Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 1. do 7. března 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/03/2010

Daňová politika v pokrizovém období * Evropský týden IT dovedností * Sdělení o Evropě do roku 2020 * Co vše umí družicová navigace Galileo * Evropský plán hospodářské obnovy * Rozdíly v platovém ohodnocení žen a mužů

  Přehled očekávaných událostí od 1. do 7. března 2010

  Pondělí 1. a úterý 2. března: Daňové fórum v Bruselu – daňová politika v pokrizové době

  Komisař pro daně, cla, boj proti korupci a audit Algirdas Šemeta pořádá v Bruselu Daňové fórum 2010, jehož hlavním tématem budou daňové politiky v pokrizovém období. Debata se zaměří na to, jaké ponaučení si může daňová politika vzít z krize, jak provádět daňové reformy ve stávající hospodářské situaci a jaké reformy je nutné zavést.

  Fóra se budou mimo jiné účastnit poslanec Evropského parlamentu Sharon Bowles, bývalý komisař pro hospodářskou soutěž Mario Monti, španělský ministr financí Carlos Ocaña a řada dalších účastníků z akademického prostředí, státní správy a odborných kruhů.

  Souvislosti:

  Bruselské daňové fórum je výroční konferencí, na níž se scházejí politici, odborníci, zainteresované strany a široká veřejnost z celého světa a hovoří o všeobecných i specifických daňových otázkách.

  Bližší informace:

  Stránka bruselského daňového fóra:

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_conferences/tax_forum/index_en.htm

  Stránka komisaře Šemety:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

  Pondělí 1. března až pátek 5. března: Evropský týden IT dovedností

  První Evropský týden IT dovedností se uskuteční od 1. do 5. března 2010. Evropský týden IT dovedností upozorňuje na zvyšující se poptávku po zkušených uživatelích informačních a telekomunikačních technologiích a po odbornících v těchto oborech, kteří by stimulovali rozvoj konkurenceschopné a inovační Evropy. Cílem kampaně je informovat studenty, mladé odborníky a malé a střední podniky o široké škále možností, které pracovní místa v IKT nabízejí.

  Podle očekávání by se Evropského týdne IT dovedností 2010 mělo více než 100 akcí účastnit na 300 000 lidí. Akce se uskuteční ve 20 zemích Evropy.

  Souvislosti:

  Evropská komise představila v září 2007 dlouhodobou agendu v oblasti IT dovedností a navrhla tři hlavní oblasti činnosti na úrovni EU.

  Další rozvíjení dlouhodobé strategie v oblasti IT dovedností, která zahrnuje i budování vyšší úrovně inovačních dovedností, je nutný a logický předpoklad pro evropský růst a konkurenceschopnost.

  Bližší informace:

  Akce v České republice:

  http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=379&

  Stránky Evropské komise:

  http://eskills-week.ec.europa.eu

  Stránky komisaře Tajaniho:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

  Středa 3. března: Sdělení o Evropě 2020

  Evropská komise přijme sdělení o strategii Evropa 2020. Jedná se o první politickou iniciativu Komise v hospodářské oblasti.

  Cílem sdělení je reagovat na stávající hospodářskou krizi a připravit půdu pro přechod na ekonomiku, která bude dlouhodobě fungovat v podmínkách příštího desetiletí, kdy bude především čelit vysokým rozpočtovým schodkům, stárnutí obyvatelstva, změně klimatu a globalizaci.

  Komise navrhuje tři priority, s nimiž se bude pracovat: znalost, zaměstnanost a zelená ekonomika. Zároveň vyzývá členské státy, aby kvůli splnění těchto cílů zvýšily stupeň koordinace svých ekonomik.

  Souvislosti:

  Návrhy Komise budou projednávány na Evropské radě 25. a 26. března.

  Bližší informace:

  Stránky Evropa 2020:

  http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

  Středa 3. března: Dny projektu Galieo (Galileo Application Days)

  Komise pořádá ukázku různých druhů využití družicové navigace, na jejímž vývoji se finančně podílela díky šestému a sedmému rámcovému programu pro výzkum.

  Dny projektu Galileo se konají od 3. do 5. března v bruselských budovách Komise Charlemagne a Berlaymont Esplanade. Zde se odehrají semináře, přednášky, prezentace a praktické ukázky inovativního využití družicové navigace. Akce je určena pozvaným hostům, sdělovacím prostředkům i široké veřejnosti. Prostor Berlaymont Esplanade se promění v minisvět rozdělený na oblasti reprezentující moře, hory a města. Lidé budou moci vyzkoušet zajímavé aplikace, které mohou např. navádět loď do přístavu, sledovat pacienty s Alzheimerovou chorobou, zachránit lidi ztracené v horách nebo nabídnout asistované řízení snižování spotřeby paliva a vypouštění emisí CO2.

  Souvislosti:

  Komise je jako správce programu odpovědná od roku 2008 za projekty evropské družicové navigace EGNOS a Galileo.

  EGNOS je rozšiřující systém, který výrazně zvyšuje přesnost amerického GPS systému. EGNOS je od října 2009 přístupný široké veřejnosti (Open Service) a od listopadu 2010 bude certifikován na použití jako Safety of Life Service v letectví.

  Galileo je globální družicový navigační systém, který v současnosti vytváří Evropská unie. První dvě družice budou vypuštěny v prosinci 2010. Na jaře 2014 bude Galileo tvořit základní sestava 18 družic a Galileo začne poskytovat tři z pěti plánovaných služeb: základní službu (Open Service), vyhledávací a záchrannou službu (Search and Rescue Service) a veřejně regulovanou službu (Regulated Public Utility). Služba kritická z hlediska bezpečnosti (Safety of Life Service) a komerční služba (Commercial Service) budou zprovozněny později.

  Komise také spravuje peněžní prostředky rámcového programu pro výzkum. Během šestého rámcového programu (2002-2006) a od začátku sedmého rámcového programu již investovala téměř 150 milionů eur na projekty, jež souvisí s družicovou navigací.

  Bližší informace:

  Stránky komisaře Tajaniho:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

  I-050006 Videoklip: Začíná odpočítávání Galilea

  I-046970 Videoklip: Galileo – Evropa ukazuje cestu

  I-039269 Videoklip: Galileo

  I-039132 Informační videoklip Galileo

  I-062528 Archivní videozáběry systému EGNOS

  Čtvrtek 4. března: Evropský plán hospodářské obnovy

  Komise přijme druhou sérii čtyřmiliardového balíčku hospodářské obnovy. Druhá série se týká projektů propojení elektrizačních soustav a projekty rozvodných sítí v Evropské unii.

  Komisař pro energetiku Günther Oettinger tento balíček představí na tiskové konferenci. Bude také zveřejněn úplný seznam financovaných projektů spolu s uvedením přesné částky, která je na ně určena.

  Souvislosti:

  Evropská unie v březnu 2009 vyčlenila 3,98 miliard eur na oživení evropského hospodářství. Evropský energetický program pro hospodářské oživení obsahuje plánovou finanční pomoc Společenství na energetické projekty v oblasti technologie zachycení a skladování CO2 (CCS), větrné energie z moře (OWE) a plynové a elektrické infrastruktury. První série byla schválena v prosinci 2009 a týkala se projektů na zachycování a skladování uhlíku a projektů na využívání mořské větrné energie.

  Bližší informace:

  IP/09/1896 - Komise schválila přes 1,5 miliardy eur na patnáct projektů v oblasti CCS a výroby elektřiny pomocí větrné energie na moři s cílem podpořit hospodářské oživení v Evropě

  MEMO/09/543 – Výběr projektů v oblasti mořské větrné energie a zachycování a skladování uhlíku

  MEMO/09/542  - Seznam 15 energetických projektů v rámci obnovy evropského hospodářství

  Stránky Evropské komise o energetice

  http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

  Stránky komisaře Oettingera:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/index_en.htm

  Pátek 5. března: Rovnost mužů a žen v praxi: EU chce odstranit rozdíly v platovém ohodnocení

  Pár dní před Mezinárodním dnem žen představí místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, která má na starosti spravedlnost, základní práva a občanství, nové výsledky průzkumu Eurobarometr o postojích k genderové rovnosti. Jak je genderová rovnost vnímána v EU? Dělá pro ni EU maximum? Na které oblasti by se měla zaměřit? Evropská komise se na všechny tyto otázky zaměří ve své nové kampani týkají se nerovnosti v odměňování žen a mužů.

  Při příležitosti zahájení druhé fáze celoevropské komunikační kampaně o platových rozdílem mezi ženami a muži místopředsedkyně Redingová představí možné kroky, které by mohla Komise v této otázce podniknout. Kampaň, jež byla zahájena v loňském roce, bude ve své druhé fázi rozšířena na národní, regionální a místní úroveň a zavede i nové nástroje.

  Souvislosti:

  V hospodářství EU vydělávají ženy v průměru o 17,6 % méně než jejich mužští kolegové na stejné pozici. Tento platový rozdíl je neúnosně vysoký a vytrvale se na této úrovni drží.

  Zásada stejného platu za stejnou práci je jedním ze základních principů práva EU již více než padesát let (stávající článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie). Směrnice o platové rovnosti z roku 1975 byla provedena do právních řádů všech členských států, a proto je platová nerovnost založená na pohlaví pracovníka nezákonná. Směrnice o rovném přístupu žen a mužů k zaměstnání, odbornému vzdělávání, povýšení a stejným pracovním podmínkám z roku 2002 se také vztahuje na platy. Zavádí definice přímé a nepřímé diskriminace a požaduje po členských státech, aby zřídily úřady, které se budou zabývat otázkou rovnosti a prosazovat a podporovat rovné zacházení pro všechny.

  Nicméně i přes tato zásadní pravidla a stávající legislativu, které se přímou diskriminací zabývají, platové rozdíly přetrvávají a v některých státech dochází dokonce k jejich navýšení. Platové rozdíly jsou výsledkem několika komplexních faktorů, jež přesahují otázku jednoduché zásady stejný plat za stejnou práci, ale zasahují i do problematiky pracovních trhů, které jsou horizontálně i vertikálně segregovány, nebo do problematiky vyváženosti soukromého a pracovního života. Řešení platových rozdílů proto vyžaduje, aby byla provedena celá řada opatření, jež se netýkají pouze legislativního rámce.

  Bližší informace:

  Více informací o platových rozdílech:

  http://ec.europa.eu/equalpay

  Více informací o rovném postavení žen a mužů v EU:

  http://ec.europa.eu/employment_social

  Stránky místopředsedkyně Redingové:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

  I-056402 Videoklip o platových rozdílech

  I-060539 Videoklip o platových rozdílech (dlouhá verze)

  I-060551 Videoklip o odstranění platových rozdílů v Evropě

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a ve francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky