Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 15. do 21. března 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/03/2010

Konference o elektronickém zdravotnictví * Evropský spotřebitelský summit o službách * Krizové řízení v bankovním sektoru

  Přehled očekávaných událostí od 15. do 21. března 2010

  Čtvrtý evropský týden elektronického zdravotnictví „eHealth Week 2010“ a osmá ministerská konference o elektronickém zdravotnictví jsou nejdůležitějšími událostmi roku v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Tento rok se očekává více než 2000 účastníků. Hlavním tématem letošního ročníku je „Elektronické zdravotnictví pro udržitelnou zdravotní péči: globální změny a lokální kroky“.

  Ministři ze zemí EU podepíší deklaraci, která stanoví cíle pro co nejlepší využití IKT aplikací v systémech zdravotní péče („eHealth“) ve prospěch pacientů, zdravotníků a celé společnosti.

  Podle prognózy budou v roce 2050 tvořit lidé starší 65 let 29 % obyvatel EU. Ministerská konference o eHealth připomene, že IKT nabízejí nová řešení závažných otázek týkajících se udržitelnosti národních zdravotních systémů, např. pokud jde o prevenci a prognózu nemocí, požadavky na kvalitu a péči orientovanou na pacienta, mobilitu pacientů přes hranice.

  V pondělí 15. března se na konferenci odehraje několik ministerských zasedání a schůzek, které se budou hlavně věnovat tomu, jak reagovat na nové výzvy v oblasti zdravotní péče, a to jak na úrovni EU, tak I na místní úrovni.

  Účastníci budou probírat hlavně tato témata:

  •         eHealth pro udržitelné poskytování zdravotní péče

  •         eHealth řešící globální výzvy prostřednictvím lokálních kroků

  •         fungování eHealth v praxi

  •         eHealth trh: minulost a budoucnost

  •         eHealth platforma uživatelů

  Souvislosti:

  Ministerská konference o elektronickém zdravotnictví se poprvé koná v souvislosti s konferencí "The World of Health IT Conference & Exhibition (WoHIT)", každoroční událostí světové úrovně, kterou spolupořádají zainteresované subjekty a generální ředitelství Evropské komise pro informační společnost a média.

  Konference „týdne elektronického zdravotnictví (eHealth week)“ se od roku 2003 konají vždy v zemi předsedající v Radě EU. Představují se na nich poslední technologické novinky v oblasti on-line zdravotnictví, nástrojů, aplikací a osvědčených postupů. Týden elektronického zdravotnictví 2010 nabízí platformu pro politiky, výzkumníky a podnikatele z celého světa, kteří se zde setkávají, vyměňují si zkušenosti a objevují, co je nového v tomto rychle se rozvíjejícím oboru, ve kterém evropské technologie hrají prim.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o elektronickém zdravotnictví:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/index_en.htm

  Stránky WoHIT:

  http://www.worldofhealthit.org/

  I-055401videoklip o zdravotní péči bez hranic

  Evropský spotřebitelský summit 2010 se koná v Bruselu ve dnech 18. až 19. března. Letošní summit se zaměřuje na služby pro spotřebitele a zejména na jejich dostupnost, poctivost a nabídku. Cílem je prozkoumat tuto rozmanitou a komplexní oblast z různých úhlů na základě zkušeností spotřebitelů, obhájců zájmů spotřebitelů, podnikatelů a politiků. Kromě toho se doufá, že tyto různé úhly pohledu pomohou vytvořit kvalitní materiál pro budoucí politickou diskuzi.

  Letos se summit zaměří na ty druhy služeb, které se spotřebitelů týkající nejvíce a ve kterých existuje stále dost nevyřešených otázek. Jedná se o dopravu, energetiku a bankovnictví. Program summitu proto obsahuje témata: transparentnost bankovních služeb, budoucnost internetových služeb pro klienty, udržitelná městská doprava a zelená energie. Závěry jednotlivých debat, seminářů a panelových diskuzí budou přímo zahrnuty do materiálu Komise o příští strategii spotřebitelských služeb.

  Souvislosti:

  Evropský spotřebitelský summit je každoroční událost, kterou pořádá Evropská komise a která se koná krátce před nebo po Světovém dni práv spotřebitelů (15. března). První summit se odehrál 1. až 2. dubna 2009 pod  názvem „Důvěra spotřebitelů v digitální trh“.

  Bližší informace:

  Stránky Evropského spotřebitelského summitu:

  http://www.european-consumer-summit.eu/

  Stránky Evropské komise o spotřebitelské politice:

  http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

  I-060287 Videoklip o spotřebitelských službách v oblasti energetiky, bankovnictví a městské dopravy

  Evropská komise pořádá 19. března jednodenní konferenci o vytvoření nového systému pro krizové řízení v bankovním sektoru. Komise na konferenci představí výsledky nedávné veřejné konzultace a předloží své návrhy na další postup v této důležité politické oblasti. Na konferenci rovněž vystoupí významní řečníci a debatující z různých oblastí společenského života.

  Konference je rozdělena do tří sekcí:

  •         Včasná intervence: jaké jsou vhodné nové nástroje pro dohlížitele?

  •         Účinné řešení bankovní krize v přeshraničním měřítku

  •         Insolvenční systém bank: koordinace nebo integrace?

  Mezi hlavními řečníky vystoupí:

  •         Michel Barnier – komisař pro vnitřní trh a služby

  •         Sharon Bowles – předsedkyně výboru pro hospodářské a měnové záležitosti ECON Evropského parlamentu

  •         Jean-Claude Trichet – prezident Evropské centrální banky

  •         Dominique Strauss-Kahn – ředitel Mezinárodního měnového fondu

  Souvislosti:

  Během nedávné finanční krize musely vlády řady zemí přijmout nouzová opatření ke stabilizace bank. Bez těchto vládních intervencí by řada bank zkrachovala. Rychlá a účinná intervenci jednotlivých vlád tomu zabránila a předešla tak zhroucení finančního sektoru. Tyto mimořádné kroky byly odůvodněny neobvyklými okolnostmi krize. Vládly však jednaly v rámci své národní legislativy. V současnosti totiž neexistuje rámec EU pro krizové řízení v bankovním sektoru a tato krize jasně ukázala, chybějící systém EU brání vládám, aby řešily problémy v přeshraničních bankách.

  Komise přijala v říjnu 2009 sdělení o rámci EU pro krizové řízení v bankovnictví. Cílem sdělení bylo probrat širokou škálu otázek zaměřených na zabezpečení finanční stability a kontinuity bankovních služeb v případě krize přeshraničního bankovnictví. Sdělení řeší problém nástrojů, které Komise považuje za nezbytné pro rámec krizového řízení EU. Mezi tyto nástroje např. patří „včasná intervence“ bankovního dohledu, která by měla napravit nesrovnalosti v bankách, nebo opatření pro řešení bankovní krize, jež zahrnují reorganizaci churavějících bank nebo insolvenční rámce, na jejichž základě by se měly bankrotující banky uzdravit.

  Bližší informace:

  IP/09/1549: Tisková zpráva o novém rámci EU pro krizové řízení v bankovním sektoru

  MEMO/09/468: Často kladené otázky týkající se rámce EU pro krizové řízení v bankovním sektoru

  Stránky Evropské komise o vnitřním trhu:

  http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm#conference

  Stránky komisaře Barniera:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

  I-062908 Videoklip o dohledu nad finančním trhem

  I-061596 Videoklip: Nový finanční dohled v EU

  I-059134 Videoklip: Krize finančních trhů

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky