Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 9. do 15. listopadu 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/11/2009

Zvláštní průzkum Eurobarometru o diskriminaci * Iniciativa občanů podle Lisabonské smlouvy * Řízení pro nadměrný schodek * Získávání přeshraničních důkazů v trestním řízení * Ekonomická hodnota biologické rozmanitosti a ekosystémů

  Přehled očekávaných událostí od 9. do 15. listopadu 2009

  Evropská komise zveřejní výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometru o vnímání diskriminace a zkušenostech s přístupem k diskriminaci v Evropě.

  Na základě tohoto průzkumu Komise sleduje vývoj veřejného mínění na otázky diskriminace. Tento rok byly do průzkumu přidány nové otázky, které zohledňují vliv hospodářské a finanční krize na provádění antidiskriminační politiky a  zpracování tématu rozmanitosti ve sdělovacích prostředcích.

  Kromě toho byl poprvé průzkum prováděn i ve třech čekatelských zemích: Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonie (FYROM) a Turecku. Průzkum zahrnuje zevrubnou zpráva, výtah a 30 přehledů jednotlivých států. Výsledky budou rovněž představeny na třetím summitu o rovných příležitostech, který se koná od 16. do 17. listopadu ve Stockholmu.

  Bližší informace:

  Více informací o diskriminaci a výsledcích průzkumu Eurobarometru:

  www.ec.europa.eu/antidiscrimination

  Zvláštní průzkum Eurobarometru č. 296:

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

  Kampaň za rozmanitost a proti diskriminace:

  www.stop-discrimination.info

  Nově navrhovaná směrnice o antidiskriminaci:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en&newsId=373&furtherNews=yes

  Stránky komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm

  Videoklip o právech Romů: I-057447

  Videoklip: I-058019

  Komise zahájí veřejnou konzultaci o tom, jak by měla iniciativa občanů, která je stanovena v Lisabonské smlouvě, prakticky fungovat.

  Souvislosti:

  Iniciativa občanů je pro evropské občany důležitou novinkou. Zavádí totiž prvek participační demokracie. Lisabonská smlouva stanoví, že jeden milion občanů z většího počtu členských států může přímo požádat Komisi, aby v jejich zájmu předložila návrh v určité oblasti politického života.

  Smlouva také stanoví, že konkrétní postupy a podmínky fungování občanské iniciativy, by měly být určeny v nařízení, které přijme Evropský parlament a Rada na základě návrhu Evropské komise. Zelená kniha umožní veřejnosti, aby předložila návrhy, jak by měla občanská iniciativa fungovat a jak by mělo být formulováno příslušné nařízení.

  Bližší informace:

  Více informací o Lisabonské smlouvě:

  http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_en.htm

  Stránka místopředsedkyně Komise Margot Wallströmové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm

  Stránka generálního ředitelství pro komunikaci:

  http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

  Komise by měly vyhodnotit, zda Francie, Řecko, Irsko, Španělsko a Spojené království přijaly do stanoveného data účinné kroky na opravu jejich rozpočtových schodků.

  Komise by také měla navrhnout lhůtu, do které musí provést opravu rozpočtových schodků v dalších devíti zemích, ve kterých se schodek pohybuje na 3 %.  Jedná se o Rakousko, Belgii, Českou republiku, Německo, Itálii, Nizozemsko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko.

  Bližší informace:

  Tisková zpráva: IP/09/274

  Tisková zpráva: IP/09/458:

  Tisková zpráva: IP/09/1428

  Tisková zpráva: IP/09/1663

  Podzimní prognóza na období 2009-2011

  http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm

  Příslušné právní texty a pokyny pro Pakt růstu a stability

  http://ec.europa.eu/economy_finance/other_pages/other_pages12638_en.htm

  Řízení o nadměrném schodku v jednotlivých zemích

  http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fiscal_policy/excessive_deficit9109_en.htm

  Komise přijme Zelenou knihu, jejímž cílem je zlepšit spolupráci mezi členskými státy při získání důkazů v trestních věcech.

  Komise hodlá nahradit stávají právní režim získávání důkazního materiálu v trestních věcech jediným nástrojem, který by byl založen na principu vzájemného uznávání a zahrnoval by všechny druhy důkazů. Zároveň chce zavést společné normy pro sběr důkazů v trestních záležitostech.

  Zelená kniha se dotazuje členských států a příslušných zainteresovaných stran, zda je tento přístup právoplatný a jaké otázky se k němu vztahují.

  Bližší informace:

  Stránky místopředsedy Barrota:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

  V Bruselu bude zveřejněna jedna z klíčových zpráv o ekonomice ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB).

  Zpráva o rozsahu 300 stránek se zabývá tím, jak mohou politici ve svém rozhodování zohlednit hodnotu přírody. Zpráva upozorňuje na to, že je potřeba přijmout okamžité kroky a že nezohlednění hodnoty ekosystémů a biologické rozmanitosti povede k nesprávnému rozhodování pří výběru vhodné reakce na globální výzvy.

  Bližší informace:

  Stránka o ekonomice ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB):

  http://www.teebweb.org/

  Stránka Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm

  Videoklip o zamezení ztrát biologické rozmanitosti: I-051194

  Videoklip o NATURA 2000: I-051244

  Videoklip o přírodě a biologické rozmanitosti: I-044901

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky