Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Financování projektů ICT strukturálními fondy v České republice a ve Francii
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/02/2007

Na druhou Evropskou snídani byli pozváni dva hlavní řečníci. Pan Gilles Coester, zástupce francouzské vlády z DIACT – „Delegace premiéra pro územní plánování a konkurenceschopnost“, a pan Miroslav Daněk – ředitel odboru Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel pan Daněk musel z pracovních důvodů odjet do Bruselu, a proto místo sebe poslal dva své zástupce pana Lukáše Bumbálka a pana Matěje Mareše, oba z Ministerstva pro místní rozvoj.

Na druhé Evropské snídani po úvodním slově paní Kateřiny Thompson – Zástupkyně vedoucí a politické zpravodajky Zastoupení Evropské komise v České republice, a pana Nathanaëla Dupré la Tour – vedoucího implementace projektů EU ze společnosti Devoteam Česká republika, přednesl posluchačům projev pan Gilles Coester, který se zaměřil na otázky probíhajícího financování veřejných iniciativ ve Francii a spolufinancování konkrétních projektů z ERDF (bližší informace lze nalézt na stránkách Francouzské vlády, nebo Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku).

Dále pan Coester pojednal o perspektivách Národního strategického referenčního rámce pro období 2007–2013.

  Financování projektů ICT strukturálními fondy v České republice a ve Francii

  Na závěr svého projevu pohovořil o monitorovacím systému pro strukturální fondy ve Francii – PRESAGE 2007, který spojuje aplikace a síť pro všechny, kdo se účastní programu. Hlavním účelem monitorovacího systému je sledování a řízení projektů týkající se především ERDF – konvergence a konkurenceschopnost a ESF s národní i s regionálními složkami. Tento monitorovací systém prochází od roku 2001 postupným vývojem. Verze 2007 je pro nyní ve fázi testování v jednom regionu ve Francii a bude široce implementována v dubnu tohoto roku.

  Odbor evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj byl zastoupen panem Lukášem Bumbálkem a panem Matějem Marešem. Pan Bumbálek se zaměřil na programovou podporu ICT v období 2007–2013. Národní strategický referenční rámec, jakožto i dílčí Operační programy vyplývající z Obecných strategických zásad Společenství, stanovují jako jednu z priorit „Rozvoj informační společnosti“. Mezi prioritní osy Integrovaného operačního programu patří především modernizace veřejné správy: „rozvoj informační společnosti pro státní správu a veřejné služby“ a „zavádění ICT v územní veřejné správě a veřejných službách“. Hlavními příjemci programu jsou zejména organizační složky státu, kraje, obce a jimi zřizované příspěvkové organizace.

  K dalším zmíněným tématům patřily OP Podnikání a inovace (podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb …), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (další vzdělávání), OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP týkající se Hlavního města Prahy (Adaptabilita, Konkurenceschopnost).

  Předpokládané schválení NSRR a OP Komisí – 2./3.Q 2007, první vyhlášené výzvy v OP – 1.Q 2007; ve většině 2./3.Q 2007. Od 1.1.2007 způsobilost výdajů. Ve své prezentaci na téma „Jednotný monitorovací systém strukturálních fondů 2007–2013“ vysvětlil pan Mareš podstatu nového projektu řídicího informačního systému.

  Stávající roztříštěný IS jednotlivých OP neumožňuje jednotné metodické vymezení pojmů a postupů. Navíc je koncipován jako nástroj administrace a nikoli řízení. Nový jednotný monitorovací systém (JMS), jehož přípravu zajišťuje MMR ve spolupráci s ostatními ŘO, je navržen jako Proaktivní řídící informační systém, závazně využívaný všemi řídicími orgány a dalšími subjekty implementační struktury. Do provozu by měl být uveden do 1.1.2009.

  Součástí projektu je i „Webový účet žadatele a příjemce podpory“. Jedná se o webovou aplikaci, která umožní sjednotit a zjednodušit podávání, správu a sledování projektových žádosti na elektronickém, snadno dostupném účtu. Plný provoz naplánován od 2. poloviny roku 2007.

  Při krátké diskuzi, která následovala po snídani, se pan Coester vrátil k některým aspektům veřejné činnosti ve Francii. Jedna z otázek byla zaměřena na roli ICT v oblasti bezpečnosti a řízení rizik. Pan Coester potvrdil zásadní roli informačních systémů v rámci důsledné politiky územního uspořádání: občané žijící ve špatně dosažitelných zónách francouzského teritoria mohou díky novým technologiím získat přístup k dříve nedostatečně dostupným veřejným službám (policie, hasiči, záchranná služba, …), a mohou být rovněž mnohem lépe informováni o případných nebezpečích, což výrazně napomáhá efektivnímu řízení rizik na úrovni územního zabezpečení.

  Další, v pořadí již třetí Evropská snídaně je plánována na přelom března a dubna 2007. Jejím hlavním tématem budou otázky týkající se problematiky e-governmentu a CIP. Jedním z hlavních přednášejících by měl být David Broster, Head of Unit "eGovernment and CIP Operations" DG Information society z Evropské komise.

  DEVOTEAM, s.r.o
  Klimentská 10
  110 00 Praha 1
  kontakt: nathanael.dupre.la.tour@devoteam.com
  www.devoteam.com

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky