Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Cecilie Malmström a Myria Vassiliadou: Zastavme otroctví v Evropě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/06/2012

 

Obchodníkům s lidmi se stále více daří a používají nové metody. Přitom jen nepatrných počet z nich je postaven před soud.

Evropská unie musí nyní zostřit své nástroje, aby dokázala lépe chránit oběti a trestat ty, kteří jsou za tento stav odpovědní – uvádí Cecilia Malmströmová, komisařka EU, a Myria Vassiliadou, koordinátorka EU pro boj proti obchodování s lidmi.

  Cecilie Malmström a Myria Vassiliadou: Zastavme otroctví v Evropě

  Jak Evropa těsněji spolupracuje při boji s novodobým otroctvím – obchodováním s lidmi – objevují se v tomto opovrženíhodném druhu obchodu nové metody. U dětí, které jsou vykořisťovány skupinami organizované trestné činnosti z celé Evropy, hrozí vyšší riziko, že s nimi bude v dospělosti znovu obchodováno. Stále více se stávají oběťmi nejzranitelnější skupiny naší společnosti, např. lidé s postiženími, ženy unikající domácímu násilí nebo děti opuštěné rodiči, kteří odešli pracovat do zahraničí. Ačkoli většinou jsou oběťmi ženy, obchodníci s lidmi nedělají rozdíly – muži jsou nuceni k těžké práci, děti naváděny k žebrání a krádežím, děvčata i chlapci vystaveni sexuálnímu vykořisťování. 

  K tomu stále častěji dochází v zemích EU i mezi nimi. Proto Evropa nyní musí jednat a přijmout odpovědnost. Evropská komise dnes předkládá strategii spolupráce při odstraňování obchodu s lidmi na příštích pět let, která více propojuje správné síly v Evropě a staví oběti do popředí.

  Cristina z Rumunska byla donucena uzavřít manželství ve věku 13 let. Byla převezena do Španělska a Belgie, aby žebrala na ulicích. Poté se jí podařilo svým únoscům utéci. Mark je nezaměstnaný Brit, kterému je přes 20. Byla mu nabídnuta práce a ubytování zdarma, ale skončil prací v otrockých podmínkách ve Švédsku. 18-letá Sophie, rovněž ze Spojeného království, odešla do Itálie za svým přítelem, který ji poté prodával až 30 mužům za den. Takových obětí je mnohem více – stovky tisíc v EU a několik milionů po světě.

  Je alarmující, že případy obchodování s lidmi se v evropských zemích jen zřídka dostávají před soud a že počet obviněných z obchodování s lidmi za několik minulých let klesl z přibližně 1 500 obvinění v roce 2008 na 1 100 o dva roky později. Každá jedna země EU – a v neposlední řadě i Česká republika – má velkou odpovědnost za to, aby těmto záležitostem byla věnována taková pozornost, jakou si zaslouží.

  Je rovněž důležité, aby Česká republika co nejdříve ratifikovala úmluvu Rady Evropy o obchodování s lidmi a protokol o obchodování s lidmi OSN.

  Je nezpochybnitelné, že spolupráce v souvislosti s přeshraničním obchodováním s lidmi je prospěšná. I přes hospodářskou krizi a velké potíže, kterým Evropská unie čelí, nás spojují společné hodnoty, jako je prosazování lidských práv a obrana nejzranitelnějších osob v naší společnosti. Bez ohledu na současnou krizi nesmíme tyto hodnoty spouštět ze zřetele. Evropané jsou jednotní – podle nového průzkumu Eurobarometru se 93 procent z nás domnívá, že je důležité, aby EU při boji proti obchodování s lidmi spolupracovala.

  Proto potřebujeme posílit naše úsilí, zostřit naše nástroje a poučit se z vývoje v minulých letech. Mezi priority strategie, kterou Evropská komise dnes předkládá, patří postavit více viníků před soud, pomáhat všemi možnými způsoby obětem, pochopit nové metody a trendy. Donucovací orgány v každé zemi EU by měly zřídit zvláštní vnitrostátní útvary zabývající se obchodováním s lidmi. Ty budou fungovat jako kontaktní body, např. když orgány v jiné zemi potřebují pomoci s probíhajícím vyšetřováním. Budou zřízeny společné vyšetřovací týmy propojující členské státy EU a evropský policejní orgán Europol.

  Pokud jde o práci policie, je důležité více než kdy předtím začít sledovat stopu peněz – tzn. sběr důkazů prošetřováním finančních aktiv obchodníků s lidmi. Rovněž se musíme více zaměřit na prostředníky v tomto průmyslu – zkorumpované agentury zabývající se zprostředkováním dočasné práce apod.

  Evropa již učinila kroky správným směrem. Loni byl schválen právní předpis EU, díky kterému se sladila závažnost, která je těmto trestným činům přikládána v jednotlivých státech Evropy. Členské státy jsou nyní ze zákona povinny poskytovat obětem zdravotní péči a podporu. Je třeba ale učinit mnohem více. Příští rok bude zřízena celoevropská síť organizací a orgánů, které se zaměřují na podporu obětí. Z finančních prostředků EU bude rovněž financován výzkum toho, jak pachatelé mění své metody při získávání dalších obětí, přičemž se bude věnovat stále větší pozornost sociálním médiím a inzerátům podávaným on-line. Je rovněž důležité zabývat se stránkou týkající se poptávky po obchodování s lidmi. Kdyby nebyli kupci, nebyly by oběti.

  Je potřebné konkrétní opatření, které by pomohlo dětem končícím ve spárech obchodníků. Podle údajů londýnské policie cena jednoho dítěte ve Spojeném království činí 20 000 EUR, Tento „dluh“ může být od obětí požadován k vyplacení se. I přes zranitelnost dětí neexistuje v EU společná definice toho, jak chránit jejich nejlepší zájmy a jakou úlohu by měli mít jejich opatrovníci a právní zástupci. Na takovýchto předpisech se nyní na úrovni EU pracuje.

  Stanovit strategii však nepostačuje. Konec konců tato opatření závisejí na politické vůli členských států EU a zdrojích, které si vyčleňují na práci zaměřenou proti obchodování s lidmi. Pokud chceme pomoci obětem a evropské veřejnosti, nesmíme snižovat své ambice. Obchodování s lidmi se musí zamezit. Díky strategii, která je dnes předkládána, může EU spolupracovat na dosažení tohoto cíle.

  Cecilie Malmström, evropská komisařka pro vnitřní věci 

  Myria Vassiliadou, koordinátorka EU pro boj proti obchodování s lidmi

   

  Další informace:

   

  Tisková zprávaBoj proti novodobému otroctví: 40 nových opatření EU

  MEMO/12/455

  Rozhovory s oběťmi obchodu s lidmi ke stažení:

  http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

  Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm 

  Internetové stránky Generálního ředitelství Komise pro vnitřní věci:

  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

  Internetové stránky Evropské komise pro boj proti obchodování s lidmi:

  http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

  Poslední aktualizace: 27/06/2012  |Začátek stránky