Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Větší ochrana soukromí na internetu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/01/2012

Komise včera navrhla rozsáhlou reformu právního rámce EU týkajícího se ochrany osobních údajů. V návrhu jsou posílena individuální práva a zohledňují se otázky globalizace a nových technologií.

Podle návrhu by se měl zavést jednotný soubor pravidel, který by občanům poskytl větší kontrolu nad tím, jak jsou zpracovávány a využívány jejich osobní údaje.

  Logo "Získejte kontrolu nad svými údaji"

  Když si otevřete bankovní účet, přidáte se na internetovou stránku nějaké sociální sítě nebo si online zarezervujete letenku, uvedete své důležité osobní informace, jako je vaše jméno, adresa a číslo kreditní karty.

  Co se s těmito údaji děje? Mohly by přijít do nesprávných rukou? Jaká práva máte, pokud jde o vaše osobní informace?

  Každý má právo na ochranu osobních údajů.

  Podle právních předpisů EU je možné osobní údaje zákonně shromažďovat jen za přísných podmínek a pro legitimní účely. Osoby nebo organizace, které shromažďují a spravují vaše osobní informace, je také musí chránit před zneužitím a musí respektovat určitá práva vlastníků osobních údajů, která zaručují právní předpisy EU.

  Každý den dochází v rámci EU mezi podniky, veřejnými orgány a jednotlivci k přeshraničním přesunům ohromného množství osobních údajů. Vzájemně neslučitelná pravidla o ochraně osobních údajů v různých zemích by tyto mezinárodní výměny narušila. Lidé by se také mohli zdráhat převádět osobní údaje do zahraničí, pokud by si nebyli jistí úrovní ochrany v jiných zemích.

  Proto byla zavedena společná pravidla EU, která vašim osobním údajům zajišťují vysoký standard ochrany po celé EU. Pokud kdekoli v EU dojde ke zneužití vašich údajů, máte právo si stěžovat a získat odškodnění.

  Směrnice o ochraně údajů EU také předpokládá konkrétní pravidla pro přenos osobních údajů mimo EU, aby byla zajištěna co nejlepší možná ochrana údajů při jejich vývozu do zahraničí.

  Průzkum

  Nedávný průzkum, který zjišťoval postoje občanů k ochraně údajů v EU, odhalil, že:

  • 2 ze 3 Evropanů se obávají, že společnosti poskytují bez jejich svolení jejich osobní údaje třetím osobám
  • 9 z 10 požaduje, aby platila stejná práva na ochranu údajů v celé Evropě.

  K řešení této situace Komise navrhuje aktualizaci stávajících právních předpisů o ochraně údajů. Změny by měly spočívat v zavedení jednotného souboru pravidel, který by platil v celé EU.

  Ochrana jednotlivců

  Návrh kromě jiného předpokládá, že:

  • společnosti by musely před dalším využitím osobních údajů získat od uživatelů výslovný souhlas – lidé by rovněž měli k vlastním údajům přístup a snadněji by mohli převádět k jiným poskytovatelům služeb
  • by bylo posíleno tzv. „právo být zapomenut“ („right to be forgotten“) – lidé by měli mít možnost nechat své osobní údaje zcela vymazat, pokud by daná obchodní nebo jiná organizace neměla žádný legitimní důvod k jejich uchovávání
  • bude posílena odpovědnost společností – své zákazníky by musely informovat o případných krádežích osobních údajů nebo o jejich nechtěném úniku
  • předpisy EU na ochranu osobních údajů budou uplatňovány i při jejich zpracování mimo Evropu – lidé by měli mít možnost požádat o pomoc vnitrostátní orgán pro ochranu údajů ve své zemi, a to i tehdy, pokud by jejich údaje byly zpracovávány společností sídlící mimo EU.

  Zjednodušení pravidel pro podnikatele

  Uvedený soubor předpisů by měl vést k jednotnějšímu uplatňování práv na ochranu údajů v celé EU. Podnikům by se tak určily jasné mantinely ohledně toho, jak mohou se soukromými informacemi nakládat.

  Snížila by se tím i jejich administrativní zátěž, takže by podniky mohly celkem ušetřit až 2,3 miliardy eur ročně. Společnosti by například záležitosti ohledně ochrany údajů řešily pouze s jedním vnitrostátním orgánem, a to v té členské zemi, ve které vyvíjí největší aktivitu.

  Nové předpisy by celkově posílily možnosti orgánů členských států při prosazování pravidel na ochranu údajů. Pro potřeby vyšetřování trestné činnosti by platil zvláštní předpis upravují výměnu údajů se zeměmi mimo EU.

  Elektronické obchodování:

  Tímto návrhem Unie doplňuje své snahy o podporu elektronického obchodování, jehož podmínkou je posílení důvěry spotřebitelů. Od elektronického obchodování si Unie slibuje, že přispěje k celkovému oživení hospodářského růstu a tvorbě pracovních míst. Návrh musí být nyní schválen členskými státy a Evropským parlamentem.

  Více informací:

  Výsledky nedávného průzkumu Eurobarometr: 

  Postoje k ochraně údajů a elektronické totožnosti v ČR

  Postoje k ochraně údajů a elektronické totožnosti v EU

  Více informací o reformě právních předpisů o ochraně osobních údajů: zde

  Více informací o vzestupu inernetové ekonomiky EU: zde 

  Videoklip

  Sociální sítě:

  Zůstaňte v obraze. Sledujte poslední vývoj: FacebookTwitter, Youtube 

  Nač potřebujeme pravidla na ochranu dat? Více informací zde

  Poslední aktualizace: 01/03/2012  |Začátek stránky