Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Strategie EU pro Podunajský region
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/12/2010

řeka Dunaj v Budapešti

Evropská komise představila svůj návrh strategie EU pro dunajský region.

Jedná se o návrh konkrétních opatření, jejichž cílem je dosáhnout zlepšení v oblastech dopravy, životního prostředí, konkurenceschopnosti a bezpečnosti prostřednictvím koordinované spolupráce mezi jednotlivými členskými státy EU v regionu povodí Dunaje.

  Povodí Dunaje zahrnuje 8 zemí EU (Německo, Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko) a 6 států, které členy Unie nejsou (Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Ukrajina a Moldavsko).

  Tento region se potýká s řadou problémů, mezi které patří např. poškozené životní prostředí, nevyužitý potenciál lodní dopravy, nedostatečné propojení energetických sítí, či nerovnoměrný sociálně-ekonomický rozvoj. K řešení těchto problémů je nezbytné zlepšit koordinaci a spolupráci mezi státy této oblasti.

  Navrhovaná opatření EU přinesou Podunajskému regionu zejména rychlejší silniční a železniční dopravu, zlepšení splavnosti řek a levnější a stabilnější energii. Zároveň také společný marketing cestovního ruchu zvýší atraktivitu turistických míst a kulturních památek.

  Spolupráce v oblasti hospodářství, vzdělávání, sociálního začleňování, výzkumu a inovací zase napomůže zvýšit prosperitu celého regionu.

  Česká republika hraje aktivní roli ve vývoji strategie. Jako oblasti prioritní spolupráce vyzdvihly české orgány řadu projektů, například vybudování železničního spojení z Gdaňsku do Vídně přes Brno, vývoj severo-jižního plynového propojení Baltského moře s regionem Podunají, ochranu mokřadů podél Moravy a Dyje, modernizaci městských čistíren odpadních vod v celém povodí Dunaje a lepší provozní prostředí pro malé a střední podniky v regionu.

  Uvedené návrhy pravděpodobně vejdou v platnost v polovině roku 2011.

  Zastoupení Evropské komise pořádá dne 14. prosince 2010 tiskovou konferenci u příležitosti zveřejnění sdělení a akčního plánu Evropské unie pro Podunají.

   

  Další příklady projektů, jež jsou představeny v akčním plánu:

  • dokončení prioritních projektů EU v dopravě (TEN-T) např. „magistrály“ - železniční osy spojující Paříž a Budapešť přes Stuttgart, Ulm, Mnichov, Vídeň a Bratislavu;
  • podpora ekologických technologií a ochrana biologické diverzity (v povodí Dunaje žije více než 300 druhů ptáků);
  • rozvoj společných map povodňových rizik pro celý Dunaj na základě širokého zapojení místních, regionálních a celostátních zúčastněných stran;
  • zlepšení plavebního provozu na Dunaji, včetně rozvoje vnitrozemských přístavů, na základě obecné analýzy dopravních a logistických potřeb;
  • rozvoj obnovitelných energií, např. vodní a geotermální energie;
  • modernizace železnic mezi velkými městy;
  • projekt Modrý Dunaj, týkající se čištění městských odpadních vod s cílem omezit přítomnost farmaceutických reziduí ve vodě;
  • realizace ekologicky účinných výrobních postupů v malých podnicích;
  • odminování oblastí, ve kterých se předpokládá výskyt min.

   

  Další informace:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 15/12/2010  |Začátek stránky