Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Problematika romských komunit v EU podle evropského komisaře Andora
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/10/2011

 

Evropa se jakožto kolébka osvícenství výrazně podílela na rozvoji lidské civilizace. Dnes ve světě zaujímá čelní místo v podpoře demokracie a lidských práv.

Evropa však má i své stinné stránky, jejichž kořeny sahají do staletí plných soupeření, nerovností, pronásledování a válek.

Evropská unie se zrodila po skončení dosud nejkrvavější světové války a více než padesát let se snaží vytvářet prostor míru, sociální solidarity a úcty ke kulturní rozmanitosti. Chce překonávat stará nepřátelství a zaručit svobodu a příležitosti pro všechny své občany.

  evropský komisař László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

  Nyní Evropa čelí nejhorší hospodářské krizi za posledních několik desetiletí, a vyostření sociálního napětí bylo proto nevyhnutelné. V tomto prostředí se dostávají ke slovu některé nelichotivé aspekty evropské mentality. Jedním z jejich projevů je nejistota a konflikty, jejichž terčem jsou romské menšiny.

  Mobilizace téměř paravojenských skupin protestujících proti „trestné činnosti Romů“ a řada rasově motivovaných vražd v Maďarsku napomohla volebnímu úspěchu ultrapravicové strany Jobbik – do parlamentu ji vyneslo téměř 17 % hlasů. Letos v srpnu došlo v České republice k násilným srážkám mezi Romy a příslušníky většinové populace. V Bulharsku se nedávno, v období bezprostředně před prezidentskými volbami, odehrála řada agresivních demonstrací proti Romům.

  Proč k tomu dochází a proč Romové vzbuzují strach a nepřátelství?

  Nemůžeme ignorovat dědictví minulosti. Romové jsou součástí evropské společnosti po staletí a často jsou odsouváni na její okraj a setkávají se s nezájmem a nepochopením. Během druhé světové války byli Romové po desetitisících pronásledováni, internováni či vražděni nacisty a jejich spojenci. Ani v dnešní době nenajdeme mezi veřejností v celé Evropě příliš pochopení pro toto etnikum a často se můžeme setkat dokonce s instinktivní nenávistí. Když přijde řeč na společenství, jež tak dlouhou dobu žila v našem sousedství, ale ne vždy jsme je považovali za nám rovná, objeví se v evropské mentalitě určitý patologický rys. Je však naší mravní i intelektuální povinností vyrovnat se s temnou kapitolou naší historie a kultury. Romští intelektuálové a aktivisté začali veřejně působit teprve poměrně nedávno, ale znamená to, že Evropa již přehodnocuje svůj postoj k Romům a jejich místu ve společnosti.

  Hromadné sdělovací prostředky Komisi často kritizují, že by měla pro romské obyvatelstvo v Evropě učinit více. Upozorňují nás rovněž, že by Komise neměla tolerovat některé kroky vnitrostátních a regionálních orgánů. Komise má ovšem jakožto „strážce Smlouvy“ velmi omezené možnosti, jež jsou ve stávajících smlouvách přísně stanoveny. Domníváme se však, že situace Romů je v centru pozornosti celého světa a Evropa svým chováním sama sebe zahanbuje.  EU dala členským státům k dispozici řadu právních, politických a finančních nástrojů, jejichž pomocí mohou z různých hledisek situaci Romů řešit. Musíme překlenout propast mezi situací Romů, kteří mají horší přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení, a podmínkami ostatního obyvatelstva. Jedná se o společnou odpovědnost Evropy, sdílí ji romská komunita, občanská společnost, vnitrostátní, regionální a místní orgány a EU.

  V roce 2010 zřídila Evropská komise pracovní skupinu pro integraci Romů, jež má posoudit účinnost vnitrostátního a evropského financování všemi členskými státy. Pracovní skupina shledala, že členské státy nevyužívají možností z EU na podporu ekonomického a sociálního začlenění svých romských občanů příliš efektivně. Dne 5. dubna 2011 Komise přijala rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, který stanoví jasné obecné cíle pro celou EU, jež mají zlepšit situaci Romů v oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví a bydlení.  Do konce tohoto roku předloží všechny členské státy Komisi své vnitrostátní strategie integrace Romů.  Evropská platforma pro integraci Romů poskytuje prostředky pro zvýšení kvality strategií a vybízí vnitrostátní nevládní organizace (včetně romských organizací), aby předkládaly „stínové zprávy“. V novém víceletém finančním rámci (rozpočet EU na období 2014–2020) jsou zahrnuty možnosti k začlenění znevýhodněných osob, včetně Romů, restrukturalizací finančních prostředků na sociální začlenění. 

  Komise si je vědoma závažnosti zpolitizovaného nepřátelství vůči Romům, které se plíží Evropou. Je nesmírně důležité, aby se státy EU plně zapojily do rámce EU pro integraci Romů, aby co nejúčinněji využívali nástrojů a dostupných zdrojů na snížení nerovnosti, a pomohly tak Evropě překonat jedno z pochmurných dědictví její minulosti.

   

  László Andor

  komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

  Poslední aktualizace: 26/10/2011  |Začátek stránky