Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 13. do 20. července 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/07/2009

Výzkum a evropské hospodářství * Bezvízový styk se zeměmi Západního Balkánu * Zabezpečení dodávek zemního plynu * Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva * Ekologické provedení některých elektrických spotřebičů * Vzdělávání v 31 evropských zemích * Eurobarometr o zaměstnanosti a hospodářské krizi * Prevence poranění ostrými předměty

  Přehled očekávaných událostí od 13. do 20. července 2009

  Pondělí 13. července: Role výzkumu v plánu hospodářské obnovy EU

  Součástí evropského plánu hospodářské obnovy jsou i tři ambiciózní projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru ve výzkumné oblasti, které Evropská komise zahájila, aby podpořila rozvoj nových technologií pro strategická průmyslová odvětví: zpracovatelský průmysl, stavebnictví a automobilový průmysl.

  30. července Komise vyhlásí první sérii mezioborových výzev k předkládání návrhů pro tato partnerství soukromého a veřejného sektoru. První projekty by se měly rozběhnout do jara 2010. Komise organizuje Informační den partnerství soukromého a veřejného sektoru věnovaný těmto mezioborovým výzvám, aby zajistila co možná největší zapojení průmyslu a vědecké obce. Informační den se koná 13. července 2009 a zúčastní se ho na 750 zaineteresovaných osob.

  Souvislosti:

  Výzkum a inovace jsou stěžejními prvky evropského plánu hospodářské obnovy. 30. března 2009 komisař Janez Potočnik a vysocí představitelé zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a automobilového průmyslu podepsali společné prohlášení, které zdůrazňuje potřebu "zkombinovat krátkodobá hospodářská a fiskální opatření v plánu obnovy s dlouhodobými důmyslnými investicemi do vědy a výzkumu a vybudovat tak silnou základnu pro budoucí konkurenceschopnost evropského průmyslu."

  Tři parterství soukromého a veřejného sektoru - "Factories of the Future" (Továrny budoucnosti), "Energy-efficient Buildings" (Energeticky účinné stavby) a "Green Cars" (Ekologická auta) - jsou významnými prostředky pro zvýšení úsilí ve výzkumu v těchto třech strategických průmyslových odvětvích. Napomohou rozvoji udržitelných technologií, které posunou Evropu směrem ke znalostní a nízkouhlíkové ekonomice. Prostřednictvím těchto tří partnerství bude do oblasti výzkumu vloženo celkově 3,2 miliardy eur, přičemž jednu polovinu poskytne průmysl a druhou Evropská komise.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise o výzkumu: http://ec.europa.eu/research/

  IP/09/520: Tisková zpráva o partnerství soukromého a veřejného sektoru v oblasti výzkumu a inovací

  Informace o úloze partnerství soukromého a veřejného sektoru:

  http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2009&na=ppp-310309

  Středa 15. července: Přijetí doporučení o bezvízovém styku se zeměmi Západního Balkánu

  Evropská komise přijme sérii doporučení, která jsou součástí návrhu o zrušení vízové povinnosti pro země Západního Balkánu. Návrh doporučení, který bude předložen členským státům, chce občanům umožnit, aby mohli bezvízově cestovat do zemí schengenské oblasti, a potvrzuje dřívější závazek Evropské komise, že bude usilovat o bezvízový styk.

  Občané zemí, pro které byl bezvízový styk zaveden, již nemusejí podstupovat často velmi zdlouhavé vyřizování formalit spojené s žádostí o vízum. Jednodušší cestování do EU může významným způsobem přispět k procesu integrace balkánských zemí do Evropské unie.

  Souvislosti:

  Návrh na zrušení vízové povinnosti je výsledkem více než ročního intenzivního jednání v rámci dialogu o zrušení víz. Do tohoto dialogu bylo zapojeno pět zemí Západního Balkánu - Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá hora a Srbsko.

  Na základě plánu Evropské komise z první poloviny roku 2008 tyto země dosáhly velkého pokroku v oblasti zabezpečení pasů, zvýšení monitorování a ostrahy hranic, řízení migrace, boje proti organizovanému zločinu a korupci a i v oblasti vnějších vztahů a základních práv.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm

  Stránka místopředsedy Komise Jacquese Barrota:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_cs.htm

  Čtvrtek 16. července: Revize směrnice o zabezpečení dodávek zemního plynu

  Na základě žádosti Rady a Evropského parlamentu Komise předkládá účinnější nástroj pro zabezpečení dodávek zemního plynu. Díky němu bude Evropská unie lépe reagovat na přerušení dodávek zemního plynu a více rozvíjet mechanismus solidarity mezi členskými státy.

  Souvislosti:

  Během lednové krize někteří evropští občané trpěli přerušením dodávek zemního plynu. Jednalo se zejména o ty členské státy, které jsou nejméně napojeny na vnitřní trh s energií.

  Během krize se osvědčila některá pravidla směrnice o zabezpečení dodávek plynu (např. svolání koordinační skupiny pro otázky plynu), nicméně Rada a Evropský parlament se domnívají, že je nutné posílit některé části této směrnice a dodávky plynu ještě více zabezpečit.

  Revize této směrnice byla již naplánována ve druhé strategické analýze energetické politiky, která byla publikována společně se sdělením o zabezpečení dodávek plynu.

  Bližší informace:

  Zabezpečení dodávek:

  http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm

  MEMO/08/701

  Stránka komisaře Piebalgse:

  http://europa.eu/comm/commission_barroso/piebalgs/team_en.htm

  I-053453 Videoklip o liberalizaci trhu s energií

  Čtvrtek 16. července: Dohled nad potravinami - 30 let systému rychlého varování pro potraviny a krmiva

  V roce 1979 se Komise a evropské země dobrovolně rozhodly vyměňovat si varování, která se týkala potravin a krmiv. Hlavním cílem bylo chránit spotřebitele. Nyní tento systém rychlého varování (Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)) funguje již třicet let a je jedním z nejdůležitějších nástrojů zajišťující, že jídlo, které jíme, je bezpečné.

  V Bruselu se k tomuto výročí koná konference o aktuálním vývoji RASFF. Do systému jsou zapojeny všechny země EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou předloží výroční zprávu za rok 2008.

  Souvislosti:

  RASFF byl vytvořen jako efektivní nástroj pro výměnu informací mezi jednotlivými vnitrostátními orgány, které se starají o bezpečnost potravin a krmiv. Díky tomuto systému mohou členské státy rychleji a koordinovaně zareagovat na zdravotní nebezpečí, která se v některými potravinách a krmivech vyskytnou.

  Jeho účinnost je daná tím, že má jednoduchou strukturu. Spočívá zejména v jasně určených kontaktních místech v Komisi a členských státech, které si vyměňují informace ve formátu, jenž stanoví šablony. V roce 2007 dosáhla varování systému rekordní úrovně: 7 354 oznámení.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise o systému rychlého varování pro potraviny a krmiva:

  http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

  Konference o RASFF:

  http://www.30yearsrasff.eu/Default.aspx?doc=43

  Výroční zpráva RASFF za rok 2007:

  http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2007_en.pdf

  I-040308  Videoklip o kontrole potravin

  I-055385 Videoklip o bezpečnosti potravin

  Čtvrtek 16. července: Díky ekologickému provedení televizorů, ledniček a elektromotorů se ročně ušetří 190 TWh

  Úspory energie: Komise přijímá čtyři nařízení o ekologickém provedení elektromotorů, cirkulátorů, televizí a ledniček/mrazniček. Tato nařízení by měla do roku 2020 uspořit ročně 190 TWh elektřiny, což odpovídá roční spotřebě elektřiny ve Švédsku a Rakousku dohromady.

  Souvislosti:

  Podle ekologických nařízení nebudou smět přesně definované produkty spotřebovávat více energie, než bude povoleno.

  Nařízení o elektromotorech se týká motorů používat v průmyslových provozech - čerpadla, ventilátory a kompresory. Bude podporovat využítí pohonů s proměnnými otáčkami. Tyto pohony přizpůsobí svou rychlost a výstupní výkon motoru skutečně požadovanému výkonu, což podstatně sníží spotřebu energie. Nařízení o motorech by mělo uspořit více než 135 TWh ročně do roku 2020.

  Cirkulátory se vyskytují v Evropě skoro ve všech budovách v kotlích a topném systému. Nařízení o cirkulátorech požaduje inteligentní vysoce účinné cirkulátory. Tyto inteligentní cirkulátory přizpůsobují svoji rychlost potřebám na vytápění a čerpání. Roční spotřeba elektřiny by se měla snížit o 25 TWh do roku 2020.

  Nařízení o televizorech požaduje, aby se zlepšila koncepce provedení televizorů, včetně těch plazmových. Nařízení o ledničkách a mrazničkách požaduje, aby jejich energetická účinnost byla od roku 2011 přinejmenším třídy A a od roku 2013 třídy A+. Tím se dosáhne úspor elektřiny až 30 TWh.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm

  Stránka komisaře Piebalgse:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/piebalgs/index_cs.htm

  Čtvrtek 16. července: Hlavní údaje o vzdělávání v 31 evropských zemích

  Evropská komise vydává svoji pravidelnou publikaci "Hlavní údaje o vzdělávání v Evropě" za rok 2009. Publikaci zpracovává síť Eurydice a letošní vydání podává celkový obrázek o posledních trendech v organizaci a fungování vzdělávácích systémů v 31 evropských zemích (členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko).

  Hlavní údaje o vzdělávání v Evropě se zakládají na 129 ukazatelích. Podle těchto údajů dochází k několika pozitivním trendům, např. se zvyšuje počet dětí ve věku 4 let zapsaných do předškolní výuky, podstatně se zvyšuje počet studentů na vysokých školách a objevuje se i obecný trend prodlužovat povinnou školní docházku. Hlavní problémy však zůstávají. Kvůli demografickým změnám se v Evropě snižuje počet dětí ve školním věku, požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu se však zvyšují. V mnoha zemích budou ve větších měřítku odcházet do důchodu učitelé.

  Souvislosti:

  Síť Eurydice poskytuje informace o evropských vzdělávacích systémech a politikách a zpracovává jejich analýzy. Tvoří ji 35 národních jednotek, které se nacházejí v 31 zemích zapojených do programu EU o celoživotním učení (členské státy EU, země EHP a Turecko). Síť je koordinována Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v Bruselu, která vydává publikace a spravuje databáze.

  Hlavní údaje o vzdělávání v Evropě je kombinací statistických dat a kvalitativních informací o organizaci a fungování vzdělávácích systémů v 31 evropských zemích. Zahrnuje údaje srovnatelné na evropské úrovni, jako např. svoboda rodičů vybrat si školu, platy učitelů, počet vyučovacích hodin, výdaje na žáka, výše školného na univerzitách, atd.

  Bližší informace:

  Eurydice:

  www.eurydice.org

  Stránky Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

  Stránka komisaře Figeľa:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/figel/index_cs.htm

  Pátek 17. července: Nový průzkum Eurobarometru o zaměstnanosti a krizi

  Evropská komise představí výsledky nového průzkumu Eurobarometru o zaměstnanosti a sociální situaci Evropanů v kontextu současné krize. Průzkum byl proveden ve 27 zemích Evropské unie a v kandidátských zemích během tří týdnů na konci května a začátkem června. Tazatelé u Evropanů zjišťovali, jakým způsobem krize ovlivnila jejich zaměstnání a pracovní trh obecně. Dále zjišťovali obecný přístup lidí ke změně zaměstnání, školení a úloze EU v sociální politice a politice zaměstnanosti.

  Souvislosti:

  Nový speciální průzkum Eurobarometru o evropské sociální politice a politice zaměstnanosti aktualizuje podobný průzkum, který byl proveden v roce 2006: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs261_en.pdf

  Výsledky umožní srovnání trendů od předchozího průzkumu. Nový průzkum obsahuje i řadu nových otázek, které se týkají současné krize.

  Bližší informace:

  Více údajů o krocích EU v reakci na sociální dimenzi krize:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=736

  Více informací o zaměstnanosti:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=81&langId=cs

  Stránky komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index.cfm?pid=home&sub=&langId=cs

  Pátek 17. července: Podpis dohody sociálních partnerů o prevenci poranění ostrými předměty

  V pátek 17. července bude podepsána nová rámcová dohoda týkající se prevence poranění ostrými předměty. Dohodu podepíšou evropští sociální partneři, Evropský odborový svaz zaměstanců ve veřejné správě (EPSU) a Evropská asociace pracovníků v nemocnicích a zdravotnictví (HOSPEEM).

  Evropská komise je ráda, že se sociální partneři dohodli na lepších podmínkách pro pracovníky v nemocnicích a zdravotnictví. V praxi to napomůže vytvořit bezpečné pracovní prostředí a ochránit zdravotníky před krví přenášenými infekcemi způsobenými poraněním o ostré předměty (včetně poranění o injekční jehlu).

  Souvislosti:

  Každoročně dojde ve zdravotnictví k 1 200 000 poraněním o ostré předměty. Jedná se o nejčastější a z hlediska zdraví nejnebezpečnější riziko pro zdravotnický personál v Evropě. Následky poranění mohou být velmi vážná, zejména riziko infekcí, které mohou způsobit onemocnění žloutenkou nebo virem HIV.

  Bližší informace:

  Evropský sociální dialog:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

  Více informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=cs

  Stránka komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index.cfm?pid=home&sub=&langId=cs

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky