Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Tiskové prohlášení Johannese Hahna, evropského komisaře pro regionální politiku
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/05/2012

 

Dne 15. května 2012 se v Bruselu setkal komisař Johannes Hahn s ministrem financí České republiky Miroslavem Kalouskem.

Ministr Kalousek komisaře informoval o aktuálním stavu provádění Akčního plánu ke zlepšení řídícího a kontrolního systému pro strukturální fondy v ČR, na kterém se dohodly české orgány s Evropskou komisí.

  Tiskové prohlášení Johannese Hahna, evropského komisaře pro regionální politiku

  Ministr Kalousek potvrdil silné odhodlání české vlády provést jednotlivá opatření uvedená v Akčním plánu do konce června 2012. Zdůraznil, že řada opatření již byla schválena a poukázal zejména na rozhodnutí vlády ze dne 2. května 2012 o přesunu delegovaných auditních orgánů do centrálního auditního orgánu v rámci Ministerstva financí ČR.

  Komisař Hahn velmi přivítal pozitivní postoj české vlády ke zlepšení a posílení řídícího a kontrolního systému strukturálních fondů a uvedl, že v provádění Akčního plánu bylo již dosaženo pokroku. Rozhodnutí české vlády ze dne 2. května o centralizaci veškerých auditních činností strukturálních fondů do struktury Ministerstva financí je v rámci tohoto plánu považováno za skutečně významný první krok.

  Jakmile vláda ČR předloží dokončený Akční plán, přezkoumá Evropská komise jeho realizaci, což je nezbytný krok před rozhodnutím o možnosti obnovení plateb České republice.

  V případě některých operačních programů však bude před obnovením plateb nutné vyřešit dodatečné otázky v oblasti auditu.

  Souvislosti:

  V roce 2011 byly v rámci auditů provedených Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem a kontrolními orgány ČR zjištěny významné nedostatky ve fungování systému řízení a kontroly využívání fondů EU v České republice. Na základě toho zaslala Evropská komise 20. března 2012 českým orgánům varovný dopis, který se týkal všech operačních programů a který vysvětloval jednotlivé přetrvávající problémy. Součástí dopisu byl Akční plán. Dokud nebudou přijata opatření uvedená v tomto Akčním plánu, nepřistoupí Evropská komise k platbám do žádného z operačních programů. K provedení uvedených opatření byla stanovena lhůta do 30. června 2012. Pokud budou opatření provedena uspokojivým způsobem, bude varování odvoláno a platby budou obnoveny.

  Dohodnutý Akční plán obsahuje pět oblastí, v nichž musejí být provedena konkrétní opatření do konce června 2012:

  1. integrovat delegované auditní orgány do centrálního auditního systému v rámci ministerstva financí;
  2. zlepšit fungování auditního orgánu;
  3. přezkoumat vnitrostátní systém řešení nesrovnalostí souvisejících s využíváním strukturálních fondů EU;
  4. posílit tzv. řídící kontroly první úrovně prováděné řídícími orgány jednotlivých programů;
  5. posílit administrativní kapacity spojené s řízením strukturálních fondů EU.

  Dále existuje řada konkrétních problémů souvisejících s tématickými operačními programy (Doprava, Životní prostředí, Podnikání a inovace) a s regionálním operačním programem Severozápad, které byly odhaleny již v roce 2011 a které jsou již v současné době řešeny na úrovních jednotlivých programů. Vedle opatření uvedených v Akčním plánu však musejí být před případným obnovením plateb do uvedených operačních programů odstraněny i tyto konkrétní problémy.

  Poslední aktualizace: 23/05/2012  |Začátek stránky