Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 23. do 29. listopadu 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/11/2009

Strategie Evropské unie na období do roku 2020 * Mezinárodní studie o profesním růstu učitelů * Překladatelská soutěž Juvenes Translatores * Setkání mladých novátorů * Hodnocení školských reforem v členských státech EU * Nařízení o označování pneumatik * Zvyšování odolnosti vůči přírodním pohromám * Revize směrnice o souborných cestovních službách * Jazykový průmysl v EU

  děti

  Úterý 24. listopadu: Pracovní dokument Komise k budoucí strategii EU 2020

  Komise přijme pracovní dokument, jenž poslouží jako základ pro konzultace o strategii EU 2020, o níž mluvil předseda Barroso ve svých politických pokynech jako o dalším kroku navazujícím na lisabonskou strategii.Cílem strategie je v blízké budoucnosti se zasadit o hospodářskou obnovu a vypořádat se s nezaměstnaností a z dlouhodobého hlediska zajistit konkurenceschopnější, udržitelnější a spravedlivější ekonomiku.

  Podklady pro konzultaci se budou rovněž zabývat řízením a prováděním strategie EU 2020 na evropské a vnitrostátní úrovni.

  Souvislosti:

  Začátkem roku 2010 Komise v novém složení přijme podrobný návrh, který vezme v úvahu výsledky konzultací a který bude předložen na jarním zasedání Evropské radě.

  Předseda ve svém projevu 12. listopadu 2009 řekl, že do budoucna nás čekají čtyři hlavní priority:

  • zaprvé je třeba zastavit růst nezaměstnanosti a bojovat proti sociálnímu vyloučení;
  • zadruhé je třeba hledat nové zdroje pro růst založený na třech bodech, které tvoří základ znalostní společnosti (výzkum, vzdělávání a inovace), a plně využít potenciál digitální ekonomiky;
  • zatřetí je důležité lépe využívat vzácné zdroje;
  • a čtvrtou prioritou je učinit Evropu mobilnější a propojenější.

   

  Další informace:

  Stránka předsedy Barrosa:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_fr.htm

   

  Úterý 24. listopadu: Výsledky mezinárodního průzkumu o profesním růstu učitelů

  Komise vydá výsledky tematické zprávy o profesním růstu učitelů, která vychází z mezinárodního průzkumu OECD o výuce a učení (TALIS).Zpráva bude představena na společné technické poradě vedené Komisí a OECD.

  Souvislosti:

  TALIS je mezinárodní průzkum, který se zaměřuje na výukové prostředí a pracovní podmínky učitelů ve školách.Jeho cílem je zaplnit důležitou informační mezeru v mezinárodních srovnáních vzdělávacích systémů.

  V roce 2005 Rada požádala Komisi, aby spolupracovala s OECD ohledně údajů EU o profesním růstu učitelů v rámci průzkumu TALIS, který OECD připravovala.Evropská komise a OEDC proto úzce na tomto průzkumu spolupracovaly.

  Výsledkem je tematická zpráva o profesním růstu učitelů.Podle zprávy napomůže profesní růst učitelů dalšímu zlepšování výsledků studentů ve škole a zajistí, že vzdělávání a odborná příprava budou i nadále reagovat na vývoj celé společnosti.

  Zpráva analyzuje účast učitelů v profesním rozvoji jak z hlediska potřeb učitelů, tak z hlediska pociťovaného účinku.Jasně ukazuje jakým způsobem může rozvoj škol – včetně hodnocení a ohlasů dodávaných učitelům – přispět k podpoře soustavného vzdělávání ve školách a zlepšit tak kvalitu výuky.

  Do průzkumu TALIS se zapojilo 24 zemí, včetně 19 států EU, zemí přistupujících k EU a států Evropského hospodářského prostoru.

  Další informace:

  Stránky Evropské komise o vzdělávání a odborné přípravě

  http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

  IP/09/926:Nedostatek pobídek a špatné chování žáků ve třídě oslabují efektivitu učitelů

  Mezinárodní zpráva OECD o výuce a učení (TALIS):

  http://www.oecd.org/document/0/0,3343,en_2649_39263231_38052160_1_1_1_1,00.html

  Úterý 24. listopadu: Soutěž Juvenes Translatores

  Juvenes Translatores (mladí překladatelé) je překladatelskou soutěží pro žáky středních škol ze všech členských států EU.

  Studenti z vybraných škol budu překládat krátký text z jednoho úředního jazyka EU do jiného. Kombinaci jazyků si vybrali předem.Soutěž se odehraje ve stejnou hodinu ve všech státech EU.

  Porota složená z profesionálních překladatelů Generálního ředitelství EK pro překlady (DGT) vybere nejlepší překlad z každého členského států.27 výherců bude pozváno do Bruselu na jaře 2010, kde jim budou slavnostně předány ceny.

  Souvislosti:

  Soutěž Juvenes Translatores je příležitostí, jak si vyzkoušet, jaké to je být profesionálním překladatelem a propaguje tímto tuto profesi.

  První ročník soutěže Juvenes Translatores byl uspořádán na přelomu let 2007–2008, druhý pak 2008-2009.Reakce účastníků i učitelů byly tak nadšené, že letos probíhá již třetí ročník.

  Další informace:

  Stránka soutěže Juvenes Translatores:

  http://ec.europa.eu/translation/contest/index_en.htm

  Stránka komisaře Orbana:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_en.htm

  Úterý 24. a středa 25. listopadu: Čtyřiadvacetihodinová výzva pro mladé novátory

  Evropský tábor tvořivosti a novátorství je projekt uskutečněný v rámci Evropského roku tvořivosti a inovací 2009.Na tábor se sjede celkem 100 studentů z celé Evropy a budou zde mít možnost představit svá inovační řešení na konkrétní úkol, a to během časového limitu 24 hodin.Šest nejlepších týmů postoupí do dvouhodinového finále, které se bude konat 25. listopadu v tiskovém sále Komise. Na výběru vítězného týmu se bude podílet i komisař Maroš Šefčovič.

  Souvislosti:

  Evropský tábor tvořivosti a novátorství je pořádán organizací JA-YE Europe (Junior Achievement Young Enterprise Europe) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro vzdělávání a kulturu.100 studentů ve věku od 15 do 18 let z celé Evropy se setkají v Bruselu na intenzivním "inovačním táboře" a při soutěži.Studenti budou mít 24 hodin na to, aby vyřešili určitý úkol novým a originálním způsobem.Studenti budou rozděleni do mezinárodních týmů.Budou mít přístup k nástrojům a budou jim k dispozici odborníci a poradci, čímž se zmaximalizuje kreativní a inovativní výsledek jejich čtyřiadvacetihodinové spolupráce.

  Evropský tábor tvořivosti a novátorství je jedinečnou příležitostí, na které se mladí lidé naučí, jak vytvářet a formulovat myšlenky v krátké časové lhůtě a v mezinárodním prostředí.

  Další informace:

  Internetová stránka Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu:

  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

  Stránka komisaře Ševčoviče:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/sefcovic/index_en.htm

  Středa 25. listopadu: Školské reformy v EU – trendy a údaje 2009

  Evropská komise zveřejní dvě rozsáhlé zprávy o pokroku členských států při plnění cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které byly definovány v rámci lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost.

  Zprávy se zaměřují na pokrok EU a členských států v oblasti klíčových dovedností a ve vztahu k vybraným ukazatelům a měřítkům ve vzdělávání a odborné přípravě.

  Souvislosti:

  Zpráva za rok 2009 analyzuje pokrok ve školských reformách členských států  s ohledem na cíle 2010 v určitých klíčových oblastech.Zejména používá ukazatele v pěti oblastech, včetně počtu žáků, kteří nedokončili školní docházku, počtu absolventů vysokých škol ve přírodovědeckých, matematických a technických oborech, a počtu dospělých zapojených do programu celoživotního učení.Zpráva pomůže při identifikaci zemí, které jsou na stejné úrovni, nebo zemí, které zaostávají, ztrácejí dech nebo se dostávají dopředu v porovnání s dalšími.

  Druhá zpráva je příspěvkem Komise k nadcházející společné zprávě o pokroku, kterou zpracovává Rada a Komise a která bude publikována v roce 2010.  Hodnotí provádění „Pracovního programu pro vzdělávání a odbornou přípravu 2010“, což je rámec pro politickou spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě v EU během této dekády.Společná zpráva o pokroku se zabývá oblastmi, ve kterých spolupráce mezi členskými státy EU vedla k zlepšení, ale i oblastmi, v nichž nebylo potřebného pokroku dosaženo.Soustředí se na klíčové dovednosti (mládeže a dospělých).Rovněž zpracovává informace o provádění politik celoživotního učení (např. kvalifikační rámce nebo validace neformální učení), odborném vzdělávání a profesní přípravě a vysokoškolském vzdělávání.

  Další informace:

  Evropská komise – Evropská strategie a spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě:

  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm

  Zprávy o provádění pracovního programu pro vzdělávaní a odbornou přípravu 2010 [včetně společné zprávy Rady a Komise a zpráv jednotlivých členských států za rok 2008]:

  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1532_en.htm

  Měřítka a ukazatele:

  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1522_en.htm

  Stránky komisaře Šefčoviče:

  http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/sefcovic/index_en.htm

  Středa 25. listopadu: Nařízení Rady a Evropského parlamentu o označování pneumatik

  K 1. listopadu 2012 bude u pneumatik uváděna spotřeba paliva, přilnavost a údaje o vnějším hluku odvalování pneumatik, což umožní spotřebitelům, aby si vybrali zboží na základě preferovaných parametrů.

  Souvislosti:

  Nařízení tvoří součást akčního plánu energetické účinnosti (KOM(2006)545) a přispěje ke splnění cíle na snížení celkové spotřeby energií v Evropské unii o 20 % do roku 2020.Doplňuje nařízení o obecné bezpečnosti motorových vozidel[1] , které stanoví minimální požadavky na spotřebu paliva pneumatik, jejich přilnavost a vnější hluk odvalování do konce roku 2012 a bude požadovat, aby byla osobní vozidla povinně vybavena systémem monitorování tlaku v pneumatikách (TMPS).

  Očekává se, že by tato iniciativa mohla uspořit spotřebu palivu mezi 2,4 až 6,6 Mtoe (milionů tun ropného ekvivalentu) v roce 2020 v závislosti na tom, jakou rychlostí se bude trh transformovat.To je více, než je roční spotřeba ropy v Maďarsku.

  Další informace:

  MEMO/08/698:Správná sada pneumatik může snížit vaše výdaje za palivo

  Stránka Evropské komise o uvádění energetické spotřeby na domácích spotřebičích:

  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm

  Stránky komisaře Piebalgse:

  http://europa.eu/comm/commission_barroso/piebalgs/team_en.htm.

  I-057436: Videoklip o ekologickém způsobu jízdy

  Středa 25. a čtvrtek 26. listopadu: Jak mohou země EU zvyšovat svoji odolnost vůči katastrofám?

  Evropská komise pořádá fórum o civilní ochraně a bude se zabývat tématem zvyšování odolnosti zemí EU vůči katastrofám.

  Souvislosti:

  Klimatické změny pravděpodobně zvýší četnost a vliv přírodních pohrom a Europe musí být na tuto situaci připravená.Odolnost vůči katastrofám neznamená pouze schopnost se z velkých pohrom zotavit, ale také zahrnovat do plánování schopnost odolávat těmto pohromám.Zvyšování odolnosti nezáleží pouze na příslušných profesních skupinách, ale také na společnosti jako celku.

  Třetí zasedání fóra o civilních ochraně přivítá asi 600 účastníků, kteří budou diskutovat o budoucích výzvách, které stojí před evropskou civilní ochranou, o technickém rozvoji a o zapojení občanů do příprav na katastrofy.

  Tři diskuze s řečníky na vysoké úrovni z politického, podnikatelského a výzkumného světa umožní otevřenou výměnu názorů o tom, jak a kdy se připravit na katastrofu; vnímání rizik a soběstačnosti mezi občany; a jakou formu by měla mít strategie na zvládání katastrof v Evropě.

  Mezi řečníky se objeví komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas, asistentka generálního tajemníka pro mezinárodní strategii OSN na snižování pohrom Margareta Wahlströmová a státní tajemník ministerstva obrany Švédska Håkan Jevrell.

  Během konference se bude konat výstava.

  Další informace:

  Stránka fóra o civilní ochraně „Směrem k odolnější společnosti“

  www.civilprotectionforum.eu.

  Stránka komisaře Dimase:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_fr.htm

  I-053584 Videoklip: Zvládání krizí – evropský mechanismu civilní ochrany

  I-056605 Reakce EU na katastrofy

  Čtvrtek 26. listopadu: Revize pravidel EU o souborných cestovních službách

  Komise provádí revizi stávající legislativy EU o souborných pobytových službách, aby zvýšila ochranu spotřebitelů. Komisařka Meglena Kunevová oznámí rozhodnutí zahájit revizi směrnice o souborných službách, která stanoví základní práva spotřebitelů na informace a storna a v případech jako jsou nedostatečné služby a platební neschopnost provozovatele.

  Souvislosti:

  Směrnice o souborných službách pochází z roku 1990 a jejím cílem je chránit práva spotřebitelů v případě, že si rezervují připravené zájezdové balíčky (např. dopravu a ubytování dohromady).V té době to byl nejčastější způsob zajišťování dovolených.Směrnice stanoví opatření na ochranu spotřebitele v případě krachu cestovní společnosti, nedostatečných služeb, např. u hotelů, zrušení zájezdu nebo zavádějících informací o pobytu. 

  S rozšířením internetu a nízkonákladových leteckých společností se způsob organizování dovolených v posledních letech změnil. Velká část lidí si nyní dovolenou objednává sama přes internet.Na tyto lidi se pak nevztahuje směrnice o souborných cestovních službách a oni pak zůstávají bez ochrany, pokud něco nefunguje. To se například ukázalo v případě krachu letecké společnosti Sky Europe.

  Další informace:

  Stránky komisařky Kunevové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/kuneva/index_en.htm

  Pátek 27. listopadu: Jazykový průmysl nedotčen hospodářskou krizí

  Studie provedené Evropskou komisí ukazuje, že jazykový průmysl byl méně dotčen hospodářskou krizí než jiná průmyslová odvětví.

  Jedná se o první studii, která analyzuje velikost jazykového průmyslu v EU.Zpracovává oblast překladů, tlumočení, lokalizace a globalizace, titulkování a dabingu, jazykových technických nástrojů, organizace vícejazyčných konferencí a jazykové výuky.

  Souvislosti:

  Studie nazvaná „Velikost jazykového průmyslu v EU“ analyzuje jazykový průmysl ve všech členských státech na základě dotazníku, který byl poslán profesním organizacím, orgánům státní správy, jednotlivcům, poskytovatelům jazykových služeb a oddělením jazykových služeb.Na tyto otázky odpovědělo více než 1000 účastníků.

  Hodnota jazykového průmyslu ve členských státech EU byla v roce 2008 odhadována na 8,4 miliardy eur.V příštích letech by se měla zvýšit minimálně o 10 %.Navíc výsledky studie ukazují, že jazykový průmysl má nejvyšší míru růstu ze všech hospodářských odvětví v Evropě, jelikož jeho obrat by se měl do roku 2015 zdvojnásobit.

  Trh je charakterizován vysokou konsolidací velkých hráčů a zanedbatelnými překážkami pro vstup na trhu s překlady a tlumočením, což vyvolává velký počet subjektů na trhu a silnou konkurenci.

  Proces globalizace zároveň vyžaduje překlady a tlumočení do nových jazyků a nabídku nových služeb spojených s jazykem.

  Další informace:

  Stránka komisaře Orbana:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_en.htm

  Portál Jazyky:

  http://europa.eu/languages/en/home

  Generální ředitelství pro překlady:

  http://ec.europa.eu/dgs/translation

  Konference, na které bude představena studie o velikosti jazykového průmyslu:

  http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky