Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 28. října do 1. listopadu 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/10/2009

Emisní normy pro lehká užitková vozidla * Rejstřík zástupců zájmových skupin * Zesílení dozoru nad strukturálními fondy * Vědecká spolupráci mezi EU a USA * Zahájení Evropské roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení * Novinářská cena v oblasti zdravotnictví

  Přehled očekávaných událostí od 28. října do 1. listopadu 2009

  Středa 28. října: Nové nařízení o normách pro emise CO2 u lehkých nákladních vozidel

  Evropská komise navrhne nové nařízení, kterým se stanoví nové emisní normy pro lehká nákladní vozidla.

  Tento předpis se bude především týkat dodávek. Přesněji všech lehkých nákladních vozidel o referenční hmotnosti do 2610 kg. To zahrnuje vozidla kategorie N1, která mohou mít hmotnost až 3,5 t (zejména dodávky a dodávkové automobily), některá vozidla kategorie N2 (nákladní automobily o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 t), a některá vozidla kategorie M2 (minibusy, které mohou mít kromě sedadla řidiče až 7 dalších sedadel).

  Souvislosti:

  EU se zavázala, že do roku 2020 sníží celkové emise skleníkových plynů až o 20 %, případně o 30 %, bude-li uzavřena mezinárodní dohoda. K tomuto snížení musejí přispět všechna odvětví průmyslové činnosti. Návrh nařízení na snížení emisí CO2 u lehkých nákladních vozidel (LCV) je tak součástí integrovaného přístupu Komise ke snížení emisí skleníkových plynů u lehkých užitkových vozidel ze začátku rok 2007.

  Lehká nákladní vozidla tvoří až 12 % trhu s lehkými užitkovými vozidly. Poptávka po těchto druzích vozidel stoupá a rostoucí objem emisí z těchto vozidel nesmí negovat úsilí, které bylo vyvinuto u osobních vozidel a dalších dopravních prostředků a hospodářských sektorů EU.

  Komise hodlá spojit návrh o CO2 a lehkých nákladních vozidlech s právními předpisy na stanovení výkonnostních emisních norem pro vozidla.

  Bližší informace:

  Stránky Generálního ředitelství pro životní prostředí věnovaná lehkým nákladním vozidlům:

  http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_cars_regulation.htm

  Stránky komisaře Dimase:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_fr.htm

  Středa 28. října: Rejstřík zástupců zájmových skupin — výsledky přezkumu a další postup

  Po ročním pilotním fungování rejstříku zástupců zájmových skupin Evropské komise byl tento online rejstřík podroben přezkumu. Komise předloží výsledky přezkumu a navrhne další postup, jímž se zlepší efektivnost rejstříku. Na základě přezkumu bude Komise pověřena vedením dalších diskuzí s Evropským parlamentem s cílem zřídit společný centralizovaný rejstřík.

  Souvislosti:

  Evropská komise přijala 9. listopadu 2005 Evropskou iniciativu pro transparentnosti. V květnu 2006 vydala zelenou knihu a zahájila diskuzi se všemi zainteresovanými stranami o způsobu zvýšení transparentnosti v oblasti finančních prostředků Společenství, konzultacích s občanskou společností, úloze lobbyistů, nevládních organizací a dalších zájmových skupin v rozhodovacím procesu evropských institucí.

  Evropská komise se otevřením rejstříku zájmových skupin snaží informovat o tom, které obecné nebo konkrétní zájmy ovlivňují rozhodovací proces evropských institucí a jaké prostředky jsou na to vynaloženy. Záměrem je vyvrátit podezření, že jednotlivá rozhodnutí mají jiný důvod, než je společný evropský zájem. Osoby zaregistrované v rejstříku mají možnost dokázat, že jim záleží na transparentním jednání a že jejich aktivity jsou naprosto legitimní. Během registrace se zájmové skupiny zavazují, že budou dodržovat zásady jednání a zveřejní některé finanční informace.

  Rejstřík, který byl zprovozněn v červnu 2008, zavedl v Evropě historicky první měřítka pro lobbying. Do této chvíle se zaregistrovalo více než 2000 organizací.

  Bližší informace:

  IP/08/988

  SPEECH/09/365/

  Rejstřík:

  http://www.ec.europa.eu/transparency/regrin/

  Stránky iniciativy pro transparentnost:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm

  Komise přijme předběžnou zprávu komisaře Paweła Sameckiho (regionální politika) a Vladimíra Špidly (zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti) o pokračování akčního plánu na posílení dozorčí role Komise ve sdíleném řízení strukturálních akcí (tj. fondu soudržnosti a strukturálního fondu EU).

  Jedná se o poslední zprávu, která stanoví akce, jež Komise provede, aby posílila finanční kontrolu nad využíváním těchto fondů.

  Souvislosti:

  Komise přijala 19. února 2008 akční plán na posílení své dozorčí role ve sdílením řízení strukturálních akcí. Tím reagovala na pokračující vysokou míru chyb, které nalézal Evropský účetní dvůr v oblasti politiky soudržnosti. Plán stanovil 37 akcí. Na konci roku 2008 bylo 28 z nich dokončeno. Tato nová zpráva uvádí, v jakém fázi se nacházejí zbývající akce v roce 2009.

  Bližší informace:

  MEMO/08/673

  Stránka komisaře Sameckiho:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/samecki/index_en.cfm

  Stránka komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index.cfm?langId=en

  I-057235 Videoklip: Strukturální fondy 2007-2013

  Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise zahájilo novou iniciativu nazvanou Výroční přednáška JRC, která se stane hlavní událostí kalendáře střediska. Každý rok bude pozván významný host, který přednese přednášku na vědecké téma světového významu.

  Na zahájení vystoupí jako hlavní řečník Alan Leshner z American Association for the Advancement of Science (AAAS).

  Leshner promluví na téma: „Europe and the United States: a crucial moment for Science Cooperation“. Úvodní řeč přednese evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik a vrchní ředitel JRC Roland Schenkel.

  Souvislosti:

  Spolupráce mezi JRC a AAAS mají podíl na dlouholetých vztazích v oblasti vědecké a mezinárodní spolupráce mezi EU a USA. V rámci přednášky bude podepsáno memorandum o porozumění.

  Společné výzkumné středisko (JRC) je jedním z generálních ředitelství Evropské komise. Poskytuje vědeckou a technickou podporu pro vytváření, vývoj, provádění a monitorování politik EU. American Association for the Advancement of Science (AAAS) (Americká asociace pro rozvoj vědy) se zabývá pokročilým vědeckým bádáním a je jednou z největších multidisciplinárních vědeckých a inženýrských společností. AAAS vydává časopis Science.

  Bližší informace:

  Stránky Společného výzkumného střediska

  http://www.jrc.ec.europa.eu/lecture

  Stránka komisaře Potočnika:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/potocnik/indexfl_en.htm

  Evropská konference o „Poverty: Perceptions and Reality - The Communication Challenge“ se koná v Bruselu ve dnech 28. – 29. října a je zahajovací konferencí Evropského roku 2010. Konference je určena pro novináře, politiky, nevládní organizace a vědce z celé Evropy. 29. října bude vysílána v přímém přenosu na internetové stránce (odkaz bude k dispozici den předtím na stránce http://2010againstpoverty.eu).

  Souvislosti:

  Téměř 80 milionů lidí v EU žije v chudobě. I přes určité zlepšení v celkové životní úrovni v EU, ke kterému došlo v minulém desetiletí, je stále chudoba a sociální vyloučení hlavním problémem ve většině zemí. Míra chudých lidí ve společnosti se pohybuje od 10 % v České republice a Nizozemsku k více než 20 % v Bulharsku, Lotyšsku a Rumunsku.

  Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 má za cíl prosazovat solidaritu, rovnost a toleranci a zároveň bojovat proti stereotypům a cejchování. Ve 27 členských státech EU, Norsku a na Islandu se budou konat stovky akcí. Záměrem Evropské roku je upozornit veřejnost na tento problém a přilákat pozornost vlád jednotlivých států ke konkrétním otázkám.

  Bližší informace:

  Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010:

  http://2010againstpoverty.eu

  Více informací o krocích EU v reakci na sociální dopady krize:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

  Koordinační činnost EU na zlepšení sociálního zabezpečení

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750

  I-056404 Videoklip o dětské chudobě v Evropě

  Čtvrtek 29. října: Vyhlášení vítězů novinářské ceny v oblasti zdravotnictví

  Na slavnostním zasedání v Bruselu vyhlásí evropská komisařka pro veřejné zdraví Androulla Vassiliou vítěze novinářské ceny EU v oblast zdravotnictví. Cena byla založena v únoru 2009 a jejím cílem je podporovat kvalitní žurnalistiku na zdravotnická témata a upozornit na zdravotnickou problematiku, která je zahrnuta do iniciativy „Evropa pro pacienty“.

  Souvislosti:

  304 novinářů ze zemí EU poslalo do soutěže 468 článků. Články se týkají jedné z deseti iniciativ, které byly vyhlášeny v rámci kampaně „Evropa pro pacienty“. Hlavním tématem těchto iniciativ je společný cíl: lepší zdravotní péče pro všechny Evropany.

  Iniciativy kampaně se zabývají právy pacientů v přeshraniční zdravotní péči, vzácnými onemocněními, transplantacemi a dárcovstvím orgánů, rakovinou, zdravotnickým personálem, chřipkou a očkováním dětí, duševním zdravím a uvážlivým používáním antibiotik.

  Bližší informace:

  IP/09/272

  Stránky Evropské komise o novinářské ceně v oblasti zdravotnictví:

  http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/prize/index_en.htm

  Stránky komisařky Vassiliou:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/vassiliou/index_en.htm

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky