Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Prioritami regionální soudržnosti jsou růst a zaměstnanost
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/10/2011

 

Účelem návrhů je zvýšit objem finančních prostředků do evropských regionů a zaměřit se na programy mající větší dopad na růst a zaměstnanost.

Hospodářská vyspělost, produktivita a pracovní příležitosti se v jednotlivých částech EU velmi liší.

Na snižování těchto rozdílů je vyčleněna přibližně třetina rozpočtu Unie. Tyto prostředky pomáhají nejméně rozvinutým regionům, aby mohly využít výhod vyplývajících z vnitřního trhu EU.

  Prioritami regionální soudržnosti jsou růst a zaměstnanost

  Financování je poskytováno na realizaci programů, jejichž cílem je zvyšovat kvalifikaci pracovníků v určitém regionu, podporovat podnikání, zlepšovat infrastrukturu a příspívat k ochraně životního prostředí. Z těchto regionálních fondů již měly prospěch miliony Evropanů.

  Návrh rozpočtu EU na období 2014 až 2020 vyčlenil na tyto programy částku ve výši 376 miliard eur. Komise také navrhuje nový přístup, díky němuž by se financování v tomto období mělo efektivněji podílet na plnění dlouhodobých cílů strategie Evropa 2020 v oblasti růstu a zaměstnanosti.

  Základním principem návrhů je poskytovat finanční pomoc menšímu počtu priorit, které jsou s těmito cíly úzce spjaty.

  Každý stát uzavře s Komisí smlouvu o partnerství, ve které budou definovány investiční priority a stanoveny cíle.

  Podmínky financování budou oznámeny dříve, než bude pomoc poskytnuta. Splnění cílů, které byly u programů dohodnuty, zajistí jejich efektivní monitorování.

  Uvolnění dalších finančních prostředků bude možné u programů, které zásadním způsobem přispějí ke zvyšování růstu a zaměstnanosti.

  Budou zavedena společná pravidla pro fondy zaměřující se na sociální rozvoj, venkov, pobřežní oblasti, spolupráci mezi příhraničními regiony, rybolov a méně rozvinuté státy. Podporu z některých z těchto fondů budou moci programy kombinovat.

  Zjednodušší se i žádosti o finanční prostředky z fondů. Dojde ke snížení administrativní zátěže, což uvítají především malé podniky, a všem zúčastněným se sníží náklady.

  Z programů financování budou mít prospěch všechny státy EU, podpora se však bude zaměřovat na ty, jejichž hrubý domácí produkt je nižší než 75 % průměru Unie.

  Další kroky

  Návrhy by měly vstoupit v platnost v roce 2014. Nejdříve je ale musí příští rok schválit ministři jednotlivých států (v Radě EU) a poslanci Evropského parlamentu.

  Zástupci regionů budou o novém návrhu diskutovat od 10. do 13. října na každoročním setkání evropských měst a regionů Open Days 2011 v Bruselu.

  Více informací o fondech na podporu států a regionů EU

  Více informací o regionální politice

  Poslední aktualizace: 12/10/2011  |Začátek stránky