Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výběrové řízení: Výběr hostitelských struktur pro informační střediska sítě EUROPE DIRECT (2013 – 2017)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/06/2012

 

Funkční období stávající sítě informačních středisek Europe Direct končí k 31. 12. 2012 a za tímto účelem vyhlásilo Generální ředitelství Evropské komise pro komunikaci prostřednictvím Zastoupení Evropské komise v České republice výzvu určenou zájemcům o provozování informačních středisek Europe Direct na další období od roku 2013 - 2017.

Lhůta pro podávání návrhů je 10. září 2012.

  Výběrové řízení: Výběr hostitelských struktur pro informační střediska sítě EUROPE DIRECT (2013 – 2017)

  VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ PRO VÝBĚR HOSTITELSKÝCH STRUKTUR PRO INFORMAČNÍ STŘEDISKA SÍTĚ EUROPE DIRECT PRO OBDOBÍ 2013 – 2017

   

  Výzva je určena zájemcům o provozování informačních středisek Europe Direct, jež jsou součástí oficiální sítě EU. Hostitelskou strukturou se může stát jakýkoli veřejnoprávní subjekt nebo soukromý subjekt s veřejným posláním.

  Úspěšní žadatelé v rámci výzvy jsou způsobilí pro získání grantu na akci od Komise v rozmezí 12 000 EUR až 20 000 EUR na středisko ročně v období 2013 až 2017. Financování Komise musí být doplněno z jiných uznaných zdrojů. Kromě grantu poskytne Komise středisku Europe Direct a jeho zaměstnancům bezplatné a odborné školení, oficiální publikační dokumentaci a příležitosti pro výměnu zkušeností v rámci EU.

  Středisko Europe Direct má za cíl poskytovat služby přizpůsobené místním potřebám, které veřejnosti umožní získávat informace, poradenství, pomoc a odpovědi na otázky týkající se právních předpisů, politik, programů a aktuálního dění v EU a středisko bude aktivně zvyšovat povědomí místních občanů o EU. Podrobné informace o požadavcích na provozování středisek naleznete v dokumentu výzvy.

  Žádosti musejí být podány doporučenou poštou nebo osobně na Zastoupení EK v ČR nejpozději do 10. září 2012.  

  Pro zájemce o bližší informace k výzvě pořádáme následující semináře:


  11.7 Ostrava, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117 (11-13 hod.)
  12.7 Praha, Evropský dům, Jungmannova 24, P1 (11-13 hod.)

  CELÉ ZNĚNÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA PROJEKTY:

  1.  Výzva k předkládání návrhů  pdf - 323 KB [323 KB]

  2.  Příloha A - Vzor rámcové dohody včetně příloh pdf - 448 KB [448 KB]   

                                       Příloha A.2 - Vzor zvláštní grantové dohody pdf - 225 KB [225 KB]                                    

  FORMULÁŘE K VYPLNĚNÍ ŽADATELŮM:

  (veškeré dokumenty 3 – 6 (a požadované dodatečné přílohy) musí být řádně vyplněny,
  neúplné žádosti nebudou přijímány)

  3. Příloha B     Formulář žádosti   msw8 - 167 KB [167 KB]

  4. Příloha B.1  Předběžný rozpočet akce excel8book - 54 KB [54 KB]    

  5. Příloha B.2  Čestné prohlášení msw8 - 88 KB [88 KB]  

  6. Příloha B.3 Kontrolní seznam pro žadatele msw8 - 40 KB [40 KB]     

   

  DALŠÍ INFORMACE:

  Rozhodnutí Komise C/2012/4158 ze dne 21. června 2012 o očekávaném schválení ročního pracovního programu v oblasti komunikace pro rok 2013 ohledně grantů na financování hostitelských struktur informačních středisek Europe Direct v Evropské unii pro období 2013–2017.

  http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/grants/years/2012_en.htm

  Informace o celoevropské informační síti Europe Direct:
  http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
   
  Portál stávající sítě středisek Europe Direct v České republice (2009 - 2012):
  www.europe-direct.cz

   

  KONTAKT PRO DOTAZY:

  comm-cz-europedirect@ec.europa.eu

   

  ČASTO KLADENÉ DOTAZY (bude průběžně doplňováno):

  Musí hostitelská organizace zřizovat revolvingový fond?

  Hostitelská organizace je povinna mít dostatečné finanční prostředky k zajištění provozu střediska a to minimálně ve výši předpokládaného celkového rozpočtu střediska (včetně spolufinancování). Evropská komise poskytuje hostitelské organizaci 70 % grantu EK do 30 dnů po podpisu zvláštní roční grantové, ale Hostitelská organizace musí finančně a administrativně středisko zajistit pro výkon plánu aktivit a to v plném rozsahu navolených modulů uvedených v žádosti a v plánu aktivit na daný rok a po dobu trvání rámcové smlouvy. 

  Je třeba doložit přesný rozpočet, jsme-li veřejnoprávní organizací?

  Hostitelská organizace musí předložit přehled svého financování ve formuláři žádosti, oddíl 1.4. Roční účetní uzavírky však nejsou v případě veřejnoprávního subjektu potřeba dokládat (viz. formulář čestné prohlášení, str. 3).

  Musí žadatel ve formuláři žádosti (1.4) uvádět počet pracovních míst za celou organizaci nebo stačí jen za administrativní jednotku, pod kterou by středisko spadalo?

  Počet zaměstnanců organizace se vztahuje k právnímu subjektu, který o grant žádá. Je dobré uvést i počet zaměstnanců vztahující se k případné administrativní jednotce, pod které by středisko mělo spadat v rámci organizace, která o grant žádá.

  Je možné žádat o grant přesto, že by středisko bylo v provozu až od podzimu 2013?

  Ne, provozování střediska je potřeba zajistit již od začátku roku 2013 (s předpokladem k 1.1. 2013) a závazek žadatele v případě žádosti o grant se vztahuje na celé pětileté období 2013-17.

  Může si žadatel zahrnout věcné příspěvky (in-kind contribution) do spolufinancování?

  Případné věcné příspěvky nepředstavují způsobilé náklady.

  Naprosto výjimečně, pokud to však Komise považuje za nutné či vhodné, může se spolufinancování uvedené v článku I.4 vzorové Rámcové smlouvy zcela nebo částečně skládat z věcných příspěvků (oddíl II.15.5. vzorové Rámcové smlouvy).

  Je potřeba doložit životopisy všech zaměstnanců, kteří se budou podílet na provozu a akcích střediska již ve fázi žádosti?

  Ano, životopisy zaměstnanců k ověření jejich kvalifikační způsobilosti k vykonávání závazků hostitelské organizace a výkonu aktivit střediska (viz. oddíl 1.2.2, bod c) Výzvy) je potřeba přiložit k žádosti o grant a čestnému prohlášení. Životopisy zaměstnanců jsou také součástí hodnocení návrhů - viz. Kritéria výběru, oddíl 2.2.4 žádosti a stanou se nedílnou součástí zvláštní roční grantové dohody.

  Lze do rozpočtu zahrnout také mzdu zaměstnance, který zajišťuje organizaci akce nebo je to jen na akci, tisk atd.?

  Ano, viz. uznatelné náklady, článek II.15 vzorové Rámcové smlouvy. 

  Kdy bude ukončeno výběrové řízení?

  Uzavření řízení o udělování grantů je plánováno na prosinec 2012.  Jména vybraných žadatelů budou uveřejněna na začátku roku 2013.

  Na jaké období se podává žádost? 

  Žádost o provozování střediska (viz. závazky hostitelské struktury) se vztahuje na pětileté období od 2013-2017, nicméně  oddíl 2.5 – 3 formuláře žádosti a předběžný rozpočet se vztahují na plánované aktivity střediska v roce 2013 a u úspěšných žadatelů se stanou přílohami Zvláštní dohody o grantu, která se podepisuje každoročně. Rámcová dohoda se uzavírá na celé pětileté období.

  Jaký kurs mám použít pro převod koruny na Euro pro výpočet rozpočtu?

  V zemích, kde euro není zákonným platidlem, bude přepočítacím koeficientem měsíční koeficient stanovený Komisí pro měsíc, kdy byla zveřejněna výzva k předkládání návrhů, uveřejněný na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/ (InfoEuro).

  Kolik zájemců bude Komise vybírat pro provoz ED od roku 2013?

  Celková částka přidělená pro Českou republiku na rok 2013 činí 260 000 EUR, jež podléhá schválení rozpočtu ze strany rozpočtového orgánu. Tato částka umožňuje financovat až 13 středisek Europe Direct v ČR při maximálním čerpání grantu Komise 20.000 EUR na středisko. Komise si vyhrazuje právo přidělit jako grant nižší částku, než o jakou příjemce žádal, nikoli však částku vyšší.

  Může si žadatel požádat o více grantů na provoz Europe Direct?

  Na jednu akci/středisko může Komise poskytnout pouze jeden grant. Žadatelé však mohou podat více návrhů na provoz více středisek. V takovém případě musí být každý návrh vypracován samostatně v souladu s ustanoveními výzvy.

  V jakém jazyce mohu podat žádost?

  Žádosti musí být sepsány v jednom z úředních jazyků EU, tedy i v českém jazyce. Pokud použitým jazykem není český jazyk, žádosti by měly být doplněny překladem do jednoho z pracovních jazyků Komise (angličtina / francouzština / němčina).

  Poslední aktualizace: 31/07/2012  |Začátek stránky