Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 21. do 27. září 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/09/2009

Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2008 * Maloobchodní finanční služby * Diskuze o politice inovací * Evropský den jazyků * Udržitelná míra dopravy ve městech * Dohled nad finančním sektorem * Ekoznačka EU * Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum * Noc vědců

  Přehled očekávaných událostí od 21. do 27. září 2009

  Úterý 22. září: Komise předloží finanční zprávu o rozpočtu EU za rok 2008

  Výroční finanční zpráva o rozpočtu EU za rok 2008 uvádí, kolik získaly jednotlivé státy a na jaké oblasti se využil rozpočet o celkové výši 130,9 miliard eur.

  Nejdůležitější údaje o výdajích EU v roce 2008 představí evropský komisař pro finanční plánování a rozpočet Algirdas Šemeta.

  Souvislosti:

  Výroční zpráva obsahuje klíčové údaje o výdajích za rok 2008. V příloze je uvedena tabulka finančních toků mezi členskými státy a rozpočtem EU. Rovněž obsahuje údaje o rozpočtových bilancích členských států za období 1998–2008.

  Bližší informace:

  Finanční zpráva o rozpočtu EU za rok 2008 bude k dispozici na této stránce:

  http://ec.europa.eu/budget/documents/publications_en.htm

  Stránka komisaře Šemety:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/semeta/index_en.htm

  Úterý 22. září: Komise zveřejní zprávu o maloobchodních finančních službách

  Komisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kunevová představí výsledky dvou nových zpráv (pracovní dokument Komise a podrobnou studii o transparentnosti bankovních poplatků), které se soustředí na tři oblasti maloobchodních finančních služeb, v nichž mají klienti nejvíce problémů: informace a poradenství před uzavřením smlouvy, transparentnost bankovních poplatků a změna bankovního účtu.

  Obě zprávy navazují na srovnávací tabulku spotřebitelských trhů 2008. Zveřejněny budou tyto dokumenty:

  1. pracovní dokument útvarů Komise, který vychází ze srovnávací tabulky v oblasti maloobchodních finančních služeb;
  2. nezávislá studie o stupni transparentnosti bankovních poplatků v EU-27 nazvaná: "Sběr údajů o cenách za běžné účty poskytované zákazníkům."

  Souvislosti:

  Výroční srovnávací tabulka spotřebitelských trhů prověřuje více než 20 odvětví zboží a služeb (např. potraviny, oděvy, obuv, finanční služby, energetika a telekomunikace) z hlediska 5 základních spotřebitelských ukazatelů - ceny, změna dodavatele, spokojenost, stížnosti a bezpečnost. Účelem této tabulky je identifikovat trhy, na nichž hrozí, že nebudou z pohledu spotřebitele správně fungovat.

  Bližší informace:

  IP/08/157: Komise zavádí nový systém spotřebitelských průzkumů

  IP/09/202: Energetika, bankovnictví a městská doprava by mohly spotřebitelům nabízet kvalitnější služby

  SPEECH/09/198: Obnovit důvěru v maloobchodní finanční služby

  Stránky komisařky Kunevové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/kuneva/index_en.htm

  Úterý 22. září: Pátá bruselská diskuze: "Politika inovací: šlápněme na plyn!"

  Pátá bruselská debata, která se koná v rámci Evropského roku tvořivosti a inovací 2009, nese název: Politika inovací: šlápněme na plyn". Hovořit se bude především o tom, jak se dostat díky inovacím ze současné krize a jak čelit celosvětovým výzvám.

  Souvislosti:

  Zvýšit poměr inovací a kapacitu inovací: to je klíč k udržitelnému dlouhodobému růstu a společenskému pokroku v Evropské unii. Obnovené lisabonské partnerství pro růst a zaměstnanost se zaměřuje na inovace a podnikavost a vyzývá Společenství a členské státy, aby byly v této otázce důraznější a jednotnější.

  V této souvislosti byla vypracována ambiciózní evropská politika inovací a byl schválen živnostenský zákon (Small Business Act). Toto partnerství již přineslo své ovoce. Téměř všechny členské státy zvýšily svoji inovační výkonnost a inovační propast mezi EU a jejími hlavními konkurenty, USA a Japonskem, se zúžila. Jelikož se však současně objevují noví konkurenti, nemůže Evropa pouze udržovat tempo inovací na stejné úrovni, ale musí ho zvyšovat.

  Evropská unie vyhlásila rok 2009 za Evropský rok tvořivosti a inovací. Cílem roku je zvýšit povědomí o důležitosti tvořivosti a inovací jako hlavních nositelů osobního, společenského a hospodářského rozvoje.

  Bližší informace:

  Stránky roku tvořivosti a inovací 2009:

  www.create2009.europa.eu

  Stránky Komise o vzdělávání a kultuře:

  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

  Portál Europa:

  http://ec.europa.eu/index_en.htm

  Stránka komisaře Figel'a:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/figel/index_en.htm

  Úterý 22. až pátek 25. září: Oslavy Evropského dne jazyků

  V týdnu, který bude završen každoročním svátkem oslavujícím evropské jazyky dne 26. září, Komise pořádá celou řadu akcí.  Cílem Evropské dne jazyků je upozornit veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání a zvýšit povědomí o všech jazycích v Evropě.

  Souvislosti:

  Rozhodnutí učinit z 26. září Evropský den jazyků přijaly Rada Evropy a Evropská komise v roce 2001, který byl celý zasvěcen jazykům. 26. září se každoročně oslavuje jazyková rozmanitost, učení se jazykům a kulturního dědictví ukryté v našich jazycích.

  Bližší informace:

  Stránky komisaře Orbana:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_en.htm

  Generální ředitelství pro překlady:

  http://ec.europa.eu/dgs/translation

  Generální ředitelství pro tlumočení:

  http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home

  Portál Jazyky v EU:

  http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_en.htm

  Středa 23. září: Akční plán pro městskou mobilitu

  Komise by měla přijmou Akční plán pro městskou mobilitu, který je pokračováním zelené knihy o městské mobilitě přijaté v září 2007. Konzultace a diskuze, jež zelená kniha vyvolala, potvrzují, že akce EU přinášejí v oblasti městské mobility přidanou hodnotu.

  Akční plán navrhne konkrétní iniciativy, které pomohou místním, regionálním a národním orgánům, aby řešily výzvy městské mobility. Plán také obsahuje výčet asi dvaceti akcí, např.:

  • vytvoření faktického propojení mezi městskou mobilitou a politikou veřejného zdraví, regionální politikou a strategií EU v oblasti zdravotního postižení;
  • zahájení dialogu mezi zainteresovanými osobami o právech cestujících v městské hromadné dopravě;
  • podporovat orgány místního plánování, aby používaly integrované plány udržitelné městské mobility.

  Souvislosti:

  Přepravovat se po městě může být někdy velmi složité. Mezi hlavní problémy se řadí: dopravní zácpy, bezpečnost dopravy, dostupnost hromadné dopravy, znečištění a s tím spojená zdravotní rizika. Devět z deseti občanů EU si myslí, že dopravní situace v místě jejich bydliště by se mohla zlepšit.

  Zvyšující se dopravní problémy a znečistění ve městech má dopad na evropské hospodářství a blaho evropských občanů. Více než 70 % obyvatel EU žije v městských oblastech a asi 85 % HDP vzniká ve městech. 40 % emisí CO2 a 70 % dalších emisí ze silniční dopravy vzniká v městské dopravě. Každá třetí smrtelná dopravní nehoda se stane v městských oblastech.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise o městské mobilitě:

  Stránka komisaře Tajaniho:

  I-054926: Videoklip - Týden mobility

  I-058803:Videoklip - Čistý vzduch pro všechny

  Středa 23. září: Přijetí balíčku o finančním dohledu

  Komise přijme legislativní balíček, který poprvé stanoví evropský systém dohledu nad finančním sektorem. Předpokládá vytvoření Evropského výboru pro systémová rizika (European Systemic Risk Board), který bude sledovat a hodnotit rizika ohrožující stabilitu finančního systému jako celku a v případě nutnosti bude vydávat varování a doporučení, aby se těmto rizikům předešlo. 

  Další důležitou součástí balíčku je vytvoření Evropského systému orgánů finančního dozoru (European System of Financial Supervisors), včetně nových evropských orgánů dohledu pro bankovnictví, pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a pro cenné papíry, který bude zodpovídat za koordinaci orgánů dohledu členských států.

  Balíček tvoří hlavní součást reakce EU na finanční krizi a měl by zažehnat budoucí krize. EU bude díky němu zastávat vedoucí úlohu v koordinačních operacích, které probíhají na celosvětové úrovni pod záštitou zemí skupiny G20. 

  Bližší informace:

  IP/09/836 Tisková zpráva o finančním dohledu v Evropě

  Stránky Evropské komise věnované finanční krizi:

  Stránka komisaře Charlie McCreevyho:

  Stránka komisaře Joaquína Almuniy:

  I-061596 : Videoklip o novém finančním dohledu v EU

  Středa 23. září: Komise vyhlásí vítěze prvního ročníku Ceny za informování o ekoznačce EU

  Evropská komise slavnostně vyhlásí vítěze prvního ročníku Ceny za informování o ekoznačce EU. Ceny se udělují ve dvou kategoriích:

  • poskytovatel služeb -  podnikatel v oboru turistického ubytování nebo kempování;
  • výrobce / maloobchodník - podnikatel, který vyrábí ekologické zboží, které spadá alespoň do jedné kategorie, na níž se vztahuje ekoznačka EU.

  Souvislosti:

  Cena se uděluje podnikům, které vedly významné reklamní akce pro širokou veřejnost, aby zvýšily povědomí o ekoznačce EU. Ekoznačka EU je dobrovolný program, jenž byl zahájen v roce 1992 a jehož cílem je přimět podniky, aby uváděly na trh produkty a služby, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. V současnosti je tato značka jedinou ekologickou značkou v Evropě, jež se uděluje na základě více kritérií.

  Ekoznačka si všímá hlavního vlivu výrobku na životní prostředí a na šetrnost výrobku k životnímu prostředí během celé doby jeho životnosti. Nosit ekoznačku EU pak mohou pouze ty nejšetrnější výrobky. Aby mohl výrobek nebo služba získat ekoznačku, musí splňovat celou řadu měřítek, kterou jsou neustále prověřovány a zdokonalovány.

  V současnosti má ekoznačku EU přibližně 20 000 produktů a služeb. Jsou mezi nimi čisticí prostředky, přístroje, papírové produkty, textil, výrobky pro domácnost a zahradu, maziva a mezi službami například ubytování.

  Bližší informace:

  Stránka ekoznačky EU:

  Stránka komisaře Dimase:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_cs.htm

  Čtvrtek 24. září: Inaugurace nové Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum

  Slavnostní zahájení činnosti Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum s názvem "Evropská rada pro výzkum - dnes začíná budoucnost" odstartuje fungování výkonné agentury jakožto nezávislého orgánu.

  Souvislosti:

  Evropská rada pro výzkum (European Research Council) byla zřízena Evropskou komisí v únoru roku 2007 s rozpočtem ve výši 7,5 miliard eur na období 2007-2013. Evropská rada pro výzkum financuje vědce, kteří pracují na vynikajících projektech na samé hranici dosavadních vědomostí. Projekty jsou vybírány na základě evropského konkurzu. Evropská rada pro výzkum již podpořila asi 600 vynikajících vědců z celé Evropy. Má důležitou roli v Evropském výzkumném prostoru a rozvinula se v dobře fungující orgán podpory výzkumu, který má mezinárodní věhlas a který se stal stěžejní institucí pro špičkový evropský badatelský výzkum.

  Provádění činností Evropské rady pro výzkum, který donedávna zajišťovalo generální ředitelství Komise pro výzkum, nyní přebírá specializovaná výkonná agentura, která se 15. července stala nezávislým subjektem.

  Bližší informace:

  Program události:

  http://erc.europa.eu/thefuturestartstoday

  Stránka Evropské rady pro výzkum:

  Pátek 25. září: Vědci zvou veřejnost do svých laboratoří - 30 evropských zemí se účastní evropské noci vědců

  Noc vědců vznikla z iniciativy Evropské komise a nabízí veřejnosti jedinečnou možnost objevit svět výzkumu během jedné noci.

  Desítky laboratoří, univerzit, podniků a výzkumných nadací otevírají své dveře, aby ukázaly jako pracují a co dělají. Lidé v Evropě budou mít šanci stát se na jednu noc vědcem, vyzkoušet si špičkové nástroje a provádět pokusy.

  Souvislosti:

  Evropská noc vědců je pozvánkou pro širokou veřejnost, aby se potkala s vědci, dozvěděla se více o jejich práci a schopnostech a dovednostech, které musejí mít. Díky tomu lépe pochopí problémy, s nimiž se vědci denně setkávají, když se snaží prohlubovat znalosti a vyvíjet nové technologie.

  Již od prvního ročníku v roce 2005 se tato iniciativa setkala s velkým zájmem. Minulý rok se jí účastnilo 27 zemí, více než 1400 institucí a přišlo 320 000 návštěvníků.

  Bližší informace:

  Stránky Noci vědců 2009:

  Stránka komisaře Potočnika:

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky