Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 28. prosince 2009 do 3. ledna 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/12/2009

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení * Nová opatření na potírání nelegálního rybolovu

  Přehled očekávaných událostí od 28. prosince 2009 do 3. ledna 2010

  Pátek 1. ledna 2010: Začíná Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

  Rok 2010 bude Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Rok bude probíhat ve všech členských státech Evropské unie a také na Islandu a v Norsku. Celkový rozpočet činí 17 milionů eur (a bude doplněn o finanční prostředky jednotlivých států) a bude financovat celoevropské akce a akce na úrovni jednotlivých států.

  Události evropského roku jsou pořádány na základě partnerství mezi zeměmi, Evropskou unií, občanskou společností, zejména nevládními organizacemi (NGO), a sociálními partnery. Po celé Evropě proběhne celá řada akcí, např. kampaně na zvyšování povědomí veřejnosti, informační setkání ve školách, kulaté stoly a školení pro sdělovací prostředky a klíčové činitele (decision-makers). Akce a události plánované na evropské úrovni zahrnují dva tematické týdny (focus weeks), soutěž pro novináře, výstavu uměleckých děl a dvě velké konference v lednu a prosinci 2010.

  Rok bude oficiálně zahájen 21. ledna 2010 v Madridu na konferenci pořádané španělským předsednictvím a Evropskou komisí.

  Souvislosti:

  Když byla před deseti lety vyhlášena lisabonská strategie, vedoucí představitelé EU se zavázali, že se zásadně zasadí o odstranění chudoby do roku 2010.Od té doby byla podniknuta celá řada kroků (např. za pomoci otevřené metody koordinace), velký počet Evropanů se však s chudobou stále potýká: přibližně 80 milionů lidí žije na pokraji chudoby, včetně 19 milionů dětí. Chudoba a vyloučení ze společnosti negativně ovlivňují nejen životní podmínky jednotlivců, ale také jejich schopnost zastávat určitou roli ve společnosti. Rovněž narušují hospodářský rozvoj.S ohledem na tato fakta EU zdůrazňuje důležitost kolektivní odpovědnosti v boji proti chudobě, včetně odpovědnosti klíčových činitelů a aktérů v soukromém a veřejném sektoru. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 chce dát hlas lidem, kteří chudobu pociťují na vlastní kůži.

  Další informace:

  Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

  Bližší informace o reakci EU na sociální rozměr krize:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

  Bližší informace o zaměstnanosti:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=81&langId=en

  Stránky komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm

  I-059732 Videoklip: Sedmý kulatý stůl o chudobě a sociálním vyloučení

  I-056687 Videoklip: Přítrž dětské chudobě v Evropě (plná verze)

  Pátek 1. ledna 2010: V platnost vstupuje nový účinnější systém na kontrolu lovných oblastí a odstranění černého rybolovu

  Dne 1. ledna 2010 začíná platit modernizovaný a účinnější kontrolní systém, který bude fungovat v rámci společné rybářské politiky EU. Nová pravidla zavádí intenzivnější kontroly, které vymýtí nezákonný rybolov. Evropská unie se tímto staví do čela odpovědného a udržitelného rybolovu ve světě.

  Nový systém se opírá o tři pilíře: prvním pilířem je nařízení o celosvětovém potírání nezákonného rybolovu.Od této chvíle všechny mořské produkty, se kterými se v EU obchoduje bez ohledu na jejich původ, budou muset být certifikovány a jejich původ bude možné vyhledat. Zevrubný režim certifikace úlovků zajistí, že každá ulovená, vyložená na břeh, uvedená na trh a prodaná ryba bude vysledovatelná v každé fázi tohoto procesu – tím bude trh EU znepřístupněn pro ryby pocházející z nezákonného rybolovu.

  Druhým pilířem je nařízení o kontrole, které zavádí cílený, efektivní a méně nákladný kontrolní systém lovišť. Bude platit v EU a bude se vztahovat na všechna plavidla EU bez ohledu na to, ve které části světa působí. Zavádí harmonizovaná pravidla pro inspekce, monitorování, kontrolu, dohled a vymáhání předpisů v každé fázi, kterou ulovený produkt prochází, tedy od vylovení až na talíř.Podobně jako nařízení prvního pilíře i toho nařízení obsahuje účinná opatření, která pokutují jeho porušení. Nařízení o kontrole zejména zavádí bodový systém pro závažná porušení pravidel, který může v krajním případě vést ke ztrátě licence k rybolovu.

  Třetím pilířem je nařízení o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla EU, která působí ve vodách, jež EU nepatří. Toto nařízení platí již od října 2008.

  Souvislosti:

  Účinnost každé politiky do velké míry závisí na způsobu, jakým je vynucováno její dodržování. V případě společné rybářské politiky bylo její vynucování až donedávna neúčinné a komplikované.Nerespektování pravidel podkopávalo snahu dosáhnout udržitelného využívání zdrojů a dlouhodobého řízení rybích populací. Proto Komise zahájila totální reformu kontrolního systému rybolovu EU. Výsledkem je nové nařízení, které začne platit od 1. ledna.

  Nelegální rybolov každoročně představuje hodnotu 10 miliard eur, což z něj činí druhý největší zdroj produktů rybolovu na světě. Evropská unie jako největší dovozce produktů rybolovu a jeden z největších producentů a světových vývozců těchto produktů, který má obchodní partnery po celém světě, je atraktivním trhem pro nelegální producenty. Na evropském trhu je vysoká poptávka po luxusních produktech a je snadné zde nezákonné úlovky "vyprat", např. jejich zpracováním, jelikož zde očividně chybí mechanismus, díky němuž by bylo možné produkty vysledovat a zjistit totožnost rybářských plavidel, které je ulovily. Aby došlo v této oblasti k nápravě, navrhla Komise v roce 2008 nové nařízení o nezákonném rybolovu, které vstoupí v platnost 1. ledna 2010.

  Další informace:

  Nezákonný rybolov: boj proti porušování pravidel

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/borg/topics/iuu_en.htm

  Reforma pro lepší řízení rybích populací

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/borg/topics/control_regulation_en.htm

  Boj proti nezákonnému rybolovu

  http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

  I-054466 Videoklip: Operace Žralok 2007

  I-058783 Videoklip: Rybolov

  I-061258 Videoklip: Reforma společné rybářské politiky (dlouhá verze)

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky