Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 1. do 7. února 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/02/2010

Zpráva o sociální situaci v EU * Program stability Řecka * Konference o nových dovednostech pro nové profese

  skupina mladých lidí u počítače

  Úterý 2. února: Zpráva o sociální situaci v roce 2009 a zvláštní edice průzkumu Eurobarometru o poměrech ve společnosti 

  Zpráva o sociální situaci za rok 2009 se zabývá dvěma otázkami, které jsou důležité pro formulování cílů sociální politiky: bydlení v EU s důrazem na bydlení v osobním vlastnictví, náklady na bydlení a vyčleňování ze společnosti; a poměry ve společnosti na základě zevrubného průzkumu Eurobarometru. Tato zpráva má za cíl identifikovat nové sociální trendy a otázky, aby mohla poskytnout spolehlivé a vyčerpávající informace o sociální situaci.

  Průzkum o poměrech ve společnosti je prvním ze série každoročních průzkumů, které budou monitorovat, jak evropští občané vnímají svoji osobní situaci, hospodářskou a sociální situaci ve svém státě a jaké mají názory na politiku vlády v různých oblastech, např. zdravotní péče, důchodů, nerovností a vztahů mezi jednotlivými komunitami.

  Souvislosti:

  Evropská komise provádí neustálé hodnocení sociálního vývoje v EU, aby mohla asistovat při vývoji politik, jejichž cílem je dosáhnout hlubší sociální soudržnosti.Díky tomu, že svá zjištění uvádí ve srovnávacích tabulkách, poskytuje členských státům cenný materiál, na jehož základě se mohou rozhodovat při formulování svých politik.

  Zpráva o sociální situaci, která je zveřejňována každoročně od roku 2000, chce tím, že poskytuje klíčová data a analýzy, vyvolat poučenou veřejnou debatu o sociální politice.Je členěna do dvou částí. První se věnuje jednomu tématu, jež je zkoumáno do hloubky, a druhá uvádí statistická data v celé šíři dané oblasti.

   

  Další informace:

  Bližší informace o reakci EU na sociální rozměr krize:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

  Bližší informace o zprávě o sociální situaci:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=675&langId=en

  Stránky komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm

  Středa 3. února: Program stability Řecka

  Komise by měla přijmout stanovisko k programu stability Řecka a také několik rozhodnutí a doporučení k zajištění nápravy jeho rozpočtového schodku. Řecko by mělo zavést hospodářská opatření, která zvýší jeho konkurenceschopnost a zároveň budou odpovídat společnému zájmu. Také musí vyřešit systematická selhání a nedokonalosti, která do této chvíle bránila včasnému poskytování spolehlivých rozpočtových statistik. Komise také navrhla zvýšit pravomoci Eurostatu, aby mohl monitorovat kvalitu statistik v oblasti veřejných financí.

  Souvislosti:

  Proti Řecku bylo v dubnu 2009 zahájeno řízení pro nadměrný rozpočtový schodek, a to na základě odhadovaného rozpočtového schodku ve výši 3,7 % HDP v roce 2008. Do roku 2010 mělo Řecko provést snížení rozpočtového schodku pod 3 %, což je hranice, kterou stanoví Maastrichtská smlouva. V prosinci 2009 Rada konstatovala, že Řecko nepodniklo účinné kroky k nápravě svého schodku, jehož výše byla mezitím stanovena na 7,7 %. Odhad na rok 2009 navíc uvádí, že rozpočtový schodek bude vyšší než 12 %, zejména kvůli hospodářské krizi, absenci nápravných opatření, odchylování od fiskální politiky a účetních rozhodnutí.

  Smlouva a prováděcí opatření k nápravě nadměrných schodků stanoví, že pokud některá ze zemí nepodnikne účinné kroky podle doporučení, jež bylo vydáno na základě čl. 126 odst. 7 Smlouvy (bývalý čl. 104 odst. 7), Rada zintenzívní svůj dohled nad touto zemí a pokračuje v řízení pro nadměrný rozpočtový schodek s tím, že přijme další kroky, např. doporučení podle čl. 126 odst. 9.  Rada v tomto doporučení stanoví lhůtu čtyř měsíců, v níž musí dotčený stát přijmout účinná opatření. Komisař Almunia 19. ledna prohlásil, že kromě stanoviska k programu stability a doporučení na základě čl. 126 odst. 9, také navrhne doporučení na základě čl. 121 odst. 4 Smlouvy, které Komisi umožňuje, aby poslala výstrahu členskému státu, který provádí politiku, jež není v souladu obecnými hospodářskými pokyny přijatými Radou pro tento stát a EU.

  Další informace:

  IP/09/458 z 24. března 2009 – Komise podniká kroky v rámci řízení pro nadměrný rozpočtový schodek vedeného s Francií, Řeckem, Irskem, Španělskem a Spojeným královstvím; a vyhodnocuje program stability Kypru

  IP/09/1694 z 11. listopadu 2009 – Kroky v rámci řízení pro nadměrný rozpočtový schodek: Pakt stability a růstu jako základ pro fiskální exit strategie

  Zpráva Komise o řeckém rozpočtovém schodku a dluhových statistikách z 8. ledna 2010

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=COM_2010_report_greek

  Vše o jednotlivých řízení pro nadměrný schodek – lhůty, postupy, návrhy Komise a doporučení Rady naleznete zde:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm

  Příslušné právní texty a pokyny vztahující se k Paktu stability a růstu:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/other_pages/other_pages12638_en.htm

  Čtvrtek 4. února: Konference o nových dovednostech pro nové profese

  Evropská komise pořádá konferenci, na které představí hlavní závěry odborné skupiny „Nové dovednosti pro nové profese“. Tato zjištění jsou základem pro doporučení, jak dále pokračovat v agendě EU o dovednostech a pracovních místech.Kromě toho budou také předloženy nové údaje o poptávce a nabídce kvalifikací v Evropě v období do roku 2020.

  Konference se odehrává v okamžiku, kdy nová Barrosova komise začne vytvářet strategii EU 2020, což bude pokračovatelka lisabonské strategie.Podle odborníků je třeba vytvořit daleko silnější vazbu mezi světem práce a světem vzdělávání a odborné přípravy.Tato potřeba se stává čím dál naléhavější, jelikož i přes stávající krizi stále několik milionů pracovních míst není obsazeno vhodnými kandidáty.Navíc se pracovní trhy v EU rychle proměňují: v příštím desetiletí bude potřeba obsadit 80 milionů pracovních míst, která budou uvolněna z důvodu odchodu zaměstnanců do důchodu. Dále se očekává, že bude vytvořeno 20 milionů nových pracovních míst, které budou vyžadovat větší kvalifikaci vyšší kvality.

  Souvislosti:

  Po období relativně vysokého růstu a vytváření nových pracovních míst (8 milionů nových míst v letech 2006–2008) zasáhla pracovní trh v Evropě hospodářská krize a ovlivnila budoucnost a životní podmínky Evropanů.Evropská komise zahájila v reakci na krizi plán obnovy, který řeší důsledky krize a stanoví tři priority pro udržení pracovních míst.Jednou z těchto priorit je modernizace a udržení úrovně dovedností v Evropě.

  V celé Evropě dochází ke zrychlení změn na pracovních trzích a v požadavcích na kvalifikaci, a to díky globalizaci, stárnutí obyvatelstva, urbanizaci a evoluce sociálních struktur.Rozvoj nových dovedností a kompetencí, aby bylo možné plně využít potenciál hospodářské obnovy, je proto prioritou i výzvou.Modernizace dovedností je také mimořádně důležitá z hlediska spravedlnosti a rovnosti, jelikož méně kvalifikovaní lidé jsou na pracovním trhu zranitelnější.Ale to není vše: zajistit nabídku dovedností odpovídající lépe poptávce na pracovním trhu je prostě nutností.

  Proto členské státy EU požádaly Evropskou komisi, aby podala zprávu o budoucích požadavcích na kvalifikaci v Evropě v období do roku 2020.

  Další informace:

  Bližší informace o reakci EU na sociální rozměr krize:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

  Bližší informace o nových dovednostech pro nové profese:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en

  Bližší informace o zaměstnanosti:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=81&langId=en

  Stránky komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky