Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jazykem Evropy je překlad
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/09/2010

Jazykem Evropy je překlad - tato okřídlená věta Umberta Eca výstižně charakterizuje realitu Evropské unie.

V Unii, kterou tvoří 27 členských států, žije téměř 500 milionů osob, existují zde tři abecedy a 23 úředních jazyků, z nichž některé jsou rozšířené po celém světě. V některých regionech a v rámci specifických skupin se mluví dalšími přibližně 60 jazyky. Velkou škálu jazyků s sebou přinášejí i přistěhovalci.

Odhaduje se, že v EU žije v současné době nejméně 175 národností. Tato jazyková rozmanitost však netvoří pouze překážku jednotné komunikace, ale je zároveň součástí kulturního dědictví Evropy.

  dvě barevné hlavy prolínající se do sebe

  Jako v mnoha jiných oblastech každodenního života má Evropská unie svou politiku i v oblasti mnohojazyčnosti. Vlastní rozhodování v rámci jazykové politiky však závisí na jednotlivých členských státech. Ty jsou zároveň prostřednictvím Evropské charty regionálních a menšinových jazyků vázány k tomu, aby přijímaly opatření na ochranu menšinových jazyků a na ochranu práva občanů tyto jazyky užívat.

  Evropská unie usiluje o to, aby každý občan kromě své mateřštiny ovládal i další dva cizí jazyky. Dosažení tohoto cíle však nebude jednoduché a už vůbec ne jisté. Ne všichni mají na jazyky nadání. Ty jsou tak často vnímány jako obtížný předmět a důležitý faktor neúspěchu ve škole. I přesto budou muset občané v tomto ohledu vyvinout značné úsilí, pokud se chtějí dobře uplatnit na trhu práce. Již dnes pracuje v zahraničí okolo deseti milionů Evropanů a toto číslo do budoucna poroste. Podniky musí nabírat jazykově nadané zaměstnance, jestliže se chtějí prosadit na stále se prohlubujícím jednotném trhu EU. V opačném případě se musí spoléhat na práci překladatelů a tlumočníků, čímž jim rostou náklady. I tak je překladatelský průmysl jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví v Unii.

  Orgány Evropské unie zaměstnávají tisíce překladatelů a tlumočníků. I když náklady na tlumočení důležitých jednání a zasedání a na tvorbu statisíců stran úředních i jiných dokumentů ve 23 jazycích dosahují ročně stovek milionů eur, tvoří jen asi jedno procento rozpočtu EU. Existují sice různé návrhy na omezení provozu překladatelských a tlumočnických oddělení, ale stále se neví, jak snížit počet osob, ale současně udržet funkčnost Unie a zachovat rozmanitost evropských jazyků.

  Jedno z diskutovaných řešení navrhuje stanovit angličtinu, francouzštinu a němčinu  úředními jazyky, ve kterých by byly vypracovávány všechny právně závazné akty a další úkony EU. Pracovním jazykem by byla angličtina. Pro komunikaci orgánů Unie s členskými státy a jejich občany by se však i nadále používaly všechny úřední jazyky EU. Nezdá se však pravděpodobné, že by státy byly ochotny ustoupit ze svých pozic a propustit většinu svých překladatelů. Jedná se přece jen o otázku národní prestiže.

  Evropská unie neprodukuje pouze nezáživné, i když důležité, právní dokumenty. Snaží se také přiblížit svým občanům, a to prostřednictvím nejrychleji se rozvíjejícího média dneška – internetu. Nejdůležitější informace o Evropské unii, jejích strukturách a politikách si může každý najít ve svém mateřském jazyce na oficiálním internetovém portálu EU – www.europa.eu.

  Existují však i jiné projekty, které se snaží přiblížit Evropu svým občanům. Jedním z nich jsou i internetové stránky www.presseurop.eu, na kterých vycházejí vybrané články z tisku členských států v paralelním překladu do deseti jazyků (mimo jiné i do češtiny). Redakce složená ze 14 novinářů vybírá z tisku takové články, které se zabývají tématy, o nichž se právě diskutuje, a které by mohly evropské čtenáře zaujmout. Do budoucna by měly být zastoupeny všechny úřední jazyky EU.

  Evropská unie se snaží své překladatele „vychovávat“ dopředu, a to nejen prostřednictvím mezinárodního univerzitního programu European Master's in Translation (EMT). Evropská komise již čtvrtým rokem pořádá soutěž pro žáky středních škol Juvenes Translatores (v latině „mladí překladatelé“). Během ní si mohou studenti vyzkoušet překlad z kteréhokoli úředního jazyka EU do kteréhokoli jiného z nich. Jak uvedl loňský vítěz českého kola této soutěže svým typickým suchým humorem: z jazyků má rád hovězí i vepřový, ale ihned dodal, že ho baví i angličtina, protože chce studovat matematiku a informatiku na Cambridgské univerzitě v Anglii. Je dobře, že i dnešní mládež si je vědoma toho, že bez znalostí cizích jazyků se při studiu jakéhokoli oboru ani při učení se řemesla dnes už neobejde.

  Až proto budeme 26. září slavit Evropský den jazyků, vzpoměňte si, že si v tento den nepřipomínáme pouze jazykovou rozmanitost Evropy a důležitost jazykového vzdělávání, ale také nepostradatelnost překladu v dnešním světě. Překlad je totiž jedním z nejdůležitějších prvků mezikulturního dialogu, který kultury spojuje a napomáhá porozumění mezi lidmi.

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky