Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (9. – 15. ledna 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/01/2006

  Rada

  Kancléř Schüssel: Dát Evropě nový impuls

  9. ledna 2006 – Dnes byly na pracovní schůzce zástupců rakouské vlády a Evropské komise projednány konkrétní záměry rakouského předsednictví EU. Patří mezi ně opatření na podporu oživení evropského hospodářství a pracovního trhu i široká diskuse o budoucnosti Evropy.

  Kancléř Schüssel zdůraznil pozitivní atmosféru jednání mezi rakouskou vládou a Komisí. „Evropská unie může být silná jen tehdy, budeme-li na tomto významném evropském projektu, který je naším osudem, vizí, snem i praktickou realitou, spolupracovat všichni,“ prohlásil kancléř.

  „Letos musíme dát Evropě nový impuls. K realizaci tohoto ambiciózního plánu přijme rakouské předsednictví celou řadu konkrétních opatření. Naším záměrem je až do březnového summitu se s nejvyšší prioritou věnovat hospodářskému růstu a zaměstnanosti. V této konkrétní oblasti musí Evropa učinit mnohem více než dosud, neboť právě ta nejvíce zajímá obyčejné lidi. Máme v úmyslu podporovat malé a střední podnikání a věnovat velkou pozornost oblasti výzkumu a vývoje. Zároveň se musíme také zabývat zájmy všech, kterým hrozí zaostávání. Odpovědi na tyto otázky nemůže Evropa samozřejmě nalézt pouze vlastními silami. Společným úsilím všech 25 členských států lze však dosáhnout mnohého,“ uvedl kancléř Schüssel.
  více »

  Bezpečnost patří mezi zásadní hodnoty – neformální schůzka ministrů spravedlnosti a vnitra ve Vídni

  Vídeň 13. ledna 2006 – Na pořadu jednání prvního dne neformální schůzky ministrů spravedlnosti a vnitra, která se ve dnech 13. a 14. ledna konala ve Vídni, byly záležitosti týkající se azylu a migrace. Ve významných bodech bylo dosaženo široké shody, např. v otázce opatření na zřízení společného systému udělování azylu v EU.

  Praktická spolupráce mezi členskými státy má být posílena pomocí těchto opatření:

  • práce na společném informačním systému zaměřeném na situaci v zemích původu a budoucí unijní podpora
  • členským státům, které potřebují za zvláštních okolností pomoc v oblasti azylu a migrace.

  více »

  Evropský parlament

  Finanční perspektiva na léta 2007-13: EP odmítl současné stanovisko Rady

  Evropský parlament Brusel 12. ledna 2006 – Poslanci EP „odmítli“ stanovisko Rady k finanční perspektivě na období let 2007-2013, neboť „nezaručuje takový unijní rozpočet, který by posílil blahobyt, konkurenceschopnost, solidaritu a soudržnost,“ uvádí se v návrhu usnesení, které ve středu schválil rozpočtový výbor EP. Jeho členové tak vyslali zřetelně varovný signál, že v příštím unijním rozpočtu má parlament v úmyslu postavit se za své vlastní politické priority.
  více »

  Šetření přepravy a nezákonného věznění zadržených v Evropě americkou CIA

  Brusel 12. ledna 2006 – Konference předsedů politických skupin se dnes dohodla, že zřídí dočasný vyšetřovací výbor Evropského parlamentu, který se bude zabývat šetřením údajné přepravy a nezákonného věznění zadržených americkou CIA v evropských zemích. Toto rozhodnutí musí ještě hlasováním schválit Evropský parlament na své plenární schůzi. Hlasování se uskuteční ve Štrasburku ve středu dne 18. ledna. Seznam členů výboru bude schválen dne 19. ledna.
  více »

  Evropská komise

  Obchodování s emisemi: Komise vydala pokyny k národním alokačním plánům na období let 2008-2012

  Brusel 9. ledna 2006 – Evropská komise zveřejnila své Sdělení, v němž uvádí pokyny, které mají členským státům napomoci při vypracování národních alokačních plánů povolenek emisí CO2 na období let 2008-2012 v souladu s unijním programem obchodování s emisemi (EU ETS). Toto druhé obchodovací období je významné, neboť se časově shoduje s pětiletým obdobím, během něhož má EU a její členské státy splnit cíle stanovené k omezení popř. snížení emisí skleníkových plynů podle Kjótského protokolu o klimatické změně. Členské státy musí zajistit, aby jejich emisní strategie, v nichž důležitou úlohu hrají právě alokace povolenek na základě programu EU ETS, těchto cílů opravdu dosáhly. Materiál s pokyny najdete zde . Další informace o obchodování s emisemi a politikou boje proti klimatické změně jsou k dispozici zde.
  více »

  Správa a řízení společností: Návrhy Komise na usnadnění výkonu práv akcionářů v rámci EU

  Brusel 10. ledna 2006 – Evropská komise předložila návrh směrnice na usnadnění přeshraničního výkonu práv akcionářů v podnicích kótovaných na burze prostřednictvím zavedení minimálních norem. Cílem navrhované směrnice je zajistit, aby měli akcionáři bez ohledu na umístění svého sídla v EU včasný přístup k úplným informacím a jednoduchým prostředkům, které jim umožní na dálku vykonávat některá práva, zejména práva hlasovací.
  více »

  Zdanění obchodních společností: Komise navrhuje pro malé a střední podniky tzv. „Zdanění doma“

  Brusel 10. ledna 2006 – Evropská komise schválila Sdělení, v němž předkládá možné řešení otázek souvisejících s náklady na zajištění souladu s předpisy (tzv. compliance) a s dalšími potížemi ve zdanění obchodních společností, které zatěžují malé a střední podniky provozující přeshraniční činnost. Komise navrhuje, aby členské státy malým a středním podnikům (MSP) umožnily spočítat si zisk pro účely odvodu daně z příjmu právnických osob na základě daňových předpisů toho členského státu, v němž má MSP nebo jeho mateřská společnost sídlo. MSP, který chce založit svou dceřinou společnost nebo pobočku v jiném členském státě EU, by pak mohl uplatňovat daňová pravidla a podávat daňová přiznání v zemi, kterou dobře zná. Systém „Zdanění doma“ by byl dobrovolný jak pro členské státy, tak i pro jednotlivé obchodní společnosti a zpočátku by byl provozován na základě pětiletého pilotního projektu. Z Evropského daňového průzkumu, který Komise vypracovala v roce 2004 (European Tax Survey, viz IP/04/1091), vyplývá, že přeshraniční činnost vede k vyšším firemním nákladům na zajištění compliance v oblasti daní z příjmu právnických osob a DPH a že tyto náklady jsou úměrně vyšší pro MSP než pro větší společnosti. Viz též MEMO/06/4, další informace naleznete zde Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Finanční služby: 2005 byl úspěšným rokem, uvádí se ve zprávě Komise

  Brusel 10. ledna 2006 – Evropská komise zveřejnila svou pravidelnou Postupovou zprávu o jednotném trhu ve finančních službách, v níž se ohlíží za úspěchy dosaženými od poloviny roku 2004. Zpráva dochází k závěru, že na cestě k finanční integraci Evropy byl dosažen významný pokrok. Nejenže bylo zavádění 98 % opatření podle Akčního plánu finančních služeb dokončeno v předepsaném termínu, ale byly také zahájeny práce na jejich zásadní realizaci. Kromě toho se značného pokroku dosáhlo v oblasti řízení a správy podniků a v oblasti práva obchodních společností, v boji proti finanční kriminalitě a v oblastech účetnictví a auditu. Úplné znění nejnovější zprávy najdete zde.
  více »

  Komise doporučila korekci britského rozpočtového deficitu

  Brusel 11. ledna 2006 – Evropská komise dnes přijala názor, že s deficitem ve výši 3,3 % HDP ve finančním roce 2004/05 má Velká Británie ve smyslu Smlouvy zakládající Evropskou unii a revidovaného Paktu stability a růstu přílišný rozpočtový deficit. Vzhledem k tomu, že v předchozím finančním roce činil deficit již 3,2 % a že se jeho výše v tomto finančním roce a ve finančním roce 2006/07 předpokládá nadále nad hranicí 3 %, nelze jej považovat za dočasný. Tento názor bere v úvahu i fiskální opatření ohlášená britskou vládou v prosinci v její předběžné rozpočtové zprávě. Komise požádala Radu, aby tento názor podpořila a doporučila snížení deficitu na úroveň pod hranici 3 % nejpozději do začátku nadcházejícího finančního roku 2006/07. Názor Komise je uveden zde.
  více »

  Komise posuzuje aktualizované stabilizační a konvergenční programy Finska, České republiky, Dánska, Slovenska a Švédska; Maďarsku doporučuje předložit nový program

  Evropská komise po přezkoumání příslušných aktualizovaných programů dospěla k závěru, že Finsko, Dánsko a Švédsko splňují požadavky pozměněného Paktu o stabilitě a růstu, neboť dosahují odpovídajících střednědobých cílů v oblasti veřejných financí.
  více »

  José Manuel Barroso a Ján Figeľ se setkají s předními osobnostmi kulturního života, aby projednali způsoby podpory evropské kultury a identity

  Brusel 11. ledna 2006 – Osmnáct předních osobností evropské kulturní scény včetně operní pěvkyně Barbary Hendricksové a spisovatelů Amina Maaloufa, Doroty Ilczukové a Cvetana Todorova se 12. ledna 2006 setká s předsedou Evropské komise José Manuelem Barrosem a komisařem pro školství, výchovu, kulturu a mnohojazyčnost Jánem Figeľem. Cílem schůzky je určit možné způsoby podpory evropské kultury a identity. Další informace o opatřeních EU v této oblasti najdete zde.
  více »

  Inovační skóre: Nejednoznačné výsledky

  Brusel 12. ledna 2006 – Z pátého vydání zprávy European Innovation Scoreboard (EIS, Evropské inovační skóre) vyplývá, že v evropské inovaci vede Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Německo a Dánsko. Nové členské státy se sice vydaly na cestu, po níž chtějí ostatní země začít dohánět, není však pravděpodobné, že by jejich pomalé tempo umožnilo v Evropě v krátkodobém horizontu v tomto smyslu konvergenci. Navíc budou-li současné trendy v 25 členských státech pokračovat, inovační propast mezi Evropou a USA se překonat nepodaří. Zpráva EIS předkládá inovační ukazatele a analýzu trendů za všech 25 členských států EU a také za Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Island, Norsko, Švýcarsko, USA a Japonsko. Obsahuje vyhodnocení pěti hlavních rozměrů inovace: hnací síly inovace, tvorba znalostí, inovace a podnikatelský duch, aplikace a duševní vlastnictví. Kromě toho navrhuje nové vyhodnocení účinnosti inovací a zabývá se jednotlivými hospodářskými odvětvími a obory. Shrnutí výkonnosti jednotlivých členských států EU v oblasti inovace najdete v MEMO/06/5.
  více »

  Unijní dotace ve výši 25,5 mil. eur na podporu zemědělských výrobků

  Brusel 12. ledna 2006 – Evropská komise schválila 25 programů ve 14 členských státech, jejichž účelem je informovat o zemědělských výrobcích v Evropské unii a propagovat je. Celkový rozpočet na programy činí 51 mil. eur a EU přispěje jednou polovinou této částky.
  více »

  Zimní olympiáda v Turínu bude zelenější: Úspěch EU

  Brusel 12. ledna 2006 – Nadcházející 20. zimní olympijské a paralympijské hry, které se budou konat v únoru resp. březnu v italském Turínu, budou historicky první skutečně „zelenou“ významnou sportovní akcí v Evropě. Při obou událostech se tohoto cíle dosáhne kvalitním využitím dobrovolných nástrojů EU pro ochranu životního prostředí, zejména unijního systému ekologického řízení a auditu (EMAS) a evropské ekologické značky. Na dnešní tiskové konferenci poblahopřál komisař pro životní prostředí Stavros Dimas představitelům Organizačního výboru turínských zimních olympijských her (výbor TOROC) k přísnému uplatňování těchto unijních norem a nástrojů, počínaje plánováním až po provedení prací v lokalitách, kde se hry budou konat. Spolu s komisařem Dimasem se zúčastnil předseda výboru TOROC profesor Valentino Castellani a nejvyšší představitel regionu Piemonte profesor Mercedes Bresso. Tiskové konference se zúčastnila také olympijská vítězka běžeckých disciplín Manuela Di Centa, která na zimních olympijských hrách v letech 1992, 1994 a 1998 vyhrála dvě zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové medaile a která zastupuje sportovce v Mezinárodním olympijském výboru.
  více »

  GALILEO: EU a Korejská republika zpečetily vzájemnou dohodu

  Brusel 12. ledna 2006 – V návaznosti na výměnu názorů, která trvala šest měsíců, byly dnes schváleny výsledky vyjednávání o účasti Korejské republiky v evropském programu radiové satelitní navigace. Dohoda otevírá cestu k aktivní účasti této země na programu a byla v Bruselu parafována ředitelem Heinzem Hilbrechtem jako zástupcem Evropské komise a radou Choi Jong Hyunem, který zastupoval Korejskou republiku. Místopředseda Komise Jacques Barrot, který má na starosti resort dopravy, výsledek vyjednávání uvítal a prohlásil: „Po úspěšném vypuštění první družice systému GALILEO, GIOVE-A, tato nová dohoda opět podtrhuje stále silnější celosvětový zájem o tento program.“ Další informace o programu GALILEO najdete zde.
  více »

  Komise navrhla strategie ke zlepšení životního prostředí v evropských městech

  Brusel 13. ledna 2006 – Evropská komise dnes zahájila novou Tématickou strategii ochrany městského životního prostředí, jejímž účelem je členským státům a orgánům regionální a obecní samosprávy napomoci při posilování účinnosti ochrany životního prostředí v evropských městech. Tato Strategie je jednou ze sedmi, které předpokládá 6. program ochrany životního prostředí. Jejím účelem je umožnit kvalitnější realizaci unijní politiky a právních norem v oblasti ochrany životního prostředí na místní úrovni pomocí výměny zkušeností a poznatků o dobré praxi mezi samosprávnými orgány v Evropě. Čtyři z pěti evropských občanů v současné době žijí ve městech a obcích a na kvalitu jejich života má přímý vliv stav městského životního prostředí. Další informace o Strategii ochrany městského životního prostředí najdete v materiálu MEMO/06/9 . Text Strategie.
  více »

  Čtvrtletní projekce růstu HDP v euro zóně od 0,4 % do 0,8 % za poslední a současné čtvrtletí a od 0,4 % do 0,9 % za druhé čtvrtletí roku 2006

  Brusel 13. ledna 2006 – Dynamický faktorový model pro čtvrtletní růst HDP v euro zóně, vyvinutý generálním ředitelstvím Evropské komise pro hospodářské a finanční záležitosti, projektuje čtvrtletní růst v tomto rozsahu: 0,4 % až 0,8 % ve čtvrtém čtvrtletí 2005, 0,4 % až 0,8 % v prvním čtvrtletí 2006 a 0,4 % až 0,9 % ve druhém čtvrtletí 2006.
  více »

  Přímé daně: Komise přijala opatření proti Německu kvůli právním normám upravujícím příspěvek na důchodové spoření

  Brusel 13. ledna 2006 – Evropská komise zaslala Německu oficiální výzvu, aby novelizovalo svou legislativu týkající se příspěvků občanům na důchodové spoření, který je má motivovat ke spoření na stáří. Komise vyjádřila názor, že nerovnoprávné zacházení s osobami trvale žijícími v Německu a ostatními, které vyplývá z některých aspektů této právní úpravy, je v rozporu s ustanoveními Smlouvy o založení ES o volném pohybu pracovních sil a osob. Výzva má podobu odůvodněného stanoviska podle čl. 226(1) Smlouvy zakládající ES. Nepodá-li Německo k tomuto zdůvodněnému vyjádření uspokojivou odpověď, může Komise věc předložit Evropskému soudnímu dvoru.
  více »

  Eurostat

  Druhý odhad za třetí čtvrtletí 2005 – HDP v eurozóně a EU25 vzrostlo o 0,6 %, o 1,6 % resp. 1,8 % v porovnání s třetím čtvrtletím 2004

  13. ledna 2006 – Podle revidovaných odhadů zveřejněných Eurostatem vzrostlo HDP ve třetím čtvrtletí 2005 v euro zóně a v EU25 o 0,6 %. Ve druhém čtvrtletí 2005 dosáhla rychlost růstu 0,4 % v euro zóně a 0,5 % v EU25. Oproti stejnému období předchozího roku vzrostlo HDP v eurozóně o 1,6 % a v EU25 o 1,8 %, v návaznosti na růst o 1,2 % resp. 1,5 % v předcházejícím čtvrtletí. Ve třetím čtvrtletí 2005 v členských státech, z nichž jsou k dispozici údaje, zaznamenalo nejvyšší růst Finsko (2,9 %), Estonsko (2,6 %) a Litva (2,4 %). Jen Portugalsko zaznamenalo pokles (o 0,9 %).

  Ve třetím čtvrtletí 2005 vzrostly výdaje domácností na konečnou spotřebu o 0,3 % v eurozóně a o 0,4 % v EU25 (v návaznosti na růst o 0,2 % resp. 0,3 % ve druhém čtvrtletí). Investice rostly rychlostí 1,3 % v euro zóně a 1,5 % v EU25 (po růstu o 0,9 % resp. 1,0 %). Vývoz se zvýšil o 3,3 % v eurozóně a o 2,9 % v EU25 (po růstu o 2,2 % resp. 2,6 %). Dovoz poklesl o 2,8 % v obou zónách (po růstu o 2,5 % resp. 2,8 %).

  V členských státech, od nichž jsou k dispozici údaje, činila rychlost růstu konečné spotřeby domácností od -1,4 % v Portugalsku do +3,3 % v Litvě. Tvorba hrubého fixního kapitálu dosahovala od -8,4 % v Belgii do +5,8 % v Litvě. Nejvýrazněji se vývoz zvýšil na Slovensku (o 8,1 %), zatímco Portugalsko (-0,6 %) zaznamenalo největší pokles. Dovoz se nejvýrazněji zvýšil v Řecku (o 10,8 %) a poklesl jen v Portugalsku (o 0,7 %).
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky