Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 24. do 30. května 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/05/2010

Evropský týden malých a středních podniků * Evropské jaderné fórum v Bratislavě * EU po Lisabonské smlouvě * Bruselské ekonomické fórum * Fond řešící problémy bank * Dohoda EU-USA o ochraně osobních údajů * Potenciál EU v tzv. zelené ekonomice * Pravidla hospodářské soutěže v oblasti prodeje a servisu motorových vozidel * Využití finančních prostředků EU pro stimulaci růstu a výzkumu * Evropská energetická infrastruktura

  Přehled očekávaných událostí od 24. do 30. května 2010

  Evropský týden malých a středních podniků 2010 je tentokrát věnován propagaci a podpoře podnikání a podnikatelského ducha. Organizované akce nabídnou malým a středním podnikům a mikropodnikům příležitost, aby se podělily o své zkušenosti a rozvíjely své aktivity. Veletrhy, konference, semináře a další akce se zaměří na prezentaci podpůrných programů evropských, státních a místní orgánů veřejné správy. Jedná se o programy, které pomáhají malým a středním podnikům v rozšiřování jejich činnosti, nebo budoucím a začínajícím podnikatelům při jejich rozjezdu. Zvláštní pozornost bude věnována propagaci podnikání jako zajímavé kariérní příležitosti zaměřená především na mladší publikum. Některé státy pořádají dny otevřených dveří v podnicích, kde můžete nahlédnout pod pokličku podnikání a dozvědět se jaká jsou výhody a nevýhody této činnosti.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o Evropském týdnu malých a středních podniků (v 21 jazycích):

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/

  Stránky Evropské komise o malých a středních podnicích:

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm

  Mediální knihovna Evropské komise o Evropském týdnu malých a středních podniků:

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/press/index_en.htm

  Stránky komisaře Tajaniho:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

  Videoklipy:

  I-063110: Pomoc malým podnikům v překonání krize

  I-057996 : Živnostenský zákon

  I-051114 : Financování malých a středních podniků

  Evropské fórum o jaderné energii (ENEF) v Bratislavě se bude zabývat nakládáním s  jaderným odpadem, otázkami transparentnosti a úlohou jaderné energie v evropské nízkouhlíkové ekonomice. K účastníkům fóru promluví předseda vlády Slovenska Robert Fico a jeho český protějšek Jan Fischer. Dále vystoupí evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o jaderném fóru:

  http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/forum_en.htm

  Stránky komisaře Oettingera:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/index_en.htm

  Videoklipy:

  I-058578: Jaderná bezpečnost – 2008

  I-053831: Jaderná energie - 2007

  Přední politici, akademici a novináři se sejdou v Evropském parlamentu v Bruselu, aby zkoumali dopad Lisabonské smlouvy na Evropskou unii.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o konferencích z cyklu Jeana Monneta:

  www.ec.europa.eu/education/jean-monnet/doc822_en.htm

  IP/09/1278: Tisková zpráva - 20 let podpory evropských studií ve světě

  Stránky komisařky Vassiliou:

  http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

  Letošní Bruselské ekonomické fórum bude hledat odpovědi na tyto otázky:

  •          Zafungovala náprava ve finančním sektoru? Riskujeme, že si zopakujeme minulost?
  •          Co dělat s rozdílnou úrovní konkurenceschopnosti?
  •          Bude nízkouhlíková ekonomika stimulovat udržitelný růst? Jaké jsou náklady a přínosy?
  •          Jsme schopni zneškodnit časovanou bombu, kterou představují dluhy veřejných financí?
  •          Je nutné přeorganizovat politickou koordinaci v eurozóně?
  •          Můžeme vrátit Evropu na cestu vedoucí ke prosperitě?

   

  Hostitel fóra je komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Olli Rehn. K účastníkům promluví předseda Evropské rady Herman Van Rompuy, ministryně financí Španělska Elena Salgado, předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisařka pro klimatická opatření Connie Hedegaard.

  Bližší informace:

  Stránky ekonomického fóra (program, řečníci, registrace):

  www.ec.europa.eu/bef

  Informace pro tisk týkající se strategie Evropa 2020:

  http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

  Stránky komisaře Rehna:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/index_en.htm

  REF-70111 Videozáznam z tiskové konference Olliho Rehna o jarní hospodářské prognóze

  Evropská komise předloží sdělení, v němž představí možné varianty pro peněžní prostředky určené na řešení problémů bank.

  Sdělení Komise bude obhajovat řešení spočívající v zavedení harmonizované sítě ex ante fondů na záchranu bank, do kterého by přispívaly samotné banky. Tyto fondy by měly financovat řešení problémů bank v potížích a byly by jedním z nástrojů prevence a zvládání krize. V říjnu by mělo být vydáno druhé sdělení, které stanoví ucelený soubor nástrojů uvedených v tomto kontextu. Hlavním cílem je, aby se v případě krachu jedné banky nezhroutil celý finanční systém a aby záchranu bank neplatili daňoví poplatníci.

  Bližší informace:

  Stránky Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby:

  http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

  Stránky komisaře Barniera:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

  Videoklipy:

  I-062908: Dohled na finančními trhy

  I-061596: Nový systém finančního dohledu v EU

  Ochrana osobních údajů je klíčovou prioritou Evropské komise. Zajištění vysokého stupně ochrany byl opakující se bod na pořadu jednání s USA o předávání osobních údajů. Tato otázka byla nastolena během rozhovorů o jmenné evidenci cestujících (PNR) a programu na sledování financování terorismu (TFTP), které tvoří dvě základní dohody ve společné snaze EU a USA o potírání terorismu.

  Evropská komise proto navrhne mandát pro vyjednání nové zevrubné dohody o ochraně údajů, která se bude vztahovat na předávání a zpracování osobních údajů občanů EU a USA. Tato dohoda by měla jasně stanovit soubor práv občanů a orgánů veřejné správy v EU a USA. Návrh Komise by měl zvýšit ochranu osobních údajů díky tomu, že:

  •           přenos údajů bude omezen pouze na účely boje proti kriminalitě a terorismu;
  •           občané budou mít právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na soudní vyrovnání;
  •           a právo požadovat opravu nebo vymazání svých osobních údajů;
  •           vymezuje silnější postavení úřadů na ochranu osobních údajů, aby měli občané jistotu, že jejich práva budou vymahatelná.

   

  Bližší informace:

  IP/10/447: Tisková zpráva - Komise posiluje ochranu osobních údajů občanů a zlepšuje spolupráci v oblasti přistěhovalectví

  MEMO/10/139: Plán Evropské komise, který občanům zajistí spravedlnost, svobodu a bezpečnost (2010 – 2014)

  IP/10/152: Tisková zpráva: Evropský parlament neschválil prozatímní dohodu mezi EU a USA o předávání bankovních údajů pro účely boje proti terorismu: reakce Komise

  SPEECH/ 10/16: Soukromí: úkoly před Evropskou unií

  Stránka místopředsedkyně Redingové:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

  Tiskové středisko ředitelství pro justici a vnitřní záležitosti:

  http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

  I-043955: Videoklip o ochraně osobních údajů v letecké přepravě

  Evropská komise předloží analýzu dopadů, které by nastaly v případě zvýšení cíle EU na snížení emisí skleníkových plynů z 20 % na 30 % do roku 2020 (v porovnání s hodnotami v roce 1990). Sdělení bylo vypracováno v kontextu současné zvyšujícího se světového soutěžení o vedoucí postavení v nízkouhlíkové ekonomice a s tím souvisejícím vytvářením „zelených“ pracovních míst.

  Sdělení zkoumá přínosy a náklady, které s sebou ponese vyšší míra snížení emisí na úroveň 30 %, a možnosti, jak toho v praxi dosáhnout. Rovněž hodnotí riziko přesunu emisí CO2 (přemístění energeticky náročných odvětví do zemích, které mají mírnější předpisy na emise uhlíku) na základě závěrů konference OSN o klimatu, jež se konala v prosinci 2009 v Kodani.

  Bližší informace:

  Projev komisařky Hedegaardové před Výborem pro životní prostředí Evropského parlamentu dne 26. dubna 2010:

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/182&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

  Stránky Evropské komise o klimatických opatřeních:

  http://ec.europa.eu/climateaction/index_en.htm

  Stránky komisařky Hedegaardové:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

  Videoklipy:

  I-063650 Zelená ekonomika: výrobky a doprava

  I-063649 Zelená ekonomika: úspory energie

  I-063648 Zelená ekonomika: výroba energie

  Komise přijme nová pravidla hospodářské soutěže pro dohody mezi výrobci vozidel a autorizovanými prodejci, opraváři a distributory náhradních dílů. Stávající bloková výjimka motorová vozidla z roku 2002 vyprší na konci května. Na trhu s vozidly panuje konkurenční prostředí výhodné pro spotřebitele, a proto se navrhuje, aby dohody na těchto trzích by již neměly být řízeny specifickým sektorovým režimem, ale měly by spadat do působnosti obecné blokové výjimky pro vertikální smlouvy stanové v nařízení č. 330/2010. Oproti tomu se navrhuje přísnější postoj pro opravy vozidel a náhradní díly, protože tento trh je strukturálně méně konkurenční. Komise proto navrhuje, aby byla přijata sektorová bloková výjimka spolu s pokyny, které budou přiloženy k nařízení č.330/2010.

  Ve svém projevu k Evropskému parlamentu komisař Almunia 5. května řekl: „Jsem přesvědčen, že nový systém přinese spotřebitelům hmatatelné výhody. Naším hlavním cíle je zvýšit hospodářskou soutěž na trzích poprodejních služeb, kde se jí zatím nejvíce nedostává a kde evropští spotřebitelé utrácejí značnou část svých prostředků.“

  Bližší informace:

  IP/09/1984: Tisková zpráva o veřejné konzultaci v oblasti revize pravidel hospodářské soutěže v odvětví hospodářské soutěže

  Videoklip:

  I-062365: Automobilový průmysl

  I-040291: Pravidla hospodářské soutěže a prodej automobilů v EU

  I-038704: Blokové výjimky - nová pravidla hospodářské soutěže

  V pátek 28. května by měla Komise přijmout návrh na zjednodušení a modernizaci finančních postupů EU. Financování z EU by se tak mělo zpřístupnit podnikům, vědcům a dalším. Revidované finanční nařízení sníží náklady a pracovní zátěž pro konečné uživatelů grantů EU. V delší časové perspektivě se pak přesune důraz grantového systému z pouhého proplácení nákladů na platby za výsledky.

  Komise rovněž chce přizpůsobit současná finanční pravidla novým ekonomickým výzvám, zejména potřebě kombinovat různé zdroje financování, např. partnerství soukromého a veřejného sektoru, aby projekty měly vyšší investiční dopad.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o finančních programech a rozpočtu:

  http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm

  Stránky komisaře Lewandowskiho:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

  Konference se bude zabývat hlavními otázkami a řešeními pro nadcházející balíček opatření o energetické infrastruktuře, který Evropská komise předloží Radě a Parlamentu v listopadu 2010. Mezi tyto strategické otázky patří určení infrastruktur na výrobu plynu, elektřiny a případně CO2, jež jsou v evropském zájmu, a určení chybějících článků řetězce  a vytvoření vhodných právních a finančních nástrojů na úrovni EU, které ulehčí budování těchto infrastruktur.

  Bližší informace:

  Stránky komisaře Oettingera:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/index_en.htm

  Stránky španělského předsednictví o vrcholné konferenci:
  http://www.mityceu2010.es/j-infraestructuras/en/index.php

  Stránky Evropské komise o energetické infrastruktuře:

  http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/index_en.htm

  Videoklipy:

  I-062253: Zabezpečení dodávek zemního plynu

  I-059264: Energetická bezpečnost a solidarita v EU

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky