Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výzva: Akce na podporu informovanosti a diskuse o koordinaci hospodářských politik v rámci EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/08/2012

Zastoupení Evropské komise v České republice vyhlašuje výzvu k podávání návrhů pro akce na zvyšování informovanosti a stimulaci informované diskuse o cílech a nástrojích strategie EU pro růst Evropa 2020, jakož i o stávajících a plánovaných nástrojích koordinace hospodářských politik v Evropské unii.

Výzva je určena neziskovým organizacím s právní subjektivitou, registrovaným v jedné ze zemí EU a nezávislým na orgánech veřejné moci.

  Výzva: Akce na podporu informovanosti a diskuse o koordinaci hospodářských politik v rámci EU

  Výzva k podávání návrhů má tyto cíle:

  1. poskytnout finanční podporu iniciativám na úrovni členských států za účelem podpory veřejné účasti v diskusích o politických prioritách týkajících se strategie EU pro růst Evropa 2020 a koordinace hospodářských politik v rámci Evropské unie;
  2. analyzovat příspěvky veřejnosti, včetně organizací občanské společnosti, kterých by bylo možné využít jako podkladů pro rozhodování.

  Maximální celkový rozpočet vyčleněný na spolufinancování akcí činí 80 000 EUR. U každé akce bude výše grantu činit maximálně 80 % způsobilých nákladů. Evropská komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.

  Pro každou akci je plánován grant v maximální výši 20 000 EUR.

  Žádosti odesílané poštou (nejlépe doporučeně) nejpozději 15. října 2012, podle data na poštovním razítku, musí být odeslány na tuto poštovní adresu:

  Pan Jan MICHAL

  Zastoupení Evropské komise v České republice

  Evropský dům

  Jungmannova 24

  110 00 Praha

  P. O. Box 811, 111 21 Praha 1

   

  Žádosti musí být podány v zalepené obálce, která bude vložena do další zalepené obálky adresované podle výše uvedených pokynů. Vnitřní obálka musí být kromě výše uvedené adresy označena také nápisem „Výzva k podávání návrhů … – neotvírat v podatelně“. Pokud se použijí samolepicí obálky, musí být přelepeny lepicí páskou, přes kterou se odesílatel podepíše.

  Návrh je možné doručit rovněž osobně, a to nejpozději dne 15. října 2012 do 16:00 hodin na tuto adresu:

  Zastoupení Evropské komise v České republice

  Evropský dům

  Jungmannova 24

  110 00 Praha

   

  CELÉ ZNĚNÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA PROJEKTY:

  Výzva k podávání návrhů msw8 - 102 KB [102 KB]

  Příloha I Formulář žádosti msw8 - 200 KB [200 KB]  - OPRAVA Přílohy I msw8 - 50 KB [50 KB]

  Příloha II Formulář rozpočtu excel12book - 42 KB [42 KB]

  Příloha III Celkový přehled výdajů – bude poskytnuto úspěšným příjemcům grantu

  Příloha IV Celkový přehled příjmů - bude poskytnuto úspěšným příjemcům grantu

  Příloha V Náklady na lidské zdroje excel12book - 26 KB [26 KB]

  Příloha VI Doklad o vynaložení prostředků – přehled excel12book - 36 KB [36 KB]

  Příloha VII Vzor dohody o grantu msw8 - 181 KB [181 KB]

  Příloha VIII Formulář „Právní subjekty“ - Veřejnoprávní subjekt pdf - 136 KB [136 KB]

                                                               - Fyzická osoba pdf - 159 KB [159 KB]

  Příloha IX Formulář „Finanční identifikace“ pdf - 119 KB [119 KB]

   

   

  KONTAKT PRO DOTAZY:

  E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu

   

   

   

  Poslední aktualizace: 12/10/2012  |Začátek stránky