Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 16. do 22. listopadu 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/11/2009

Srovnávací tabulka investic podniků do výzkumu a vývoje * Summit o rovných příležitostech * Prověřování internetových stránek nabízejících služby pro mobilní telefony * Vrcholná schůzka EU a Ruska * Úloha tvůrčích odvětví v moderní ekonomice

  Přehled očekávaných událostí od 16. do 22. listopadu 2009

   

  Pondělí 16. listopadu: Srovnávací tabulka EU týkající se investic do průmyslového výzkumu a vývoje

  Evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnikpředstaví nejdůležitější zjištění srovnávací tabulky EU v oblasti investic do průmyslového výzkumu a vývoje v roce 2009. Tabulka uvádí údaje o předních 1000 společností EU a 1000 společností mimo EU, které v roce 2008 investovaly do výzkumu a vývoje.

  Srovnávací tabulka také uvádí podrobnou analýzu a srovnání trendů podle regionů a odvětví.

  Souvislosti:

  Srovnávací tabulka je součástí monitorovacích aktivit Evropské komise a slouží k lepšímu pochopení trendů ve financování výzkumu a vývoje soukromým sektorem a faktorů, které na to mají vliv.

  Byla vytvořena v reakci na akční plán Komise v oblasti investic do výzkumu, jehož cílem je stírat rozdíly mezi investicemi do výzkumu a vývoje, které činí EU, a investicemi dalších rozvinutých ekonomik.

  Od jejího prvního vydání v roce 2004 se každoroční zveřejňování tabulky snaží zvýšit povědomí o důležitosti výzkumu a vývoje pro podniky a přimět firmy, aby zveřejňovaly údaje o svých investicích do výzkumu a vývoje.

  Další informace:

  Stránka Evropské komise o průmyslovém výzkumu a inovacích:

  http://iri.jrc.ec.europa.eu

   Stránky komisaře Potočnika:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/potocnik/indexfl_en.htm

  Pondělí 16. a úterý 17. listopadu: Třetí summit rovných příležitostí ve Stockholmu

  Třetí ročník vrcholné schůzky o rovných příležitostech se bude konat ve Stockholmu. Pořádá ho švédské předsednictví EU a Evropská komise.

  Předchozí dva ročníky se konaly v Berlíně (u příležitosti zahájení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny 2007) a v Paříži (2008). Cílem třetí vrcholné schůzky je propagovat dialog a diskuzi, výměnu názorů a osvědčených postupů. Klíčovým tématem tohoto roku je spolupráce na poli rovných příležitostí mezi různými zainteresovanými subjekty a na různých úrovních (národní, regionální, místní).

  Na vrcholné schůzce se sejde přibližně 300 vysoce postavených delegátů zastupujících členské státy EU, čekatelské státy a země EHP, mezinárodní organizace, sítě neziskových organizací na úrovni EU a sociální partnery, podnikovou sféru, sdělovací prostředky a akademickou obec.

  Souvislosti:

  Od konání prvního summitu rovných příležitostí v Berlíně v lednu 2007 bylo na evropské úrovni dosaženo několika důležitých milníků. Evropská rada přijala v listopadu 2007 usnesení o činnostech navazujících na Evropský rok rovných příležitostí pro všechny, které umožňují provádění dalších akcí na evropské i vnitrostátní úrovni.

  Komise dne 2. července 2008 přijala návrh na směrnici, která stanoví ochranu proti diskriminaci na základě věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, vyznání nebo víry mimo pracoviště. Směrnice chce zacelit mezeru v právní ochraně před diskriminací lidí v Evropě. Komise kromě toho přijala politické sdělení, které dává nový impuls dialogu o antidiskriminační politice a zefektivňuje používání dostupných nástrojů, a to obecně i konkrétně s důrazem na sociální začlenění romské populace. Návrh směrnice je v současné době projednáván v Radě.

  Další informace:

  Další informace o diskriminaci a výsledky Eurobarometru o diskriminaci z roku 2009:

  www.ec.europa.eu/antidiscrimination

  Třetí summit rovných příležitostí

  http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/11/16/equality_summit#

  Antidiskriminační kampaň – Za rozmanitost:

  www.stop-discrimination.info

  Nová navrhovaná směrnice o antidiskriminaci:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en&newsId=373&furtherNews=yes

  I-057447:Videoklip

  I-058019:Videoklip

  I-060539:Videoklip

  I-053188 2007:Videoklip – Evropský rok rovných příležitostí pro všechny

  Úterý 17. listopadu: Spotřebitelé – výsledky celounijní akce na zlepšení kvality internetových stránek, které prodávají služby pro mobilní telefony, např. vyzváněcí tóny

  Evropská komisařka Meglena Kunevová představí výsledky akce, kterou prováděly členské státy, aby napravily nedostatky na internetových stránkách, které prodávají služby pro mobilní telefony, např. vyzváněcí melodie.

  Souvislosti:

  Komisařka Kunevová představila v červenci 2008 první výsledky šetření internetových stránek, které nabízejí stahování vyzváněcích tónů. Podle tohoto šetření  bude muset 80 % zkoumaných stránek projít dalším šetřením, jelikož panuje podezření, že porušují pravidla EU o ochraně spotřebitele.

  Řada dotčených stránek oslovuje děti a mládež. Mezi problémy se objevily např. nejasně uvedené ceny, zavádějící prodejní podmínky nebo případy, kdy spotřebitelé vstoupili do smluvního vztahu, aniž by o tom věděli.

  Kontrolní orgány se této otázce věnovaly posledních patnáct měsíců a zasadily se o to, aby se dotčené internetové stránky přizpůsobily evropskému spotřebitelskému právu.

  Další informace:

  Informace o šetření internetových stránek nabízejících vyzváněcí tóny:

  http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/index_en.htm

  Stránky komisařky Kunevové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/kuneva/index_en.htm

  I-058212:Videoklip

   

  Středa 18. listopadu: Summit EU-Rusko ve Stockholmu

  Druhá vrcholná schůzka EU a Ruska v roce 2009 se koná ve Stockholmu. Vedoucí představitelé budou na summitu diskutovat o palčivých celosvětových otázkách, např. reakci na finanční a hospodářskou krizi včetně zvyšující se role skupiny G20, klimatických změnách a energetické bezpečnosti. Několik týdnů před kodaňskou konferencí o klimatických změnách se bude hovořit o tom, jak co nejlépe koordinovat svoje aktivity  s cílem dosáhnout ambiciózní a celistvé světové dohody. Vrcholná schůzka se bude zabývat tématy mezinárodní zahraniční politiky, např. Afghánistánem/Pákistánem, nešířením jaderných zbraní, Íránem, Korfu procesem a zablokovaným konfliktům ve společném sousedství. Dále se budou řešit bilaterální otázky, včetně stavu vyjednávání nové dohody mezi EU a Ruskem.

  Zasedání kulatého stolu průmyslníků se koná po skončení summitu.

  Komisi budou zastupovat její předseda José Manuel Barroso, komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová a komisařka pro obchod Catherine Ashtonová.

  Souvislosti:

  Rusko je strategickým partnerem EU při řešení světových výzev od klimatických změn a energetické bezpečnosti po ožehavá místa zahraniční politiky (Afghánistán/Pákistán, Írán, společné sousedství).

  Od září 2008 spolu EU a Rusko vyjednávají novou dohodu EU-Rusko. Do této chvíle bylo dokončeno šest kol jednání.

  Probíhající bilaterální spolupráce je založena na čtyřech specifických oblastech politiky. Tyto „společné oblasti“ zahrnují ekonomické otázky a životní prostředí; svobodu, bezpečnost a justici; vnější bezpečnost; a výzkum a vzdělávání včetně kulturních aspektů.

  Další informace:

  Stránky Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/external_relations/russia/index_en.htm

  I-058251:Videoklip Rusko – 2008

  I-042749:Videoklip vztahy EU- Rusko - 2003

  Čtvrtek 19. listopadu: Tvořivá Evropa – Jaká je úloha tvůrčích odvětví?

  Sedmá a poslední bruselská debata, která se koná v rámci Evropského roku tvořivosti a inovací 2009, má tento název: „Na cestě k tvořivé Evropě: Jaká je úloha tvůrčích odvětví?“

  Během období hospodářské krize politici čím dál tím více uznávají důležitost tvůrčích odvětví v nové „zkušenostní ekonomice“. Nicméně v praxi je potenciál tohoto odvětví jako hnací síly hospodářství využíván velmi málo. Debata se zaměří na otázku, jak by mohla být tato odvětvi lépe využívána jakožto zásobárna inovací pro celou společnost a jaké by mohlo být jejich postavení v budoucí evropské inovační strategii.

  Souvislosti:

  Evropská unie vyhlásila rok 2009 Evropským rokem mezikulturního dialogu.Cílem tohoto roku je zvýšit povědomí o důležitosti tvořivosti a novátorského myšlení jakožto klíčové schopnosti osobního, společenského a hospodářského rozvoje.

  Během roku 2009 se konalo šest ze sedmi debat o klíčových tématech týkajících se tvořivosti a inovací.Všechny debaty se konají ve spolupráci s evropským politickým střediskem, které je speciálním partnerem roku. Debaty by měly působit jako platforma pro úvahy a výměnu názorů, jež mohou přispět k politické diskuzi o tvořivosti a inovacích.

  Další informace:

  Stránka tvořivosti a inovací:

  www.create2009.europa.eu

  Stránka vzdělávání a kultury:

  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

  Stránky komisaře Šefčoviče:

  http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/sefcovic/index_en.htm

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky