Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 14. do 20. prosince 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/12/2009

Kodaňská konference o klimatu * Kvóty na odlov ryb v roce 2010 * Společná zpráva o stavu zaměstnanosti v EU * Výběr znalostních a inovačních komunit Evropského inovačního a technologického institutu * Závěrečná konference Evropského roku tvořivosti a inovací

  Rodina

  Pondělí 7. až pátek 18. prosince: Kodaňská konference o klimatu

  Konference OSN o klimatických změnách probíhá v dánské Kodani od 7. do 18. prosince 2009. Za Evropskou unii budou na konferenci jednat Evropská komise a švédské předsednictví. Evropská unie je smluvní stranou úmluvy OSN o klimatických změnách a kjótského protokolu. Schůzka vysokých představitelů na konferenci začíná 16. prosince.

  Souvislosti:

  Kodaňská konference je vyvrcholením dvou let vzájemných jednání, která by měla vyústit v novou dohodu OSN o klimatických změnách. Nová dohoda by měla začít platit po skončení prvního etapy kjótského protokolu na konci roku 2012.  Evropská unie požaduje celosvětovou, ambiciózní a komplexní dohodu, která by zabránila nebezpečným klimatickým změnám díky tomu, že celosvětové oteplování bude udržováno v rozmezí dvou stupňů Celsia nad teplotou v předindustriálním období (asi 1,2 °C nad dnešní úrovní). EU dokazuje, že chce jít v této oblasti příkladem. Zavázala se, že do roku 2020 sníží své vlastní emise o 20 % oproti úrovni v roce 1990, a že toto snížení emisí může dosáhnout až 30 %, pokud se budou i ostatní světoví producenti emisí snažit přispět spravedlivým dílem ke snížení celkových emisí.

  Evropská komise chce, aby byl na kodaňské konferenci dohodnut přímočarý, srozumitelný a jasný text, který bude zavazující pro všechny státy a zároveň bude rozlišovat jejich povinnosti vycházející ze společného snažení.Kodaňská dohoda by se měla vztahovat na všechny klíčové části budoucí smlouvy, stanovit postup a lhůtu jejího dojednání na rok 2010 a obsahovat pojem „rychlého startu“, který umožní okamžité provedení některých kroků, zejména přidělení finanční pomoci nejméně rozvinutým zemím.

  Komisař Dimas bude zastupovat Komisi od 12. prosince a předseda Barroso od 17. prosince. Více než 90 čelních světových představitelů se bude konference účastnit v závěrečných dvou dnech.

  Další informace:

  IP/09/1867:Tisková zpráva

  MEMO/09/534:Základní cíle EU na kodaňské konferenci

  Stránky Evropské komise o Climate Action:

  http://ec.europa.eu/climateaction/

  Stránky generálního ředitelství pro životní prostředí o kodaňské konferenci:

  http://ec.europa.eu/environment/climat/copenhagen_09.htm

  Zdroje pro novináře z audiovizuálních médií:

  http://www.tvlink.org/copenhagen/

  http://ec.europa.eu/avservices/greencatalogue/swf/

  Stránka dánské vlády o kodaňské konferenci:

  www.cop15.dk

  Rámcová úmluva OSN o klimatických změnách:

  www.unfccc.int

  Pondělí 14. a úterý 15. prosince: Rada rozhodne o kvótách na odlov ryb v roce 2010

  Ministři členských států, do jejichž rezortu spadá rybářství a rybolov, budou zasedat v Radě a diskutovat o stanovení práv na odlov ryb v roce 2010. Při jednání se budou opírat o návrh Komise, jenž byl předložen 16. října 2009.  

  Návrh se vztahuje na hlavní druhy komerčně využívaných ryb v Atlantském oceánu a Severním moři.Rybolovná práva, která Rada odsouhlasí, budou platit od 1. ledna 2010.

  Souvislosti:

  Návrh Komise vychází z odborného stanoviska Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (STECF) a Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a řídí se zásadami stanovenými ve sdělení Komise „Konzultace k rybolovným právům pro rok 2010“ z května 2009.

  I když došlo v roce 2009 k určitému zlepšení situace, stále je většina druhů ryb v daných oblastech nadměrně lovena. Komise navrhuje krátkodobé snížení kvót na odlov těchto druhů, aby měly jejich populace možnost se obnovit a posílit. Komise také navrhuje nulovou úroveň odlovu některých druhů žraloků a uzavření oblasti Biskajského zálivu pro odlov sardinek do té chvíle, než bude možné posoudit stav této populace na jaře 2010.V loňském roce došlo k úpravě plánu obnovy populací tresek a rovněž byl zaveden nový pružnější systém, který omezí intenzitu rybolovu tresek na základě údajů o kilowatt-dnech,  a ne na základě počtu dní strávených na moři. Míra intenzity odlovu se musí přizpůsobit hodnotám uvedeným v plánu.

  V důsledku vstupu lisabonské smlouvy v platnost již nařízení o ročních rybolovných právech nemůže obsahovat, na rozdíl od minulých let, některá technická opatření. Z tohoto důvodu Rada v listopadu přijala  přechodné nařízení, které prodlužuje platnost některých zásadních klíčových opatření letošního nařízení na 18 měsíců, a především rozšiřuje zákaz maximalizace hodnot vykládek (tzv. high-grading) na všechny vody EU, aby se snížilo množství ryb vyhazovaných zpět do moře.

  Přijetí nového a modernizovaného nařízení Rady o technických opatřeních v Atlantském oceánu a Severním moři, které Komise navrhla v roce 2007, bude probíhat v režimu spolurozhodovacího procesu Rady a Parlamentu v roce 2010.

  Další informace:

  IP/09/1538 – Tisková zpráva: Komise navrhuje celkové přípustné odlovy na rok 2010

  IP/09/747 – Tisková zpráva: Komise zahajuje diskuzi o rybolovných právech na rok 2010

  Stránky komisaře Borga:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/borg/index_en.htm

  Úterý 15. prosince 2009: Společná zpráva o zaměstnanosti

  Komise předloží návrh Společné zprávy o zaměstnanosti (Joint Employment Report (JER)) za rok 2009. Zpráva je analýzou zaměstnanosti a zpravodajskou součástí Strategie EU pro růst a zaměstnanost. O zprávě budou jednat ministři členských států pro zaměstnanost a sociální věci na zasedání Rady začátkem roku 2010. Jakmile bude zpráva přijata, stane se společnou zprávou Komise a členských států. Doporučení zprávy budou zaslána na jarní zasedání Evropské rady, kde je schválí vedoucí představitelé EU.

  Zpráva uvádí aktualizovanou situaci na poli zaměstnanosti v EU (podle předpokladu dojde v příštím roce ve většině členských států ke zvýšení nezaměstnanosti), stanoví hlavní reformy a upozorňuje na nejpalčivější otázky budoucnosti, zejména na otázku přizpůsobení politiky zaměstnanosti potřebám obnovy pracovního trhu. Zpráva uvádí některé oblasti, ve kterých byl zaznamenán pokrok v reformách pracovního trhu, a oblasti, kde byl pokrok omezený nebo minimální. Zaměřuje se na mezery a nedostatky a na rozdíly ve fungování pracovních trhů jednotlivých zemí.

  Zejména si všímá problému, jak upravit politiku zaměstnanosti, aby podporovala obnovu pracovního trhu v rámci strategie vymanění se  z krize.

  Souvislosti:

  Po období relativně vysokého růstu a vytváření nových pracovních míst (8 milionů nových míst v letech 2006–2008) zasáhla pracovní trh v Evropě hospodářská krize a ovlivnila budoucnost a životní podmínky Evropanů. Evropská komise v reakci zahájila plán obnovy, který řeší důsledky krize a stanoví tři priority pro udržení pracovních míst.

  Ukazuje se, že opatření v oblasti zaměstnanosti, které členské státy přijaly v důsledku krize, významně přispěly ke stabilizaci ekonomik a v řadě případů snížily ničivé dopady krize na zaměstnanost v roce 2009. Hlavním úkolem příštích měsíců bude zajistit spojitost mezi těmito krátkodobými opatřeními a dlouhodobými strukturálními reformami.

  Další informace:

  Bližší informace o reakce EU na sociální rozměr krize:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

  Bližší informace o zaměstnanosti:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=81&langId=en

  Stránky komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm

  Videoklip I-061271 o hospodářském propadu a zaměstnanosti

  Videoklip I-059715 o evropském plánu obnovy pro růst a zaměstnanost

  Středa 16. prosince: Výběr prvních znalostních a inovačních komunit (KIC) Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) v Budapešti

  Evropský inovační a technologický institut (EIT) určí své první dvě nebo tři znalostní a inovační komunity.

  Souvislosti:

  Výběr znalostních a inovačních komunit je dalším důležitým krokem, který musí EIT učinit, aby začal plně fungovat. EIT je stěžejní evropskou iniciativou, která chce podněcovat novátorské prostředí tím, že spojí vysoké školství, výzkum a podniky. Díky tomu se evropské hospodářství přemění na skutečnou znalostní ekonomiku s udržitelným růstem a zaměstnaností.

  Znalostní a inovační komunity (KIC) jsou autonomní provozní základnou EIT. Poprvé v historii Evropy se špičkové podniky, výzkumná centra a vysoké školy spojí, aby vytvořily vysoce integrované partnerství poháněné znamenitými výkony, které nashromáždí potřebné kritické množství pro excelenci v inovacích.V KIC budou lidé pracovat ve společných střediscích, jež vygenerují živnou půdu pro novátorské myšlení a vytvoří atraktivní a podnětné pracovní prostředí pro studenty, výzkumníky a podnikatele.

  První výzva k předkládání návrhů na KIC byla vyhlášena 2. dubna 2009 a týkala se tří prioritních oblastí: zmírnění klimatických změn a přizpůsobení se těmto změnám, udržitelné zdroje energie a budoucí informační a komunikační společnost.

  Do 27. srpna 2009 bylo v těchto třech oblastech předloženo 20 návrhů. Ty byly vyhodnoceny nezávislými odborníky, kteří v každé z oblastí vybrali dva nejlepší. Správní rada EIT přijme konečné rozhodnutí na základě pohovoru se šesti nejlepšími kandidáty dne 16. prosince v Budapešti. Na základě vynikají úrovně návrhu a fungování partnerství budou vybrány dvě nebo tři znalostní a inovační komunity.

  Další informace:

  Evropský inovační a technologický institut (EIT):

  http://eit.europa.eu

  Stránky komisaře Ševčoviče:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/sefcovic/index_en.htm

  Středa 16. a čtvrtek 17. prosince: Tvořivost – Novátorství – Růst: Závěrečná konference Evropského roku tvořivosti a inovací

  Konference uzavírající Evropský rok tvořivosti a inovací se koná ve Stockholmu pod záštitou švédského předsednictví. Konference zhodnotí zajímavé události roku tvořivosti a inovací.

  Bude také místem setkání všech, kteří se touto oblastí a zabývají a rozhodují o ní. Záměrem je pokračovat v započaté práci v různých odvětvích a překročit tradiční hranice, které tato odvětví oddělují.

  Souvislosti:

  Evropská unie vyhlásila rok 2009 Evropským rokem tvořivosti a inovací. Cílem tohoto roku bylo zvýšit povědomí o důležitosti tvořivosti a novátorského myšlení jakožto klíčové schopnosti osobního, společenského a hospodářského rozvoje.

  Závěrečná konference se zaměří na úspěšné příklady novátorských projektů a činností, které byly tento rok představeny na široké škále konferencí a seminářů v celé Evropě. Také nabídne prostor pro výměnu názorů mezi politiky a odborníky na to, jak podporovat tvořivost a inovace.

  Další informace:

  Stránka tvořivosti a inovací 2009:

  http://create2009.europa.eu/

  Stránky švédského předsednictví:

  www.se2009.eu

  Domovská stránka portálu Europa:

  http://ec.europa.eu/index_en.htm

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky