Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Plán na ochranu druhů a přírodních stanovišť
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/05/2011

 

Nový přístup k zachování biologické rozmanitosti má za cíl snížit do roku 2020 tempo, jakým živočišné a rostlinné druhy vymírají, obnovit co nejvíce přirozených ekosystémů v EU a podílet se více na odvrácení celosvětové hrozby, jakou zánik biologické rozmanitosti představuje.

Světová biologická rozmanitost (tj. různé druhy ekosystémů, genetické bohatství zvířat a rostlin a živočišné a rostlinné druhy) je v ohrožení. Tempo, jakým jednotlivé druhy vymírají, je alarmující: je stokrát až tisíckrát vyšší než přirozená míra.

  Žlutohnědá žába zvědavě vykukující z tůňky

  V EU samotné se daří dobře pouze 17 % druhů a přirozených stanovišť a 11 % ekosystémů, které EU chrání. Na převážnou většinu druhů a ekosystémů je vyvíjen velký tlak, především v důsledku lidské činnosti, nebo dochází k jejich postupnému zániku. Čtvrtina živočišných druhů je na pokraji vyhynutí, jako např. tuleň středomořský, rys pardálový nebo skokan egejský.

  Úbytek biologické rozmanitosti představuje nevyčíslitelnou ztrátu. Dochází totiž ke škodám na přírodních systémech, na nichž jsou naše společnost i hospodářství závislé. Vedle klimatických změn je ztráta biologické rozmanitosti největší environmentální výzvou, které současný svět čelí.

  Nový přístup

  Předchozí pojetí EU řešení úbytku biologické rozmanitosti bylo příliš široké a málo efektivní. Nepodařilo se mu splnit hlavní společný cíl, tj. zabránit dalším ztrátám. Nová strategie , která bude platit do roku 2020, se soustřeďuje na šest prioritních cílů a jim odpovídající opatření:

  • prosazovat předpisy EU na ochranu ptactva a přírodních stanovišť
  • udržet a posílit ekosystémy - obnovit alespoň 15 % oblastí, které byly poškozeny
  • zapojit do ochrany biologické rozmanitosti zemědělství a lesnictví
  • zajistit udržitelné využívání rybolovných zdrojů tím, že se do roku 2015 sníží objem úlovků na vědecky stanovené hodnoty (88 % rybích populací v EU trpí nadměrným odlovem nebo už byly zdecimovány)
  • bojovat proti nepůvodním druhům, jejichž invaze na přírodní stanoviště dnes ohrožuje 22 % původních evropských druhů
  • zvýšit úsilí EU o odvrácení úbytku biologické rozmanitosti ve světě

  Strategie je v souladu s mezinárodními závazky, ke kterým se EU přihlásila v rámci Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti (úmluva obsahuje soubor celosvětových cílů do roku 2020). Strategie chce také přispět k plnění cílů stanovených v iniciativě EU: Evropa účinněji využívající zdroje.

  Přístup na úrovni EU je nutný k zajištění koordinace činností jednotlivých členských států, které se budou tímto problémem společně zabývat. Bude se opírat o síť Natura 2000, která zahrnuje 25 000 chráněných území pokrývajících celkem 18 % plochy EU.

  Návrh strategie bude nyní předložen k projednání a schválení Evropskému parlamentu a členským státům EU.

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 06/05/2011  |Začátek stránky