Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (16. - 22. ledna 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/01/2006

  Rada

  Flexibilita, sociální jistoty a evropský sociální model

  Globalizace, zrychlování technického pokroku a probíhající demografické změny stavějí Evropu před velmi složité problémy. Nový vývoj vnáší změny i do vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Firmy jsou pod neustálým tlakem, který je nutí k získávání nových trhů. Zvyšují se požadavky na úpravu výrobních technologií a organizačních forem. S tím rostou i nároky na zaměstnance, kteří musí být připraveni a schopni přizpůsobit se změnám. Základní podmínkou pro úspěšné pracovní působení se v rostoucí míře stává celoživotní učení a mobilita. Probíhající specializační procesy zároveň přinášejí rostoucí tlak, který ovlivňuje mzdy a zaměstnávání pracovníků s nízkou kvalifikací.
  více »

  Evropský parlament

  Výsledky hlasování na lednovém plenárním zasedání

  Přehled veškerého hlasování na lednovém zasedání Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku. Podrobnější tiskové zprávy jsou k dispozici na webové stránce tiskové služby EP.
  více »

  Parlament odmítl návrhy týkající se přístavních služeb

  Štrasburk 18. ledna 2006 – Evropský parlament už podruhé odmítl návrhy na posílení tržního přístupu v oblasti přístavních služeb. Mnozí poslanci EP místo těchto návrhů prosazovali legislativní úpravu pro zajištění transparentnosti a korektní hospodářské soutěže mezi přístavy. Mnozí také upozorňovali, že předložené návrhy nepřihlížejí k přáním a názorům EP, které se týkaly otázky lodivodních služeb a problematiky zajišťování přístavních služeb samotnými lodními společnostmi – jde o otázky, které vyvolaly velmi kontroverzní reakce už při projednávání prvního souboru návrhů legislativy kolem přístavů.
  více »

  Přísnější kontrola odpadů z těžební činnosti – schválení smírčí dohody

  Štrasburk 18. ledna 2006 – Parlament odhlasoval schválení smírčí dohody o důlních odpadech.  V Evropě se ročně vyprodukuje přes 400 milionů tun důlních odpadů, což je přibližně 30 % veškerých odpadů v EU. Po uzavření dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou se s důlními odpady bude nakládat podle pravidel stanovených v nové směrnici EU.
  více »

  Podle názoru Parlamentu je rozpočet EU navrhovaný na léta 2007-2013 nepřijatelně nízký

  Štrasburk 18. ledna 2006 – Evropský parlament ve středu zaujal silně odmítavý postoj k dlouhodobému rozpočtu EU. Parlament naprostou většinou hlasů odmítl dohodu vedoucích představitelů vlád členských států EU z prosince 2005 a požaduje další jednání o úrovni prostředků na léta 2007-20013 a také o plánech na rozdělení výdajů. Zvlášť kriticky se poslanci EP postavili k dohodnuté výši prostředků, na které se shodli vedoucí představitelé vlád (862 miliard €) a která je podstatně nižší, než se požaduje v návrhu Parlamentu z června 2005 (975 miliard €).
  více »

  Evropský parlament chce oživit diskusi o budoucnosti EU

  Štrasburk 19. ledna 2006 – Evropská ústava by podle Evropského parlamentu měla vstoupit v platnost nejpozději roku 2009, aby se zajistilo efektivní a demokratické fungování EU. Po přistoupení Bulharska a Rumunska už podle Parlamentu nebude možné Unii dále rozšířit na základě Smlouvy z Nice. Europoslanci navíc zdůrazňují nutnost veřejné diskuse o budoucnosti evropské integrace, nicméně o společných tématech a s jasnými politickými cíli.
  více »

  Evropská komise

  Vnitřní trh: Komise žádá průmyslové podniky a jiné zainteresované subjekty o názor na budoucí vývoj patentové politiky

  Brusel 16. ledna 2006 – Evropská komise zahájila veřejné konzultace o patentové politice. Kroky, které mají směřovat k vytvoření celounijního systému patentové ochrany, by měly optimálním způsobem přihlížet k potřebám všech, koho se tato problematika týká. Prioritou je jednotné patentové právo Unie (Patent Společenství); Komise ale hodlá mezitím zjistit, jaká opatření by se podle názoru zainteresovaných subjektů mohla přijmout ke zlepšení patentového systému v Evropě v nejbližší budoucnosti. Svoje názory by ve veřejných konzultacích měli vyjádřit všichni, kdo o tuto problematiku mají zájem – průmyslové podniky, instituce i jednotlivci. Uzávěrka je 31. března 2006. Dotazník je na této adrese.
  Další informace o politice EU v oblasti průmyslového vlastnictví lze nalézt zde .
  více »

  Zpráva Komise Radě o recipročním zrušení vízové povinnosti s určitými třetími zeměmi

  Brusel 13. ledna 2006 – Místopředseda Evropské komise Franco Frattini dnes Radě ministrů pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí představil první zprávu, kterou Komise přijala 10. ledna 2006 k problematice recipročního zrušení vízové povinnosti. Zpráva má klíčový význam pro realizaci nového mechanismu vízové reciprocity. Franco Frattini zdůraznil, že „obsah zprávy je prvním důkazem úspěšnosti nového mechanismu. O případech, kde vízová reciprocita chybí, se s příslušnými třetími zeměmi i v rámci EU vede otevřená debata. Počet případů chybějící reciprocity značně poklesl, čímž došlo k posílení věrohodnosti a efektivnosti společné vízové politiky.“  Dokument je k dispozici na této adrese.
  více »

  Evropská komise předkládá ambiciózní akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy

  Komise dnes navrhla víceletý akční program na podporu dopravy po vnitrozemských vodních cestách v Evropě. Vnitrozemská vodní doprava představuje významnou možnost, jak zlepšit evropský dopravní systém, který má problémy s přetížením a zpožděním a poškozuje životní prostředí. Přesunutí nákladní přepravy na vodu pomůže zvládnout stále rostoucí objem přepravovaných nákladů. Vnitrozemskou vodní dopravu lze kromě toho plně začlenit do donáškového logistického řetězce. Akční program zahrnuje pět klíčových prvků: služby, loďstvo, lidské zdroje, obraz u veřejnosti a infrastrukturu.
  více »

  Kontrola fondů EU: Nutnost spolupráce Komise, Parlamentu, Rady a Účetního dvora

  Brusel 17. ledna 2006 – V kolegiu komisařů byl dnes přijat akční plán, který podle harmonogramu dovršuje práci na „cestovní mapě“ k přijetí tzv. Prohlášení o věrohodnosti účtů. Návrhová fáze tím končí a nyní by měla následovat implementace.
  V souladu se zásadami, které stanovil Evropský účetní dvůr byla jako součást akčního plánu zpracována celá řada kroků s konkrétními cíli:

  • zjednodušení legislativy může přispět k efektivnější kontrole při nižších nákladech;
  • mnohé prvky už jsou realizovány, ale tuto realizaci je třeba lépe doložit;
  • v jednotlivých členských státech je třeba vypracovat formulace pro prohlášení o správě prostředků Unie na operační úrovni (management declarations) a znění syntetických zpráv národních koordinačních orgánů;
  • v rámci Finančního nařízení se navrhuje nový rozpočtový princip pro věcně a ekonomicky efektivní vnitřní kontrolu;
  • zdokonalí se sdílené užívání kontrolních a auditorských informací mezi jednotlivými stupni kontroly v Komisi a v členských státech;
  • pozornost bude věnována dalšímu rozpracování společných pokynů podle jednotlivých tématických skupin politiky EU;
  • budou provedeny analýzy potenciální přidané hodnoty auditorské činnosti prováděné nejvyššími kontrolními institucemi členských států podle mezinárodních auditorských standardů.

  Na vynakládání prostředků z fondů EU se z větší části vztahují ujednání s členskými státy o společné správě, a proto se velká pozornost věnuje zjednodušení legislativy na programové období let 2007-2013 a dále harmonizaci zásad a standardů kontroly, podle nichž postupuje Evropská komise a členské státy. Důraz se klade i na využití stávající formy prohlášení o správě prostředků Unie na operační úrovni v členských státech – tato prohlášení (management declarations) jsou důležitým prostředkem k ujištění Komise (a v konečné instanci také Účetního dvora) o věrohodnosti účtů.
  více »

  Výsledky rybolovu: členské státy se musejí více snažit, aby omezily nadměrný rybolov

  Evropská komise zveřejnila třetí vydání výsledků společné rybářské politiky, které poprvé obsahuje také údaje z nových členských států. Ačkoli došlo ke zlepšení zejména při řízení loďstva a provádění programů rybářského fondu, včasné podávání zpráv v řadě oblastí, např. čerpání kvót, které je velice důležité pro účinné řízení rybolovu, je nadále značně neuspokojivé.
  více »

  Lhůta pro zavedení digitálního tachografu končí v květnu 2006

  Brusel 19. ledna 2006 – Místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, který odpovídá za dopravní politiku, zaslal členským státům dopis s vysvětlením a potvrzením stanoviska Komise k zavádění digitálních tachografů. Nejzazším termínem pro povinné zavedení digitálních tachografů je květen 2006. Jacques Barrot v dopise žádá členské státy, aby do 1. března 2006 předaly Komisi úplný a podrobný přehled příprav na národní úrovni, a to včetně ujištění, že do uvedeného termínu budou členské státy připraveny uplatnit potřebná opatření.
  více »

  Status státních příslušníků třetích zemí s dlouhodobým pobytem v EU: příslušná ustanovení musí vstoupit v platnost do 23. ledna 2006

  Brusel 20. ledna 2006 –  Dnem 23. ledna 2006 vyprší lhůta, do kdy má být realizována Směrnice č. 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o postavení občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem v  EU. Místopředseda Evropské komise Franco Frattini prohlásil, že „tato směrnice je úhelným kamenem právního rámce pro řešení otázek imigrace a integrace občanů třetích zemí. Výhod, které z ní plynou, využije přes 10 milionů státních příslušníků zemí, které nejsou členskými státy EU.“
  více »

  Evropská cena „Border Breakers“ na podporu mobility umělců v Evropě

  Brusel 20. ledna 2006 – V neděli 22. ledna se na mezinárodním veletrhu zvukových nosičů a hudebních vydavatelství MIDEM v Cannes budou už potřetí předávat Evropské ceny Border Breakers (EBBA). Jsou určeny debutujícím umělcům, jejichž první album zaznamenalo za daný rok nejvyšší prodej nosičů v EU mimo zemi původu. Udílení těchto  cen je výsledkem společných snah Evropské komise a evropského hudebního průmyslu. Samostatné webové stránky věnované Evropským cenám „Border Breakers“ mají adresu http://ebba.intbase.com
  více »

  Společný kulatý stůl organizace Transparency International a Evropského úřadu boje proti podvodům (OLAF) o vedení černých listin a o zajištění ochrany finančních zájmů EU s použitím efektivních a transparentních vylučovacích systémů

  20. ledna 2006 – Transparency International Brusel a Evropská komise / Evropský úřad boje proti podvodům (OLAF) pořádají ve dnech 23. a 24. ledna politický seminář o vedení tzv. černých listin. Seminář má pojednávat o způsobech ochrany finančních zájmů EU pomocí vylučovacích systémů, jejichž účelem je znemožnit určeným subjektům, které se v minulosti dopustily podvodného jednání, přístup k finančním prostředkům a zakázkám EU. Semináře se zúčastní přibližně 40 expertů z různých institucí EU, z mezinárodních organizací, členských států a ze soukromého sektoru. Seminář bude příležitostí předání vhodných postupů a k výměně názorů na zavedení celounijního systému na ochranu finančních zájmů EU. Systém by měl  zajišťovat vedení seznamu a shromažďování informací o subjektech, které pracovaly s prostředky od EU, přičemž se dopustily podvodného jednání, korupce nebo závažného porušení povinností a jsou proto vyloučeny z řad příjemců prostředků EU. Zavedením takového systému by se dále zpřesnilo určování a sledování odpovědnosti při rozdělování prostředků EU a zvýšila by se transparentnost příslušných postupů. Další informace jsou na webové stránce Transparency International.
  více »

  Eurostat

  Prosinec 2005: Roční inflace poklesla v eurozóně na 2,2 % a v EU25 na 2,1 %

  19. ledna 2006 – V zemích používajících měnu euro klesla roční inflace v prosinci 2005 na 2,2 % (z listopadových 2,3 %). O rok dříve, v prosinci 2004, činila míra inflace 2,4 %. Měsíční inflace v prosinci 2005 byla 0,3 %. V celé EU (EU25) byla v prosinci 2005 zaznamenána roční inflace 2,1 % (v listopadu 2,2 %). V prosinci 2004 činila roční míra inflace v celé EU 2,4 %. Měsíční inflace v EU25 v prosinci 2005 byla 0,3%. Podle evropského indexu spotřebitelských cen byla za prosinec 2005 vypočtena inflace ve výši 2,1 %. Údaje byly převzaty ze zdrojů Evropského statistického úřadu Eurostat.
  více »

  Poslední aktualizace: 28/05/2015  |Začátek stránky