Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v týdnu od 7. září do 13. září 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/09/2009

Situace na trhu s mlékem * Dvacet let programu evropských studií * Měření makroekonomické činnosti * Bezpečnost na železnicích * Automatické volání tísňové linky v automobilech * Vývoj pandemické chřipky * Námořní politika ve Středozemním moři * Soutěž pro mladé vědce

  Přehled očekávaných událostí v týdnu od 7. září do 13. září 2009

  Pondělí 7. září: Rada pro zemědělství se bude zabývat podporou pro mlékárenské odvětví

  Rada ministrů zemědělství členských států bude diskutovat o situaci v mlékárenském odvětví a o opatřeních, která Komise navrhla ve svém sdělení z 22. července. Komise ve sdělení představila určitá opatření, jež by měla uklidnit situaci v tomto odvětví, které se nachází ve velkých problémech. Navrhovaná opatření jsou plně v souladu s výsledky revize společné zemědělské politiky.

  Souvislosti:

  V posledních 12 měsících se značně zhoršila situace na trhu s mlékem. Po cenovém vrcholu v roce 2007 došlo k prudkému poklesu cen, což vážně ovlivnilo příjmy producentů. Cena za mléko dodávané do mlékáren klesla z 0,30 - 0,40 eur za litr na průměrnou cenu 0,24 eur za litr. Řada producentů však nedostává více než 0,20 - 0,21 eur za litr. Tato situace vyvolala u producentů značné rozhořčení, které vyjádřili na mnoha demostracích.

  Bližší informace:

  IP/09/1172 : Tisková zpráva o krizi v odvětví mléka

  Stránka Evropské komise:

  Blog komisařky Fischer Boelové:

  I-062344 - Videoklip

  Pondělí 7. září a úterý 8. září: Evropská komise slaví dvacet let podpory evropských studíí ve světě

  V roce 2009 se bude konference Jean Monnet nést v duchu oslav dvaceti let podpory, kterou Evropská komise poskytuje evropským studím, jež hrají velmi důležitou roli v procesu evropské integrace a zvyšování povědomí o Evropské unii ve světě.

  Konference se zúčastní předseda Evropské komise José Manuel Barroso, komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Figeľ, vyučující v oboru evropských studií, politici a představitelé občanské společnosti. Diskutovat se bude o aktuálních tématech evropské politiky.

  Souvislosti:

  Od roku 1989 podporuje Evropská unie studium evropské integrace v rámci programu Jeana Monneta. Program podporuje odborníky na evropskou integraci, kteří přednášejí každý rok pro téměř 250 000 studentů na univerzitách 62 zemí pěti kontinentů.

  Výroční konference Jean Monnet je přiležitostí pro dialog na nejvyšší úrovni o aktuálních otázkách evropské politiky. Scházejí se na ní profesoři, kteří vyučují v rámci programu, politici a zástupci občanské společnosti z celého světa. Obvykle bývají na této výroční konferenci vyhlašovány důležité iniciativy, v minulosti to byla např. evropská politika sousedství nebo opatření Komise na podporu mezikulturního dialogu.

  Bližší informace:

  Program Jean Monnet:

  Stránka komisaře Figeľa:

  I-048101:Videoklip - Vzdělávání a odborná příprava

  Úterý 8. září: Zdokonalení hrubého domácího produktu jako ukazatele ekonomického blahobytu

  Evropská komise zveřejní sdělení o způsobech měření pokroku se světě, které přesahují parametr hrubého domácího produktu. Nutnost reagovat na problémy spojené se změnami klimatu, finanční a ekonomickou krizí a globalizací si vyžaduje přijmout nové ukazatele, podle kterých bude možné orientovat politická opatření a chování.

  Uvedené sdělení uvádí některé akce, které by mohly být v provedeny v krátkém nebo střednědobém horizontu. Obecným cílem je zavést rozsáhlejší ukazatele založené na důvěryhodnějších znalostech a zlepšit tak podmínky pro veřejnou debatu a rozhodování. Komise chce spolupracovat se zainteresovanými stranami a partnery, aby společně vytvořili ukazatele, kterou budou uznávány a uplatňovány na mezinárodní úrovni.

  Souvislosti:

  Hrubý domácí produkt je jedním z nejznámějších ukazatelů makroekonomické činnosti. Je rovněž považován za zprostředkovaný ukazatel celkového společenského vývoje a pokroku. Svým charakterem však nepostihuje všechny aspekty fungování společnosti, a proto nemůže být využit v politickém debatách o všech otázkách. HDP neměří environmentální udržitelnost ani míru sociálního začlenění a tato jeho omezení musí být brána v úvahu při politických analýzách a diskuzích.

  Potřeba rozšířit údaje a ukazatele, které by doplňovaly HDP - spíše než jej nahrazovaly - je stále častějším tématem řady mezinárodní iniciativ. Politici, odborníci i občanská společnost podporují vypracování nových ukazatelů, které by HDP doplnily.

  Bližší informace:

  Stránka iniciativy "Beyond GDP":

  Stránka komisaře Dimase:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_fr.htm

  I-055635:Videoklip

  Úterý 8. září: Bezpečnost na železnicích

  Místopředseda Komise Antonio Tajani zahájí konference Evropské komise o bezpečnosti na železnici. Hlavními tématy konference jsou: bezpečnost infrastruktury a operací, bezpečnost vozidel, bezpečnost přepravovaného zboží, dohled a vyšetřování. Na konferenci by měl být schválen akční plán, který je reakcí na nedostatky, jež odhalilo nedávné železniční neštěstí u Viareggio. Tento plán vypracovala evropská železniční agentura ve spolupráci s příslušnými orgány členských států, jež jsou odpovědné za bezpečnostní otázky, a se zástupci podniků daného odvětví.

  Souvislosti:

  Nedávné železniční neštěstí v Itálii (Viareggio – 29. června 2009), při kterém přišla řada lidí o život a mnoho jich bylo těžce zraněno, vyvolalo mnoho otázek týkajících bezpečnosti na železnicích v členských státech a v Evropské unii obecně.

  Nákladní doprava, včetně přepravy nebezpečných nákladů, je pro evropské hospodářství velmi důležitá. Železniční doprava je velmi ekologický způsob dopravy a v některých oblastech nabízí zajímavou konkurenční alternativu k silniční dopravě. Z ekonomických a praktických důvodů se stejná železniční infrastruktura používá k přepravě zboží i osob. Tato kombinovaná doprava vyžaduje přísná bezpečností opatření a důkladnou údržbu infrastruktury a vozového parku.

  Evropská komise je přesvědčena, že celková úroveň bezpečnosti na železnicích v EU je vysoká. Aby se tyto normy udržely nebo zkvalitňovaly Komise vyvíjí a zavádí bezpečnostní nařízení a technické požadavky. Nicméně komisař Tajani se po nedávném železničním neštěstí domnívá, že je potřeba provést revizi stávajících bezpečnostních pravidel a postupů a zkontrolovat úroveň jejich provádění, případně nalézt možnosti jejich zdokonalení.  

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  Stránka komisaře Tajaniho:

  I-062526 Videoklip: osobní doprava

   

   

  Středa 9. září: Mobilní operátoři v EU podporují evropský systém eCall vestavěný v automobilech

  Pro evropské řidiče a 230 milionů aut přichází dobrá zpráva. Mobilní operátoři v EU podepíší memorandum o porozumění, které plně podporuje zavedení systému eCall. Systém automatického volání pomoci zabudovaný v automobilu, tzv. eCall, může zachránit řadu životů, protože v případě vážné nehody sám vytáčí číslo evropské tísňové linky 112. Nejbližší záchranné službě zašle informace o poloze vozidla, a to i v případě, že cestující ve vozidle neví nebo nemůže říci, kde se nachází.

  Evropská komisařka pro telekomunikace Viviane Redingová bude hostit slavnostní podpis memoranda o porozumění zástupci Asociace GSM.

  Souvislosti:

  Komise v srpnu vyzvala členské státy, výrobce automobilů a mobilní operátory, aby urychlily zavedení systému eCall v Evropě. Cílem je zavést eCall do všech nových vozidel v Evropě do roku 2014. Začít by se mělo od příštího roku. eCall je dostupný vestavěný systém tísňového volání, který automaticky vytáčí jednotnou evropskou tísňovou linku 112 v případě havárie vozidla. Díky eCallu by bylo možné zachránit až 2 500 životů ročně v EU a snížit o 10 - 15 % závažnost zranění.

  Silniční nehody stojí evropské hospodářství více než 160 miliard eur ročně. Pokud by byla všechna vozidla vybavena systémem eCall, mohlo by se ročně ušetřit až 26 miliard eur. Náklady na zabudování systému do vozidla jsou menší než 100 eur.

  Bližší informace:

  IP/09/1245 Tisková zpráva

  Shrnutí pro občany

  Stránka eCall:

  Memorandum o porozumění eCall a jeho signatáři:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/invehicle_ecall_mou.pdf

  Fakta: eCall - záchrana životů díky komunikační technologii zabudované do vozidla

  http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/049_eCall_august09_en.pdf

  Stránka komisařky Viviane Redingové:

  Čtvrtek 10. a pátek 11. září: Setkání ministrů zemí iniciativy pro celosvětovou zdravotní bezpečnost (GHSI) o viru H1N1

  Ministři zemí skupiny G7, Mexika a evropská komisařka pro veřejné zdraví se sejdou v Bruselu, aby diskutovali o účinné reakci na nejnovější vývoj pandemické chřipky A/H1N1. Diskuze se bude především týkat strategie očkování a dodávek očkovacích látek, účastníci se však budou zabývat i dalšími otázkami spojenými s vývojem pandemické chřipky. Důležitým bodem programu je i pomoc rozvojovým zemím, ve kterých se pandemie vyskytla.

  Souvislosti:

  Iniciativa pro celosvětovou zdravotní bezpečnost (GHSI) byla založena v roce 2001 v reakci na teroristické útoky z 11. září a následné rozesílání dopisů s antraxem v USA. Celosvětová zdravotní bezpečnost se zabývá širokou škálou témat, např. opatřeními v případně kritického stavu veřejného zdraví, pandemické chřipky i ohrožení chemickými, radionukleárními a bioteroristickými látkami.

  Na posledním zasedání iniciativy pro celosvětou zdravotní bezpečnost, které se konalo v prosinci 2008 v Bruselu, se diskutovalo o nebezpečí rozvoje chřipky A/H1N1  v pandemii. Členové skupiny došli k závěru, že i vysoce restriktivní opatření, např. uzavření hranic, zřejmě nezabrání rozšíření viru. Naopak mohou zhoršit hospodářské a společenské dopady chřipky. Místo toho je důležité monitorovat rozvoj pandemické chřipky a její šíření.

  Bližší informace:

  IP/08/1892 Tisková zpráva

  MEMO/08/769

  Stránka Evropské komise o chřipce typu A H1N1:

  Stránka komisařky Vassiliou:

  Pátek 11. září: Integrované námořní řízení v oblasti Středozemního moře

  Komise zveřejní sdělení, které uvádí nástroje a konkrétní akce, jejichž cílem je nastolit integrovaný přístup k řízení námořních činností ve Středozemním moři. Tento dokument se věnuje dvěma hlavním problémům: integrovaný přístup k námořním záležitostem ze strany místní samosprávy a problémy pobřežních států plánovat, organizovat a regulovat činnosti, které přímo zasahují jejich teritoriální moře a pobřeží. Sdělení zdůrazňuje další kroky, jež Komise podnikne, aby tyto otázky řešila.

  Bližší informace:

  Integrovaná námořní politika EU: akční plán

  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/ActionPaper/action_plan_en.pdf

  Konference k Evropskému dni moří 2009 "Towards better governance for a sustainable use of the Mediterranean Sea"

  Pokyny pro integrovaný přístup k námořní politice:úsilí o uplatňování osvědčených postupů v integrované námořní správě a při konzultacích se zainteresovanými subjekty:

  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/com08_395_cs.pdf

  Závěry konference o námořní politice ve Středozemním moři, 10. června 2008, Piran - Portorož (Slovinsko):

  Pátek 11. až středa 16. září: Soutěž Evropské unie pro mladé vědce

  21. ročník Evropské soutěže pro mladé vědce (European Union Contest for Young Scientists (EUCYS)) se bude poprvé konat v Paříží v Palais de la découverte, kde jsou vzděláváni vědci již po generace. Zhruba 140 talentovaných studentů ve věku od 14 do 20 let budou soutěžit o ceny v celkové výši 51 500 eur a o velmi atraktivní zvláštní ceny od organizací Eiroforum a EPO.

  Souvislosti:

  Před 21 lety se Evropská unie rozhodla uspořádat Soutěž EU pro mladé vědce, aby přitáhla mladé lidi k vědě a podporovala mezinárodní spolupráci a výměnu.

  Komise financuje hlavní aktitivity a podílí se na organizaci s národním hostitelem soutěže, který se každý rok mění. Výroční akce chce stimulovat nadšení mladých vědců, podporovat jejich nadání a kariéru v oblasti vědy a techniky. Všichni účastníci již vyhráli prestižní vědecké ceny ve svých zemích a soutěž EU je tak jedním z nejtěžších klání pro mladé vědce ve světě.

  Každý projekt hodnotí minimálně tři členové poroty, která je složená z předsedy a 16 dalších členů. Všichni jsou přední vědci působící v akademické a podnikové sféře.

  Mladí vědci mají díky soutěži možnost navázat vztahy s dalšími mladými lidmi ze zahraničí, kteří mají stejný zájem: vědu. Mohou se také setkat se zkušenými vědci, navštívit přední vědecká pracoviště a účastnit se společenských akcí. Vyvrcholením celé soutěže je slavnostní předávání cen.

  Bližší informace: 

  Stránka Soutěže EU pro mladé vědce:

  Stránka komisaře Potočnika:

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky