Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 19. do 25. října 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/10/2009

Nerovnosti ve zdravotním stavu občanů EU * Změny v evropském azylovém systému * Spolupráce mezi Evropou a středomořskými a africkými sousedy v oblasti dopravních sítí * Snižování byrokracie v EU * Pomoc nestabilním zemím subsaharské Afriky * Přeshraniční nakupování po internetu * Krizové řízení v bankovním sektoru a deriváty * Evropské dny rozvojové pomoci

  Přehled očekávaných událostí od 19. do 25. října 2009

  I přes rostoucí blahobyt a celkové zlepšení stavu zdraví obyvatel v EU stále se Evropská unie potýká s velkými rozdíly ve zdraví mezi členskými státy i v rámci jednotlivých států. Sdělení Komise má za cíl najít řešení pro nápravu těchto nerovností. Zaměřuje se na různé stránky tohoto problému, např. poskytování zdravotnických služeb, vedení zdravotnických kampaní i zlepšení životních a pracovních podmínek. 

  Komise podpoří členské státy EU při určení nejlepší strategie na snížení nerovnostní ve zdraví a při jejím provádění. Sdělení navrhuje zdokonalit systém sběru údajů a monitorování nerovností v oblasti zdraví; identifikovat a seřadit podle důležitosti oblasti, na jejich zlepšení je třeba pracovat, a určit osvědčené postupy, jež by mohly členské státy sdílet; zapojit do této problematiky občanskou společnost a vyhovět potřebám nejvíce ohrožených skupin obyvatel. Komise rovněž navrhuje, aby bylo provedeno posouzení vlivu politik EU na vytváření nerovností v oblasti zdraví a aby byly informovány orgány členských států EU o možnostech čerpání evropských finančních prostředků.

  Souvislosti:

  Hlavní příčinou nerovností v oblasti zdraví jsou systematické nerovnosti v široké škále faktorů, jež mohou mít vliv na zdraví, např.: příjem, životní a pracovní podmínky, vzdělání, způsob chování, jež má vliv na zdraví, kvalita zdravotní péče a její dostupnost.

  Ohrožené a sociálně vyloučené skupiny obyvatel, např. lidé z některých přistěhovaleckých a etnických menšin, mají horší zdravotní stav. Velké rozdíly ve zdraví rovněž panují mezi regiony, venkovskými a městskými oblastmi.

  Řešit problémy nerovností v oblasti zdraví je jedním z cílů Strategie udržitelného rozvoje a akčního programu o zdraví.

  Bližší informace:

  Stránky Komise o zasedání expertní skupiny o sociálních determinantech a nerovnostech ve zdraví:

  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/ev_090629_en.htm

  Stránky komisařky Vassiliou:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/vassiliou/index_en.htm

  Stránky komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm

  Navrhovaná změna evropského azylového systému chce zajistit vyšší stupeň harmonizace a lepší věcné a procedurální bezpečností normy. To přispěje k zavedení jednotného azylového řízení a jednotného postavení azylantů, jak k tomu vyzývá haagských program.

  Pokud jde o směrnici o podmínkách, které musí splňovat žadatel o azyl, očekávají se změny v těchto oblastech:

  • jednodušší rozhodovací postupy a přijetí prvního rozhodnutí na průkaznějším základě, což omezí případy zneužívání systému;
  • racionalizace postupů pro přiznání různých druhů práv a tím i zvýšení účinnosti azylového řízení;
  • zvýšení souladu s normami, které byly vytvořeny od doby přijetí této směrnice v rozsudcích Evropského soudního dvora a Evropského dvora pro lidská práva.

  V oblasti směrnice o azylovém řízení jsou navrhována tato opatření:

  • zvýšení soudržnosti jednotlivých azylových nástrojů EU;
  • zjednodušení konceptů a mechanismů v azylovém řízení;
  • zvýšení kvality rozhodnutí o azylu tím, že příslušné úřady budou mít dostatečné informace a kvalifikovaná stanoviska od členských států.

   

  Souvislosti:

  Haagský program vyzval Komisi, aby předložila Radě a Evropskému parlamentu nástroje druhé fáze společného evropského azylového systému (Common European Asylum System (CEAS)) s tím, že by měly být přijaty do konce roku 2010. Komise proto navrhuje změny kvalifikační směrnice (Qualification Directive) a směrnice o minimálních normách pro postup členských států při přiznávání či odnímání postavení uprchlíka v členských státech.

  Tyto kroky navazují na předchozí snahy:

  • revize nařízení EURODAC
  • revize dublinského nařízení
  • revize směrnice o podmínkách přijímání
  • návrh na vytvoření podpůrného úřadu

   

  Bližší informace:

  IP 08/1875: S žadateli o azyl má být zacházeno lidským a spravedlivým způsobem: Evropská komise navrhuje změnit společný evropský azylový systém

  MEMO/08/758: Otázky a odpovědi týkající se návrhu Komise na změnu dublinského nařízení

  MEMO/08/759: Otázky a odpovědi týkající se návrhu Komise na změnu nařízení EURODAC

  MEMO/08/760: Otázky a odpovědi týkající se návrhu Komise na změnu směrnice o podmínkách přijímání

  IP/09/275: Komise navrhuje vytvoření Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

  MEMO/09/71

  Stránky Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/fsj_immigration_intro_en.htm

  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/asylum/fsj_asylum_intro_en.htm

  Stránka komisaře Barrota:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

  Středa 21. a čtvrtek 22. října: Budování mostů mezi Evropou a jejími středozemními a africkými sousedy díky transevropským sítím

  Evropská komise organizuje ve spolupráci se švédským předsednictvím a italskými ministerstvem dopravy ministerskou konferenci: Dny TENT-T 2009: budoucnost transevropských dopravních sítí - budování mostů mezi Evropou a jejími středomořskými a africkými sousedy díky transevropskými sítím.

  V rámci konference proběhne 10 workshopů a 3 kulaté stoly, kterých se budou účastnit ministři dopravy členských států EU a států mimo EU, členové Evropského parlamentu a výkonní ředitelé podniků řízení dopravních infrastruktur.

  Souvislosti:

  Komise 4. února 2009 zahájila revizi politiky transevropských dopravních sítí, když zveřejnila zelenou knihu na toto téma. Během tříměsíční otevřené konzultace dostala 250 příspěvků od stran zainteresovaných v evropské dopravě (vnitrostátní, regionální a místní veřejná správa, evropské organizace, správci infrastruktury, veřejní a soukromí dopravci…). Na konferenci v Neapoli se zhodnotí situace v hlavních oblastech, které vyplynuly z veřejné konzultace, a budou formulována základní doporučení. Nakonec dojde k přehodnocení pokynů pro transevropské dopravní sítě z roku 2004 s ohledem na přípravu finančního výhledu na období 2014–2020.

  Sdělení Evropské komise, které bylo přijato 26. června 2009 a které se týká partnerství mezi EU a Afrikou, je dalším významným mezníkem, o kterém se bude mluvit na neapolské konferenci. Diskutovat se bude i o rozšíření transevropských dopravních sítí na některé státy, případně regiony, mezi nimiž je na prvním místě Ruská federace a země Severní Afriky.

  Bližší informace:

  IP/09/208

  IP/09/989

  Spolupráce mezi Evropou a Afrikou v dopravním odvětví:

  http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/africa_en.htm

  Dopravní infrastruktura

  http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm

  Stránka místopředsedy Tajaniho:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/tajani/index_en.htm

  Komise přijme sdělení o akčním programu pro snížení administrativní zátěže v EU. Toto sdělení uvádí přehled existující zátěže vyplývající z evropského legislativy a zabývá se možnostmi, jak tuto byrokracii omezit.

  Komise již navrhla, aby se do roku 2012 snížily administrativní náklady o 25 %, nicméně stále hledá další cesty pro snížení byrokracie.

  Souvislosti:

  V lednu 2007 Komise předložila ambiciózní program na odstranění zbytečné administrativní zátěže, jež spočívá na bedrech podniků v EU. Evropská rada tento program schválila v březnu 2007 a souhlasila s tím, aby se administrativní zátěž vyplývající z legislativy EU, včetně opatření členských států, které provádějí a transponují tuto legislativu, snížila o 25 % do roku 2012. Evropská rada rovněž vyzvala členské státy, aby „stanovily vlastní, srovnatelně ambiciózní národní cíle“.

  Akční program je základní částí celkového programu Komise týkajícího se zlepšování právní úpravy. Jeho cílem je prosazovat konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost. Snižování administrativních nákladů podniků je také v souladu se živnostenským zákonem a zásadou „mysli nejdříve v malém“. Je to jedna z nejdůležitější oblastí v rámci evropského plánu hospodářského oživení.

  Bližší informace:

  IP/09/754

  IP/09/131 Zlepšování právní úpravy – ukázkový úspěch EU

  MEMO/09/31

  SPEECH/08/346

  Stránka Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/index_en.htm

  I-04922: Videoklip - Snižování byrokracie

  Historicky první evropská zpráva o rozvoji (European Report on Development (ERD)) bude vydána ve Stockholmu v rámci Evropských dní rozvojové pomoci. Jejím cílem je vytvořit rámec pro přehodnocení stanoviska EU k nejdůležitějším otázkám rozvoje a posílit pozici EU na mezinárodní scéně. Tato první zpráva, která by měla nastínit nový evropský postoj, se zabývá složitou otázkou nestabilnosti subsaharské Afriky. Jelikož se jedná o nejsložitější rozvojový problém současného světa, představuje dnes vyřešení této situace jednu z vrcholných priorit evropské i světové politiky.

  Řada zemí, zejména v subsaharské Africe, je považována za tzv. ohrožené státy, jelikož jejich veřejná správa nemůže vykonávat nebo nevykonává své základní úkoly a povinnosti. Občané těchto státu žijí v nesnadných a nebezpečných podmínkách a jsou více ohroženi vnějšími a vnitřními otřesy, např. přírodními katastrofami, hospodářskou nestabilitou a sociálními nepokoji.

  Jeden z dalším problému je, že tato nestabilní situace má dlouhodobý charakter. Například 35 zemí, které Světová banka označila v roce 1979 za ohrožené, jsou ve stejné situaci i po třiceti letech v roce 2009. Nestabilnost navíc není ani dobrou zprávou pro sousedy těchto zemí, jelikož její vedlejší efekty mohou oslabit a destabilizovat celé blízké okolí. Ačkoli u těchto nestabilních zemí lze nalézt některé společné prvky, je nutné považovat situace v každé zemi za jedinečnou a vypracovat k nim individuální přístup.

  Souvislosti:

  Evropská zpráva o rozvoji (ERD) je novou evropskou iniciativou, která se ve spolupráci s akademickou obcí a rozvojovými zeměmi snaží formovat a ovlivňovat postoj EU k některým nejpalčivějším rozvojovým otázkám v době, kdy dochází ke celosvětovým změnám. Je konkrétním projevem závazku Evropské unie, jako největšího světového dárce pomoci, vůči Rozvojovým cílům tisíciletí (Millennium Development Goals). Iniciativa ERD je v současnosti podporována Evropskou komisí a šesti státy EU (Finsko, Německo, Lucembursko, Španělsko, Švédsko a Spojené království).

  Zprávu zpracoval nezávislý tým špičkových evropských odborníků pod vedením Evropského univerzitního institutu (European University Institute (EUI)) a ve spolupráci s François Bourguignonem, ředitelem pařížské ekonomické školy (École d’économie de Paris).

  Bližší informace:

  Stránky Evropských dnů rozvoje:

  http://www.eudevdays.eu/

  Stránky iniciativy ERD:

  http://erd.eui.eu

  Evropská komisařka pro spotřebitele Meglena Kunevová předloží zprávu o elektronickém obchodování, která zkoumá, jak je nákup přes internet pro spotřebitele výhodný a jaké jsou překážky nedovolující evropských spotřebitelům a podnikům, aby využívali všech výhod přeshraničních nákupů.

  Zpráva uvádí zjištění založená na fiktivním nákupu, který prověřil více než 100 nejoblíbenějších produktů (od fotoaparátů po pračky), aby se zjistilo, jak velkou částku lze ušetřit a jak je snadné nakoupit produkt přes internet v jiné zemi EU.

  Souvislosti:

  Evropský elektronický trh měl podle odhadů v roce 2006 hodnotu 106 miliard eur. Internet je nejrychleji se rozvíjejícím způsobem maloobchodního prodeje. V roce 2008 51 % maloobchodníků v EU prodávalo přes internet. Ale překážky v online obchodování (např. různá legislativa v oblasti DPH, poplatky za recyklování, autorská práva…) způsobují, že přeshraniční elektronický obchod není v EU plně rozvinut, čímž trpí zejména spotřebitelé a podnikatelé.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

  Stránka komisařky Kunevové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/kuneva/index_en.htm

  Evropská komise předkládá dvě sdělení, která reagují na stávající finanční krizi.

  První se týká přeshraničního krizového řízení v bankovním sektoru a uvádí úkoly, které se musejí řešit, pokud má být nastolen nový evropský rámec v této oblasti.

  Druhé sdělení o derivátech navazuje na sdělení z června 2009, které uvedlo, že „Komise vyvodí operativní závěry před koncem současného mandátu a předloží vhodné iniciativy včetně důvodných legislativních návrhů ještě před koncem roku“.

  Souvislosti:

  Krizové řízení: Finanční krize upozornila na to, jak je důležité zavést přeshraniční pravidla, jež dovolí účinně zareagovat v případě bankovních krizí. V posledních 18 měsících bylo vyhlášeno několik úpadků renomovaných bank a odhalily se tak nedostatky ve stávající právní úpravě. Krizové řízení zůstává především v kompetenci členských států, ale musí být koordinováno v případě, že je dotčeno více států. V této věci bylo v roce 2008 podepsáno nezávazné memorandum o porozumění. Nový rámec EU by měl dát úřadům do ruky nové nástroje a připravit vhodné právní prostředí, které dovolí řešit úpadky mezinárodních bank.

  Deriváty: V říjnu 2008 vydal komisař McCreevy prohlášení „Time for regulators to get a better view of derivatives“ a vytvořil odbornou pracovní skupinu, aby našla řešení pro clearing swapů úvěrového selhání (CDS). V únoru 2009 se devět velkých finančních institucí zavázalo, že budou používat jednu nebo více evropských centrálních protistran pro provádění clearingu swapů úvěrového selhání, jež pocházejí z Evropy. To byl základ pro provedení obecnějšího přezkumu úlohy, kterou deriváty sehrály ve finanční krizi, a provedení vyhodnocení možných opatření, jež by zaručily, že tyto nástroje nepředstavují riziko pro finanční stabilitu. V červenci 2009 Komise předložila poradní sdělení o zajištění efektivních, bezpečných a stabilních trhů s deriváty.

  Bližší informace:

  IP/09/1083

  MEMO/09/314: Často kladené otázky o trzích s deriváty

  MEMO/09/77

  MEMO/08/679

  Stránka Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/internal_market/bank/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/news/index_en.htm

  Stránka komisaře McCreevyho:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/mccreevy/index_en.htm

  Čtvrtek 22. až sobota 24. října: Evropské dny rozvojové pomoci

  Evropské dny rozvojové pomoci (EDDs) představují nejdůležitější evropskou platformu pro politické debaty a výměny názorů v oblasti celosvětových výzev ve všech klíčových oblastech. Jejich čtvrtý ročník se letos koná ve Stockholmu.

  Mezi Davosem a Porto Alegre se každoročně setkává více než 5 000 účastníků ze 125 zemí. Letos vystoupí 200 řečníků: představitelé států a vlád, mezinárodních organizací, soukromého sektoru a občanské společnosti, např. José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, Fredrik Reinfeldt, předseda vlády Švédska, Morgan Tsvangirai, předseda vlády Zimbabwe, Ernest Bai Koroma, prezident Sierra Leone, Dominique Strauss-Kahn, prezident MMF, Karel de Gucht, evropský komisař pro rozvojovou a humanitární pomoc, George Soros, podnikatel a předseda Open Society Institut, Muhammad Yunus, držitel Nobelovy ceny, ekonom a zakladatel Grameen Bank, Jeremy Hobbs, výkonný ředitel Oxfam International a Huguette Labelle, předseda Transparency International.

  Debaty se uskuteční na 5 plenárních zasedáních a dalších 25 akcích. V „rozvojové vesnici“ je umístěno 150 výstavních stánků. V rámci akce bude také předáno několik cen (včetně ceny Lorenzo Natali Prize za novinářskou činnost a ceny Development Youth Prize pro mládež).

  Souvislosti:

  Tento rok se Evropské dny rozvojové pomoci konají měsíc po zasedání skupiny G-20v Pittsburghu, dva týdny po zasedání MMF a Světové banky v Istanbulu a šest týdnů před konferencí OSN o změnách klimatu v Kodani. Kromě toho jim předchází sedmé světové fórum o udržitelném rozvoji ve Ouagadougou, na němž má být formulován postoj afrických vůdců pro kodaňskou konferenci.

  Letošní ročník EDDs se bude zabývat celosvětovou reakcí na hospodářský pokles a změny klimatu, na výzvy demokracie a rozvoje.

  Bližší informace:

  Stránky EDDs:

  http://www.eudevdays.eu/

  http://www.eudevdays.eu/agenda/overview_en.htm

  Stránka pro novináře a logistické informace:

  http://www.eudevdays.eu/media_corner/general_info_en.htm

  http://eudevdays.eu/docs/journaliste_logistique.pdf

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky