Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 20. do 26. září 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/09/2010

Zajištění širokopásmového přístupu k internetu pro všechny * Zasedání na vysoké úrovni věnované rozvojovým cílům tisíciletí * Evropská komise pořádá veřejné slyšení o revizi směrnice o trzích finančních nástrojů (MIFID) * Nová strategie Komise pro rovnost žen a mužů * Evropský parlament bude hlasovat o nové struktuře dohledu EU * Oslavy Evropského dne jazyků *Evropská komise bude informovat o své koncepci, pokud jde o digitalizaci kin

  Přehled očekávaných událostí od 20. do 26. září 2010

  Pondělí 20. září 2010: Zajištění širokopásmového přístupu k internetu pro všechny

   

  Evropská komise má přijmout tři vzájemně se doplňující iniciativy, které zrychlí zavádění a využívání rychlého a superrychlého internetu. Účelem těchto opatření je pomoci EU splnit cíle Digitální agendy pro Evropu, podle nichž by měl mít každý Evropan přístup k základnímu širokopásmovému připojení do roku 2013, k rychlému širokopásmovému připojení do roku 2020, přičemž polovina evropských domácností by do roku 2020 měla mít přístup k superrychlému širokopásmovému připojení. Uvedená tři opatření zahrnují sdělení o podpoře investic do širokopásmových sítí, doporučení Komise o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) a návrh zavést program pro politiku rádiového spektra, na jehož základě by členské státy mimo jiné zajistily, aby bylo pro bezdrátové širokopásmové připojení k dispozici spektrum.

  Další informace

  MEMO/10/199 - Digitální agenda pro Evropu: jaké mi přinese výhody?

  Internetové stránky Komise věnované Digitální agendě pro Evropu: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/

  Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

  Pondělí 20. září – středa 22. září 2010: Zasedání na vysoké úrovni věnované rozvojovým cílům tisíciletí

   

  Vedoucí představitelé světa se sejdou v New Yorku a budou jednat o další cestě k dosažení rozvojových cílů desetiletí do roku 2015. Hlavním cílem je odstranit krajní chudobu. Zasedání se zúčastní předseda Komise José Manuel Barroso, komisař pro rozvoj Andris Piebalgs a komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí Kristalina Georgievová. EU je pevně odhodlána podpořit dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015. Je to stále možné, projeví-li všichni partneři silnou politickou vůli, provedou-li nezbytné změny v politice a podniknou-li konkrétní kroky.

  Další informace

  IP/10/451 – Rozvojová pomoc a rozvojové cíle tisíciletí: Komise vyzývá členské státy, aby opět vykročily na cestu k vyšší a účinnější pomoci

  MEMO/10/145 – Rozvojové cíle tisíciletí: Často kladené otázky a příklady projektů financovaných EU

  Akční plán Komise na podporu rozvojových cílů tisíciletí: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_COM_2010_0159_MDG_EN.PDF

  Internetové stránky předsedy Barrosa: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

  Internetové stránky generálního ředitelství pro rozvoj: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

  Internetové stránky komisaře Piebalgse: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

  Internetové stránky komisařky Georgievové: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

  Pondělí 20. září – úterý 21. září 2010: Evropská komise pořádá veřejné slyšení věnované revizi směrnice o trzích finančních nástrojů (MIFID)

   

  Evropská komise uspořádá 20. až 21. září 2010 veřejné slyšení věnované revizi směrnice o trzích finančních nástrojů 2004/39/ES. Veřejné slyšení bude pro Komisi příležitostí získat reakce ohledně dalšího postupu v probíhající revizi MIFID. Na slyšení se sejdou vysoce postavení činitelé, představitelé regulačních úřadů, odborníci z odvětví a z akademické sféry.

  Souvislosti

  MIFID stanoví souhrnný regulační režim pro investiční služby a finanční služby v Evropě. Obsahuje opatření k posílení ochrany investorů, odstranění překážek pro přeshraniční obchod, zvýšení hospodářské soutěže v odvětví cenných papírů EU a, v konečném důsledku, k větší integraci kapitálových trhů EU

  Další informace

  Mimo jiné program konference najdete na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

  Internetové stránky komisaře Barniera: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

  Úterý 21. září 2010: Nová strategie Komise pro rovnost žen a mužů

   

  Evropská komise přijme novou strategii na podporu rovnosti žen a mužů na příštích pět let. Strategie uvádí řadu opatření založených na pěti prioritách: stejné ekonomické nezávislosti pro ženy a muže, stejné odměně za rovnocennou práci, rovnosti při rozhodování, dále důstojnosti, integritě a ukončení násilí mezi muži a ženami, podpoře rovnosti žen a mužů mimo EU. Strategie rovněž zdůrazňuje příspěvek rovnosti žen a mužů k hospodářskému růstu a udržitelnému rozvoji a podporuje uplatňování strategie Evropa 2020.

  Další informace

  Charta žen: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418&newsId=726&furtherNews=yes

  Více o rovnosti žen a mužů v EU: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

  Internetové stránky místopředsedkyně Komise Redingové: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

  Středa 22. září 2010: Evropský parlament bude hlasovat o nové struktuře dohledu EU

   

  V reakci na nedostatky ve finanční regulaci, které se projevily úvěrovou krizí, Evropská komise v září 2009 předložila návrhy na posílení finančního dohledu v Evropě. Balíček opatření předpokládal zřízení nového rámce dohledu, skládajícího se z Evropského výboru pro systémová rizika a tří nových evropských úřadů dohledu nad odvětvím finančních služeb: Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Hlavním účelem rámce je poskytnout Evropě kontrolní věž a radarové obrazovky, které potřebuje ke zjištění rizik, které se nahromadily v době vrcholící finanční krize.

  Další informace

  Internetové stránky Evropského parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/

  Internetové stránky pro vnitřní trh a služby: http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

  Internetové stránky komisaře Michela Barniera: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

  Internetové stránky zastoupení Evropské komise: http://ec.europa.eu/represent_en.htm

  Čtvrtek 23. září – pondělí 27. září 2010: Oslavy Evropského dne jazyků

   

  Komise pořádá řadu akcí v období kolem 26. září, Evropského dne jazyků. Letos je hlavním tématem význam jazyků pro podnikání. Komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou se zúčastní kulatého stolu věnovaného jazykům, konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti.

  Souvislosti

  Evropský den jazyků vyhlásily na 26. září Rady Evropy a Evropská komise. Cílem je upozornit na význam jazykového studia, informovat o jazycích, jimiž se mluví v Evropě, a podpořit celoživotní studium jazyků.

  Další informace

  Internetové stránky komisařky Vassiliou: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  Internetové stránky pro politiku mnohojazyčnosti: http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

  Zastoupení Evropské komise v členských státech EU: http://ec.europa.eu/represent_en.htm

  Internetové stránky Generálního ředitelství Evropské komise pro překlady: http://ec.europa.eu/dgs/translation

  Internetové stránky Generálního ředitelství Evropské komise pro tlumočení: http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home

  Pátek 24. září 2010: Evropská komise bude informovat o své koncepci, pokud jde o digitalizaci kin

   

  Evropská komise představí svou koncepci, pokud jde o příležitosti a problémy evropských kin v digitální éře

  Souvislosti

  Digitální technologie nabízí evropským kinům nové příležitosti, protože může snížit distribuční náklady a zvýšit počet i různorodost evropských filmů uváděných po celém světě. Digitalizace filmů a kin přispěje i k celkové konkurenceschopnosti odvětví. V Evropě někdy brání digitalizaci náklady na přechod k digitální technologii a různé potřeby, které kina mají v závislosti na své velikosti. Sdělení Komise zkoumá, jak mohou členské státy a Komise napomoci přechodu k digitalizaci státní podporou a podporou z programu EU MEDIA pro kina.

  Další informace

  IP/09/1534 - Evropská komise zjišťuje názory na problematiku spojenou s digitálním kinem

  Internetové stránky generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu věnované médiím: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/index_en.htm

  Výsledky veřejné konzultace: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/consultations/index_en.htm

  Internetové stránky komisařky Vassiliou: http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky