard) bylo dosaženo díky dopravě (+4,3 miliard) a „ostatním službám“ (+8,8 miliard), zatímco v cestovních službách došlo ke schodku (-4.4 miliard). Tyto předběžné údaje vydané statistickým úřadem EU Eurostat mohou být revidovány.
  více »

  Prosinec 2005: Nezaměstnanost v eurozóně vzrostla na 8,4 % a v EU25 zůstala na 8,5 %

  1. února 2006 – V eurozóně byla v prosinci 2005 zaznamenána nezaměstnanost (očištěná od sezónních vlivů) ve výši 8,4 % na rozdíl od listopadových 8,3 %. Před rokem v prosinci 2004 to bylo 8,8 %. Země evropské pětadvacítky (EU25) měly v prosinci 2005 stejně jako v listopadu nezaměstnanost 8,5 % a o rok dříve 9,0 %. Nejnižší nezaměstnanost v prosinci 2005 byla hlášena v Irsku (4,3 %), v Dánsku (4,4 %), Nizozemsku (4,7 %), Spojeném království (4,9 % – údaj z října) a Rakousku (5,2 %). Nejvyšší nezaměstnanost byla v Polsku (17,2 %), na Slovensku (16,1 %), v Řecku (10,1 % v třetím čtvrtletí 2005), v Německu (9,5 %) a ve Francii (9,2 %).
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky